banner6

Mevduatın yüzde 67’si dövizde

banner37

Merkez Bankası ve DPÖ verilerine göre, KKTC bankacılık sektörünün performans rasyoları TGA ve SYSR bazında yükselse de mevduatın krediye dönüşümü alanında geriledi; mevduat hesaplarındaki YP ağırlığı ise arttı

Mevduatın yüzde 67’si dövizde
banner151

Ali ÇATAL

“GÜVENLİ LİMAN TALEBİ DERİNLEŞTİ”… KKTC bankacılık ve finans sektöründe, kredilerin Mart 2021 sonu itibarıyla TP ve YP dağılımına bakıldığında, TP kredilerin payının bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 49,04’ten yüzde 45,89’a gerilediği; YP kredilerin payının ise yüzde 50,96’dan yüzde 54,11’e yükseldiği görülüyor. TP mevduat toplamının payı Mart 2021 itibarıyla bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 34,74’ten yüzde 33,31’e geriledi, YP mevduatın payı ise yüzde 65,26’dan yüzde 66,69’a yükseldi.

“KREDİ İŞTAHI AZALDI”… Kuzey Kıbrıs’ta, Aralık 2020 sonu itibarıyla yüzde 15,91 olan SYSR, 2021 yılının ilk çeyreğinde 0,02 puan artarak yüzde 15,93’e yükseldi. TGA’nın brüt krediler içindeki payı, Mart 2021 dönemi sonunda bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 5,41’den yüzde 5,12’ye geriledi. Mevduatın krediye dönüşüm oranını gösteren brüt kredilerin mevduata oranı ise 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyrek döneme göre 1,89 puan azaldı ve yüzde 66,93 seviyesinde gerçekleşti.

KKTC Merkez Bankası ve Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafından hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılan rapor ve bültenlerden derlenen bilgilere göre, Kuzey Kıbrıs bankalar sermayesinin 2021 yılı ilk çeyrek finansal derinleşme rakamları, bir önceki çeyreğe nazaran azalış gösterdi.

Buna göre, toplam brüt kredilerin gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 114’ten yüzde 104,2’ye, toplam aktiflerin GSYH’ye oranı yüzde 200,5’ten yüzde 187,9’a, toplam mevduatın GSYH’ye oranı ise yüzde 165,6’dan yüzde 155,6’ya geriledi.

Sektörde, nakit ve nakit benzeri kalemlerin toplam aktifler içindeki payı bir önceki çeyreğe göre 2021 yılı ilk çeyrekte yüzde 29,22’ye yükseldi. Bu oran, hatırlanacağı üzere, bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 29,66 seviyesinde gerçekleşmişti.

Keza, Aralık 2020 sonu itibarıyla yüzde 15,91 olan sermaye yeterliliği standart rasyosu (SYSR) da 2021 yılının ilk çeyreğinde 0,02 puan artarak yüzde 15,93’e yükseldi.

Tahsili gecikmiş alacakların (TGA) da brüt krediler içindeki payı, Mart 2021 dönemi sonunda bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 5,41’den yüzde 5,12’ye geriledi.

Mevduatın krediye dönüşüm oranını gösteren brüt kredilerin mevduata oranı ise 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyrek döneme göre 1,89 puan azaldı ve yüzde 66,93 seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca, Mart 2020 periyodunda yüzde 55,89 bandında kayda geçen ‘brüt kredilerin aktif toplam içerisindeki payı’ da Mart 2021 sonu itibarıyla yüzde 55,45 seviyesine geriledi; bir önceki çeyrek döneme nazaran da 1,38 puan azaldı. Brüt kredilerde 2021 yılı ilk çeyrekte bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 4,21 artış gerçekleşirken; önceki yılın aynı döneminde brüt kredilerde yüzde 4,07 artış olmuştu.

Diğer taraftan, 2020 yılı son çeyreğinde yüzde 4,16 artan mevduat ise 2021 yılı ilk çeyrekte yüzde 7,15’lik bir artış gösterdi. Aralık 2020 yılı sonu itibarıyla 10,33 olan finansal kaldıraç oranı da 2021 yılının ilk çeyreğinde 10,43 düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık sektöründe yoğunlaşma

Bahse konu verilere göre, 2021 yılı ilk çeyrekte aktif büyüklüğü açısından en büyük beş bankanın sektör içindeki payı yüzde 53,84, ilk on bankanın toplam aktifler içindeki payı ise yüzde 80,65 olarak belirlendi.

Brüt kredilerin aynı dönemde büyüklüğü açısından ilk beş bankanın sektör içindeki payı yüzde 56,18, ilk on bankanın payı ise yüzde 82,9 düzeyinde.

Mevduat büyüklüğü açısından en büyük beş bankanın toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 55,63, ilk on bankanın payı ise yüzde 82,16 seviyesinde kayıtlara geçti.

Bankalara borçlar kaleminin büyüklüğü açısından ilk beş bankanın sektör içindeki payı yüzde 69,75, ilk on bankanın payı ise yüzde 93,11 bandında.

Söz konusu dönemde öz kaynak büyüklüğü açısından ilk beş bankanın toplam öz kaynak içindeki payı yüzde 54,83, ilk on bankanın payı ise yüzde 82,80 seviyesinde gerçekleşti.

Banka, şube, personel ve ATM sayısı

Bankacılık sektöründe faaliyet gösteren banka sayısı, Mart 2021 sonunda 21 olarak belirlenirken; sektördeki 21

bankanın ikisi kamu eliyle yönetilen banka, 14’ü özel sermayeli banka ve beşi de şube bankası oldu.

Sektörde hizmet sunum birimi olan banka şubesi sayısı, 2021 yılının ilk çeyreğinde 216 olarak kayda geçti. Şube sayılarının banka gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise toplam şube sayısının yüzde 66,67’sinin özel sermayeli bankalara, yüzde 18,05’inin şube bankalarına, yüzde 15,28’inin ise kamu eliyle yönetilen bankalara ait olduğu görülüyor.

Sektörde istihdam edilen personel sayısı, Aralık 2020-Mart 2021 döneminde 22 kişi azalarak 3 bin 118’den 3 bin 96’ya geriledi. Söz konusu personelin 508’i kamu eliyle yönetilen bankalarda, 2 bin 57’si özel sermayeli bankalarda ve 531’i de şube bankalarında çalışıyor. Bu dönemde, özel sermayeli bankaların personel sayısı 2 bin 71’den 2 bin 57’ye, şube bankalarının personel sayısı 536’dan 531’e, kamu eliyle yönetilen bankaların personel sayısı ise 511’den 508’e düştü.

Verilere göre, Mart 2020–Mart 2021 arasındaki bir yıllık dönemde bankacılık sektöründe çalışan personel sayısı, 78 kişi azalarak 3 bin 174’ten 3 bin 96’ya geriledi. Söz konusu dönemde personel sayısındaki değişim banka grupları bazında incelendiğinde, özel sermayeli bankalarda istihdamın 63 kişi, şube bankalarında 11 kişi, kamu eliyle yönetilen bankalarda ise dört kişi azaldığı görüldü.

Öte yandan, 2021 yılının ilk çeyreğinde sektörde çalışan personelin yüzde 16,41’inin kamu eliyle yönetilen bankalara, yüzde 66,44’ünün özel sermayeli bankalara, yüzde 17,15’inin ise şube bankalarına ait olduğu da bahis konusu raporlardan okunuyor.

Sektörde faaliyet gösteren bankalara ait ATM sayısı ise 2021 yılı ilk çeyrek itibarıyla 516. ATM sayılarının banka gruplarına göre dağılımına bakıldığında, 234 ATM ile şube bankaları ilk sırada yer alıyor. Şube bankalarını 225 ATM ile özel sermayeli bankalar ve 57 ATM ile kamu eliyle yönetilen bankalar takip ediyor. Mart 2020-Mart 2021 döneminde sektörde faaliyet gösteren bankalara ait ATM sayısı 510’dan 516’ya yükseldi.

Bankacılık sektörü konsolide bilançosu

İlgili bültenler uyarınca, Mart 2020 sonunda 50.601,3 milyon TL seviyesinde olan bankacılık sektörünün aktif toplamı, Mart 2021 sonunda yüzde 6,82 artarak 54.052 milyon TL’ye yükseldi. Söz konusu dönemde, nakit ve nakit benzeri kalemlerde yüzde 6,99, menkul değerler cüzdanında (MDC) yüzde 11,66, brüt kredilerde yüzde 4,21, diğer aktiflerde ise yüzde 22,45 artış görüldü.

Bununla birlikte, Mart 2020-Mart 2021 döneminde sektörün toplam aktifleri de yüzde 28,69 arttı. Aynı dönemde nakit ve nakit benzeri kalemler yüzde 26,8, brüt krediler yüzde 27,66, MDC ise yüzde 58,16 artış gösterdi. İlgili dönemde mevduat yüzde 30,75, öz kaynaklar ise yüzde 19,79 bandında yükseldi.

Sektörün en önemli fon kaynağı olarak görülen mevduat da Aralık 2020-Mart 2021 döneminde yüzde 7,15, öz kaynaklar ise yüzde 5,86 arttı.

Aktif/pasif yapısındaki gelişmeler

Raporlara göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde, sektörün aktif toplamı içerisindeki en büyük pay, yüzde 55,45 ile brüt kredilere ait. Brüt kredileri sırasıyla yüzde 29,22’lik payla nakit ve nakit benzeri kalemler, yüzde 8 ile diğer aktifler ve yüzde 7,33’lük payla MDC kalemi takip ediyor.

Bankacılık sektörü, Mart 2020-Mart 2021 dönemi aktif yapısını oluşturan kalemlerin payları yönünden değerlendirildiğinde ise MDC kaleminin payında artış; nakit ve nakit benzeri kalemler, brüt krediler ve diğer aktifler kalemlerinin paylarında ise azalış olduğu görülüyor.

Ayrıca, Mart 2021 sonu itibarıyla, toplam pasifin yüzde 82,84’ünü mevduat, yüzde 8,75’ini öz kaynaklar, yüzde 5,16’sını bankalara borçlar ve yüzde 3,25’ini de diğer pasifler oluşturuyor.

Buna göre, Mart 2020-Mart 2021 döneminde bankacılık sektörünün pasif yapısını oluşturan kalemler payları yönünden değerlendirildiğinde de mevduat kaleminin payında artış; bankalara borçlar, diğer pasifler ve öz kaynaklar kalemlerinin paylarında ise azalış olduğu görülüyor.

Bankacılık sektörünün aktif toplamı, Mart 2020’de bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 3,07 artış göstermişken, Mart 2021 döneminde ise bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 6,82 artış kaydetti.

Diğer taraftan, 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla banka gruplarının aktif toplamındaki payları, özel sermayeli bankalar grubunda yüzde 45,87 ile aynı seviyede kalırken, kamu eliyle yönetilen bankalar grubunda yüzde 22,5’ten yüzde 22,63’e yükseldi; şube bankaları grubunda ise yüzde 31,63’ten yüzde 31,5’e geriledi. Mart 2020–Mart 2021 döneminde ise kamu eliyle yönetilen bankalar grubunda küçülme, özel sermayeli bankalar ve şube bankaları grubunda ise büyüme görülmüştür.

Benzer şekilde, 2021 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki çeyrek döneme göre, kamu eliyle yönetilen bankalar aktif toplamında yüzde 7,44, özel sermayeli bankalarda yüzde 6,82 ve şube bankalarında yüzde 6,38 artış oldu. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise aktif toplamı, kamu eliyle yönetilen bankalarda yüzde 25,63, özel sermayeli bankalarda yüzde 28,92, şube bankalarında ise yüzde 30,64 arttı.

Kredilerin, Mart 2021 sonu itibarıyla Türk parası (TP) ve yabancı para (YP) dağılımına bakıldığı zaman ise TP kredilerin payının bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 49,04’ten yüzde 45,89’a gerilediği; YP kredilerin payının ise yüzde 50,96’dan yüzde 54,11’e yükseldiği görülüyor.

TP mevduat toplamının payı Mart 2021 itibarıyla bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 34,74’ten yüzde 33,31’e geriledi, YP mevduatın payı ise yüzde 65,26’dan yüzde 66,69’a yükseldi.

Nakit ve nakit benzeri kalemler

Bankacılık sektörü nakit ve nakit benzeri kalemlerini oluşturan nakit değerler, KKTC Merkez Bankası’ndan alacaklar, borsa para piyasası (BPP) işlemlerinden alacaklar ve bankalardan alacaklar kalemlerinin toplamı, 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,99 artarak 14.761,7 milyon TL’den 15.794,1 milyon TL’ye yükseldi.

Nakit değerler kaleminde bu dönemde 92,2 milyon TL, merkez bankasından alacaklar kaleminde 80,4 milyon TL, BPP işlemlerinden alacaklar kaleminde 353,4 milyon TL, bankalardan alacaklar kaleminde ise 506,4 milyon TL artış gerçekleşti.

Keza, Mart 2020 sonunda 12.455,7 milyon TL olan nakit ve nakit benzeri kalemler, Mart 2021 sonunda 15.794,1 milyon TL seviyesine yükseldi. İlgili dönemde, nakit değerler 102,4 milyon TL, merkez bankasından alacaklar kalemi 1.011,2 milyon TL, BPP işlemlerinden alacaklar kalemi 1.963,2 milyon TL, bankalardan alacaklar kalemi ise 261,6 milyon TL arttı.

Nakit ve nakit benzeri kalemler toplamı da 2021 yılı birinci çeyreği sonunda, önceki çeyreğe göre yüzde 6,99 artış gösterdi.

Öte yandan, 2021 yılının ilk çeyreğinde banka gruplarının nakit ve nakit benzeri kalemlerindeki paylarında bir önceki çeyreğe kıyasla, özel sermayeli bankalar grubunda azalış; şube bankaları ve kamu eliyle yönetilen bankalar grubunda ise artış gerçekleşti.

Bu bağlamda, Mart 2020-Mart 2021 döneminde de aynı şekilde özel sermayeli bankalar grubunda azalış, kamu eliyle yönetilen bankalar ve şube bankaları grubunda artış kayda geçti.

Kredilerin yüzde 81’ini özel sektör kullandı

Verilere göre, Mart 2021 sonu itibarıyla 19.929,9 milyon TL olan işletme kredileri, geçmiş dönemlerde olduğu gibi krediler toplamı içinde birinci sırada yer alıyor. Bunu, 6.512,4 milyon TL ile tüketici kredileri izliyor.

Buna göre, Mart 2020–Mart 2021 döneminde işletme kredileri 14.145,7 milyon TL’den 19.929,9 milyon TL’ye, tüketici kredileri ise 5.353,8 milyon TL’den 6.512,4 milyon TL’ye yükseldi.

Brüt krediler de 2021 yılı ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,21 artış gösterdi.

Ayrıca, 2021 yılının ilk çeyreğinde kredilerin 13.049,2 milyon TL’si TP cinsinden, 15.386,2 milyon TL’si YP cinsinden kayda geçti. Söz konusu dönemde, bir önceki çeyrek döneme göre TP cinsinden kredilerde yüzde 2,19 azalış, YP cinsinden kredilerde ise yüzde 11 artış gerçekleşti

Brüt kredilerin banka gruplarına göre payları incelendiğinde, 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla kamu eliyle yönetilen bankaların payının yüzde 23,11’den yüzde 22,76’ya, şube bankalarının payının yüzde 27,86’dan yüzde 27,32’ye gerilediği; özel sermayeli bankaların payının ise yüzde 49,04’ten yüzde 49,92’ye yükseldiği görülüyor. Buna göre, Mart 2020-Mart 2021 döneminde özel sermayeli bankalar ve şube bankalarının paylarında artış, kamu eliyle yönetilen bankaların payında ise azalış gerçekleşti.

Yanı sıra, 2021 yılı ilk çeyreği sonunda 100 bin TL’den büyük kredilerin toplam krediler içindeki payı da yüzde 88,82 oldu. Söz konusu dönemde, kredi büyüklüklerinde ikinci sırayı yüzde 4,65’lik payla 11-50 bin TL dilimindeki krediler alıyor. 51-100 bin TL ve 1-10 bin TL tutarlarındaki krediler ise toplam kredilerin sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 1,63’ünü oluşturuyor. Sektördeki en düşük kredi kullanımı ise yüzde 1,2’lik payla bin TL’ye kadar olan krediler diliminde gerçekleşti.

Kısa vadeli krediler, 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyrek döneme göre 6.357 milyon TL’den 6.726,7 milyon TL’ye, orta ve uzun vadeli krediler ise 20.845,4 milyon TL’den 21.708,7 milyon TL’ye yükseldi. Mart 2020–Mart 2021 döneminde kısa vadeli kredilerde yüzde 10,73, orta ve uzun vadeli kredilerde ise yüzde 36,45 artış yaşandı.

Öte yandan, Mart 2021 sonu itibarıyla bankacılık sektörü toplam kredilerinin yüzde 80,51’i özel sektöre, yüzde 19,49’u ise kamu sektörüne kullandırıldı. Söz konusu dönemde kamu kesiminin kullandığı krediler bir önceki çeyreğe göre 5.494,7 milyon TL’den 5.542,6 milyon TL’ye, özel kesim kredileri ise 21.707,7 milyon TL’den 22.892,8 milyon TL’ye yükseldi.

Buna göre, Mart 2020–Mart 2021 periyodunda kamu kesimine kullandırılan kredilerde yüzde 13, özel kesime kullandırılan kredilerde ise yüzde 34,04 artış gerçekleşti.

Menkul değerler cüzdanı ve mevduat

MDC, Mart 2021 dahilinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11,66 arttı. MDC, 2020 yılının mart, haziran, eylül ve aralık dönemlerinde bir önceki çeyrek döneme göre sırasıyla yüzde 17,85, yüzde 22,95, yüzde 13,63 ve yüzde 1,38 artış gösterdi.

Keza, 2021 yılının ilk çeyreği itibarıyla bir önceki çeyreğe kıyasla kamu eliyle yönetilen bankaların toplam MDC’deki payı yüzde 24,95’ten yüzde 24,53’e, şube bankalarının payı yüzde 40,21’den yüzde 39,24’e gerilerken; özel sermayeli bankaların payı ise yüzde 34,84’den yüzde 36,22’ye yükseldi. Mart 2020-Mart 2021 döneminde kamu eliyle yönetilen bankalar ve şube bankaları payında azalış, özel sermayeli bankalar payında ise artış kayda geçti.

Sektörün en önemli fon kaynağı mevduat, 2021 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,15 arttı. Mevduat, bir yıllık dönemde yüzde 30,75 artış gösterdi ve Mart 2021 sonunda 44.774,9 milyon TL oldu.

Ayrıca, Mart 2021 sonu itibarıyla, geçmiş dönemlerde olduğu gibi mevduat türünde en büyük payın 32.055,9 milyon TL ile tasarruf mevduatına ait olduğu da görülüyor. Bunu da sırasıyla 8.752,3 milyon TL ile ticari mevduat, 3.162,6 milyon TL ile resmi mevduat izliyor. Mart 2020–Mart 2021 döneminde, tasarruf mevduatında yüzde 31,65, ticari mevduatta yüzde 31,45, resmi mevduatta ise yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

Toplam mevduat da 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,15 artış gösterdi.

Öte yandan, 2021 yılının ilk çeyreğinde mevduatın 14.915,2 milyon TL’sinin TP cinsinden, 29.859,7 milyon TL’sinin ise YP cinsinden oluştuğu gözlemleniyor. Söz konusu dönemde, bir önceki çeyrek döneme göre TP cinsinden mevduatta yüzde 2,74, YP cinsinden mevduatta ise yüzde 9,5 artış gerçekleşti.

Diğer taraftan, Mart 2021 sonunda bir önceki çeyrek döneme göre kamu eliyle yönetilen bankaların TP mevduatında yüzde 5,24, YP mevduatında yüzde 9,85 artış; özel sermayeli bankaların TP mevduatında binde 3,2, YP mevduatında yüzde 10,62 artış gerçekleşti. Aynı dönemde şube bankalarının TP mevduatında yüzde 3,01, YP mevduatında ise yüzde 6,86 artış görüldü.

Bankacılık sektörü mevduatındaki vade yoğunluğu, Mart 2021 itibarıyla önceki dönemlerde olduğu gibi yüzde 52,32’lik pay ile bir ay vadeli mevduat toplamında. Bir ay vadeli mevduatı, yüzde 18,02’lik pay ile 3 ay vadeli, yüzde 16,51’lik pay ile vadesiz, yüzde 9,83’lük pay ile bir yıl vadeli ve yüzde 3,32’lik pay ile 6 ay vadeli mevduat izliyor.

Mevduatın vade payı bir önceki çeyrek dönemle kıyaslandığında, bir ay vadeli mevduatta 2,71 puan artış, vadesiz mevduatta 2,06 puan, üç ay vadeli mevduatta 0,01 puan, altı ay vadeli mevduatta 0,22 puan, bir yıl vadeli mevduatta ise 0,42 puan düşüş gerçekleşti.

Vadesiz mevduatın payının ise Mart 2020-Mart 2021 döneminde 1,51 puan, bir ay vadeli mevduatın payı 1,12 puan artarken; üç ay vadeli, altı ay vadeli ve bir yıl vadeli mevduatın payları ise sırasıyla 0,95, 0,93 ve 0,75 puan düştüğü görülüyor.

Kredilerin mevduata oranı arttı

Bankacılık sektöründe mevduatın büyüklüğüne göre dağılımına bakıldığında, Mart 2021 sonu itibarıyla bir önceki çeyrek döneme göre 0-5 bin TL arası mevduatın 349,9 milyon TL’den 346,4 milyon TL’ye, 5-10 bin TL arası mevduatın 422,4 milyon TL’den 405,9 milyon TL’ye, 10-50 bin TL arası mevduatın 2.787,5 milyon TL’den 2.732,4 milyon TL’ye, 50-100 bin TL arası mevduatın 3.367,7 milyon TL’den 3.346,8 milyon TL’ye gerilediği; 100 bin TL üzeri mevduatın ise 34.860,1 milyon TL’den 37.943,4 milyon TL’ye yükseldiği görülüyor.

Diğer yandan, 2021 yılının ilk çeyreğinde, 100 bin TL üzeri mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 84,74, 50-100 bin TL arası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ise yüzde 7,47 olarak gerçekleşti.

Toplam mevduat ile brüt krediler arasında Aralık 2020 sonunda 13.029,3 milyon TL olan fark, Mart 2021 sonunda 1.776,3 milyon TL artarak 14.805,6 milyon TL’ye yükseldi.

Bankacılık sektörünün derinliği ile aracılık fonksiyonunun göstergelerinden kredilerin toplam mevduata oranı, Aralık 2020 sonunda yüzde 68,82 bandında gerçekleşmişken; Mart 2021 sonunda ise yüzde 66,93 seviyesine geriledi. Kredilerin toplam mevduata oranı bir yıllık dönemde 1,62 puan azaldı.

Mevduatın krediye dönüşüm oranı, Mart 2021 sonunda banka grupları bazında incelendiğinde ise özel sermayeli bankaların yüzde 69,59 ile ilk sırada yer aldığı görülüyor. Özel sermayeli bankaları da yüzde 66,14’lük oranla şube bankaları takip ediyor. Kamu bankaları ise yüzde 62,59 dönüşüm oranına sahip.

TP mevduatın, TGA hariç TP krediye dönüşüm oranı, Mart 2021 itibarıyla bir önceki çeyreğe göre yüzde 91,89’dan yüzde 87,49’a gerilerken; YP mevduatın TGA hariç YP krediye dönüşüm oranı ise yüzde 50,83’ten yüzde 51,53’e yükseldi. TP ve YP mevduatın krediye dönüşüm oranları, Mart 2020’de sırasıyla yüzde 78,14 ve yüzde 55,56 olarak gerçekleşmişti.

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner75

banner88

banner110