Gençlerle sağlıklı iletişim dili: Konuşmak mı? Dinlemek mi?

“Eskiden oğlumla konuşmak kolaydı, fakat şimdi 18 yaşında ve ne düşündüğünü anlamak bizim için zor. Odasına kapanıyor ve artık bizimle eskisi gibi konuşmuyor!”

“Önceleri çocuklarım söylediğim şeyleri can kulağıyla dinlerdi. Şimdiyse genç birer delikanlı oldular ve onların dünyasını anlamadığımı düşünüyorlar.”

Genç olmak, onu anlamak ve birlikte yaşamayı başarmak kolay değildir.

Gençler bir yandan “Ah yeniden genç olsam! Keşke sizin yaşınızda olsaydım!” diye özlemlerini belirten yetişkinlerin onları niçin anlayamadıklarını düşünürken, bir yandan da yaşadıkları büyük ve hızlı değişime ayak uydurmaya çalışırlar. Bu nedenle genç olmak zordur. Gençlik, insanın pek çok psikolojik, sosyal, ekonomik ve ahlaki sorunlarla baş etmek zorunda olduğu zorlu bir dönemdir. Zaten gençlik dönemi insan hayatının en sorunlu yılları olarak bilinir. Çünkü bu bir geçiş dönemidir. Uzun çocukluk yılları geride bırakılmış fakat yetişkin bir insan olmanın bütün şartlarına da ulaşılamamıştır. Bu dönemde beden hızla değişirken sorumluluklar artmaktadır. Gençler bazı şeyleri kendilerinin yapabileceğini keşfeder ancak çoğu kez nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda kararsızdırlar. Bir taraftan aynı anda çok şey başarmak, özgür olmak, birey olmak, yalnız kalmak isterken, diğer taraftan arkadaşlarıyla olmak, onlar tarafından kabullenilmek ve onaylanmak istemektedirler.

Günümüzde gençlik dönemi zorluklarının birçoğu modern çağın insan anlayışı, toplum görüşü ve kültür yapısının eşlik ettiği, gençliğin dışında oluşan faktörler kümesiyle daha yakından ilgilidir. Nitekim günümüz gençliği, kendileri üzerinde etkisini oldukça fazla hissettiren hazcı, cinsel konularda kural tanımayan, aşırı tüketimci, her türlü kazancın mubah görüldüğü, bireyin yaşamında hiçbir değere yer verilmeyen bir hayat anlayışının meydan okumasıyla karşı karşıyadır. Değişen toplum düzeni ve hayat anlayışları içinde farklı rol beklentileri ve bu değişime paralel biçimde değişime zorlanan gençler ruhsal bir gerilim ortamında kimlik arayışlarını sürdürmek durumunda kalmaktadır. Böylesi toplumsal, ruhsal ve bedensel dönüşümlerin yaşandığı, büyüme ve gelişmenin hızlı hareket ettiği zorlu bir süreç olan gençlik yıllarında kimlik, rol ve statü karmaşasının yol açtığı bocalamalar bazen uzun bir süreyi alabilir. Bozulan denge ile baş etmeye çalışan gençler, bu dönemde, kendini ifade edebilmekte zorlanırlar. Bu gibi durumlarda genç olmayı anlamak da onlarla birlikte yaşamak da zor olabilir. Özellikle ebeveynler açısından o zamana kadar kontrol edebildiği, ne yapacağını az çok tahmin ettiği çocukları gitmiş, yerine anne-babalarının sevgilerinden şüphelenen, arkadaşlarını onlara tercih eden ve anne-babaların da kendilerine düşman gibi davrandığını düşündüğü, onları terk etmek için can attığını sandığı başka bir insan gelmiştir.

İletişim birlikte yaşamanın temelidir

Çağımızdaki hızlı gelişmeler toplum içinde ve toplumlar arasındaki etkileşimi yoğunlaştırmış, yetişmekte olan gençler ile yetişkin kuşaklar arasında ciddi uyumsuzluklar ve çatışmalar meydana getirmiştir. Günümüzde gençler ile yetişkin kuşaklar arasında yeterli ve doyurucu iletişim dili ve imkânları ortadan kalkmıştır. Gençler genellikle aile ve akraba ilişkilerinden kopuk dar bir arkadaş çevresiyle hayatlarını sürdürmektedir. İlişki kurulan yetişkinlerle tecrübe aktarımı ve dayanışma imkânı sağlayacak ortak bir iletişim dili çoğu kez bulunamamaktadır. Kuşaklar arasındaki bu uyumsuzluklar, kişilerarası ilişki ve iletişimin insanî ilke ve anlayışlara göre düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.

Günümüzde bireye tek taraflı hitap ederek “dıştan” yardım etmek, eğitmek, tavsiyelerde bulunmak, ona yol göstermek yerine; onu dinleyerek ve karşılıklı konuşup “içsel” güçlerini kullanarak kendi başına yürümesine imkân sağlamak, kendi yolunu kendisinin bulması ve tercihlerini kendisinin yapmasının gereğine inanılmaktadır.

Bireyi merkeze alan bu temel görüş ve yaklaşımlara göre, anne-babaların çocuklarına, öğretmenlerin öğrencilerine, yetişkinlerin gençlere birtakım emirler verip veya nasihatlerde bulunarak, onların tepkilerini dikkate almamaları iletişim olarak kabul edilemez. Hâlbuki anne babalar ya da yetişkinler genelde böyle davranarak gençlerle iletişim kurduklarını sanırlar. Fakat gençler konuşurken de ikaz, önerilerde bulunma, hatırlatma, yargılama gibi pek çok iletişim engelleri ile aslında gençleri dinlemezler. Bu durumda genç kendini duyulmamış, anlaşılmamış ve kendisi ile ilgilenilmemiş hissederek iletişimi keser. Böyle durumlarda ailelerin çoğu “çocuğumuz bizimle hiçbir şeyi paylaşmıyor, gizliyor” derken; gençlerin çoğu da “aileme anlattığım zaman beni dinlemiyor, ne söylesem hemen tepki veriyor, kızıyorlar”, “beni anlamıyorlar bende hiçbir şeyi anlatmıyorum” demektedir.

Kısaca yetişkinler edindikleri bilgileri, yaşadıkları tecrübeleri gençlere nasihatlerle aktarmak ve böylelikle onları kötülüklerden korumak, onlar için en iyi olanı onlara göstermek isterler. Fakat günümüzde böyle bir amaca öğüt vererek değil; doğru davranışlarla gençlere örnek olarak ve sağlıklı bir iletişim dili ile rehberlik ederek ulaşmak mümkündür.

Dr. Ömer Faruk Söylev

Osmangazi Müftülüğü Başvaizi

(Diyanet Aylık Dergi – Ekim 2014)

 

 

 

 

YORUM EKLE

banner75