Gıdada ambalajlama ve bozulma

Ambalaj içine konulan gıdaların son tüketiciye bozulmadan en az toplam maliyette güvenilir bir şekilde ulaştırılması ve tanıtılmasını sağlayan bir araç olarak tanımlanabilir. Ayrıca ambalaj içindeki ürünü koruyan, dayanıklılığını artıran yükleme boşaltma stoklama kullanma kolaylığını sağlayan yukarıda da belirtildiği gibi ürünü tanıtan ve tüketiciyi satın almaya özendiren görevlere de sahiptir. Geçmişte ambalajlama, üretim maliyetine ek bir yük getiren üretim sürecinin bir parçası olarak kabul edilmişti.

Günümüzde ise ambalajlama, ilk ürün geliştirme aşaması ve pazar gereksinimlerine göre tasarlanıp uyarlanmasından, üretim, koruma, depolama, taşıma, reklam, satış ve son kullanmaya kadar her aşamaya devreye girdiğinden bu sürecin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Kısacası ambalaj yalnızca içine konulan ürünü koruyan bir tamamlayıcı araç değil ürünün bir parçasıdır. Ambalaj, ürüne kişilik katar ayrıca renk ve biçim özelliği ile albenide kazandırır.

Üretimi tamamlayan bir işlem olan ambalajlamada yanlış ambalaj seçimi ve kusurlu ambalajlama uygulamaları teknolojinin önemini yitirmesine neden olabilir ve önemli ölçüde kalite kaybına yol açabilir. Genelde ambalajlama iki kısma ayrılır. Birincisi ilk ambalaj, ambalajlanan ürün ile doğrudan temas halinde bulunan ambalajdır. İkincisi ise dış ambalaj, iç ambalajdaki bir veya birçok birimi bir arada tutan ambalajdır. Tüketicimizin ambalajdan beklentileri; ürün satış yerlerinde kolaylıkla tanınabilmeli, ambalaj üzerinde ürüne ilişkin bilgiler anlaşılır ve kolay okunabilir şekilde, kapağı düzgün şekli uygun olmalıdır.

Bazı ambalajlarda sıkıntı çektiğimiz konu ise kesinlikle kolay açılıp tekrar kapatılabilmelidir. Ticarette ambalajdan beklentiler ise, boyutları standartlandırılmış olmasıdır. Üründe kalite kaybı olmaksızın depolanabilir, depoda kolaylıkla ayırt edilebilir niteliklerde veporsiyon ambalajların fiyatlarını etiketlere basma işaretleme mümkün olmalıdır. Ürünün özelliklerine uygun doğru ambalajlama yapılmalıdır. Özgünlüğünü güvence altına almalı ve korumalıdır. Üreticinin veya ambalajlayanın ambalajdan beklentileri ise ambalaj fizyolojik bakımdan tehlikesiz ve kusursuz olmalıdır. Ambalajlanan ürünü ve ambalajlama işlemine uygun özgül özellikler içermeli ve kesintisiz çok hızlı ambalajlama yapabilen makinelere uygun olmalıdır.

Fiyat verim oranı uygun, çevreye uyumlu olmalıdır. Gıda bozulmaları, gıda tüketiminde en önemli nokta kuşkusuz onun güvenli olmasıdır. Gıdanın tüketimi sırasında zararlı olabilecek kimyasal ya da mikrobiyalkontaminasyonlarda herhangi bir ilişkisinin bulunmamasıdır. Gıda kalitesinin kaybına yol açan ve gıda güvenliğinin azalmasına neden olan en önemli tepkimeler; enzimatik ve enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonları, lipid hidrolizi, lipidoksidasyonu, protein denatürasyonu, oligo ve polisakaritlerin hidrolizi bazı pigmentlerin parçalanma ve bozulma tepkimeleri proteinlerin çapraz bağlanması gibi bazı kimyasal biyokimyasal tepkimelerdir. Genel olarak gıdalarda bozulmalar "tüketilebilme niteliğinin yitirmesine yönelik bileşim ve karakter özelliklerini değiştirebilecek doğrulukta kayıpların oluşumudur" şeklinde tanımlanabilir.

YORUM EKLE

banner111

banner34

banner75

banner110

banner104