banner6

Anayasaya aykırı

banner37

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın imzalamayarak “Anayasa’ya uygunluğunun” incelenmesini istediği “Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası”yla ilgili kararını açıkladı.

Anayasaya aykırı
banner99

Emine UYSAL

Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneye bütçe yaratmak ve kamu hekimlerinin mesai saati sonrası özel hastalarını hastaneden muayene etme hakkı tanıyan “Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası”, Anayasa Mahkemesi’nden geri döndü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başsavcılık görüşü doğrultusunda, söz konusu yasanın Anayasa’ya uygunluğunu incelenmesi için Anayasa Mahkemesi’ne göndermişti. Mahkeme, söz konusu yasanın Anayasa’nın ‘eşitlik’ ve ‘hukukun üstünlüğü’ ilkelerine aykırı olduğuna karar verdi.

Mahkeme, sağlıkta reform getirmesi amaçlanan, çağdaş sistem öngören yasanın, sağlık hizmetinin gelişmesinden çok, kamu hekimlerinin gelirini artıracağına işaret etti.

Yasanın hayata geçmesiyle kamu hekimleri ile diğer kamu çalışanları arasında eşitsizlik yaratılacağına dikkat çeken Anayasa Mahkemesi, bu eşitsizliği adil kılacak makul bir sebep olmadığını belirtti.

Mahkeme, Döner Sermaye Yasası’nı anayasanın 4 maddesine aykırı bulduğunu açıkladı ve elde edilmek istenen “sağlıkta reform” gayesinin bu yasayla hayat bulamayacağına vurgu yaptı.

Anayasa Mahkemesi’nde kararı okunan davada, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı İlter Koyuncuoğlu, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ni temsilen Avukat Levent Kızılduman, Sağlık Bakanlığı’nı temsilen Avukat Fatma Memiş adına avukat Gülçin Arabulucu, TIP-İŞ’i temsilen Avukatlar Hasan Esendağlı ve Jale Dizdarlı, Tabipler Birliği’ni temsilen Avukat Feyzi Hansel hazır bulundu.

Kızılduman: Anayasa’nın 1’inci, 8’inci ve 121’inci maddelerine aykırı bulundu

Avukat Levent Kızılduman, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 11’inci maddenin ikinci fıkrasıyla ilgili Anayasa’ya aykırılık olup olmadığına ilişkin görüş istediğini ancak, Anayasa Mahkemesi’nin, 11’inci maddenin tamamını değerlendirmeye tabi tuttuğunu belirtti.

Anayasaya aykırı bulunan yasanın daha önce Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bir kararı kırmaya dönük olmasına mahkeme tarafından dikkat çekildiğini ifade eden Serbest Çalışan Hekimler Birliği Avukatı Levent Kızılduman, Anayasa Mahkemesi’nin sağlık çalışanlarının ikinci iş yapmasının yasak olduğu kararının söz konusu yasayla çiğnenmeye çalışıldığının mahkeme tarafından da taktir edildiğini belirtti.

Kızılduman, şöyle devam etti:

“Neticede gerekçeleriyle Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası”nın 11’inci maddesini, Anayasa’nın 8’inci maddesinde yer alan Eşitlik ilkesine ve Anayasa’nın 1’inci maddesinde yer alan hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı buldu. Yine Anayasa Mahkemesi, bununla yetinmeyerek, 11’inci maddeyi, Anayasa’nın 121’inci maddesinde yer alan Kamu Görevlilerinin Aylık ve Ödenekleri ve Diğer Özlük İşleri” Yasa ile düzenlenir hükmüne aykırı buldu. Çünkü 11’inci maddenin ikinci fıkrasının ‘Ç’ bendinde, ödeme hakkı kazandıran hizmetler ve hizmete ilişkin kriterlerin bakanlıkça belirlenecek ve yayınlanacak tüzükle oluşturulmasını öngörmekteydi. Dolayısıyla Anayasa’nın amir hükmü tahtında yasa ile düzenlenmesi gereken bir hususu yasanın tüzük ile düzenleyecek olmasını hem Anayasa’nın 121’inci maddesine hem de Anayasa’nın 4’üncü maddesinde yer alan yasama yetkisinin “KKTC halkı adına Cumhuriyet Meclisi’ndedir” maddesine aykırı buldu. Mahkeme, bu konudaki aykırılığı, yasama yetkisinin yürütme organına devri olarak yorumladı.”

Yasanın amacı

“Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası”nın amacı, hastaneye bütçe yaratmak ve hastanenin özerk bütçesinin oluşmasını sağlamak olarak belirtilmişti.

Yasa ayrıca kamu hekimlerinin mesai ve nöbet haricinde hastanede hasta bakıp, döner sermayeden ödenmelerini sağlayacaktı.

Dana: Anayasa’ya uygun bir Döner Sermaye Yasası’nı meclise sevk edeceğiz

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, bakanlık olarak ilgili yasayla ilgili olumsuz karar çıkması ihtimaline karşılık, ön hazırlık yaptıklarını anlattı.

Dana, “Gerekçeli karar bir hafta sonra elimizde olacak. Amacımız Anayasa’ya uygun bir Döner Sermaye Yasası’nı meclise sevk etmektir” dedi.

Gardiyanoğlu: 9 yıllık mücadelede bu, üçüncü hukuk zaferimizdir

Serbest Çalışan Hekimler Birliği’ni temsilen davada hazır bulunan avukat Levent Kızılduman,  Anayasa Mahkemesi’nin hem hukukun üstünlüğü, hem eşitlik ilkesi, hem de yasama yetkilerinin yürütme organına devredilemeyeceğine ilişkin Anayasa’nın 4’üncü maddesi tahtında, Döner Sermaye Yasası’nın 11’inci maddesinin Anayasa’ya aykırı bulunduğunu belirtti.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, birlik olarak 9 yıldır verdikleri hukuk mücadelesinde bu kararın üçüncü hukuk zaferleri olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu, “Kendisini sağlıkta reformcu olarak gören Sağlık Bakanının yaptığı tek reform, döner sermayeydi. Onu da hukuku ayaklar altına alarak yaptı. Hukuk ona bir kez daha cevap verdi ki, ‘Ben yaptım oldu’ mantığıyla hiçbir şey olmayacak. Döner Sermaye Yasası, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi” dedi.

Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

“Burada daha önemli olan şey, Bakan, yine ‘Ben yaptım oldu’ mantığıyla Ücretler Tarifesi Tüzüğü çıkarılmıştı. Kamu hekimlerine hastanelerde özel hasta bakma hakkı tanımıştı. Burada önemli olan şey, Kamu Çalışanları Yasası’nda 40’ıncı madde tahtında bu hakkı tanımıştı ama orada ücretlendirmede Döner Sermaye mevzuatına göre yapılacaktı. Şu an Döner Sermaye Yasası yürütmede olmadığına göre, bundan sonra kendisinin uydurduğu ucube tüzüğün atıfta bulunduğu yasa yürürlükte yok.

Umarım Sağlık Bakanı bundan sonra aklını başına alır. Bakan şimdi 2018 yılını reform yılı olarak gösteriyor. Kendisi göreve geldiğinde sağlıkta reform yapacağını iddia etmişti, bir buçuk yıl geçti ve hiçbir reform yapmadı. Sadece kamu hekimlerinin maaşlarını artırdı. Umarım, bundan sonra hukuka daha saygılı, ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla değil, tüm paydaşların görüşünü alarak, halkın sağlıkta hak ettiği hizmeti almadı için adımlar atar. Atmazsa da biz kendisine, bundan önce olduğu gibi hukuk yoluyla cevap vereceğiz. Önümüzde Yüksek İdare Mahkemesi’nde Ücretler Tarifesi Tüzüğü var ama dünkü karar da az çok kendisini nelerin beklediğini göstermiştir”.

Süreç nasıl gelişmişti?

Başsavcılık, Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilerek Cumhurbaşkanı’nın onayına gönderilen Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası’nın 11’inci maddesinin 2’nci fıkrasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna ilişkin değerlendirmesini Cumhurbaşkanı’na yazılı olarak iletmişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun üzerine Anayasa’nın 146’ncı maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Anayasa Mahkemesi’nden görüş istenmesini kararlaştırmıştı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Başsavcı’ya gönderdiği yazıyla “Hukuk Dairesi görüşü doğrultusunda Cumhurbaşkanı adına Anayasa Mahkemesi’ne görüş istemi dosyalanmasını” istemişti.

KKTC Anayasası’nın 158’inci maddesi, Başsavcıyı “Devlet’in, Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın, Bakanlar Kurulu’nun, bakanların ve diğer devlet organlarının hukuk danışmanı” olarak tanımlıyor.

Anayasa Mahkemesi huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı ile Serbest Çalışan Hekimler Birliği, yasada açıkça Anayasa’ya aykırılık olduğu görüşünü savunurken, Sağlık Bakanlığı, TIP-İŞ, Tabipler Birliği ve Cumhuriyet Meclisi kanadı, Anayasa’ya aykırılık olmadığı görüşünde birleşmişti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Narin Ferdi Şefik, yasada öngörüldüğü şekilde 45 gün içerisinde açıklanmak üzere, davayı karar için süresiz ertelemişti.

Cumhurbaşkanı yasayı geri göndermişti hükümetten tepki almıştı

Döner Sermaye Yasası hakkında Sağlık Bakanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanı'nı eleştirmişti.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, “Döner Sermaye Yasası’nın hazırlanmasına giriştik ve yasayı hızla tamamladık. Meclis kapanmadan önce de oybirliğiyle geçirdik. Ardından onay için Cumhurbaşkanlığı’na gönderdik ama hiç beklemediğim bir şey oldu ve Cumhurbaşkanı Akıncı bu yasayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi. Çok şaşırdım” demişti. Sucuoğlu, söyledikleriyle Cumhurbaşkanı’nın bu yasaya karşı sanki olumsuz bir tutum içinde olduğu izlenimi vermişti.

Ardından Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün 2 Kasım 2017’de kullandığı ifadeleri eleştirerek basına açıklama yapmıştı. Burcu, Cumhurbaşkanı’nın birlikte çalışmak durumunda olduğu hükümetlere karşı “sıcak bakma”, “soğuk bakma” gibi subjektif değer yargıları ile hareket etmesinin söz konusu olmadığını dile getirmişti.

Sözcü, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sayın Cumhurbaşkanı için önemli olan, hükümetlerin icraatlarıdır. Cumhurbaşkanımız yetki, görev ve sorumluluklarının gereği olarak hangi hükümet döneminde olursa olsun, Anayasa ve yasalar çerçevesinde, kamu yararını gözeten her icraatı desteklemiştir. Sayın Başbakan’ın sözünü ettiği ve Cumhurbaşkanı’nın hükümete engel çıkardığını iddia ettiği “Döner Sermaye Yasası”nı Cumhurbaşkanımız, Başsavcılığın verdiği hukuki görüş doğrultusunda Anayasa Mahkemesi’ne sevk etmiştir.

23 Haziran 2017 tarihli Başsavcılık yazısında da görüleceği gibi devletin hukuk danışmanı konumundaki Başsavcılık, Döner Sermaye Yasası’nın Anayasa’ya aykırı olabileceği yönünde görüş beyan etmiştir. Cumhurbaşkanımız bu görüş doğrultusunda adı geçen yasayı, Anayasa’ya uygunluk değerlendirmesi için Anayasa Mahkemesi’ne göndermiştir. Bu vesileyle bir hususu belirtmekte yarar görmekteyiz ki, Cumhurbaşkanımız bağımsız ve tarafsız bir görev anlayışıyla yetkileri çerçevesinde halka hizmet etmektedir.

Cumhurbaşkanımız, yakın bir gelecekte olacağı artık kesinleşen seçimlerin, siyasi partiler arasında geçmesi gerektiğini hatırlatmayı yararlı görmektedir”.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2017, 09:11
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner104