E-ticarette çağ dışıyız!

banner37

BTHK tarafından hazırlanan ve kurumun stratejik planını, performans ölçütlerini, hedeflerini ve hizmet kalitesi standartlarını tespit eden Stratejik Plan 2019-2021’de dikkat çeken veri

E-ticarette çağ dışıyız!
banner90
banner8

“DÜZENLEME HALEN YOK”… BTHK tarafından hazırlanıp yayımlanan Stratejik Plan 2019-2021 analizinden derlenen verilere göre, teknolojinin hızlı gelişimi karşısında mevzuat değişikliklerinin yavaş olması, siber suçlardaki artış, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne ilişkin yerleşik ön yargılar ve bilinç eksikliği, bilişim suçları ile e-ticaret gibi mevzuatların halen yürürlükte olmaması, Elektronik Haberleşme Yasası kapsamındaki ikincil düzenlemelerin büyük bir kısmının kurum tarafından çoktan tamamlanmasına rağmen bir kısmının halen yürürlüğe girmediği gerçeği ‘tehditler’ olarak kayıtlara geçirildi.

“SEKTÖR SÜREKLİ DENETLENİYOR”… İlgili analiz uyarınca, kurumun yönetim kurul üyelerinin sektör tecrübesine sahip olması, kurumun şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerini benimsemesi, frekans ve numara gibi sınırlı kaynakların yönetimine sahip olunması, eğitimli hizmet birimi, yeni teknolojiler ve uygulamalara kolay adapte olunması, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi ile cihaz denetimlerinin sağlanması, kurumun hem güvenli hem de yüksek kapasiteli ve esnek bir teknik altyapıya sahip olması, veri ve raporlamada güvenilir bir merci olunması ile çevre, sağlık ve iş güvenliği denetimleri vasıtasıyla sektörün kontrol edilmesi de ‘güçlü yönler’ olarak görülüyor.

Ali ÇATAL

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) bünyesinde hazırlanıp yayımlanan ‘Stratejik Plan 2019-2021’  uyarınca, kurumun ‘tarafların hak ve menfaatlerinin korunduğu etkin ve sürdürülebilir bir rekabet zemini oluşturarak her yerden ulaşılabilen kaliteli hizmetler sağlamak ve ulusal ve uluslararası yatırımcıları teşvik ederek bilgi toplumu oluşturmak’ şeklinde bir misyona sahip olduğu duyuruldu.

‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bilgi ve haberleşme sektörünü rekabetçi, yenilikçi ve uluslararası kalite standartlarında düzenleyerek bilişim ekonomisini oluşturmak’ ifadeleriyle tabir edilen bir vizyona sahip olunduğunu da aynı rapor üzerinden kamuoyuyla paylaşan kurum özelinde GZFT/SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats-Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizi yapılarak sektörel bazda güçlü ve zayıf yanlar ile fırsat ve tehditler de belirlenmeye çalışılmış.

Bahse konu raporda, GZFT analizinin, incelenen kurumun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemekte ve dış etkenlerden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir teknik olduğu da belirtildi.

GZFT analizi ile amaçlananın iç ve dış etkenleri dikkate alarak, var olan güçlü yönlerimizden ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak; aynı zamanda tehditlerin ve zayıf yanlarımızın etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmek olduğu da aynı raporda vurgulanırken, güçlü ve zayıf yanlar ile fırsat ve tehditler de ayrıntılı bir şekilde sıralandı.

Özerk yapı elimizi güçlendiriyor

Buna göre, elektronik haberleşmede yetkili tek otoritenin olması, mali ve idari açıdan özerk bir yapının varlığı, yeni kurulan bir kurumdan bahsedilmesi, yasanın farklı 49 maddesi ile öngörülen 12 tüzükten 11’inin kurum tarafından hazırlanması, yasa ve düzenlemelerin Avrupa Birliği (AB) normlarına uyum çerçevesinde hazırlanması, kurum kararlarının yönetim kurulu tarafından alınması, kurul üyelerinin görev süresinin sınırlı olması sayesinde üyelerin sürekli yenilenmesi, kurul üyelerinin atanma mercilerindeki çeşitliliğin yanı sıra bu üyelerinin farklı yenilenme tarihleri ‘güçlü yönlerimiz’ başlığında incelendi.

Keza, kurumun yönetim kurulu üyelerinin sektör tecrübesine sahip olması, kurumun şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerini benimsemesi, frekans ve numara gibi sınırlı kaynakların yönetimine sahip olunması, eğitimli hizmet birimi, yeni teknolojiler ve uygulamalara kolay adapte olunması, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi ile cihaz denetimlerinin sağlanması, kurumun hem güvenli hem de yüksek kapasiteli ve esnek bir teknik altyapıya sahip olması, veri ve raporlamada güvenilir bir merci olunması ile çevre, sağlık ve iş güvenliği (EHS) denetimleri vasıtasıyla sektörün kontrol edilmesinin de bu ana başlığa eklemlendiği görüldü.

‘Medya ayağı’ zayıf

İlgili rapor, ‘tüm çalışanların sektöre/meslek içi eğitim almadığı gerçeği, yasanın öngördüğü sayıda hizmet biriminin henüz tamamlanamaması, küresel elektronik haberleşme sektörünün daha yakından takip edilememesi, hizmet binasının fiziki yetersizliği, süreçlerin ve iş tanımlarının net olarak uygulanamaması, iş yapış şekillerinde yenilikçilik-yaratıcılık kültürünün yeterli seviyeye ulaşmaması, sektördeki paydaşlarla yeterli düzeyde iletişim sağlanamaması’ gibi durumların getirdiği dezavantajlara da dikkat çekiyor.

Sektörle ilişkili diğer kurum/kuruluşlarla yeterli düzeyde iş birliği olmamasının ötesinde medya ile de yeterli düzeyde iletişim içinde olunmaması, elektronik haberleşmeye yönelik yeterli teşvik verilememesi, kurumda ara birim veya ara yöneticilerin olmaması, kurum çalışan motivasyonu ve iş üretkenliğinin beklenen düzeyde olmaması ve kurum teknik altyapısının coğrafi yedekliliğinin olmaması da yine ‘zayıf yönlerimiz’ olarak söz konusu raporda kendine yer bulmuş.

Fırsatlar ve tehditler

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün (BİT) her geç en yıl istikrarlı bir şekilde büyüme göstermesi, mobil iletişim ve genişbant penetrasyonunun yüksek olması, bilgisayarın yanında akıllı cihazlara da talebin sürekli artması ve bunların kullanımının yaygınlaşması, e-devlet projesinin devletin gündeminde bulunması nedeniyle yapılacak yeni çalışmalar, KKTC’nin BİT sektörüne kullanım yatkınlığı ve istihdam potansiyeli yüksek genç nüfusa sahip olması ve fiber ve benzeri teknolojik altyapı yatırımlarına olan yoğun ilgi, ilgili raporun ‘fırsatlar’ ana başlığında değerlendirilmiş.

KKTC’nin uluslararası alanda tanınmaması, kamudaki işlerin yavaş ilerlemesi, bürokratik ağırlık ve değişkenlik, teknolojinin hızlı gelişimi karşısında mevzuat değişikliklerinin yavaş olması, siber suçlardaki artış, BİT sektörüne ilişkin yerleşik ön yargılar ve bilinç eksikliği, bilişim suçları ile e-ticaret gibi mevzuatların halen yürürlükte olmaması, Elektronik Haberleşme Yasası (EHY) kapsamındaki ikincil düzenlemelerin büyük bir kısmının kurum tarafından çoktan tamamlanmasına rağmen bir kısmının halen yürürlüğe girmediği gerçeği, tüketicilerin sektörle ilgili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yanlış yönlendirilmesi, devlet politikalarının yeterli düzeyde uygulanmaması, ülkedeki altyapı eksiklikleri, mal ve hizmet alımlarında yaşanan süreçsel yavaşlık ile yüksek enflasyon da ‘tehditler’ olarak kayıtlara geçirilmiş.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75