Ehliyet almak ve yenilemek zorlaşıyor

banner37

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası altında yapılan 4 tüzüğün uygulanmaya başlaması sonrası “sürüş eğitim izni almak”, “sürüş ehliyeti almak” ve “sürüş ehliyetini yenilemek” eskisi gibi kolay olmayacak

Ehliyet almak ve yenilemek zorlaşıyor
banner90
banner99

SAĞLIK RAPORU ZORUNLU… “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü”, “Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyeti Müfettişleri ile Usul ve Kurallar Tüzüğü”, “Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü” ile “Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü”, 28 Ağustos 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi, ancak altyapı eksiklikleri nedeniyle uygulanamıyor. Tüzüklerin uygulamaya geçmesi durumunda sürüş ehliyeti sınavları, çoktan seçmeli sınav yöntemiyle bilgisayar destekli teorik sınav ve uygulamalı sınav olmak üzere iki aşamalı olacak. Ayrıca ehliyet alacak ve yenileyecekler, bazı durumlardan doktor muayenesinden geçmek zorunda kalacak.

Eniz ORAKCIOĞLU

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası altında düzenlenen “Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü”, “Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyeti Müfettişleri ile Usul ve Kurallar Tüzüğü”, “Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü” ile “Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi, ancak henüz uygulamada değil.


Altyapı eksikliklerinden dolayı tüzükler uygulanamadığından işleyiş de durdu.


Bakanlar Kurulu toplanıp karar üretemediğinden tüzüklerin yürürlüğe girişi de ertelenemiyor.


KIBRIS, söz konusu tüzükleri mercek altına aldı ve değişikliklerin neler olduğunu inceledi.


Tüzükler, 28 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Tüzüklere göre, artık ehliyet almak ve yenilemek şimdiki gibi kolay olmayacak.


Sürüş eğitim izni, sürüş ehliyeti almak veya sürüş ehliyetini yenilemek isteyenler, Devlet Sağlık Kurulu’ndan rapor alacak. Tüzükte hangi doktorlara gidileceği ve alınacak sağlık raporları detaylı şekilde anlatıldı.


“Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyeti Müfettişleri ile Usul ve Kurallar Tüzüğü”ne göre de, sürüş ehliyeti sınavları, çoktan seçmeli sınav yöntemiyle bilgisayar destekli teorik sınav ve uygulamalı sınav olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak.

Ehliyet alacaklar çoktan seçmeli ve teorik sınava girecek


“Ehliyet, Sınav ve Sürüş Ehliyeti Müfettişleri ile Usul ve Kurallar Tüzüğü”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sürüş ehliyeti sınav sistemi kurallarının düzenlenmesi, organize edilmesi, uygulama yöntemlerinin belirlenmesi ve müfettişler ile ilgili usul ve kuralların belirlenmesi amacıyla hazırlandı.


Tüzüğe göre, Sürüş Ehliyeti Sınavları, çoktan seçmeli sınav yöntemi ile bilgisayar destekli teorik sınav ve uygulamalı sınav olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak ancak, engelli adaylar Devlet Sağlık Kurulu raporunda belirtilen engeline uygun bir teorik sınava tabi tutulacak. Sürüş ehliyet sınavlarını daireye bağlı Sürüş Ehliyet Müfettişliği yapacak.


C, CI, D ve D1 sınıfı sürüş ehliyetleri sınavına girecek sürücü adaylarının, en az iki yıllık B sınıfı sürüş ehliyetine sahip olması gerekecek.


Uygulamalı sürüş ehliyeti sınavında başarısız olan sürücü adayları sınav tarihinden itibaren otuz gün geçmeden ayni sınıfta yeni bir sınava giremeyecek. Sürücü adayları, sürüş eğitim müfredatı tamamlanmadan teorik sınava giremeyecek.

Şoför okulu çalıştırma izinleri 2 yıl olacak


“Şoför Okulları ve Eğitmenleri ile İlgili Esas ve Kıstasları Düzenleme Tüzüğü” ise, şoför okulu çalıştırma koşulları, sürücü adaylarının eğitilmesi, sürüş eğitmen adaylarının niteliklerinin belirlenmesi ve eğitilmesi, sınavların denetiminin yapılması ve sürüş eğitmeni belgelerinin verilmesi ile ilgili usul ve

kuralları belirliyor.


Hiç kimse, şoför okulu çalıştırma izni belgesi olmadan şoför okulu açamayacak ve sürücü yetiştirme faaliyetlerinde bulunamayacak. Şoför okulu çalıştırma izni iki yıl için verilecek. Sürüş Eğitmeni Başarı Belgesi, harçları ödemesi kaydıyla her iki yılda bir yenilenecek. Sürüş ehliyeti ve Sürüş Eğitmeni Başarı Belgeleri iptal edilmiş eğiticiler sürüş dersi veremeyecek. Şoför okulları tarafından açılacak şubeler, tüzüğün şoför okulu çalıştırma izni kurallarına tabi olacak.


Şoför okulu eğitim aracı eğitimde olduğu esnada aracın üstünde bulunan şoför okulunun adı ve telefon numarası yazılı ışıklı tabelanın ışığı yanık olacak. Şoför okulları ve sürüş eğitmenlerinin tüzük gereğince verdikleri eğitimler, Denetleme Kurulu tarafından denetlenecek.


“B” sınıfı sürüş ehliyeti için uygulamalı sürüş dersleri en az 12 saat gündüz ve en az 2 saat gece olacak. Toplamda en az 20 saat olacak derslerin geriye kalan 6 saati sınıflarda teorik ders olarak verilecek. C, CI, D, D1, C1E, CE, DE ve DIE ehliyetleri için en az 10 saat uygulamalı ders, en az 2 saat teorik ders olmak üzere toplam da en az 12 ders saati olacak.


İlk kez A1, A2 ve A sınıfları için sürüş eğitim izni alan kişiler tescilli şoför okuluna bağlı eğitmen belgesine sahip motosiklet eğitmenleri tarafından en az 6 saat teorik ders ve her sınıf için ayrı en az 14 saat uygulamalı ders alacak. 14 saatlik uygulamalı dersin en az 2 saatinde ilgili sınıftaki aracın tanıtımı yapılacak, geriye kalan 12 saatin en az iki saati gece, en az 10 saati gündüz olmak üzere uygulamalı eğitim verilecek.


Sürücü adaylarının müfredat tamamlama belgelerini alabilmeleri için en az 20 saatlik eğitimi tamamlamaları gerekecek.


Sürüş eğitim izni alan kişiler, ilgili sınıfta şoför okulu dışında araç kullanabilmek için ilgili Daire tarafından onay alacak, yanında bu sınıfta en az beş yıllık sürüş ehliyeti olan ve 30 yaşından küçük 60 yaşından büyük olmayan bir kişi ile sürüş yapabilecek.

banner134
Sürüş ehliyeti sahiplerinde aranan sağlık şartları


“Sürüş Eğitim İzni ve Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü”, sürüş eğitim izni ve sürüş ehliyeti sahiplerinde aranan sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasları belirliyor.


Düzenlenen koşulları karşılayamayan kişilere sürüş eğitim izni veya sürüş ehliyeti verilmeyecek ve yenilenmeyecek. “B” sınıfı sürüş ehliyeti olan kişilerin bu sürüş ehliyetini mesleki amaçlar için kullanmaları durumunda taksi, ambulans, itfaiye, polis (sirenli veya sivil), acil durumda kullanılan Sivil Savunma araçları, sürüş eğitmenleri ve 2. Grup Sürüş Ehliyeti için gerekli uygulamalara tabi tutulacak.


Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü’nün birinci kısmında yer alan esaslar içerisinde “Görme Bozukluklarına İlişkin Esaslar” yer alıyor. Bu esaslarla kimlerin hangi şartlarda ehliyet alıp alamayacağı belirleniyor. Örneğin görmeyle ilgili ilerleyici bir göz hastalığı saptadığında ehliyet süresi kısıtlanabilecek.

  Tek gözde tamamen görüş kaybı olanlar lenslerle en az 0,5 görüşe sahip olmak zorunda.


Devlet Sağlık Kurulu raporu ile kişide diplopi veya bir gözde görüş kaybı tespit edildiğinde kişi sağlık koşullarını yerine getirinceye kadar sürüşten men edilecek. Kusurlu kontrast duyarlılığı veya diplopiden muzdarip hiç kimseye sürüş eğitim izni veya sürüş ehliyeti düzenlenmeyecek veya yenileyemeyecek.

İşitme sorunu olanlar


“Duyma Muayenesine İlişkin Esaslar” kısmında, kişinin dengeleme ile ilgili bir rahatsızlığı olduğunun tespiti durumunda sağlık koşulları yerine getirilinceye kadar sürüşten men edilmesi yer alıyor.


Sürüş ehliyeti sahiplerinin duyma ile iletişim kuramamaları durumunda, yolcu taşıma izni verilemeyecek ve ehliyeti yenilenemeyecek.


“Lokomotor Muayenesi’ne ilişkin Esaslar” kısmında ise lokomotor sistem rahatsızlıkları ve anomalileri olan hiç kimseye sürüş eğitim izni verilemeyeceği ve yenilenemeyeceği bildiriliyor.

Kalp hastalığı olanlar


“Kardiyovasküler Hastalıklara İlişkin Esaslar” maddesine baktığımızda, sürüş eğitimi izni veya sürücü belgesi olan sürücülerden, anijinal yakınması olanlara, akut koroner sendrom tanısı almış olanlara ve koroner arter bypass cerrahisi uygulanmış olanlara gerekli tedavi tamamlandıktan altı hafta sonra tıbbi olarak uygun zamanda egzersiz testinde, test negatif olana kadar sürücü belgesine el konularak sürüşten men edileceği belirtiliyor.


Öte yandan kalp atım sayısı çok düşük olan ve kalıcı kalp pili takılmamış adaylara da sürücü belgesinin verilmeyeceği Sağlık Tüzüğü’nde yer alıyor.


Sürücü belgesinin verilmeyeceği diğer durumlar ise tüzükte şu şekilde sıralanıyor:


“İmplante edilebilir kardiyoverter defibrilatör, implantasyonu yapılmış olan grup 1 ve grup 2 deki adaylara sürücü belgesi verilmez.


Hipertrofik kardiyomiyopati ve dilate kardiyomiyopati tanısı konmuş septomatik olan grup 1 ve grup 2’deki adaylara sürücü verilmez.


Ciddi, kontrolsüz aritmi (kalp bozukluğu) rahatsızlığı olanlara sürüş ehliyeti verilemez, yenilenemez. Dinlenme veya duygulanma anında anjina (göğüste ağrı ve sıkışma yaşayana sürüş eğitim izni veya sürüş ehliyeti verilmez veya yenilenmez.


Hipertansiyonu olan ve maksimal tedaviye rağmen istirahat TA: 200/120mmHg’nin üzerinde olan grup 2’deki adaylara sürüş belgesi verilmez.”

İnsülin tedavisi görenler


Sürüş Ehliyetleri Sağlık Tüzüğü altında düzenlenmiş “Şeker Hastalığına ilişkin Esaslar”a baktığımızda ise inatçı ve/veya şiddetli hipoglisemisi olan ve insülin tedavisine direnç gösteren kişilere sürüş eğitim izni veya sürüş ehliyeti verilmeyeceği ve yenilenmeyeceği yer alıyor.


Öte yandan insülin tedavisi altında olan şeker hastalarına sürüş eğitim izni veya sürüş ehliyeti verilmeyeceği ve yenilenmeyeceği de belirtiliyor.


Tüzükte, “Nörolojik Hastalıklara İlişkin Esaslar” altında ise ciddi nörolojik hastalığı olan kişilere Devlet Sağlık Kurulu’nun uygun görmesi halinde raporla belirlenen geçerlilik süresine bağlı olarak sürüş eğitim izni veya sürüş ehliyeti verilebilir ve yenilenebilir maddesi bulunuyor.


Tüzükle belirlenen diğer esaslar şu şekilde; “Zihinsel Hastalıklar ve Düzensizliklerle İlişkin Esaslar”, “Alkol ve Uyuşturucu Kullanımına İlişkin Esaslar”, “İlaçlar ve Tedavi Edici Ürünlere İlişkin Esaslar”, “Böbrek Hastalıklarına İlişkin Esaslar”, “Organ Nakli İlişkin Esaslar”, “Uyku Bozukluklarına İlişkin Esaslar”.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75