Gıda güvenliğinde HACCP sistemi

   Genel olarak baktığımızda gıda kaynaklı hastalıkların bütün dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturduğu görülmektedir. Bu yüzden gıdalarda güvenirliliğin sağlanmasında uygulanmakta olan son ürün kontrolü ve işlem kontrolü gibi alışagelmiş yaklaşımlar artık yeterli olamamaktadır. Gıda endüstrisini daha etkili kalite kontrol sistemlerini uygulamaya iten en önemli nedenler arasında ilk sırayı, patojenik bakterilerle kontaminasyon veya mikrobiyel bozulma nedeniyle oluşan gıda zehirlenmesi vakalarının çokluğu ile bozulma nedeniyle oluşan gıda kayıpları ve ekonomik ölçüler oluşturmaktadır. Tüketime sunulan her gıda ürününün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin insan sağlığı açısından yalnız başına tam bir güvence sağlamadığını bilmek gerekir. Bu sebeple tüm işlem aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metoda ihtiyaç duyulmaktadır. Gıda üretiminde, gıda güvenliği, ürünü kullanan tüketicinin mutlak talebidir. Bunu sağlamak için Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi kurulmak zorundadır. HACCP (Hazard Analysis of Critical Points), Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları işte bu ihtiyaca cevap veren bir yönetim sistemidir. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Kontrol Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve desteklemelidir. Tehlike analizleri sırasında, kuruluş,  ön gereksinim programlarının birleşimi, operasyonel ön gereksinim programları ve HACCP planı ile tehlike kontrolünü sağlamak için kullanılan stratejiyi belirler. HACCP ile amaçlanan, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek unsurların safdışı bırakılması için önlemlerin alınmasıdır. İncelenme sırasında, gıda zincirindeki tüm aşamalar dikkate alınmaktadır. Bu aşamalar, ön hazırlık, hazırlık, üretim, taşıma, depolama, ambalajlama, muhafaza, ve sevkiyat şeklinde sıralanabilir. Her aşamada hijyen koşullarına uyum esastır.
   Yapılan çalışmalar sonucunda HACCP aşağıdaki faydaları sağlayacaktır:
   •Gıda Üretim Sertifikasyonu’nu almanızı ve Bakanlığın ilgili mevzuat ve gereksinimlerine uygun şekilde çalışmanızı sağlar.
   •Gıda güvenliğini için etkili bir uygulama metodu: Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik riskleri ortadan kaldırarak, güvenli gıda üretimini sağlar.
   •Gıda güvenliğini sağlamak için etkin bir yöntem: Gıda güvenliği problemlerinin çözümü için harcanacak para ve zaman kaybını önler.
   •Proseslerin kritik aşamalarını değerlendirme imkanı verdiği için güvenli olmayan ürün üretebilme riskini azaltır.
   •Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması: Pazar payının yükselmesini sağlar.
   •Kritik Kontrol Noktaları belirleyerek, esneklik ve tecrübeleri artırması; maliyetleri azaltıp kar oranlarını artırması.
   •Kontrolsüz üretimden doğan ürün kayıplarını azaltır.
   •Problemleri tespit etmek ve çözmek için sistematik bir yaklaşım; potansiyel tehlikeler en başta ortaya çıkarılır ve giderilir.
   •Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak verir; kalite güvence sistemine kolaylıkla adapte olması ve FAO(Food&Agriculture Organization)/WHO(World Health Organization) onay görmesi.
   •Yürürlükte olan yönetmeliklere uygun olarak çalışılmasını sağlar.

 

YORUM EKLE

banner107

banner108