KIBRIS GAZETESİ SERVİS ABONELİĞİ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

İşbu sözleşme; Merkez adresi Kıbrıs Gazetesi Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Yeni Sanayi Bölgesi, Lefkoşa olan A-N Graphics (KIBRIS) Ltd. ( bundan sonra kısaca Kıbrıs Gazetesi olarak anılacaktır) ile Kıbrıs Gazetesi’nin www.kibrisgazetesi.com isimli web sitesinden sağladığı servislerden faydalanan ABONE arasında akdedilmiştir.

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ABONE'nin Kıbrıs Gazetesi’ne ait internet sitesi olan www.kibrisgazetesi.com adlı web sitesinde yer alan tüm servisleri online olarak satın alması ve ABONE ile Kıbrıs Gazetesi arasındaki servis alışverişine ilişkin usul ve koşulların düzenlenmesidir.

MADDE 3: YÜRÜRLÜK VE SÜRE

İşbu sözleşme ABONE'nin, Kıbrıs Gazetesi’ne ait www.kibrisgazetesi.com'da mevcut servislerden faydalanmaya başladığı anda yürürlüğe girecek ve ABONE’nin seçmiş olduğu abonelik türünde belirlenen sürece yürürlükte kalacaktır.

Şu kadar ki, ABONE tarafından seçilen abonelik türüne göre ödemenin yapılması servisin ABONE tarafından fiilen alınmaya başladığı ve işbu sözleşmenin bütün hükümlerinin aynen kabul edilmiş olduğu manasına gelir.

MADDE 4: Kıbrıs Gazetesi’nin HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Kıbrıs Gazetesi, ABONE'nin kredi kartı ile güvenli bir şekilde alışveriş yapması için gereken ortamı temin edeceğini, satın alınan servisin yaşanan ve/veya yaşanabilecek teknik arızalar dışında tam ve eksiksiz elde edileceğini, ABONE'nin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin 3. kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmamasını sağlayacağını kabul ve taahhüt eder (4). Satın alma aşaması sırasında bankalarla yaşanabilecek sorunlardan Kıbrıs Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.2. Kıbrıs Gazetesi, işbu sözleşme kapsamında verilen servisin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak Kıbrıs Gazetesi'nin elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen arızalardan dolayı servisin hiç sağlanamaması ve/veya gecikmeli ya da eksik sağlanması halinde ABONE Kıbrıs Gazetesi’ni sorumlu tutmayacağını ve bu hususta herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. ABONE’nin, işbu sözleşme konusu servislerden yararlanabilmesi amacıyla Kıbrıs Gazetesi tarafından talep olunan tüm bilgileri tam ve eksiksiz olarak Kıbrıs Gazetesi'ne iletmesini ve seçmiş olduğu abonelik türüne ait ödemeyi yapmasını takiben ABONE’ye bir kullanıcı adı ve şifre verilecektir. Abonelik işleminin tamamlanmasını müteakip abonelik başvurusunun başarıyla tamamlandığına dair bir yazı ekranda belirecektir.

MADDE 5: ABONE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. ABONE, sözleşme konusu servisi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, belli bir politik görüşü destekleyici, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca ABONE, başkalarının Internet'i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. ABONE, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Lisanslı yazılımlar, ABONE tarafından ancak yasa ve yönetmeliklerle düzenlenen telif haklarına uygun bir şekilde kullanılabilir. İşbu yazılımlar, telif hakkı sahibinin yazılı izni dışında sistem üzerinden hiçbir şekilde kopya edilip çoğaltılamaz. Aksi halde doğacak hukuki ve cezai her türlü sorumluluk ABONE'ye aittir. Ayrıca ABONE sözleşme konusu servisten faydalanması için Kıbrıs Gazetesi tarafından kendisine mali hakları kullanma basit ruhsatı verilen yazılımları sözleşmede belirtilen amaçlar dışında kullanamaz, başkalarına ücretli veya ücretsiz olarak veremez, çoğaltamaz. Ücretli veya ücretsiz olarak, Kıbrıs Gazetesi tarafından ABONE’ye verilen yazılımları kullanma basit ruhsatı sadece aboneliğin devam ettiği sürece kullanılmak üzere verilecek olup, mülkiyeti her zaman Kıbrıs Gazetesi veya Kıbrıs Gazetesi ile arasında lisans anlaşması olan yazılım sahiplerinde kalacaktır. Ayrıca ABONE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. ABONE işbu maddede belirtilen taahhütlerine aykırı hareketleri neticesinde Kıbrıs Gazetesi’nin kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kendisine aynen rücu edebileceğini beyan ve kabul eder.

5.3. ABONE yürürlükteki KKTC mevzuatına ve/veya yürürlükteki özellikle Haksız Fiiller, Ceza Yasası ve Basın hukuku kural ve nizamlarına, Yüksek mahkeme kararları ve ilgili kurallara ayrıca Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve özellikle Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markalar Yasası, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa, Ceza Yasası ve/veya hükümlerine aynen riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.4. ABONE'nin www.kibrisgazetesi.com üzerinden beyan edeceği her türlü fikir ve düşüncesi tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece ABONE'yi bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Kıbrıs Gazetesi ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. ABONE’nin her hangi bir şekilde beyan edeceği her türlü fikir, beyan ve/veya yorumdan dolayı Kıbrıs Gazetesine dava açılması ABONE Kıbrıs Gazetesinin doğacak tüm zarar ziyanını ve/veya Kıbrıs Gazetesinin ödemek zorunda olduğu her türlü bedeli kendisinin ödemesini ve/veya kendisine rucü edilmesini kabul ve taahhüt eder.

5.5. ABONE, sözleşme konusu hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla Kıbrıs Gazetesi tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. ABONE'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifresinin başka kişiler tarafından kullanılmasından da doğrudan ABONE sorumlu olup, Kıbrıs Gazetesi bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için ABONE’ye aynen rücu hakkını haizdir.

5.6. ABONE Kıbrıs Gazetesinde yayımlanan haber, yazı, metin, resim, fotoğraf ve benzeri içeriğin, yasal mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarının Kıbrıs Gazetesine ait olduğunu ve hiçbir şekilde basılı ya da elektronik bir ortamda (CD, İnternet vs.) kaynak gösterilse bile izin alınmadan kullanılamayacağını kabul ve beyan eder. ABONE işbu yükümlülüğe uymadığı takdirde Kıbrıs Gazetesini tazmin etmeyi ve/veya Kıbrıs Gazetesinin kendisine her türlü talebi rucü etmesini kabul ve taahhüt eder.

5.7. Kıbrıs Gazetesi’nin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak ABONE'ye verilen servisi sürekli veya geçici olarak durdurma, iptal etme hakkı vardır. ABONE işbu tasarrufu peşinen kabul eder. ABONE’ye, yararlanacağı servisler ödeme tahsilatından hemen sonra bir bütün olarak teslim edilecek olup Kıbrıs Gazetesi hiçbir şekilde ve/veya koşulda para iadesi yapmayacaktır.

5.8. ABONE Kıbrıs Gazetesi tarafından www.kibrisgazetesi.com üzerinden verilen servisin karşılığı olarak www.kibrisgazetesi.com’da belirtilen ücretleri ödemekle yükümlüdür. Kıbrıs Gazetesi her zaman bu tarifede ve ürün içeriklerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Kıbrıs Gazetesi'nin internet, e-posta veya WWW servisi ile yayınladığı tarife ve duyurular ABONE'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. ABONE tarifenin kendisine zamanında intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir. Kıbrıs Gazetesi’nin sözleşme konusu servisleri sunma yükümlülüğü ABONE tarafından verilen kredi kartı limitinin servis bedelini karşılayacak düzeyde olması ve Kıbrıs Gazetesi’nin işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması şartına bağlıdır. ABONE bu bağlamda; sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli ve yeterli limitli bir kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda olduğunu ve herhangi bir sebeple ödemenin yapılamaması halinde servislerden yararlanamayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.9. ABONE, ücretlendirme ve kullanılan servislerin hesabı konusunda Kıbrıs Gazetesi kayıtlarının esas alınacağını kabul etmiştir.

5.10. Kıbrıs Gazetesi sözleşmeyi yenilememe hakkını haizdir. Bu durumda Kıbrıs Gazetesi tarafından herhangi bir ücret iadesi yapılmaz ve bir sonraki kullanım döneminden geçerli olarak verilen servis sonlandırılır. Sonlandırılan ABONE hesaplarına ait her türlü kaydı Kıbrıs Gazetesi silip silmemekte serbesttir, ABONE bu durumda silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Kıbrıs Gazetesi veya ABONE tarafından işbu sözleşme sonlandırılmadığı sürece burada belirtilen şartlar ve www.kibrisgazetesi.com’da ilan olunan tarifeler çerçevesinde servis devam eder.

5.11. Kıbrıs Gazetesi, ABONE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, ABONE yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ABONE bu servisin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak Kıbrıs Gazetesi'nden herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. ABONE, Kıbrıs Gazetesi'nin sözleşme konusu hizmetle ilgili olarak yetki verdiği şahısların abonelik bilgilerine ulaşmasına muvafakat etmektedir.

5.12. İşbu sözleşmede belirtilen maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ABONE, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. ABONE Kıbrıs Gazetesi tarafından işbu sözleşme hükümleri gereğince verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim, beyan ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle Kıbrıs Gazetesi’nin ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanını derhal tazmin edeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

5.13. Kıbrıs Gazetesi, ABONE'nin sözleşme konusu servisleri işbu sözleşmede belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, durumu yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Kıbrıs Gazetesi Madde 5.6 ve Madde 5.11'de öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

5.14. ABONE, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve gerek işbu sözleşmede gerekse www.kibrisgazetesi.com adresinde yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız kabul ettiğini ve onayladığını, www.kibrisgazetesi.com servislerinden faydalanmaya başlandığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında aynen hüküm ifade edeceğini kabul eder.

5.15. ABONE Kıbrıs Gazetesi’nin yazılı onayı olmaksızın işbu sözleşmeyi veya bu sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen 3.kişi ve/veya kuruluşlara devir ve temlik edemez.

5.16. ABONE sözleşme konusu hizmetlerden faydalanabilmesi amacıyla vereceği şahsi/genel tüm bilgilerin doğru ve hukuka uygun olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.5.17. ABONE sözleşme konusu hizmetleri satın aldıktan sonra İPTAL etme hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6 : FESİH VE TAZMİNAT

ABONE, işbu Sözleşmeden doğan borç ve taahhütlerinden herhangi birini zamanında yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği, yükümlülüklerine uymadığı takdirde, Kıbrıs Gazetesi her türlü zarar ve ziyanını talep hakkı saklı kalmak kaydıyla bu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek yanlı feshetme hakkını haizdir.

ABONE,işbu sözleşmenin kabulü veya sözleşme konusu servisin bedelinin ödenmesinden sonra, işbu sözleşmeyi sona erdirmek istediği takdirde, ödemiş olduğu bedellerin kendisine iadesini talep edemez. (6-7)

MADDE 7 : YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde KKTC Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 8 : TEBLİGAT ADRESLERİ

Kıbrıs Gazetesi’nin işbu sözleşmenin başında, ABONE'nin ise abonelik bilgilerini doldururken belirttiği adresler tarafların tebligata elverişli adresleri olup herhangi bir değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmemiş bulundukça bu adreslere yöneltilecek tebligatlar tebliğ olunsun ya da olunmasın hukuken geçerli addolunacaktır.

A-N Graphics (KIBRIS) Ltd.

Kıbrıs Gazetesi Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Yeni Sanayi Bölgesi, Lefkoşa, KKTC

banner111

banner34

banner75

banner104