KTV
RADYO

Sağlıklı tohum için ciddi adım atılıyor

Ülkedeki tohum üreticiliğinin kontrol altına alınması için hazırlanan Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı, komitede görüşülmeye başlandı. Bu tasarının yasallaşmasıyla, tohumun kalitesi ile ithalat ve ihracatının kontrol altına alınması hedefleniyor

Sağlıklı tohum için ciddi adım atılıyor
  • 29 Temmuz 2018, Pazar 10:30

Ceren ÖZBİL

Orman ağaç türleri dışında kalan tarla, bağ-bahçe ve diğer tüm bitki türlerinin tohum üretimi, sertifikasyonu, denetimi ve pazarlanmasıyla ilgili temel kurallar ile tohum üreten gerçek veya tüzel kişiler ve diğer kişiler arasındaki ilişkiyi düzenleyecek Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası'nın hazırlanması için düğmeye basıldı.

Bu doğrultuda hazırlanan yasa tasarısı, Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite'de görüşülmeye başlandı.

Söz konusu tasarı ile tohum ve bitki materyallerinin kalite, kontrol, ithalat, ihracat, satış ve üretim kurallarının düzenlenmesi, tarla ve hasat öncesi tohum denetimleri yapılması, hasat sonrası denetim yapılması , tohum analiz ve numune metodolojileri vasıtası ile çeşit kataloguna dayalı zorunlu sertifikasyonun sağlanması hedefleniyor.

Yine aynı tasarı, tohum ile ilgili konularda ve tohum düzenleme sistemini iyileştirmek için gerekli yasal veya düzenleyici değişiklikler hakkında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na öneri sunan Tohum Kurulu'nun oluşturulmasını içeriyor.

Tüzük hazırlanacak

Tohum Kurulu, başkanlık görevini yapacak Tarım Dairesi Müdürü veya temsilcisi olmak üzere Tarla ve Endüstri Bitkileri Şubesi temsilcisi, Bağ -Bahçe Şubesi temsilcisi, Tarımsal Mücadele ve Karantina Şubesi temsilcisi, Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi temsilci, Tarımsal Araştırma Enstitüsü temsilcisi ve Toprak Ürünleri Kurumu temsilcisinden oluşacak.

Söz konusu devlet kurum ve kuruşlarının ilgili konuda teknik bilgi ve deneyime haiz bir kişi, bakan tarafından atanacak.

Kurul, gerekli gördüğü durumlarda, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ve ilgili sivil toplum örgütleri temsilcilerinin görüşlerine başvurabilecek.

Kurul üyeleri ve başkan, iki yıllık süre için atanacak ve iki yıllık görev süresi dolan başkan ve üyeler, yeniden atanabilecek.

Kurul üyeliği ise, üyenin ölüm, üyelerin yazılı olarak istifalarını sunmaları, üst düzey ve/veya kamu görevlisinin bulunduğu mevkideki görevinden emekliye ayrılması, üyelerin, kurul toplantılarına kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın iki kez üst üste katılmaması ve bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılması veya rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olması halinde sona erecek.

Üyeliklerden herhangi birinin boşalması halinde aynı yöntemle yeniden atama yapılacak. Yeni atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlayacak.

Kurulun çalışma usul ve esasları ile ilgili kurallar, daire tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle belirlenecek.

Yılda en az iki toplantı

Kurul, her yıl en az iki kez veya dairenin gerekli gördüğü durumlarda toplanacak. Kurul, başkanın olmadığı durumlarda daire müdürünün atayacağı bir temsilci ile toplantı yapacak. Kurulun, toplantı yeter sayısı, kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla olacak.

Salt çoğunluk sağlanamadığı durumda kurul toplantısı, en geç on beş iş günü içerisinde toplanmak koşuluyla ertelenecek.

Yeni bir çağrıdan sonra toplantıya katılan üyelerin sayısına bakmaksızın kurul, ayni konuyu görüşmek için toplanacak.

Toplantı çağrıları ve Sekreterya işleri Tarla ve Endüstri Bitkileri Şubesi temsilcisi tarafından gerçekleştirilecek.

Toplantıda alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte ilgili gerçek veya tüzel kişilere bildirilecek.

Danışma kurulu görevi yapacak

Kurul, bu yasanın amacı ve uygulanması ile ilgili konularda, daire tarafından talep edilen bilimsel değerlendirmelere yönelik öneri niteliğinde görüşler veren ve tohum ile ilgili konularda ve tohum düzenleme sistemini iyileştirmek için gerekli yasal veya düzenleyici değişiklikler hakkında bakanlığa öneri sunan danışma kurulu olarak görev yapacak.

Kurulun görüşü, dairenin talebi üzerine otuz gün içerisinde verilerek, derhal bakanlığa iletecek.

Müfettişlere büyük görev düşüyor

Müfettişler, bu yasa ve bu yasa uyarınca çıkarılan tüzüklerin kurallarının uygulanması amacıyla, daire tarafından yazılı olarak yetki belgesi ile görevlendirilecek.

Müfettişler, bahçesi dahil olmak üzere özel ev dışındaki bir arazi, fidanlık, depo, antrepo, ambar paketleme yapılan yer veya diğer herhangi bir yere girmek, tohum ürünlerini denetleme ve teftişini yürütmek,  bu yasanın veya bu yasa altında yapılan tüzük kurallarının yerine getirilmediğinden şüphelendiği durumlarda tohumların paketlerini açmak, numune almak, fotoğraflarını çekmek veya kontrol altına almak, tohum numunelerini analiz etmek veya ettirmek, tohum üreticileri ve tohum ticareti yapan veya ithalat veya ihracatı ile uğraşan gerçek veya tüzel kişilerin binalarında tohum kontrolleri gerçekleştirmek, tohum üreticilerinden tohum miktarı ve kalitesi için, tohum ürünleri hakkında gerekli verileri ve belgeleri istemek gibi görevleri yürütecek.

Ayrıca müfettişlerin görevleri arasında, bu yasa uyarınca gerçek veya tüzel kişinin bir suç işlediği veya işlemekte olduğundan şüphelenilmesi halinde, herhangi bir tohuma el koymak veya imha etmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithal edilen, ülke içinde transit geçen veya dolaştırılan ve bu yasa veya bu yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklere aykırı bulunan tohum partilerinin girişi, bu yasanın kurallarına bağlı olarak müfettişler tarafından reddetmek, el koymak, yeniden ihracatı yapmak ve bunları işleme tabi tutmak veya imha etmek; bu yasa uyarınca herhangi bir yetkisini kullanmasından dolayı etkilenen gerçek veya tüzel kişinin talebi üzerine, yetki belgesini göstermek ve bu yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklerin kurallarını uygulamak yer alıyor.

Resmi kayıt altına alınacak

Bu yasa kuralları uyarınca tohum ıslahı, üretimi, pazarlaması, ithalatı, ihracatı, saklanması veya ticaretinden sorumlu bir gerçek veya tüzel kişi, tohumların kayıt altına alınmasıyla ilgili tüm hizmetleri daireye sağlamakla yükümlü olacak.

Bu yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklerde belirtilen tohumların ve üretim materyallerinin ithalatı, çoğaltılması, üretimi, depolanması veya ticareti ile uğraşan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, daire tarafından resmi kayıt altına alınacak.

Kayıt olan gerçek ve tüzel kişilerin bir defaya mahsus olarak ödemesi gereken ücret, aylık asgari ücretin yüzde onundan (%10) az ve aylık asgari ücret miktarının üçte birinden fazla olamayacak.

Kayıt altına alınan gerçek veya tüzel kişi, bakanlıkça hazırlanıp Bakanlar Kurulu’nca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenen kayıt kurallarına uymak zorunda olacak.

Tohum üretimi, ithali ve ihracı için ithalatçı yada ihracatçı belgesi isteniyor

Tohum üretmek, ithal veya ihraç etmek isteyen gerçek veya tüzel kişi, Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) Yasası kuralları uyarınca ithalatçı ve ihracatçı belgesi almak zorunda olacak.

Korunan çeşitlerin tohumları yalnızca patent sahibinin izniyle üretilecek ve satılacak. Herhangi bir çeşit, ıslah amaçlı kullanılıyorsa, izin alınması zorunlu olmayacak.

Sertifikalandırılmayan tohum pazarda yer almayacak

Tohum, sertifikalandırılmadığı sürece pazara arz edilemeyecek. Sertifikasyon sistemine başvurmak isteyen herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, daireye başvuru yapmak zorunda olacak.

Sertifikasyon ile ilgili kurallar, bakanlık tarafından hazırlanıp, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi Gazetede yayımlanacak tüzüklerle düzenlenecek.

Muayeneler, 14.Tohumun resmi denetimi veya resmi gözetim altındaki muayenesi, muayeneler yapılırken yürürlükte olan ISTA ve OECD kuralları uyarınca Daire taralından görevlendirilen müfettişler tarafından yürütülecek.

Satış için tüzük çıkarılacak

Satışa sunulan tüm tohumlar, bu yasa uyarınca çıkarılan tüzükle düzenlenen etiketleme kurallarına uygun olarak daire tarafından etiketlenecek ve mühürlenecek.

Etiketleme ile ilgili kurallar, bakanlık tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenecek.

Piyasaya sürülmemesi için özel kurallar

Daire, bilimsel çalışmalar, ıslah çalışması veya deneme amaçlı az miktarda sertifikalandırılmamış tohumların piyasaya sürülmesi için üreticilere bu yasa uyarınca çıkarılan tüzükle özel kurallar düzenleyebilecek.

Özel kurallar, bakanlık tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenecek.

İlaçlı tohumlar, gıda ve yem amaçlı kullanılmayacak

Tohumların hastalık veya zararlılardan korunması için onaylanmış bitki koruma ürünleri kullanılacak ve bu maddelerin miktarı ve aktif maddenin isminin ambalaj üzerinde açıkça belirtilmesi zorunlu olacak.

Hastalıklara ve zararlılara karşı kullanılan ilaçlı tohumların gıda ve yem amaçlı olarak kullanılması yasak olacak.

Tüzüklere uygun olmayan tohum, ithal edilemeyecek

Gerçek veya tüzel kişi, bu yasa ve bu yasa uyarınca çıkarılan tüzüklere uygun olmayan hiçbir tohum partisi ve üretim materyalini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithal edemeyecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithal edilen tohum partisi ve üretim materyalini, bu yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklere uygun olarak denetim süreci tamamlanıncaya kadar gümrük kontrolünde kalacak.

Ön ithal izni olmayan veya ithal izninde belirtilen şartlara uygun olmayan tohum, tohum partileri ve üretim materyali, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithal edilemeyecek.

İthalat ve ihracat yapılacak tohumlar için şartlar

Sertifikalar ve Standartlar Giriş Noktası Bildirim Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile Posta Dairesi Bilimsel Araştırma Denetim ve Örnekleme Tohumun İhracı Daire tohum ithalatı ile ilgili denetlenmesi ve nitelikleri ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlık tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak bir tüzükle düzenlenecek.

Tohum ve üretim materyallerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ithalatının yapılabilmesi için, OECD ve Avrupa Birliği tarafından onaylanmış tohum ve üretim materyalleri, uluslararası uygulanan standartları karşılayan çeşitler, ISTA sertifikası ve bitki sağlığı sertifikası olan eşlik ettiği çeşitler, OECD veya Avrupa Birliği etiketleriyle tanımlanan tohumlar kullanılabilecek

Söz konusu kurallar daire tarafından hazırlanıp, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi Gazete'de yayımlanacak bir tüzükle belirlenecek.

Daire tarafından denetlenecek

Tüm tohum partileri, Bakanlar Kurulu tarafından tayin edilmiş olan gümrük limanları, yükleme yerleri ve gümrük giriş kapılarından ithal edilecek ve gerekli sertifikaları ve izinleri gümrükleme aşamasında incelenmek üzere müfettişe beyan edilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tohum ithal eden gerçek veya tüzel kişi, bu yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzükler uyarınca belirlenen yöntemle, tohum partisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne beklenen geliş zamanını daireye bildirecek.

Bu yasaya veya bu yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklere aykırı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne posta yoluyla ithal edilen tohum partisi bulunduğundan şüphe eden Gümrük ve Rüsumat memuru veya Posta Dairesi memuru derhal daireye bilgi vermek zorunda olacak.

Tohum partileri, daire müdahale edene kadar, gümrük denetiminde kalacak.

Bilimsel araştırma veya seleksiyon çalışmaları amacıyla bu yasada az miktarlardaki tohumların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne getirilmesini yetkilendirmek, bakanlık tarafından hazırlanıp, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenecek.

Herhangi bir tohum partisini ithal eden gerçek veya tüzel kişi, ithal edilen tohum partisinin bu yasa ve bu yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklerin kurallarına uygun olup olmadığını belirlemek için tohum partisinin daire tarafından incelenmesine ve numune alınmasına izin vermek zorunda olacak. Analiz sonucunda tohum sertifikasyon veya tohum sağlığı standartlara uymadığı belirlenirse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişine izin verilmeyecek.

Daireye önemli görev düşüyor

Daire, tohumların denetimi, sertifikalandırılması ve tohum üreticilerinin bu yasa ve bu yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzük kurallarına uygun hareket ettiğini kontrol etmekten görevli olacak.

Daire, üretim, ıslah, satışa hazır hale getirme, nakliye veya pazarlamanın hangi aşamasında olursa olsun tohumların kalitesinin kontrolünden sorumlu olacak.

Daire, tohum üretimi, tohum ithalatı, ihracatı ve pazarlanması ile ilgili tüm faaliyetleri koordine edip, denetleyecek, tohum ve üretim materyalleri ile ilgili inceleme, teşhis, gerekli denetim ve koruma önlemlerini almak zorunda olacak, ülkeye ithal edilen tohum ve üretim materyallerinin sağlığa aykırı olması halinde, imhası durumunda belediyelere ve ilgili daireler ile işbirliği yapacak, düzenli aralıklarla, tarafsız, şeffaf ve mesleki gizlilik ilkelerine uygun olarak risk esasına göre, ön bildirim gereken haller dışında, önceden haber verilmeksizin (izleme, gözetim, doğrulama, tetkik, denetim, numune alma ve analiz gibi uygulamaları da kapsayan resmi denetimleri gerçekleştirecek.

Ayrıca yine daire, tohum üreten, ithalatını yapan, piyasaya arz eden ve kullanan gerçek veya tüzel kişilere onay verecek, gümrük depolarına ve serbest bölgelere tohum ve üretim materyallerinin girişi, çıkışı ve depolanmasında insan, bitki ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik ilave önlemler getirebilinmesini sağlayacak, tohum ve üretim materyallerinin ithalat ve ihracatı ile ilgili olarak zararlı organizmaları taşıyabilecek sevkiyatların boşaltılmasını, depolanmasını veya taşınmasını denetleyecek.

Cezalar müfettişler tarafından tebliğ edilecek

Bu yasanın 35’inci maddesinde yer alan idari para cezaları, dairece görevlendirilen müfettişler tarafından verilecek ve ilgililere yazılı olara tebliğ edilecek.

Cezanın, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde makbuz karşılığında Gelir ve Vergi Dairesi veznelerine ödenmesi halinde söz konusu suç, davasız halledilmiş olur ve mahkemeye intikal ettirilmez.

Belirlenen otuz günlük süre içinde cezasını ödemeyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi, bu yasa uyarınca suç sayılan bir eylemi 1 yıl içinde iki veya daha çok kez işlediği takdirde, bu yasada yer alan idari para cezası miktarı ve mahkemece verilebilecek para cezasının üst sınırı, iki kat artırılarak okunacak ve yorumlanacak.

Kayıt kurallarına aykırı hareket etmek suç

Kayıt kurallarına aykırı hareket eden bir gerçek veya tüzel kişiler, bir suç işlemiş olacak ve hakkında aylık brüt asgari ücretin yansı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti halinde bir gerçek veya tüzel kişiler, aylık brüt asgari ücretin iki katma kadar para cezasına veya bir aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Ruhsat alma ile ilgili kurallara aykırı hareket eden bir gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olurlar ve hakkında aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti halinde bir gerçek veya tüzel kişiler, aylık brüt asgari ücretin iki katma kadar para cezasına veya bir aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

İzin kurallarına aykırı davranmanın cezası var

İzin kurallarına aykırı hareket eden bir gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olurlar ve hakkında aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti halinde bir gerçek veya tüzel kişi, aylık brüt asgari ücretin iki katına kadar para cezasına veya bir aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Sertifika kurallarına aykırı hareket eden bir gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olacak ve haklarında aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanabilecek.

Söz konusu suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti halinde bir gerçek veya tüzel kişiler, aylık brüt asgari ücretin iki katma kadar para cezasına veya bir aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Etiketleme kurallarına uymamak suç

Etiketleme kurallara uygun davranmayan ve bu madde kurallarına aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olurlar ve haklarında aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti halinde, gerçek veya tüzel kişiler aylık brüt asgari ücretin iki katma kadar para cezasına bir aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

"Hastalıklara ve zararlılara karşı kullanılan ilaçlı tohumların gıda ve yem amaçlı olarak kullanılması yasaktır" maddesine aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olacak ve haklarında aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanabilecek.

Söz konusu suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti halinde, gerçek veya tüzel kişiler aylık brüt asgari ücretin üç katma kadar para cezasına iki aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

İthalat ve dolaşım kurallarına uymamanın cezası var

İthalat ve dolaşım kurallarına aykırı hareket eden bir gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olacak ve haklarında aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Belirtilen suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti halinde bir, gerçek veya tüzel kişi aylık brüt asgari ücretin iki katma kadar para veya cezasına iki aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Ön ithal izni olmayan veya ithal izninde belirtilen şartlara uymayarak kurallara aykırı hareket eden bir gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olacak ve haklarında aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti halinde bir gerçek veya tüzel kişiler aylık brüt asgari ücretin üç katına kadar para veya cezasına iki aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Müfettişe beyan etmemenin ve bilgi yükümlülüğüne uymamanın cezası ağır

Bu yasada yer alan "Tüm tohum partileri Bakanlar Kurulu tarafından tayin edilmiş olan gümrük limanları, yükleme yerleri ve gümrük giriş kapılarından ithal edilir ve gerekli sertifikaları ve izinleri gümrükleme aşamasında incelenmek üzere müfettişe beyan edilir" maddesine aykırı hareket eden bir gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olacak ve haklarında aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti halinde gerçek ve tüzel kişiler, aylık brüt asgari ücretin dört katma kadar para cezasına veya altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Bildirim ile ilgili gerekliliklere uygun davranmayan ve bu madde kurallarına aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olacak ve haklarında aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti halinde gerçek ve tüzel kişiler, aylık brüt asgari ücretin dört katma kadar para cezasına altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Bilgi verme yükümlülüğüne uygun davranmayarak bilerek görevini kötüye kullanıp aykırı hareket eden Gümrük ve Rüsumat memuru veya Posta Dairesi memuru Kamu Görevlileri Yasası kuralları uyarınca kamu disiplin işlemleri saklı kalmak koşuluyla bir suç işlemiş olacak ve mahkumiyeti halinde aylık brüt asgari ücretin üç katma kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

İhraç kurallarına uymamanın cezası ağır

Tohum partisi için uyulması gereken kurallara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olacak ve haklarında aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak. Söz konusu suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti halinde gerçek ve tüzel kişiler, aylık brüt asgari ücretin dört katma kadar para cezasına altı aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Tohumun ihraç edilmesi için uyulması gereken kurallara aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olacak ve haklarında aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacak.

Belirtilen suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti halinde bir gerçek ve tüzel kişiler, aylık brüt asgari ücretin iki katma kadar para cezasına veya bir aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Bu yasa tahtında çıkarılan tüzük kuralarına aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler bir suç işlemiş olacak ve haklarında aylık brüt asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Söz konusu suçun mahkemeye intikali ve mahkumiyeti halinde gerçek veya tüzel kişiler aylık brüt asgari ücretin iki katma kadar para cezasına veya bir aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 27 21 4 2 53 67
2 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 27 21 3 3 50 65
3 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 27 16 4 7 17 52
4 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 27 17 1 9 16 52
5 ÇETİNKAYA TSK 27 14 6 7 13 48
6 TÜRK OCAĞI LİMASOL 27 12 5 10 9 41
7 LEFKE TSK 27 12 4 11 6 40
8 GÖNYELİ SK 27 12 3 12 4 39
9 CİHANGİR GSK 27 11 6 10 -3 39
10 GENÇLİK GÜCÜ TSK 27 9 5 13 -10 32
11 BAF ÜLKÜ YURDU 27 8 6 13 -8 30
12 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 27 6 9 12 -25 27
13 BİNATLI YSK 27 7 4 16 -27 25
14 ESENTEPE KKSK 27 7 2 18 -28 23
15 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 27 3 9 15 -35 18
16 GİRNE HALK EVİ 27 3 3 21 -32 12
yukarı çık