Birçok alanda veri tabanı oluşturulması hedefleniyor

banner37

Ülkenin istatistik altyapısını çağdaş seviyeye getirip, standartlarını yükseltebilmek amacıyla İstatistik Kurumu kurulması için hazırlanan yasa tasarısı bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülecek

banner87
Birçok alanda veri tabanı  oluşturulması hedefleniyor
banner90
banner99

Ceren ÖZBİL

   Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı ile Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Boşalan Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Önerilen Adayın Değerlendirilmesine İlişkin Raporu görüşülmesi gündemleriyle toplanıyor.

   İstatistik Kurumu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın Genel kurul tarafından onaylanıp, yasalaşması durumunda İstatistik Kurumu kurulacak ve bu doğrultuda da özellikle son zamanlarda ciddi bir tartışma konusu olan ülke nüfusu dâhil birçok alanda istatistiksel veri tabanı oluşturulacak.

   Ayrıca bugün toplanacak Genel Kurul’un gündeminde bir de, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Yayın Yüksek Kurulu üyeliği için, Cumhuriyet Meclisi’nde grubu bulunan siyasal partilerden Halkın Partisi’ni temsil eden Hasan Hastürer’in istifa etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe Ali Fahrioğlu’nun atanmasına yönelik rapor değerlendirilecek.

   Hastürer’in istifa etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe oybirliğiyle Ali Fahrioğlu’nun Genel Kurul’a salık verilmesini kararlaştırmıştı.

Resmi istatistiki verilerin temel üreticisi olacak…

   Kurum, resmi istatistik sisteminin koordinatörü olarak resmi istatistiki verilerin temel üreticisi olacak. Bilimsel ve teknik özerklik; programın uygulanmasında kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere, veri kaynakları, istatistiki yöntem ve süreçlerinin seçimi, dağıtımın içerik şekil ve zamanı ve istatistiki gizliliğin uygulanması başta olmak üzere, hiç bir konuda talimat verilemeyecek.

   Kurum, bir başkan yönetiminde bir başkan yardımcısı ile yeterli sayıda yöneticilik, mesleki teknik ve genel hizmetler sınıfı personeli ile aşağıda belirtilen beş şubeden oluşacak.

   Bu şubeler ise Nüfus ve Sosyal İstatistikler Şubesi, İş İstatistikleri Şubesi, Makro Ekonomik İstatistikler Şubesi, Metodoloji Belirleme, Eşgüdüm ve Yayımlama Şubesi ve Bilgi Teknolojileri Şubesi olacak.

5 yıllık istatistik programı hazırlanacak

   Kurum, resmi istatistik programını hazırlayacak, her türlü istatistik araştırmasını, veri üretim süreçlerinin genel yönetim ve eşgüdümünü ve tüm resmi istatistik üreticilerinin uymak zorunda olduğu kullanılacak istatistiki yöntemleri, tanımları, sınıflamaları ve standartları ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak belirleyecek, diğer resmi istatistik üreticilerinin katılımı ile beş yıllık Resmi İstatistik programını hazırlayacak ve Bakanlar Kurulu’nun onayına sunup, onaylanan programı uygulayıp ortaya çıkan sonuçları yayımlayacak.

   Ayrıca kurum, programların uygulanmasında sorumluluğu olan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini izleyecek, yıllık izleme raporu hazırlayacak ve raporu İstatistik Konseyi’nin görüşlerini de alarak Bakanlar Kurulu’na sunacak.

Veri tabanı oluşturulacak

   Kurum, istatistiki veri derleyecek; başta doğal, ekonomik ve sosyal kaynaklar olmak üzere ülkenin çeşitli alanlardaki gerekli görülen istatistiki verileri derleyecek, değerlendirecek, analiz edecek ve yayınlayacak.

   Ayrıca kurum istatistik verilerinin girilmesi, yorumlanması ve kaydına ilişkin bilişim stratejilerini belirleyerek gerekli veri tabanlarını oluşturacak, yönetmek ve uygun görülen verileri paylaşacak ve diğer resmi istatistik üreticileri ve istatistiksel amaçlar için kullanılabilecek idari kayıt veri sahibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak.

Diğer ülkelerdeki veriler de takip edilecek

   Kurum, genel sayımlar öncesinde merkez sayım komitesi ve ilçe sayım komitelerini oluşturmak ve sayım tamamlanana kadar komitelerin görevlerini yürütmesini sağlayacak,  istatistik ile ilgili uluslararası ve diğer ülke kuruluşlarının uyguladıkları standartları takip edecek, kamuoyuna açıklanmış verilerle ilgili veri ve yayın değişimi, eğitim, ortak proje geliştirme ve uygulama konularında işbirliği yapacak.

   Ayrıca kurum, yurtiçi ve yurtdışı kurum, kuruluş ve kişilerin istatistiki yayın, veri ve bilgi taleplerini İstatistik

Yasası’na uygun olarak kamuoyuna duyurulan istatistiki veri ve yayınlardan karşılayacak.

Eşgüdümü sağlayacak

   Kurum, ulusal kayıt sistemi kapsamındaki ve/veya resmi istatistik görevi yürüten ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarında istatistik standartlarını eksiksiz uygulamalarını ve bu yönde gerekli önlemleri alarak kurumlar arası eşgüdümü sağlayacak.

   Ayrıca kurum resmi istatistik üreten kurum ve kuruluşların programlarda belirlenen görevlerinin performansını izleyecek bu kurum ve kuruluşlar tarafından üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uyumunu inceleyecek, kalite kontrolleri yapmak ve teknik destek sağlayacak.

Kayıtlar güncel tutulacak

   Kurum, diğer kurum ve kuruluşların bilgi sistemlerindeki verileri kullanarak istatistik kayıtları oluşturacak, bunları koruyacak ve bu kayıtların güncel tutulmasını sağlayacak.

   Ayrıca kurum resmi istatistik sistemi faaliyetlerinde temel ilkelerin uygulanmasını ve uluslararası standartlara uyumlu olmasını sağlayıp, programlara uygun olarak üretilen resmi istatistiklerin toplanması, işlenmesi ve yayımlanmasında kullanılan metodoloji, yöntem, teknik ve sınıflamaların bir bütünlük içerisinde uygulanmasını sağlamak için resmi istatistik üreticilerine teknik katkıda bulunacak.

Diğer ülkeler ve kuruluşlarla koordinasyon sağlayacak

   Kurum istatistik alanlardaki ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak istatistiksel veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirleyecek ve programın uygulanmasında değerlendirmeler yapıp gerekirse değişiklikler önerecek.

   Ayrıca kurum bu yasa çerçevesinde diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar ile koordinasyonu sağlayıp çalışacak.

Nüfus ve Sosyal İstatistikler Şubesi’nin görev ve sorumlulukları

   Nüfus ve Sosyal İstatistikler Şubesi; nüfus, konut, spor, siyaset, sağlık, sosyal, adalet, eğitim, kültür, turizm ve sosyal içerikli konularda ihtiyaç duyulan istatistikleri derlemek, değerlendirmek ve ilgili göstergeleri hesaplayacak.

   Ayrıca bu şube, demografi, işgücü piyasası, gelir dağılımı, tüketim harcamaları ve yaşam koşulları ile ilgili araştırmalar yapacak, adres kayıtlarını yönetecek, görev alanına giren konularda standartları ve metodolojik gelişmeleri takip edecek, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütecek.

İş İstatistikleri Şubesi’nin görev ve sorumlulukları

   İş İstatistikleri Şubesi; madencilik, taş ocakçılığı, imalat, sanayi, elektrik, gaz, su, enerji, inşaat, ulaştırma, haberleşme, depolama, mali aracı kuruluş faaliyetleri, iş hizmetleri ve kişisel hizmetler, kar amacı gütmeyen kuruluş faaliyetleri, toptan ve perakende ticaret, otel, lokanta ve diğer konularda istatistiki bilgileri derleyecek ve değerlendirecek.

   Ayrıca bu şube Tarım sektörüne ait istatistiki bilgileri derleyecek, değerlendirecek ve ilgili göstergeleri hesaplayacak.

   Bunlara ek olarak yine aynı şube tarafından çevre kapsamında yer alan istatistikler ile ilgili araştırmalar yapılacak ve iş kayıtları yönetilecek.

Makro Ekonomik İstatistikler Şubesi’nin görev ve sorumlulukları

   Makro Ekonomik İstatistikler Şubesi; ulusal gelir hesaplamaları ve analiz çalışmalarını yapacak, endüstriler arası işlemler ile ilgili hesapları yapacak, ulusal girdi-çıktı tablolarını oluşturmak ve dış ticaret istatistiklerine ait bilgileri derleyip, değerlendirecek ve ekonomik göstergelerle ilgili ve/veya bu alanla ilgili diğer istatistiklerin derlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini yürütecek.

Metodoloji Belirleme, Eşgüdüm ve Yayımlama Şubesi’nin görev ve sorumlulukları

   Metodoloji Belirleme, Eşgüdüm ve Yayımlama Şubesi beş yıllık resmi istatistik programı ve buna bağlı yıllık faaliyet programlarının hazırlanmasında diğer şubeler arası istatistiklerin ve/veya istatistiksel verilerin toplanması ve yapılan analizlerin izlenmesini sağlayıp, istatistik alanında uluslararası gelişmeleri takip etmek ve bu konuda raporlar hazırlayacak.

   Ayrıca söz konusu şube İstatistik Konseyi’nin sekreteryasının yürütülmesine yardımcı olacak ve istatistiksel yayımları yapmak, kurum içi ve/veya diğer kurumlara yönelik eğitimlerin eşgüdümünü sağlayacak.

Bilgi Teknolojileri Şubesi, görev ve sorumlulukları

   Bilgi Teknolojileri Şubesi; istatistiksel bilgilerin saklanmasını, kullanıcıya sunulmasını, bu alanlara ilişkin sistemin geliştirilmesini ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akışı sisteminin oluşturulmasını koordine edecek.

   Ayrıca bu şube, ulusal kayıt sisteminin oluşturulmasında yazılım standartlarını tanımlayıp, uygulamak ve kurumlar arası koordinasyon ile uygulanmasını sağlayacak.

 

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2019, 09:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75