Çalkantılı dönemin müdürü, yeniden kurumun başına getirildi

banner37

Cypfruvex’in geçmiş hesaplarında yapılan incelemede, “vurgun” iddialarına neden olabilecek ciddi çelişkilere rastlanırken, olay aydınlatılmadan söz konusu dönemdeki Cypfruvex Genel Müdürü Cemal Redif’in yeniden kuruma müdür olarak atanması endişelere yol açtı:

Çalkantılı dönemin müdürü, yeniden kurumun başına getirildi
banner90
banner99

TEPKİLER VAR… Cypfruvex’in geçmiş hesaplarında yapılan incelemede, “vurgun” iddialarına neden olabilecek ciddi çelişkilere rastlanıp, söz konusu iddiaların ortaya çıktığı dönemdeki kurum Müdürü Cemal Redif’in yeniden kuruma müdür olarak atanması tepkilere yol açtı. Olay aydınlatılmadan yapılan bu atamada kurumda ve kurumla çalışan birçok kişi için ciddi endişeleri beraberinde getirdi.

BİRÇOK BULGU VAR… Maliye Bakanlığı’na bağlı Teftiş ve İnceleme Kurulu, Cypfruvex’in 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarına ait hesaplarında çelişkiler ve usulsüzlük yapılmış olabileceği yönündeki bulgulara rastlanmıştı. Şirketin ilgili dosyalarını inceleyerek rapor hazırlayan Maliye Bakanlığı’na bağlı Teftiş ve İnceleme Kurulu, teşvikler ve mal satışları konusundaki faturalarda yolsuzluk ve usulsüzlükleri çağrıştıran birçok çelişkiyi ortaya çıkarmıştı.

Ceren ÖZBİL

Cypfruvex’in geçmiş hesaplarında yapılan incelemede, “vurgun” iddialarına neden olabilecek ciddi çelişkilere rastlanıp, söz konusu iddiaların ortaya çıktığı dönemdeki kurum Müdürü Cemal Redif’in yeniden kuruma müdür olarak atanması kafa karıştırdı.

Olay aydınlatılmadan yapılan bu atamada kurumda ve kurumla çalışan birçok kişi için ciddi endişelere yol açtı. Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’nin ulaştığı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri de, Cypfruvex yönetimi de sessiz kalmayı seçmişti.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Teftiş ve İnceleme Kurulu, Cypfruvex’in 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarına ait hesaplarında çelişkiler ve usulsüzlük yapılmış olabileceği yönündeki bulgulara rastlanmıştı.

Şirketin ilgili dosyalarını inceleyerek rapor hazırlayan Maliye Bakanlığı’na bağlı Teftiş ve İnceleme Kurulu, teşvikler ve mal satışları konusundaki faturalarda yolsuzluk ve usulsüzlükleri çağrıştıran birçok çelişkiyi ortaya çıkarmıştı.

banner134

Faturalar ortada yok…

Özellikle şirketin muhasebe kayıtlarında İran ve Ukrayna’ya yapılan ihracatlarda ürün bedellerinin alınmadığı yer alırken, Ticaret Dairesi’ne bu bedellerin alınmış gibi gösterildiği faturaların bulunması dikkat çekti.

Ayrıca kurumun, yurt dışına gönderdiği ve muhasebe kayıtlarında ürün bedelini almamış göründüğü ancak Ticaret Dairesi’nde almış göründüğü ihracatlar için teşvik de aldığı raporda yer alıyor.

Cypfruvex’le ilgili Maliye Teftiş Kurulu’nun raporu, İran, Irak, Ukrayna, Rusya ve Türkiye’ye yapılan binlerce dolar, sterlin ve TL değerindeki narenciye ihracatlarıyla ilgili faturalarla oynandığı yönündeki bulguları gösteriyor.

Bu durumda birilerinin Cypfruvex üzerinden büyük vurgunlar yaptığı ve devleti de dolandırdığı iddiaları akla geliyor.

Nitekim Maliye Teftiş Kurulu, bulgularını rapora dökerek, konunun araştırılıp soruşturulması için Hukuk Dairesi aracılığıyla Polis Genel Müdürlüğü’nün devreye girmesini istedi. Ancak konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılıp başlatılmadığı bilinmiyor.

RAPORDAN ALINTILAR

Maliye Bakanlığı’na bağlı Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından hazırlanan raporun bir bölümü:

Bilgi notu

Başkanlık Makamı’nın 19 Haziran 2013 tarihli sözlü talimatları gereği; Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Ltd.’in (Bilgi Notu'nun ileriki bölümlerinde kısaca Cypfruvex olarak anılacaktır.) 2011-2012, 2012-2013 yıllarına ilişkin ihbarlar ile bu dönemlere ait mali durumuna yönelik sürdürülmekte olan çalışmalarda bugüne kadar tespit edilen hususlar aşağıda sunulmuştur.

Araştırmaya;

Değiştirilmiş şekilleriyle 37/1975 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Yönetim, Denetim ve Gözetim) Yasası ile Fasıl 113 Şirketler Yasası incelenerek başlanmıştır.

Daha sonra Cypfruvex'e gidilerek Genel Müdür Sn. Cemal Redif ile görüşülmüştür. Genel Müdür’ün, Genel Müdür Sekreteri’nin, Genel Müdür Yardımcısı’nın ve Muhasebe Birimi’nin kullanımında olan bilgisayarlardaki dosyalar, mailler ve hesaplar aktarma suretiyle alınmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesi, Şirket Tüzüğü, Yönetim Kurulu Kararları, Şirket Yönetmelikleri gözden geçirilmiştir.

İran’a yapılan ihracatlar için Davoud Babaei, Ukrayna'ya yapılan ihracatlar için taşımacılık Firması olan Armen Denizcilik Ltd. Şirketi (Vargın Varer) ile tutanak yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan araştırmada gözlemlenen hususlar şöyledir:

1. Cypfruvex’in hukuki durumu:

Konu firmanın 21.11.1974 tarihinde Şirketler Kanunu Fasıl 113 Mesuliyeti Hisseleriyle Tahdit Edilmiş Ltd. Şirket olarak kurulduğu,

12.07.2013 tarihi itibarıyla hisselerinin yüzde 83,5’inin T.C.M. Konsolide Fonu İnkişaf Sandığı’na, kalan kısmın ise diğer kurum ve şahıslara ait olduğu,

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (Yönetim, Denetim ve Gözetim) Yasası'nın 2(ı) maddesinde, Kamu İktisadi Teşebbüsü'nün “.... tüzel kişiliğe sahip ve faaliyetlerinde özerk olan, sorumlulukları sermayeleri ile sınırlı bulunan, sermayesinin yüzde kırk dokuzu veya daha fazlası:

(a) Tek başına Devlete; veya

(b) Bir veya birden fazla Kamu İktisadi Teşebbüsü’ne; veya

(c) Kamu İktisadi Teşebbüsü ile birlikte Devlete, ait olan ve iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere, Şirketler Yasası uyarınca kurulan şirketi anlatır.” şeklinde tanımlandığı, Cypfruvex’in hisse yapısı itibariyle bu tanıma uygun olduğu dolayısıyla da aynı zamanda bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olduğu,

yine aynı yasanın;

3(1) maddesinde, “Kamu İktisadi Teşebbüsü ve Kamu iştiraki, ekonomik kurallara göre ve ekonomik kalkınmaya en büyük katkıyı sağlayacak ve Bakanlar Kurulu’nca saptanacak iktisadi ve sosyal politikayı göz önünde tutacak biçimde yönetilir ve kendilerine ayrılan fonların ve tahsis edilen tesislerin kârlılık, etkinlik ve verimlilik içinde kullanılması denetlenir ve gözetilir."

3(2) maddesinde, “Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Yönetim organlarının görev, yetki ve sorumlulukları, maliyet ve genel muhasebe sistemleri ve faaliyet raporlarının bildirim usulleri ile ilgili Bakanlar Kurulu’na saptanan esaslar, bu maddenin (1)’inci fıkrasındaki ana ilkelere bağlıdır.”

5(1) maddesinde, “Kamu İktisadi Teşebbüsü, bu Yasa ve bu Yasa uyarınca yapılan tüzük ve yönetmelik kurallarına bağlı olarak, Şirketler Yasası’na göre yönetilir, denetlenir ve gözetilir."

5(2) maddesinde, “Kamu İktisadi Teşebbüsü’nü yönetmeye yetkili organlar Ortak Yönetim Kurulu ve Genel Müdür’dür.”

9. maddesinde, “Ortak Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Kamu İktisadi Teşebbüsü’ne verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları, kârlılık, etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kullanma ve değerlendirmede gereken çaba ve dikkati göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludurlar.”

14(ı) maddesinde, “Kamu İktisadi Teşebbüsü’nün bütçe ve muhasebe sistemleri, Teşebbüsün gerçek mali durumunu ve işletme faaliyeti sonuçları açıklıkla gösterecek biçimde tutulur."

18. maddesinde, “Kamu İktisadi Teşebbüsü’nde Devletin ve Kamu İktisadı Teşebbüsü’nün payını temsil etmek üzere seçilen murakıp veya murakıpların, şirketin faaliyetleri hakkında üç ayda bir düzenleyecekleri raporların bir örneği ilgili Bakanlığa sunulur.”

20. maddesinde, “Maliye işleri ile görevli Bakanlık, hazırlanacak yıllık bilanço ve netice hesaplarını, Bakanlar Kurulu’nca onaylandıktan sonra, en geç iki ay içinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin onayına suna." şeklinde hükümler bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak; 'Genel Kurul’da ibraz edilen en son mali yıl hesabının 2008-2009 yılına ilişkin hesaplar olduğu, bu dönemden sonraki mali yıl hesaplarının ibra edilmediği, Şirket dış murâkıbı Buba & Co. tarafından hazırlanan son mali yılı hesaplarının 1.9.2010- 31.8.2011

dönemine ilişkin hesaplar olduğu, bu tarihten sonraki mali yıl hesapların düzenlenmediği gibi mevcut muhasebe kayıtların kontrolünün de yapılmadığı ve ara hesap düzenlemedikleri şeklinde tarafımıza bilgi verildiği, Muhasebe kayıtlarının Analiz Bilgisayar Yazılım Merkezi (1994) tarafından yazılan Analiz Ticari Entegre Sistemi (v1.0 Revs) paket programında tutulduğu, bu programdaki stoklara ilişkin kayıtlarının yer aldığı üretim modülünün (..fruvex çalışanlarınca kullanılmadığının yazılım firma tarafından ifade edildiği, bu durumun tarafımızdan da teyit edildiği,

22.7.2013 tarihinde tarafımıza sunulan 1.9.2012-22.7.2013 dönemini kapsayan mizanda;

Bir kısım kasa hesaplarının (-) bakiye verdiği,

Alacak hesaplarının dökümlerinde mahsup fişleri ile yapılmış alacakları azaltıcı/artırıcı nitelikli bir kısım işlemlerin (Bir hesaptan diğerine aktarmalar) bu hesapla ilişkisinin anlaşılamadığı, Örneğin; “EYLÜL/2012 Maaşı ZİRA”, “ŞUBAT, MART/ 2013 SENDİ', ‘01/03-01/07/13 5 taksi gibi,

Dövizli hesaplarda kullanılan kur1arın farklı olduğu, Örneğin; 120-51-02 kodundaki “YURT DIŞI MÜŞTERİLER (YAŞ MEYVE)" isimli hesapta alacakların USD cinsinden tutarının 127.076,60 olduğu, 11. karşılığının ise 320.335,68 olup USD/TL kurunun 2,52 gibi yüksek bir kur olduğu,

Yine 120-02-00 kodundaki “STG MÜŞTERİLERDEN ALACAKLAR” hesabında 162.505,02 STG olarak görülen ve geçmiş yıllardan devreden alacağın 2009-2010 mali yılı kapanış kaydının bu tutarın yarısı olan 81.252,51 Stg olup 2010-2011 mali yılı açılış kaydının hatalı olarak 162.505,02 Stg şeklinde yapılmış olduğu,

Konu programın üretim modülünün çalıştırılmamasına rağmen 3.041.803.34 TL'si değerinde 152-01 kodunda “ÜRETİM MAMUL STOĞU” hesabının yer aldığı, bu tutarın aslında 31.8.2011 tarihli stok değeri olduğu, 2012-2013 dönemine ilişkin bir stok değeri olmadığı gözlemlenmiştir.

Ayrıca şirketin dış murakıbı Buba & Co tarafından stoklarla ilgili konuya kendilerinin girmediği, bu hususun ilgili firmaca hazırlandığı ifade edilmiştir.

Öte yandan, ileriki bölümlerde açıklanacağı üzere satışı gerçekleşmiş olmasına rağmen muhasebe kayıttan yapılmamış bir kısım ihracat faturalarının da bulunduğu, konu satış kayıtlarının yapılmadığı dolayısıyla tarafımıza sunulan 1.9.2012-22.7.2013 dönemine ilişkin mizanda da bu hesapların yer almadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle mevcut kayıtların yetersiz olup güvenilir olmadığı, Cypfruvex'in güncel mali durumunun doğru ve sağlıklı bir tespitinin; tüm muhasebe kayıtlarının bilgisayar sistemine girilmesi, mali tablolarının çıkarılması sonrasında muhasebe kayıtlarının evrak bazında silme teftişiyle mümkün olacağı, bunun da çok uzun bir süre gerektirdiği açıktır.

Bu tespitler üzerine; 30.7.2013 tarih ve MTK.0.00-20/03(03)-13/05, MTK.0.00-0/17(03)-13/05 sayılı Cypfruvex’e muhatap yazımızla 2011-2012, 2012-2013 dönemlerine ilişkin mali tablolar ile muhasebe kayıtlarının 29.8.2013 tarihine kadar tamamlanarak teftişe hazır hale getirilmesi talep edilmiştir.

Cypfruvex’in 27.8.2013 tarih ve 024/09 (1972) sayılı kurulumuza muhatap yazılarıyla, 2011-2012 dönemi hesapları içerisinde yer alması gereken İran faturalarının Farsçadan Türkçeye çevirisi yapılarak 15.9.2013 tarihine, 2012-2013 dönemine ilişkin hesaplarının ise 30.9.2013 tarihine yetiştirilmesine çalışılacağı bildirilmiştir.

Böylesi bir durumda konu firmanın mali durumu hakkında kesin bilgiler verilememekle birlikte ihbarlara yönelik olarak yapılan çalışmalarda gözlemlenen hususlar aşağıdaki bölümlerde sunulmuştur.

Konu firmaca; net olarak ne zaman, hangi mevzuat altında düzenlenmiş oldukları bilinememekle birlikte, üzerinde 17.5.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği görülen Bütçe Yönetmeliği, Tedarik Yönetmeliği, üzerinde 1.1.1991 tarihi bulunan Mali İşler Yönetmeliği adı altında bir takım yönetmelikler tarafımıza sunulmuştur. Ancak bu yönetmeliklere tam olarak uyulmadığı, yıllık bütçelerin de hazırlanmadığı ifade edilmiştir. Sözü edilen yönetmeliklerdeki bir kısım hususların Cypfruvex’in durumu ve şimdiki yapısı itibariyle güncelliğini yitirmiş olduğu tarafımızdan da gözlemlenmiştir.

2. Döşeme demirbaş alımları:

Şirket Muhasebe Amiri Meral Kayapınar tarafından ilgili kurumun döşeme demirbaş alımlarına ait son listesinin 2010-2011 dönemine ilişkin liste olduğu, bu sezondan sonra 25.06.2013 tarihine kadar Ek l'deki tabloda yer alan döşeme demirbaş nitelikli alımlarının yapıldığı ve bu alımların 2010-2011 dönemine ilişkin listeye ilave edilmediği ifade edilmiştir.

Listeye ilave edilmeyen döşeme demirbaşın bir kısmının tutanak karşılığı Tarım Bakanlığı’na verildiği, Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Ltd.’e alınacak malların hangi tutara kadar kimin sorumluluğunda olacağına ilişkin 06.11.2009 tarih ve 08/09-10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’nın bulunduğu, Tarım Bakanlığı'na verilmiş döşeme demirbaşlar için yapılan alımların bu karar kapsamında olduğu görülmüştür.

Ancak bu malların kimlerin yetkisinde/sorumluluğunda/hangi hallerde Cypfruvex dışına çıkarılmasına ilişkin bir belirlemenin ana sözleşme/tüzük/Yönetim Kurulu kararının bulunmadığı, yalnızca ana sözleşmenin 3(f) maddesinde şirket menfaatleri için bağışta bulunulabileceği hususunun yer aldığı görülmüştür.

3. Kıbrıs Meyve Sebze Cypfruvex İşletmecilik Ltd.’ye yapılan ihracatlar:

Yönetim Kurulu’nun 01.03.2005 tarihli toplantısında alınan 60;3 no’lu kararın “Ürün Satışları için yapılacak Antlaşmalarda Genel Müdür'ün tam yetkili kılınmasına karar verildi” şeklinde olduğu, bu kararın daha sonraki Yönetim Kurullarınca değiştirilmediği gözlemlenmiştir.

Kıbrıs Meyve Sebze (Cypfruvex İşletmecilik Ltd. tarafından yapılan ihracatlar üç şekilde (Ek 2);

A) 31.8.2012 tarihindeki stoklardan (3.124.953 kg) yapılan ihracatlar

B) Serhat Narenciye ile yapılan 10.000 tonluk anlaşma çerçevesindeki toplam 1.906.127 kg’lık ihracatlar

C) Stokların miktar bazında uyuşturulması esnasında ortaya çıkan ve Serhat Narenciye'nin 10.000 tonluk anlaşması çerçevesinde olduğu belirtilen ancak fatura tarihi itibariyle anlaşma dışında kalan ihracatlar takip edilmektedir.

SERHAT NARENCİYE İÇİN IRAK İLE TÜRKİYE’YE YAPILAN SATIŞLAR

Ek 16’daki tablodan da görüleceği üzere;

Toplam 22 adet fatura düzenlenmek suretiyle toplam 1.128.496 kg 1. ve 2. Sınıf Valencia portakalın toplam 211.647, 60 dolar+28.198,20 TL karşılığında ihracatının yapıldığı,

Kesilen bu satış faturalarının hiçbirinin muhasebe kayıtlarının yapılmamış olduğu,

Ancak tüm bu faturalar için 31.10.2012 tarih ve K0000118 no’lu 1.128,50 ton için 278,000 dolar tutarındaki bir başka fatura düzenlendiği, düzenlenen bu faturaların muhasebe kaydının yapıldığı,

Konu ürününü ihracatına ilişkin olarak yapılan masraf toplamının ise 123.829,20 TL olup, tümünün ödendiği ve muhasebe kayıtlarının da yapıldığı gözlemlenmiştir.

RUSYA'YA YAPILAN İHRACAT

Ek 8’deki tablodan da görüleceği üzere;

Serhat Narenciye Sar. Pak. İhr. İth. Ve Paz. Ltd. Şti Mersin to:CJSC “Tander” adına düzenlenmiş 8432 no’lu 14.06.2012 tarihli ihracat faturası ile 193.920 kg malın 500 USD/ton birim fiyatla 96.960 USD'a satıldığı, ancak bu faturanın muhasebe kaydının yapılmadığı, konu fatura yerine aynı miktardaki mal için 11394 seri numaralı ve 31.08.2012 tarihli 400 USD/ton birim fiyatlı 77.568 USD'lık faturanın Serhat Narenciye İth. İhr. adına düzenlenerek muhasebe kaydının yapıldığı, masraf olarak da talep edilen 2.630 TL'nin ödendiği ve muhasebe kaydının yapıldığı tespit edilmiştir.

TÜRKMENİSTAN'A YAPILAN İHRACAAT

Ek 18'deki tablodan da görüleceği üzere;

Narenciye İhr. “Citrus Exp. Ltd. Şti. Mersin to: Geldi Muhammedow Gurbansahet Meretgekdiyewıc” adına düzenlenmiş 2 adet (8094 ve 8096 no’lu) ve Narenciye İhr. “Citrus Exp. Ltd. Şti. Mersin to: Gurbanmukhammedov Makstamurat Muhammetmyradovıch" adına 2 adet (8098 ve 8100 no’lu) fatura ile toplam 225.748 kg malın 380 USD/ton birim fiyatla toplam 85.784,24 USD’a satıldığı, ancak bu faturaların muhasebe kaydının yapılmadığı, konu faturalar yerine aynı miktardaki mal için 11397 seri numaralı ve 31.08.2012 tarihli 470 USD/ton birim fiyatlı 106.101,30 USD'lık faturanın Serhat Narenciye İth. İhr. adına düzenlenerek muhasebe kaydının yapıldığı, masraf olarak da talep edilen 21.285 TL’nin ödendiği ve muhasebe kaydının yapıldığı tespit edilmiştir.

İRAN’A YAPILAN İHRACAT

Ek 18'deki tablodan da görüleceği üzere;

Saber Ghajaızadeh adına düzenlenmiş 5 adet (8079, 8078, 8077, 2374, 2371 no’lu) fatura ile toplam 472.710 kg malın 380 USD/ton birim fiyatla toplam 179.629,80 USD'a satıldığı, ancak bu faturaların muhasebe kaydının yapılmadığı, konu faturalar yerine aynı miktardaki mal için 11391 seri numaralı ve 31.8.2012 tarihli 470 USD/ton birim fiyatı 222.173,7o USD'Iık faturanın Serhat Narenciye İth. İhr. adına düzenlenerek muhasebe kaydının yapıldığı, masraf olarak da talep edilen 55.764,50 TL'nin ödendiği ve muhasebe kaydının yapıldığı tespit edilmiştir.

IRAK'A YAPILAN 1. ve 2. SINIF VALENCİA PORTAKAL İHRACATI

Ek 18’deki tablodan da görüleceği üzere;

13 adet fatura ile toplam 1.013.769 kg malın toplam 279.632,81 USD’a satıldığı, ancak bu faturaların muhasebe kaydının yapılmadığı, konu faturalar yerine 1.013,75 ton mal için K0000212 no’lu, 31.8.2012 tarihli ve 217.000 USD’Iık faturanın Serhat Narenciye İth. İhr. adına düzenlenerek muhasebe kaydının yapıldığı, masraf olarak da talep edilen 108.879,47 TL’nin ödendiği ve muhasebe kaydının yapıldığı tespit edilmiştir.

Stokların miktar bazında uyuşturulması esnasında ortaya çıkan ve Serhat Narenciye'nin 10.000 tonluk anlaşması çerçevesinde olduğu belirtilen, ancak fatura tarihi itibariyle anlaşma dışında kalan ihracatlar:

Ek 19’daki tablodan da görüleceği üzere;

2 adet fatura ile toplam 42.298 kg malın toplam 8.459,60 USD'a Irak'a satıldığı görülmüştür. Masraf olarak 5.165,72 TL'nin ödendiği ve muhasebe kaydının da yapılmış olduğu tespit edilmiştir.

İHRACAT TEŞVİK PRİMLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA

Cypfruvex'te tarafımızdan başlatılan araştırmada, ilk etapta, İran ve Ukrayna’ya yapılan ihracata ilişkin faturaların (2011-2012 dönemi içerisinde düzenlenmiş faturalardır.) muhasebe kayıtlarının yapılmadığı, genelde de mali tablo ve hesaplarının çıkarılmamış olduğu nedenleriyle konu ihracat bedellerinin ülkeye gelip gelmediği hususlarında bir tespit yapılamadığı, ancak çalışanlara: bu bedellerin gelmediğinin tarafımıza ifade edildiği,

1.9.2011-31.8.2012 dönemine ilişkin olarak Buba&Co tarafından düzenlenerek imzalanmış, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ve sekreterin imzaları bulunmayan, Başkanlık Makamı'nca (Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı Dairesi tarafından iletilen) tarafımıza ulaştırılan Cypfruvex'ln hesapları içersindeki 19 no’lu 2011-2012 salonu narenciye ihracatı başlığı altında İran ve Ukrayna ihracatları için yapılan ihracat bedellerinin gelmediğinin belirtildiği

Bilgi Notu’muzun önceki bölümlerinde açıklanmıştı.

Sonuç

Tüm muhasebe kayıtları tamamlanmış olmakla birlikte bugüne kadarki araştırmalarda tespit edilen hususlar yukarıdaki paragraflarda verildiği gibidir.

Yine yukarıdaki paragraflarda açıklandığı üzere İran’a yapılan ihracatlar için Cypfruvex’e 296.591,56 TL ihracat teşvik primi ödenmiştir.

Ancak,

Konu firma çalışanları tarafından anılan ülkeye yapılan ihracat bedellerinin gelmediği ifade edildiği;

Buba&Co tarafından düzenlenmiş 2011-2012 dönemi hesapları içerisinde İran’a yapılmış ihracat bedellerinin ödenmediği, alacak olarak yer aldığı hususunda belirtildiği,

Ticaret Dairesi’nden temin edilen belgelerde konu ülkeye yapılan ihracat karşılığı bedelin geldiği bilgilerinin yer aldığı;

İş Bankası’ndan elde edilen bilgilerde (Ek 30,31) konu ülkeye yapılan ihracat karşılığı bedelin Türkiye kanalıyla İran ve Ukrayna’dan geldiği, yine bu belgeler ile ekstreler üzerinde ise ihracat bedellerinin Tamek Gıda ve konsantre, Frigo Pak Gıda Mad. San. Ve Tic Ltd. Şti., Serdar Seit Derviş Irak Zaho ve Narenciye İhr. Citrus Export’tan geldiği şekilde bilgilerin yer aldığı,

Yakın Doğu Bankası’na ilişkin belgede de paranın İş Bankası’ndan kendilerine İran, Irak ve Türkmenistan’dan ihracat karşılığı gelen havale olduğu belirtildiği,

Bu durumda anılan ihracat bedellerinin gelip, gelmediği hususunda çelişkili bilgiler bulunduğu,

Dolayısıyla da İran ve Ukrayna’ya yapılan İhracatlar ile bu ihracatlara ilişkin olarak talep edilen/ödenen teşvik primleri hususunda konunun Hukuk Dairesi aracılığıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilerek araştırılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner75