İstatistik Kurumu maalesef sakat doğdu

   Çok genç ekonomist olarak yeni yeni kamuya açıklama yaptığım yıllarda önemli gündem maddelerinden biri yine bağımsız istatistik kurumu idi. O zamanda TC-KKTC ekonomik protokolleri böylesi bir kurumun oluşturulmasına vurgu yaparken Kuzey Kıbrıs’a yönelik hazırlanan Dünya Bankası raporunda da benzeri önerilere yer verilmişti.

   PEKİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İÇERİSİNDE İSTATİSTİK BİRİMİ VAR İKEN NEDEN AYRI BİR KURUMA İHTİYAÇ DUYULMUŞTU?

   Bu sorunun yanıtı açık ve netti tabi. Bu kurum gerçek anlamda bağımsız ve özerk olmalı ve uluslararası çağdaş normlarda güncel veri üretmeliydi. Yani anahtar kelime “BAĞIMSIZLIK ”tı.

   İstatistik kurumlarının bağımsızlık vurgusu Avrupa İstatistik Sisteminde de açıkça ortaya konmaktadır. Bildiğiniz gibi, güya biz de AB müktesebatına uyumu amaç edinmiştik.

   Avrupa Komisyonu İstatistik Program Komitesi (Statistical ProgrammeCommittee) Şubat 2005’teAvrupa İstatistikleri Uygulama Prensiplerini (Code of Practice) kabul ederek, bu prensiplere bağlı kalacağını beyan etmiştir. Uygulama prensipleri mevcut uluslararası standartlar temel alınarak oluşturulmuştur. Bu çerçevede 15 ilke ve bunlara ait 82 gösterge oluşturulmuştur.

   Avrupa İstatistikleri 15 uygulama kodlarının başında Mesleki Bağımsızlıkgelmektedir. Şöyle ki, Resmi istatistiklerin güvenilirliği, Programda yer alan kurum/kuruluşların diğer siyasi, düzenleyici ya da idari kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektör işletmelerinden bağımsızlığı ile sağlanır.Diğer 14 kod ise sırasıyla 2. Veri Derleme Yetkisi, 3. Kaynakların Yeterliliği, 4. Kalite Taahhüdü, 5. İstatistiki Gizlilik, 6. Tarafsızlık ve Şeffaflık, 7. Güvenilir Metodoloji, 8. Uygun İstatistiksel Süreçler, 9. Cevaplayıcı Yükünün Azaltılması, 10. Maliyet Etkinliği, 11. Uygunluk, 12. Doğruluk ve Güvenilirlik, 13. Zamanlılık, 14. Tutarlılık ve Karşılaştırılabilirlik ve 15. Açıklık ve Erişilebilirliktir.

   İstatistik Kurumu kurulmasına yönelik içte ve dışta yapılan öneriler ve Avrupa İstatistikleri Uygulama kodları dikkate alındığında ayrı bir istatistik kurumu oluşturmanın temel gerekçesi “SİYASİ MÜDAHELEDEN BAĞIMSIZ VE ÖZERK” bir kurum oluşturmaktı. 

   Ancak, Kamu İhale Yasasında olduğu gibi siyasi hokkabazlıkla İstatistik Kurumu Yasası temel gerekçesinden koparılarak ucube hale getirilmiş ve bahse konu kurum yine siyasilerin maskarası konumuna sokulmuştur. Sözde yeni kurulan İstatistik Kurumunun olmayan bağımsızlık ve özerkliğinin bertaraf edildiğini aşağıdaki 3 boyut itibari ile açıklamak mümkündür.

   BAĞIMSIZLIK VE ÖZERKLİK YASADA KASTİ OLARAK GÜVENCE ALTINA ALINMAMIŞTIR

   Bu konuda kafa yoranların bildiği gibi, kurumların bağımsızlığı özellikle atanan başkan ve üyelerin bağımsızlığı ile mümkün olabilir. Yani başkan ve üyeler doğrudan siyasi mülahazadan uzak Cumhuriyet Meclisi ve/veya paydaşların demokratik katılımı ile belirli bir süre için seçilmekte ve görevden alınmaları Yüksek Mahkeme yargıçlarının koşullarına tabi olmaktadır. İstatistik Kurumuyasasındabana göre bilinçli olarak başkanın atanma ve görevden alınma şartları konmamıştır. Bu sebepten siyasi atama gibi algılanarak üçlü kararname ile atanmıştır. Doğal olarak da siyasilere ters düştüğü anda üçlü kararname ile herhangi bir anda görevden alınabilme zemini yaratılmıştır. Bunun aksini savunanın aklından şüphe duyarım.

   Kurumun bağımsızlık ve özerkliğini sağlayan diğer bir unsur ise mali özerkliktir. Maalesef, bu hususta da yasada herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

   KURUM BAŞKANININ ATANMASINDA LİYAKAT DEĞİL PARTİSEL AİDİYET VE ÖRGÜTSEL DENGELER GÖZETİLMİŞTİR

   İstatistik Kurumunun temel kurulma gerekçesi olan bağımsızlık ve özerklik yasada olmasa dahi uygulamada ilkeli ve profesyonelce davranılabilirdi.

   Yasa ile ilk kez kuruluşuna başlanacak olan İstatistik Kurumunun başına sadece ulusal değil uluslararası arenadada itibar edilen uzman ve deneyimli bir istatistikçinin atanması gerekirdi. Bu da yetmez Elbette.

   İstatistik Kurumu çağdaş normlara ve Avrupa İstatistik Sisteminin kodlarına sadık kalacağına göre atanacak kişinin aynı zamanda İngilizce lisanına son derecehakim olması tercih sebebi olmalıydı.

   Halbuki İstatistik Kurumu Başkanı atanırken yukarıdaki kriterleregöre değilmaalesef parti içerisinde talep edilen müsteşarlıklara yeni bir imkan ve örgütler arası denge yaratmanın aracı olarak görülmüş ve o anlayışla değerlendirilmiştir.

   İSTATİSTİK KURUMU İÇİN BİR OTO KONTROL VE PAYDAŞ DENETİMİ SAĞLAYACAK İSTATİSTİK KONSEYİ DE SİYASİ ERKİN HEGEMONYASINA SOKULMUŞTUR.

   Avrupa İstatistik Sistemine Paralel Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yapısı içerisindeİstatistik Konseyinin oluşumu öngörülürken KKTC’de benzeri yapı esas alınmıştır. Burada amaç kurumu paydaşlara karşı hesap verebilir kılmak ve onların ihtiyaçlarını dikkate almaktır. Ancak, kilit nokta Konseyin siyasi iktidara hesap vermesi, ancak güdümüne girmemiş olmasıdır. TÜİK içerisinde kurulan Konsey ve KKTC İstatistik Kurumu Yasasına göre oluşturulması gereken İstatistik Konseyi mukayese edildiğinde bizdekinin ne kadar ucube ve siyasetin oyuncağı haline getirildiği kolayca anlaşılacaktır.

İSTATİSTİK KONSEYİ

TÜİK

KKTC

TÜİK Başkanı (Konsey Başkanı)

TÜİK Başkan Yardımcıları,

Bakanlık Müsteşarları,

Hazine Müsteşarı,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı,

 Gelir İdaresi Başkanı,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı,

Devlet Personel Başkanı,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı,

Yükseköğretim Kurulunca farklı ana bilim dallarında görev yapanlar arasından seçilecek üçöğretim üyesi,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı,

İstatistiki sonuçlar içeren araştırma faaliyetleri yürüten gerçek kişiler veya özel hukuk tüzelkişilerinin üye olduğu en fazla üyeye sahip sivil toplum kuruluşunun başkanı (TürkiyeAraştırmacılar Derneği Başkanı),

İstatistik alanında faaliyet gösteren ve en fazla öğretim elemanı üyeye sahip sivil toplumkuruluşunun başkanı (Türk İstatistik Derneği Başkanı),

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı,

Vergi Konseyi Başkanı,

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı’ndan oluşur.

Başbakanlık Müsteşarı (İstatistik Konseyi

Başkan),

İstatistik Kurumu Başkanı (İstatistik Konseyi

Başkan  Yardımcısı),

Dışişleri ile görevli Bakanlık Müsteşarı,

Eğitim işleri ile görevli Bakanlık Müsteşarı.

Maliye işleri ile görevli Bakanlık Müsteşarı ,

İçişleri ile görevli Bakanlık Müsteşarı ,

Bayındırlık ve Ulaştırma işleri ile görevli

 Bakanlık Müsteşarı.

Ekonomi işleri ile görevli Bakanlık Müsteşarı,

Turizm işleri ile görevli Bakanlık Müsteşarı,

Tarım işleri ile görevli Bakanlık Müsteşarı,

Sağlık işleri ile görevli Bakanlık Müsteşarı.

Çalışma işleri ile görevli Bakanlık Müsteşarı,

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı,

Yüksek Öğrenim Denetleme, Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu Başkanı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası

Başkanı,

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı,

Doğu Akdeniz Üniversitesini temsilen istatistik

veya   ekonomi konularında uzman bir

akademisyen,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları

içerisinde en çok  üyeye sahip iki sendikanın

Başkanı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı,

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı.

   Türkiye’nin aksine  KKTC’de Konsey Başkanlığı için İstatistik kurumu başkanı yerine Başbakanlık Müsteşarı getirilmiştir. Bu işin başında Konseyi Başbakanının emrine sokma operasyonudur. İkinci adım ise Türkiye’de konseyin çoğunluğu hükümet dışındaki paydaşlardan oluşurken KKTC’de 12 üyenin 7’si Hükümetin emrindeki müsteşarlardan oluşmaktadır. Yani, Konsey neticede SİYASİ ERKİN HEGEMONYASINA girecektir.

   Hatırlatacak olursak;  İstatistik Kurumu Yasası dörtlü koalisyon hükümetinin  son günlerinde Cumhuriyet Meclisinde kabul edilmiş olup, Kuruma Başkan üçlü kararname ile mevcut UBP-HP koalisyonu tarafından atanmıştır.

   Özetleyecek olursak ayrı bir kurum diye oluşturduğumuz İstatistik Kurumunun daha önce DPÖ içerisindeki İstatistik Biriminden bir farkı olmayacaktır. Sadece siyasi iktidarın bir müsteşar daha atayarak belirli örgüt ve güç odaklarını daha memnun etmekten başka bir işe yaramayacaktır.

   MAALESEF SİYASETEN YAPILAN BU İŞE SÖYLENECEK TEK ŞEY : “AYIN OYUN”

YORUM EKLE
YORUMLAR
Göksel Refik Saydam
Göksel Refik Saydam - 7 ay Önce

Siyasilerin amacı her konuda iki dudak arası yöntemini elden bırakmayarak sözde bağımsız kurumlar oluşturmak veya mevcut olanları bu anlayış kapsamında bulundurmaktır. İşlerine geldiği zaman AB ilkelerine bağlılık konusunda irade gösterirlerken öteyandanbildiklerini uygulamaya devam etmektedirler. Bildiğim kadarıyla grçmiş hükümetlerde meclise sevkedilen “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Yasası” tasarısında da benzeri bazı düzenlemelet yapılmış ( ikazlarımıza rağmen) Örneğin 7 kişilik Üst Kurulda 4-3 yönetimin atayacağı kişiler vardır. Ayrıca ilgili kurumların göstereceği adaylar aradından bu kişileri Bakanlar Kurulu atayacaktır. Nadıl bağımsız bir kurum ha?

banner107

banner108