Adaylar çevre politikalarını açıklasın

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği As Başkanı ve Çevre Sorumlusu Dt. Teksen Köroğlu, seçim yarışında olan tüm belediye başkan adaylarına çağrı yaptı:

Adaylar çevre politikalarını açıklasın
  • 05 Haziran 2018, Salı 9:51

Ali CANSU

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Asbaşkanı ve Çevre Sorumlusu Dt. Teksen Köroğlu, yerel yönetimlerin önemine ve sorumluluklarına dikkat çekerek, seçime hazırlanan belediye başkan adaylarına, çevre politikalarını açıklama çağrısı yaptı.

Köroğlu, halkın, “sağlıklı şehirler” özlemini gerçekleştirmenin, belediyelerin asli görevleri olduğuna dikkat çekerek, 24 Haziran’da yapılacak belediye seçimleri öncesinde, başkan adayları ve meclis üyelerinin bu konudaki plan ve programlarını açıklaması gerektiğini söyledi.

Yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarının, daha da önemlisi, temel varlık nedenlerinin, insan yaşamı ve insan yaşamının kalitesinin iyileştirilmesiyle ilgili olduğunu anlatan Köroğlu, şunları kaydetti:

“Bu yüzden yerel yönetimler dışarıda bırakılarak, çevrenin, insan sağlığının korunması ve geliştirilmesi mümkün değildir. Çevre sorunlarının çevre kirliliğinin başlıca nedeni olan insan etkinliklerinin büyük bir çoğunluğu, belediyelerin yetki sınırları içinde, ya belediyelerin izni ve denetimi altında, ya da doğrudan doğruya belediyelerce gerçekleştirilmektedir.”

“Belediyeler iyiye giderse, Kıbrıs Türk halkı da iyiye gider”

KIBRIS’a konuşan Dt. Teksen Köroğlu, belediye başkanlığına soyunmuş olan tüm adayların bu hususlardaki plan ve programlarını seçim öncesi detaylı olarak açıklamalarını beklediklerini söyledi.

Beldenin düzenli ve sağlıklı gelişmesini sağlamanın, koruyucu sağlık hizmetleri sunmanın, sağlıklı ve planlı kentleşme ile yapılaşmayı denetlemenin, kanalizasyon yapmanın, su kaynaklarını ve kıyıları korumanın, atıkları yok etmenin, katı atıkları toplayıp imha etmenin belediyelerden geçtiğini kaydeden Köroğlu, şöyle devam etti:

“Halkına refah sağlayıcı çalışmalar yapmak, toplu taşıma faaliyetlerinde bulunmak ve trafiği, yolları düzenlemek, ayrıca ortak kullanım alanlarını temiz, güvenli ve sağlıklı tutmak gibi hizmetleri sunmaktaki plan ve programların olduğu sağlıklı şehirlerde yaşamak, toplumun hakkıdır ve bizler, bunların olması için vizyon sahibi adayların neler yapacaklarını bilmek istiyoruz; bu konulardaki açıklamalarını bekliyoruz.”

“Halk sağlığında belediyelerin büyük sorumluluğu var”

Köroğlu, KKTC’de yaşadığımız çevre ve halk sağlığı sorunlarında, merkezi yönetimleri temsil eden hükümetler kadar belediyelerin de büyük sorumluluk taşıdıklarını belirtti.

Yeterli hizmet verememesi nedeniyle bazı belediyelerin batma noktasına geldiğini anlatan Köroğlu, şöyle konuştu:

“Yerel yönetimler, öncelikle ‘demokratik’, ‘bağımsız’ ve ‘saydam’ bir yapıya sahip olmalıdır. Yerel yönetimler, hizmet ettikleri yerin sosyal ve çevresel özelliklerine uygun bir çevre politikası geliştirmeli ve bunları yaşama geçirmelidir. Bunu yapabilmek için bağımsız bir yapıya sahip olmalıdır. Toplumun ve çevrenin yerel özelliklerini dikkate alarak geliştirdikleri çevre politikasını, merkezi yönetimin partizanca, yandaş kayırmacılığı içinde olumsuz karışması olmaksızın yaşama geçirebilmek için ‘bağımsız’ bir yönetim yapısına sahip olmalıdır.

Ama, ülkemizde, yıllardır, hükümetlerin, dolayısıyla hükümetteki partilerin kuklası olarak hareket etmiş olan birçok belediye, maalesef bağımsız, şeffaf, hesap verebilir bir yapıda olmayarak, bugün içinde yaşadığımız belediyeler çıkmazını, belediyeler bataklıklarının oluşmasındaki en büyük etkendir.”

“Maddi çıkmazda olan belediyeler yeterli hizmeti veremiyor”

Köroğlu, 28 belediyenin yarısından çok daha fazlasının büyük bir sorunlar çıkmazında olduğunu, boğulduğunu, kimilerin ise battığını ve yapması gereken kalitede hizmetlerin çok çok uzağında, doğru düzgün yapamadığını kaydederek, bunun acı bir gerçek olarak karşımızda durduğunu söyledi.

Yeni meclis ve hükümetin, belediyelerin bu sesine daha çok kulak veren bir yapı içerisinde olup, belediyelerin yasal ve mevzuat anlamındaki sorunları daha hızlı bir şekilde gidermesi için çalışması gerektiğine dikkat çeken Köroğlu, “Belediyeleri bugün getirildiği noktada ‘Dünya nerelere gidiyor, biz nereye ’diye kendimize sormamız gerekir’ dedi.

“Sağlıklı şehirler, bedelini ödeyen belde halkının hakkıdır”

Köroğlu, “Sağlıklı şehirler, sağlıklı beldeler, belediyelere her türlü hizmet bedelini ödeyen belde halkının hakkıdır’ diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, “sağlıklı şehirler” projesini açıklarken, sağlığın yanında pek çok diğer sektörü de ilgilendiren (çevre, ulaşım, eğitim, kent hizmetleri, ekonomi) bir kavram olarak geliştirdiğini anlatan Köroğlu, “Yani sağlıklı şehir, yaşayan, nefes alan, büyüyen, sürekli değişen bir iç dinamiğe sahip, karmaşık ama düzenli bir organizasyondur” dedi.

Belediyelerin, insanları için, yaşadıkları çevre için en iyi imkanları sağlayan, yaşamlarını kolaylaştıran ve geliştiren bir ortamı sağlamak amacı ile çevresini geliştirebilen ve kaynaklarını genişletebilen, doğru kullanan bir şehri oluşturması gerektiğini anlatan Köroğlu, şöyle devam etti:

“Olması gereken ve istediğimiz sadece belirli bir çevre ve sağlık düzeyine ulaşmış şehir değildir. Çevre, ulaşım, eğitim, kent hizmetleri, sağlık bilincine sahip ve onu geliştirmek için çaba harcayan şehirdir. Kısaca sağlıklı şehir yaratabilmek için altyapı, işleyişi ve iyi bir yönetim sisteminin olması şarttır. Fakat biz, KKTC belediyeleri bunun neresindedir diye sorgulamamız gerekmektedir.”

“Toplum bireyleri almadıkları hizmetin sorgulamasını yapmalıdır”

Belediyelerin şu günlerde harıl harıl seçim hazırlığı yaptığını kaydeden Köroğlu, başkan ve belediye meclis üyesi adaylarının vizyon ve projelerini, topluma, daha doğrusu seçmenlerine açıklamasını beklediklerini söyledi.

“Bunların takipçisi olacağımızı, sorgulayacağımızı bilmelerini isteriz” diyen Köroğlu, “Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi, çevre kalitesinin ve doğal kaynakların korunması ve yaşanabilir şehirler, bu politikaların geliştirilmesiyle mümkündür. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan bildiri ve deklarasyonlar çerçevesinde değerlendirildiğinde, yerel yönetimlerin çevre ve sağlık alanında yapacağı hizmetler oldukça önemlidir. 21’nci yüzyılın insanlığa sunacağı uygarlık ölçütlerini yaşam alanlarımıza taşımasını beklediğimiz yerel yönetimlerin, geniş bir vizyona sahip olması gerekmektedir” ifadesini kullandı.“Belediyeler, çevre sorunlarına karşı maddi sıkıntıları bahane göstermemeli”

Köroğlu, bugün çeşitli imkansızlıklar içinde bulunan yerel yönetimlerin, bölgelerinin sorunlarını, bunların önceliklerini, her şeyden önce, kendi öz kaynaklarına göre değerlendirerek, bir “çevre” yönetimi yaklaşımını kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için çevre kalitesinin ve doğal kaynakların korunması ve yaşanabilir beldeler ile şehirler için politikaların geliştirilmesiyle mümkün olduğunu anlatan Köroğlu, sağlıksız bir çevre politikasının pahalı bir yöntem olduğunun göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti ve “Yerel yönetimlerin mali sıkıntı içinde olmalarını gerekçe göstererek, çevre sorunları ile ilgilenmemesini haklı görmek asla affedilemez” dedi.

“Çevrenin yönetimine halkın katılımı sağlanmalı”

Köroğlu, çevrenin korunmasında, kirliliğin önlenmesine, çevrenin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine, kısaca çevrenin yönetimine halkın katılımının en etkin biçimde yerel düzeyde gerçekleşebileceğine dikkat çekti

Beldede yaşayan halkın, beldesindeki yeşil alan ve ormanlık gereksinimini, sanayi, konut ve ticaret alanlarının dağılımını, tarihi ve kültürel alanların içinde bulundukları koşulları, yeterli su, kanalizasyon ve yol hizmetinin mevcut olup olmadığını, aksayan noktaları ve bir ölçüde nedenlerini, onların sonuçlarını yaşayanlar olarak en iyi bilen olduğunu kaydeden Köroğlu, şöyle devam etti:

“Bu nedenle yerel yöneticiler, ellerindeki bu çok önemli ve güçlü aracı kullanabilmek için politika oluşturma sürecinden hizmetin yürütülmesi sürecine kadar uzanan bir çerçevede, halkın her düzeyde yönetime katılmasını sağlayacak ve kurumlaştıracak mekanizmalara işlerlik kazandırmak durumundadır.

Çevre sorunlarının ulaştığı boyutlar köklü ve etkin çözümler gerektirdiğinden, yerel halkın ve yerel yönetimlerin doğrudan katıldığı çevre koruma ve geliştirme süreçlerine elverişli bir yerel yönetim yapısı ve ortamı yaratılmalıdır.

Sorunu çıkmadan ya da çıktığında önlemek ya da zararlarını en aza indirgemek, yerinde önlemler almayı gerektirmektedir.

Yerel yönetimlerin, sorunların kaynağında yer almaları, onları, sorunların önlenmesinde ve çözülmesinde sorumlu kılmaktadır. En etkili çözümün, sorunun kaynağına en yakın kuruluşlarca gerçekleştirileceği açıktır.”

“Yerel yönetimlerin geniş bir vizyonu olmalıdır”

Teksen Köroğlu, yaşadığımız yüzyılın insanlığa sunacağı uygarlık değerlerini, yaşam alanlarımıza taşımasını beklediğimiz yerel yönetimlerin, geniş bir vizyona sahip olması gerektiğine dikkat çekti.

Ülkemiz genelinde belediyelerin yerel yönetimler içinde sağlık hizmeti olarak ilgili kanunlar gereği gıda ve işyeri denetimlerini yaparlarken, koruyucu sağlık hizmetlerini de yerine getirebildiklerini anlatan Köroğlu, “Yerel yönetimlerinde insan sağlığı ile ilgili yapacağı önemli görevler vardır ve ne yazık ki bunların yeterince yapılmaması, insanlarımızın sağlığını olumsuz etkilemektedir” dedi.

Köroğlu, “Örneğin atıkların toplanması ve yok edilmesi işlemleri önemli görevlerindendir. Atıkları içeriğine göre kimyasal ve biyolojik diye tasnif edebileceğimiz atıklar, doğrudan hastalık nedeni olabileceği gibi, sağlık durumuna hemen etki etmeyip, sonradan uzun vadede insan sağlığını ve huzurunu olumsuz yönde etkiler” şeklinde konuştu.

“Hızla çöp adası olma yolunda ilerliyoruz”

Köroğlu, atıklarla ilgili önemli konulardan birisinin de çevreye zararlı evsel ve sanayi atıkların ayrı toplanması ve uygun şekilde bertaraf edilmesi olduğunu kaydederek “Bu atıklar piller, civa, arsenik içeren atıklar ve radyo aktif atıklardır. Ne acıdır ki KKTC’de, atıklarla ilgili ciddi planlamalar, merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin koordineli bir şekilde bir araya gelip yapılmadığı için bir nevi çöp adası olma yolunda hızlı adımlarla gitmekteyiz. Tehlikeli atıklar, tıbbi atıkların bertarafı da çok önemlidir” dedi.

“Sıvı atıklardan, kanalizasyon atıklarının tümünün arıtılması şarttır”

“Önemli bir halk sağlığı sorunu olan haşere ve sivrisineklerle mücadele de belediyeler ve hükümetin koordine içinde çalışması ile sonuçlandırılabilir’ diyen Köroğlu, halk sağlığı için tehlike oluşturan haşerelerle savaşın yerel yönetimlerin görevi olduğunu söyledi.

Sıcakların artması ile sivrisinek ve çeşitli haşerelerdeki artışın yaşam kalitemizi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Köroğlu, birçok belediyenin maddi imkansızlıklar arkasına sığınarak ilaçlama yapmayarak sıtma dahil birçok hastalığa davetiye çıkarmakta olduğunu kaydetti.

Köroğlu, şunları anlattı:

“Hava kirliliğinin önlenmesi, yerel yönetimlerin sorumluluklarındandır. Hava kirliliği, insan sağlığının bozulmasına neden olur ve hava kirliliğini önlemekte yerel yönetimlere önemli görevler düşmektedir. İnsanımızın sağlıklı olabilmesi için gıda hijyeninin sağlanması, başıboş kedi ve köpeklerin ıslahı, hayvan barınma yerlerinin düzenlenmesi, modern ve sağlıklı mezbaha hizmeti, sebze, meyve hali hizmetleri de sağlıklı kent olmada, yerel yönetimlere düşen görevlerden bazılarıdır.

Çünkü, biz, belediyelerin iyiye, daha iyiye gitmesini, Kıbrıs Türk halkının da iyiye gitmesini sağlayacağına inanıyoruz.”

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 22 17 3 2 41 54
2 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 22 17 2 3 37 53
3 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 22 15 0 7 21 45
4 ÇETİNKAYA TSK 22 11 5 6 9 38
5 CİHANGİR GSK 22 11 4 7 4 37
6 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 22 11 4 7 2 37
7 LEFKE TSK 22 10 4 8 5 34
8 GÖNYELİ SK 22 10 3 9 4 33
9 TÜRK OCAĞI LİMASOL 22 9 4 9 6 31
10 GENÇLİK GÜCÜ TSK 22 8 4 10 -4 28
11 BAF ÜLKÜ YURDU 22 7 6 9 1 27
12 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 22 5 7 10 -24 22
13 BİNATLI YSK 22 5 3 14 -25 18
14 ESENTEPE KKSK 22 5 1 16 -24 16
15 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 22 3 6 13 -30 15
16 GİRNE HALK EVİ 22 3 2 17 -23 11
yukarı çık