banner6

Tarım Master Planı taslağı açıklandı

banner37

Tarım Master Planı Taslağı, üreticilerin, örgütlerin siyasi partilerin görüşlerini alma hedefiyle açıklandı. http://www.tarim.gov.ct.tr  adresinde de yayımlanan taslakla ilgili, 18 Mayıs’a kadar Bakanlığa iletilen görüşler değerlendirilecek. Plana son şeklinin mayıs sonuna kadar verilmesi hedefleniyor.

Tarım Master Planı taslağı açıklandı
banner151 banner143

540 sayfalık plan taslağı, alternatif ürünlerden, gıda güvenliğine kadar 25 konuda çalışmalar, bitkisel ve hayvansal üretimde stratejik hedefler içeriyor.

Tarım Master Planı, Hükümet ve tarımla ilgili bakanların değişmesiyle tarım politikaların da değiştiği mevcut yapının yerine, tarım arazilerinin belirlendiği, kalite ve sürdürülebilirlik temelinde kalıcı bir tarım politikası kazandırılması hedefiyle hazırlanıyor.

Tarım Master Plan Taslağı’nda stratejik hedefler yer alıyor. Bu stratejik hedeflere ulaşmanın da projelerle olacağı, projelerin bir kısmının hali hazırda hayatta olduğu, Master Planı’nın hayat bulmasıyla yeni projelerin devlet tarafından bütçelendirileceği belirtildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bugün bakanlık binasında bakanlığa bağlı daire sorumluları ile taslağın hazırlanmasında sorumluluk alanların da katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

“2009’da başlandı ancak son bir yıldaki yoğun çalışmayla üretildi”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada Tarım Master Planı için çalışmalara 2009 yılında başlandığını, ancak son bir yılda yapılan yoğun çalışmalarla taslağın üretilebildiğini belirtti.

Tarım Master Planı üzerindeki çalışmaların, “politikaların kesintiye uğramadan” tarım sektörünü doğru hedeflere taşıyacak bir yol haritası üretme hedefiyle yürütüldüğünü belirten Çavuşoğlu, ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeleri dikkate alarak mevcut kaynakların etkin kullanımı, rekabet edebilir, sürdürülebilir, örgütlü bir tarım sektörünün oluşturulmasını amaçladıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Kaliteli ve yüksek verim potansiyeline sahip hayvansal ve bitkisel materyallerle çalışmak mutlak başarı getirecektir. Bu planda Hayvansal ve Bitkisel ürünlerin üretiminin dünya standartlarında yapılabilmesi amacı ile stratejiler ve eylem planları hazırlanmıştır” dedi.

Planın “tarım sektörünün, teknolojik ve bilimsel gelişmelerle bütünleşmesi, kaliteli ve rekabet gücü yüksek ürün üretilmesi, diğer sektörlerle uyumlu uygulamalara ışık tutacağına” da inandığını belirten Çavuşoğlu, Tarım Master Planı’nı hazırlamak maksadı ile 18-20 Aralık 2012 tarihlerinde “Bitkisel Üretim Çalıştayı”, 4-5 Haziran 2016 tarihlerinde ''Süt Üretimi, Süt Ve Süt Ürünleri Ticareti Çalıştayı”, 28 Temmuz 2016 tarihinde “Balıkçılık Sorunları Ve Çözüm Önerileri” konulu seminer, 29-30 Eylül 2016 tarihlerinde ''Hayvancılık ve Su Ürünleri Çalıştayı” ve 28-29 Mart 2017 tarihlerinde ''Bitkisel Ürünlerde Gıda Güvenliği Çalıştayı” düzenlendiğine işaret etti.

Görüşler için çağrı

Çalışmalardan elde edilen bilimsel sonuçlarla planın temelinin oluşturduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Planının en yüksek seviyede faydalı olabilmesi için her türlü fikir ve görüşe açık olduğumuzu belirterek tüm paydaşların bir kez daha katkılarını arzu ettiğimizi belirtiriz” dedi.

“Hedefler sadece bakanlığın üerinde çalışacağı hedefler değildir”

Planın tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülecek bir plan olduğunu, daha önce 1, 2 ve 3’üncü sınıf tarım arazisi olarak yapılan sınıflandırmanın, imar planı hazırlanamadığından hayata geçirilemediğini dolaysıyla planda belirtilen hedeflerin sadece bakanlığın üzerinde çalışacağı hedefler olmadığını kaydetti.

“Projeler geliştirilmeli”

Mayıs sonu gibi planın, Bakanlar Kurulu’nun onayına sunularak hayata konacağını belirten Çavuşoğlu, “Ülkesel Fiziki Plan’dan sonra yapılmış en kapsamlı çalışmadır. Dolayısıyla bu iki büyük çalışmanın tamamen hayata geçebilmesi için, stratejik hedeflere yönelik projeler yapılması gerekir. Bu emeklerin raflarda tozlanması kabul edilebilir bir şey değildir” dedi.

Projeler arasında ödeme ajansı, damızlıkçılığın arttırılması, Toprak Ürünleri Kurumu’nun küçültülüp fiyat dengeleyici unsur olması gibi projelerin de bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, planda kuru ziraatta, hayvancılıkta, balıkçılıkta, tarım alanlarının korunmasında, tüm başlıklarda hedefler doğrultusunda proje üretilmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Pek çok projelerin hali hazırda hayatta olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, üretilen projelerin bugün bütçesi bulunmadığını ancak Tarım Master Planı’nın hayat bulmasıyla projelerin ayrı ayrı bütçelendirileceğini, bakanlığa bağlı tüm dairelerde en az 10 ar tane yeni proje geliştirileceğini kaydetti.

Kooperatifçilik (kümelenme) çalışmaları ile ilgi olarak ise Çavuşoğlu, kooperatifçiliği artı yüzde 20 destekle programladıklarını, bütçe bulunması halinde desteklerin de arttırılacağını söyledi.

Bütçe

Bütçe konusunda da Çavuşoğlu, 2017’de tarıma 170 milyon öngörüldüğünü ancak bunun yetmediğini, kaydeden Çavuşoğlu, “Bütçeyi kısarak değil en verimli şekilde popülizm yapmadan kullanmak gerekiyor. Şu anda pek çok konuda, popülist bazı davranışlar yapılabilmekte, planın hayat bulmasından sonra hedefe götürecek çalışmalara destek verilecek” dedi.

Tarım Master Planı hazırlanırken önemsenen ve üzerinde çalışılan başlıca konular

Plan taslağında yer alan bilgilere göre, Tarım Master Planı hazırlanırken önemsenen ve üzerinde durulan başlıca konular şöyle:

• Yerli üretimin iyileştirilmesi ve ilgili yasalarla pazar olanaklarının korunması,

• Yurt dışından ithal edilen ve/veya ekonomik değeri olan alternatif ürünlerin ülkede yetiştirilme olanaklarının belirlenmesi ve üretimlerinin teşvik edilmesi,

• İhracat ürünlerinin kalitesinin artırılması, markalaşma ve rekabet edebilen bir tarım sektörünün oluşturulması,

• Üretimden tüketime kadar gıda güvenliğinin sağlanması,

• Çevreye duyarlı, iyi tarım ve organik tarım uygulamalarının geliştirilmesi, sertifikalı üretimin teşvik edilmesi,

• Doğal ve genetik kaynakların korunarak sürdürülebilir ve etkin bir şekilde kullanımının sağlanması,

• Ürünlerin muhafazası ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi,

• Üretim planlamasının yapılması ve uygulanması,

• Kaliteli ve verimli üretimin desteklenmesi,

• Ülkenin erkencilik avantajından yararlanılarak meyve, sebze, süs bitkileri ve örtüaltı yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi,

• Tarım arazilerinin koruma altına alınarak, amaç dışı kullanımının önlenmesi,

• Üretici ve ihracatçı birliklerinin oluşumunun teşvik edilmesi, örgütlü çiftçi kesiminin desteklenmesi,  kamu, üniversite ve özel danışmanlık hizmetlerinin sağlanması,

• Kurumsal yapının yeniden yapılanması,

• Kırsal kalkınmayı önemseyen bir tarım sektörünün oluşturulması hedeflenmektedir.

• Hayvansal üretimde, genetik ilerlemenin temelini oluşturacak ıslah çalışmalarının planlanması,

• Hayvansal üretim işletmelerinin alt yapılarının iyileştirilmesi,

• Hayvansal üretimde kullanılan destekler, teşvikler ve kredilerin yeniden yapılandırılması,

• Tarımsal üretimle ilgili kamu kurumlarının yeniden yapılandırılması,

• Alternatif hayvansal üretim dallarının geliştirilmesi,

• Hayvansal üretim girdilerinin başında yer alan beslemenin yeniden yapılandırılması,

• Balıkçılık kaynak ve potansiyelin değerlendirilerek verimliliğin artırılması,

• Su ürünleri arzında sürekliliğin sağlanması;

• Balıkçılığın çevre, sanayi, turizm gibi diğer sektörlerle ilişkilerinin belirlenmesi,

• Doğal kaynakların ve çevrenin korunması

• Uzun, orta ve kısa vadelerde kalkınma faaliyetlerinin planlanması

Bitkisel üretimde stratejik hedefler

• KKTC Bitki Deseni Planlamasının uygulanması.

• Bitkisel Üretim desteklerinin yeniden düzenlenmesi

• KKTC’de bitkisel üretimin mevcut durumunun iyileştirilmesi.

• Bitkisel gen kaynaklarının korunmasının sağlanması

• Kümelenmenin Desteklenmesi

• Tarım topraklarının korunmasının sağlanması

• Tarımsal amaçlı suyun etkin kullanımının sağlanması

• Tarımsal yayım hizmetlerinin geliştirilmesi

• Tarımsal Yapı ve Üretimin, etkin ve sürdürülebilir tarım politikaları ile kalite ve standartlara ulaşmayı teşvik edecek şekilde yeniden yapılandırılması

• KKTC'de Bitkisel Üretimde İyi tarım uygulamaları yönteminin geliştirilmesi

• Stratejik hedefler doğrultusunda dünya ile rekabet edebilen bir tarım sektörü ve stratejik türlerde markalaşmanın hedeflenmesi

• Kırsal Kalkınmayı önemseyen bir tarım sektörü hedeflenmesi

• AR-GE çalışmalarına gereken önemin verilmesi

• KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının yeniden yapılandırılması

• Yenilenebilir enerjinin tarımda kullanımının yaygınlaştırılması

• Kontrol edilebilir ve izlenebilir bir tarım sektörünün oluşturulması

• Tarım sigortacılığının geliştirilmesi.

• Tarımsal alanda ihtiyaç duyulan laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi

• Özel alanlarda, belirli türlerde organik tarımın geliştirilmesi

• Tarım Bilgi sistemlerinin oluşturulması

• Tarım sektöründe çalışanların sosyal güvence altına alınması

Hayvansal üretimde stratejik hedefler

• Tarım Bilgi Sistemlerinin oluşturulması

• Hayvancılık desteklemelerinin yeniden düzenlenmesi

• Tarım sektöründe çalışanların sosyal güvence altına alınması

• Ülkedeki küçükbaş hayvan varlığının ve verimliliğinin artırılması

• Süt ve süt ürünlerinde hijyen ve kalitesinin artırılması

• Et ve et ürünlerinde hijyen ve kalitesinin artırılması

• Hayvan hastalıkları ile mücadelenin artırılması

• Gıda güvenliğine yönelik Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığında etkin bir sistem oluşturulması

• Yem güvenliğinin sağlanması

• Kaliteli yem bitkileri üretiminin artırılması

• Hayvansal ürünlerde pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi

• Kümelenmenin desteklenmesi

• ARGE faaliyetlerinin geliştirilmesi

• Hayvansal gen kaynaklarının korunması

• Damızlık sığır ve damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi

• Köy tavukçuluğu, free-range ve organik tavukçuluk ile ilgili yasal mevzuatların hayata geçirilmesi

• Balıkçı barınaklarının altyapılarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

• Su ürünlerinde sürdürülebilir üretiminin artırılması amacıyla, avcılığın ve yetiştiriciliğinin kontrollü bir şekilde geliştirilmesi sağlanacaktır

• Yerli ürünlerin tüketiminde ve tanıtımında sosyal içerikli projelerin oluşturulması

• Kamunun kontrol ve denetim faaliyetleri ile ilgili etkinliğinin ve kapasitesinin artırılması.

 

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2017, 13:21
YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104