banner6

Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı hazırladılar

banner37

Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı hazırladılar
banner150 banner151 banner143

Ceren ÖZBİL

   Ülkede bağımsız bir Enerji Üst Kurulu kurulması gerekliliği çeşitli kesimler tarafından sıklıkla dile getiriliyor ancak bu konuda ne yazık ki adım atılmıyor.

   Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından bu konuda detaylı bir yasa tasarısı hazırlanarak son 3 hükümet döneminde ilgili bakanlara iletildi.

   Oda tarafından hazırlanan bu tasarı ile sürdürülebilir enerji arzı ve enerji arz güvenliğini sağlamak, enerji verimliliğini ve ulusal enerji piyasalarını denetlemek, enerji kullanımının çevresel ve insan sağlığı açısından etkilerini azaltmak hedefleniyor.

   Ayrıca tasarı, ulusal düzeyde kısa, orta ve uzun vadeli enerji stratejileri, planları, programları ve politikaları hazırlamasını, yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılmasını içeriyor.

   Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ülkede bağımsız bir Enerji Üst Kurulu kurulmasının şart olduğunu söyledi ve bu nedenle detaylı bir yasa tasarısı hazırladıklarını anlattı.

   Bu tasarıyı son 3 hükümete ilettiklerinden söz eden Deniz, kimsenin karşı çıkmamasına rağmen bu konuda bir türlü adım atılmadığını ifade etti.

   Deniz, enerji konusunun sadece siyasetçilerin değil, bütün halkın sorunu olduğuna işaret ederek, hazırladıkları yasa tasarısının hemen yürürlüğe girmeye bile hazır olduğunu söyledi.

   Ancak neden bu konuda adım atılmadığını anlayamadıklarını belirten Deniz, “Bu bizim olmazsa olmazımıdır. Bu konunun peşini bırakmayacağız” dedi.

Ticaret Odası’nın hazırladığı Enerji Üst Kurulu Yasa Tasarısı’nda şunlar yer alıyor:

Temel ilkeler:

   (1)Serbest ve etkin rekabet ortamının sağlanması ve korunması,

   (2)Ülkenin her yerinde, geniş kapsamlı hizmetlerinin sunulması,

   (3)Tüketici hak ve menfaatlerinin korunması ve gözetilmesi,

   (4)Herkesin makul bir ücret karşılığında hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi,

   (5)Bu Yasa kurallarınca aksi gerektirmedikçe niteliksel ve niceliksel devamlılık, düzenlilik, güvenilirlik ve kaynakların verimli kullanılmasının gözetilmesi,

   (6)Karar almada şeffaflık, tarafsızlık ve nesnelliğin sağlanması ve karar almadan önce geniş ölçüde danışma yapılması,

   (7)Teknolojik tarafsızlığın, teknolojik yeniliklerin uygulanması ile araştırma-geliştirme faaliyet ve yatırımların teşvik edilmesi,

   (8)Özürlü, yaşlı ve sosyal açıdan korunmaya muhtaç kesimlerin ihtiyaçlarının dikkate alınması,

   (9)Bilgi güvenliğinin gözetilmesi,

   (10)Elektrik, doğal gaz ve benzeri enerji kullanmak isteyen kişilerin farklı ihtiyaç ve amaçlarının dikkate alınması,

   (11)Hizmet kalitesinin artırılmasının teşvik edilmesi,

   (12)Enerji türlerindeki kurumlarda insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari uluslararası normların dikkate alınması,

   (13)Enerjiye ilişkin hizmetlerin düzenlenmesinin uluslararası normlara uygun olması,

   (14)Savaş, doğal afet ve acil durum ihtiyaçlarının gözetilmesi,

   (15)Enerji şebeke ve hizmetlerin birlikte çalışabilirliğinin teşvik edilmesi ve şebeke erişiminin kolaylaştırılması.

   (16)Kaynakların verimli kullanımı.

Enerji Strateji Planı

   Kurum, ülkenin Enerji Strateji Planı ile ilgili Tüzüğünün hazırlanması için, enerji alanındaki bilgileri kamu kurum ve kuruluşlarından, yerel yönetimlerden, ilgili diğer gerçek veya tüzel kişilerden toplar. Kurul tarafından bu bilgiler analiz edilir.

   Kurum tarafından çıkarılacak Tebliğde belirlenecek Formlara göre her yılın Kasım ve Aralık ayları içerisinde bilgiler, ilgili kurumların yürütme organları tarafından Kuruma gönderilir. Kurum toplanan bilgiler ve projeler ışığında ilgili Hizmet Birimlerinin çalışmaları ile, kısa olarak bir yıllık orta vade olarak en az 5 yıllık ve uzun vade olarak an az 10 yıllık Enerji Strateji Planı Taslağını hazırlar. Kurul tarafından onaylanan Taslak, Bakanlığa en geç Mart ayı sonunda gönderilir.

   Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Strateji Planı Tüzüğü Kurum tarafından takip edilir. Tüzüğün uygulanması ile ilgili Kurum tarafından Tebliğler çıkarılabilir.

   Enerji Strateji Planı ve bunun altında çıkarılan Tebliğlerin uygulanması takip edilir. Uygulanması, öngörülen veya öngörülemeyen sapmalar ilgili kurumlardan geri dönüşler alınır.

   Geri dönüşler ve sonuç raporları sonucunda yasaların öngördüğü teşvikler veya yaptırımlar uygulanır.

Enerji Strateji Planının Taslağının hazırlanması veya takip ve sonuç raporlarının hazırlanması için gerekli olan, kamu kurum ve kuruluşları ile özel gerçek veya tüzel kişilerden bilgi edinme geri dönüşler alma ve bunları sonuç ve istatistiki raporlara dönüştürmelerle ilgili hususlar Kurum tarafından önerilecek Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanacak Tüzükle belirlenir.

Enerji Etki Değerlendirmesi

   Elektrik, doğal gaz ve nükleer ile ilgili tüm proje ve yatırımlar ile tüketiciyi doğrudan ilgilendiren tüm enerji proje veya yatırımları yasalara göre yetkili makamlardan gerekli izin,onay, lisans, ruhsat veya teşvik almadan önce,bu Yasa uyarınca hazırlanan enerji strateji planı, temel ilkeler ve dünyadaki enerji politikaları ve çevre mevzuatı göz önünde bulunarak değerlendirilir ve Kurulun uygun bulunması halinde veya uygun bulacağı koşullarda onaylanır.

   Kuruldan olumsuz görüş alan hiçbir projeye veya yatırıma, izin,  onay, lisans, ruhsat veya teşvik verilmez.

Enerji konusunda değerlendirme istenecek proje ve yatırımların listesi, değerlendirme usulü ve içeriğine ilişkin bilgiler ve Kurum tarafından önerilecek, Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Tüzükle düzenlenir.

   Proje ve yatırımları, enerji etki değerlendirmesi kapsamında onaylanan bir gerçek veya tüzel kişinin, proje ve yatırımlarını onayda belirtilen tüm hususlara uygun olarak tamamlaması ve faaliyette bulunması gerekir. Proje ve yatırım sahibinin belirtilen hususlara uymaması halinde, söz konusu faaliyete derhal son verilebilir, verilen izinler ve/veya ruhsatlar ve/veya lisanslar iptal edilebilir ve verilmişse teşvikler geri alınabilir.

   Bu maddede yer alan kurallar Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine, diğer kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere ait projeler de dahil olmak üzere hem kamu sektörü projeleri hem de özel projeler için geçerlidir.

Rekabetin sağlanması

   Kurum, Rekabet Yasası kuralları saklı kalmak koşuluyla, enerji piyasasında rekabete aykırı davranış ve uygulamaları re’sen veya şikâyet üzerine incelemeye, soruşturmaya ve Rekabet Kuruluyla istişare içinde, rekabetin tesisine yönelik gerekli gördüğü tedbirleri almaya, görev alanına giren konularda bilgi ve belgelerin sağlanmasını talep etmeye yetkilidir.

   Rekabet Kurulu, enerji sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme ve tetkiklerde, birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği kararlar da dahil olmak üzere enerji sektörüne ilişkin olarak vereceği tüm kararlarda, öncelikle enerji etki değerlendirmesi ve Kurumun yapmış olduğu düzenleyici işlemleri dikkate alır.

   Bu maddede öngörülen kuralları düzenlemek amacıyla Kurum ile Rekabet Kurulu aralarında bir protokol yapar.

Kurumun Doğal Gaz, Petrol ve Petrol Ürünleri Enerji Kaynakları Alanındaki Görevleri:

   Enerji Strateji Plan hazırlamak,

    Bu Yasaya göre alınması gerekli enerji etki değerlendirmelerini yapmak ve uygun bulunanları onaylamak.

    Rekabetin sağlanması amacıyla, fiyat ve tarifelere ilişkin Bakanlığa görüş ve önerilerde bulunmak.

   Petrol, akaryakıt, LPG, LNG, doğal gaz ve enerji kullanımı ile ilgili istatistiki bilgi toplamak;

   Uluslararası organizasyon ve teşkilatların petrol ve doğal gaz piyasasına ilişkin uygulamalarını izlemek.

   Petrol ve doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren kişilerin denetlenmiş mali tablolarını incelemek.

   Petrol ve doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren kişilerden istenecek olan, hizmet güvenilirliği, hizmet dışı kalmalar ve diğer performans ölçütleriyle ilgili raporların kapsamını belirlemek ve düzenli olarak Kurula vermelerini sağlamak.

   Bu Yasa veya diğer ilgili yasalarla verilen yetkileri kullanarak görevini yerine getirmek.

   Kuruma yetki verilen konularda, doğal gaz piyasa faaliyetlerine ilişkin her türlü düzenlemeleri onaylamak ve bunların yürütülmesini sağlamak.

    Bu Yasa veya diğer ilgili yasalarla verilen yetkileri kullanarak görevini yerine getirmek.

Kurumun Elektrik Enerjisi Alanındaki görevleri:

   Enerji stratejisi planı yapmak  

   Bu Yasaya göre enerji etki değerlendirmelerini yapmak ve uygun bulunanları onaylamak.

   Rekabetin sağlanması amacıyla, fiyat ve tarifelere ilişkin Bakanlığa görüş ve önerilerde bulunmak.

   Elektrik enerji kullanımı ile ilgili istatistiki bilgi toplamak;

   Uluslararası organizasyon ve teşkilatların elektrik piyasasına ilişkin uygulamalarını izlemek.

   Elektrik enerjisinde faaliyet gösteren kişilerin denetlenmiş mali tablolarını incelemek.

   Bakanlığın ilgili yasalardaki yetkilere göre Kurumdan talep ettiği diğer iş ve görevleri yerine getirmek.

   Bu Yasa veya diğer ilgili yasalarla verilen yetkileri kullanarak görevini yerine getirmek.

Kurumun Yenilenebilir Enerji Alanındaki Görevleri:

   Enerji Strateji Plan hazırlamak,

   Bu Yasaya göreenerji etki değerlendirmelerini yapmak ve uygun bulunanları onaylamak.

   Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ayrıca ülkedeki diğer doğal kaynaklar ve enerji kaynaklarına etkisi konusunda Bakanlığa görüş önerilerde bulunmak.

   Yenilenebilir enerji kullanımı ile ilgili istatistiki bilgi toplamak;

   Uluslararası organizasyon ve teşkilatların yenilenebilir enerji alanındaki uygulamalarını izlemek.

   Bakanlığın ilgili yasalardaki yetkilere göre Kurumdan talep ettiği diğer iş ve görevleri yerine getirmek.

   Bu Yasa veya diğer ilgili yasalarla verilen yetkileri kullanarak görevini yerine getirmek.

Enerji Verimliği Alanındaki Görevler

   Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik ölçümler yapmak, fizibilite ve örnek uygulama projeleri hazırlamak; araştırma kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak pilot sistemler geliştirmek, tanıtım ve danışmanlık faaliyetleri yürütmek.

   Sanayide ve binalarda enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili olarak, bilinçlendirme ve eğitim hizmetleri vermek, üniversiteleri, meslek odalarını ve tüzel kişileri bu alanda desteklemek.

   Kurum tarafından, ülkenin enerji verimliliği konularını görüşmek üzere aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan katılacak birer temsilciden oluşan Enerji Verimliliği Komitesi oluşturulur. Enerji Verimliliği Komitesi ayda en az bir defa olmak üzere toplantıya çağrılır. Enerji Verimliliği Komitesinin aldığı kararlar, Enerji Verimliliği Birimi tarafından tutanaklar halinde Kurula iletilir. Enerji Verimliliği Komisyonunun çalışma usul ve esasları    Kurum tarafından hazırlanıp, Bakanlık tarafından Bakanlar kurluna önerilecek ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanacak bir Tüzük tarafından belirlenir.

   Ulaşımda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım sistemlerinde enerjinin etkin ve verimli kullanılması yönünde ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmaları izlemek, değerlendirmek, önlem ve/veya proje önerileri geliştirmek.

   Enerji Verimliliği Komitesi tarafından hazırlanan enerji verimliliği uygulama projelerini ve araştırma ve geliştirme projelerini izlemek ve denetlemek.

   Enerji tüketim noktalarında çevreyi ilgilendiren zararlı atık ve emisyonların gelişimini izlemek, değerlendirmek, projeksiyonlar üretmek ve önlem önerileri hazırlamak.

   Ülkede ve dünyada enerji alanındaki çalışmaları ve gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülkenin ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önceliklerini belirlemek, bu doğrultuda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizleri ile birlikte kamuoyuna sunmak.

   Enerji ile ilgili tüm paydaşların, doğru ve güncel bilgiye hızla erişebilmelerini sağlamak; ulusal enerji envanterini oluşturmak ve güncel tutmak; planlama, projeksiyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarına destek vermek üzere ulusal enerji bilgi yönetim merkezi kurmak ve işletmek.

   Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeksiyonlar ve öneriler geliştirmek.

   Toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi ve yeni enerji teknolojilerinden yararlanılması amacıyla faaliyette bulunmak.

   Enerji verimliliği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında etkili ve verimli işbirliğinin geliştirilmesi yönünde koordinasyonu sağlamak.

   Enerji ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmak.

Diğer ülkelerdeki benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak.

   Enerji verimliliği ile ilgili sertifika verme işlemleri gerçekleştirmek. Enerji Verimliliği Sertifikasına kimlerin başvuracağı, başvuru şartları, sertifikanın içeriği ilgili hususlar Kurum tarafından önerilecek Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanacak Tüzükle belirlenir.

Kurumun nükleer enerji kaynağı alanındaki görevleri

   Ülkede radyasyon ölçüm noktaları ile ilgili planlama ve izlemeleri yapmak ve bunlarla ilgili gerekli tedbirleri almak.

   Nükleer enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili uluslar arası gelişmeleri takip etmek.

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110