Göç Yasası değişiyor

banner37

Sendikalar tarafından “Göç Yasası” olarak adlandırılan ve kamu çalışanları arasında ciddi farklar yaratan 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın değiştirilmesi için kollar sıvandı

Göç Yasası değişiyor
banner8

KOMİTEDE ELE ALINACAK… Kamu çalışanları arasında eşitsizlik yaratan ve sendikalar tarafından “Göç Yasası” diye adlandırılan yasada değişikliğe gidilmesi için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda hazırlanan değişiklik yasa tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. İvedilik kararı alınması nedeniyle tasarıyla ilgili görüş ve öneri sunmak için tanınan süre 20 Şubat’ta doldu. Tasarının önümüzdeki hafta içinde Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmeye başlanması bekleniyor.

TERFİLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER İÇERİYOR… 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile kamu çalışanları arasındaki adaletsizliğin ve eşitsizliğin giderilmesi hedefleniyor. Tasarı, kademe ilerlemeleri, terfiler, yükselme yeri kadroları ile ilgili değişiklikler içeriyor. Bilindiği üzere pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda tasarı ile ilgili konuşmalar yapılmış ve vekiller arasında tartışmalar yaşanmıştı.

Ceren ÖZBİL

Kamu çalışanları arasında eşitsizlik yaratan 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nda değişikliğe gidilmesi için düğmeye basıldı.

Bu doğrultuda hazırlanan 47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayınlanarak halkın bilgisine sunuldu.

İvedilik kararı alınan yasa tasarısıyla ilgili görüş ve öneri sunmak için tanınan süre ise 20 Şubat’ta doldu.

Tasarının önümüzdeki hafta içinde Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde görüşülmeye başlanması bekleniyor.

Söz konusu tasarı ile kamu çalışanları arasındaki adaletsizliğin ve eşitsizliğin giderilmesi hedefleniyor. Tasarı kademe ilerlemeleri, terfiler, yükselme yeri kadroları ile ilgili değişiklikler içeriyor.

Tasarıdaki değişiklik önerileri:

Yasadaki 14’üncü madde yürürlükten kaldırılacak

Söz konusu tasarının yasalaşması durumunda şu anda yürürlükte olan yasanın 14’üncü maddesi olan “Hiçbir kamu görevlisi, Kamu Görevlileri Yasası ve bu Yasadaki istisnalar saklı kalmak koşuluyla, sınıfının dışında bir sınıfta ve sınıfının içindeki derecesinden daha aşağı derecedeki bir görevde çalıştırılamaz. Ancak, bu Yasa kurallarına uygun olarak aynı hizmet sınıfı içinde bir üst dereceye terfi edenler amirlerinin görevlendirmesi halinde alt derecelerin görevlerini de yapmaya devam ederler” yürürlükten kaldırılacak.

Kademe ilerlemesi ile ilgili kurallar yeniden düzenlenecek…

Şu anda yürürlükte bulunan yasadaki 15’inci madde olan “Bu Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra kamu görevine girenlerin bulunduğu barem için öngörülen eğitim düzeyinin üzerinde eğitim yapması durumunda ilgili eğitim kurumundan mezun olmak koşuluyla her yıla bir kademe ilerlemesi olmak üzere bu şekilde en çok sekiz kademe ilerlemesi uygulanır.

Bulunduğu kadro görevi ile ilgili yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlar ile lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara, gireceği kadro görevinde aranan koşullar arasında olmaması halinde, Başbakanlığa bağlı Personel İşleriyle Görevli Kurum tarafından bulunduğu kadro görevi ile ilgili uygunluk bildirimi verilmesi koşulu ile bulundukları derece içerisinde bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara ve doktora yapanlara bulundukları derece içerisinde üç kademe ilerlemesi uygulanır.

Bulunduğu kadro görevi ile ilgili master derecesi alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan bir kamu görevlisine, bulunduğu kadro görevi ile ilgili doktora yapması halinde iki kademe ilerlemesi uygulanır. Bu fıkra amaçları bakımından “lisans üstü ihtisas sertifikası”, en az bir öğrenim yılı süresine eşit bir süre öğrenim görmek koşuluyla alınmış olan ihtisas sertifikasını anlatır” yürürlükten kaldırılacak.

Söz konusu madde yerine “Atandığı hizmet sınıfının öngördüğü eğitim düzeyinin üzerinde eğitim görenlerle ilgili eğitim kurumundan mezun olmak koşulu ile öğrenim gördükleri her eğitim yılına karşılık bir kademe ilerlemesi verilir. Bu fıkra uyarınca verilecek kademe ilerlemeleri hiçbir şekilde toplam 4 kademe ilerlemesinden fazla olamaz.

Bulunduğu kadro görevi ile ilgili yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlar bulundurdukları derece içerisinde bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlar ve doktora yapanlara bulundukları derece içerisinde üç kademe ilerlemesi uygulanır. Bulunduğu kadro görevi ile ilgili master derecesi alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan bir kamu görevlisine bulunduğu kadro görevi ile ilgili doktora yapması halinde iki kademe ilerlemesi uygulanır. Bu madde uyarınca verilecek kademe ilerlemeleri hiçbir şekilde toplam 7 kademe ilerlemesinden fazla olamaz.

banner134
Bu madde uyarınca verilecek kademe ilerlemeleri, Personel Dairesi tarafından bu madde uyarınca yapılacak değerlendirme neticesinde verilecek uygunluk bildirimi doğrultusunda uygulanır” eklenecek.

60 puan yerine 50 puan yeterli olacak…

Yürürlükteki yasanın, 17’nci maddesinin (I)'inci fıkrasının (B) bendi olan “Kamu görevlileri için, o yıl içerisinde olumsuz değerlendirilmemiş olmak, diğer kamu çalışanları için ise olumsuz değerlendirilmemiş olup en az 60 puan almış olmak” yürürlükten kaldırılacak.

Bu madde yerine, “Kamu görevlileri için o yıl içerisinde olumsuz değerlendirilmemiş olmak veya sicil değerlendirmesinde en az 50 puan almış olmak” eklenecek.

Yükselme yeri kadroları için uygulama değişecek

Şu anda yürürlükte bulunan yasadaki 18’inci madde olan “Her kurumun kendi özel mevzuatlarında bulunan bir hizmet sınıfı içinde bir alt dereceden bir üst dereceye yükselmenin koşulları aşağıda belirtildiği gibidir:

Kamu çalışanının bir üst dereceye yükselebilmesi için halen hizmet gördüğü kadro görevinde ve bulunduğu derecede en az 7 yıl çalışmış olması ve hizmet gördüğü kadro derecesi üzerinde aynı hizmet sınıfı içerisinde bir üst derecenin bulunması gerekir.

Kamu çalışanının bir üst dereceye müracaat edebilmesi için son beş yıllık performans değerlendirme formunda olumlu değerlendirilmiş olması ve kamu görevlileri dışındaki kamu çalışanları için değerlendirme ortalamasının en az 70 puan olması gerekir. En son doldurulan performans değerlendirme formunda kamu çalışanının bir üst dereceye yükselebilecek nitelikte bulunduğunun bağlı bulunduğu kurumca belirtilmiş ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nca veya kamu çalışanının görev yapmakta olduğu kurumda terfi ile görevlendirilmiş birimce de kabul edilmiş olması gerekir.

Kamu çalışanlarının bir üst dereceye, kamu görevlileri için Kamu Hizmeti Komisyonu, diğer kamu çalışanları için ise terfi ile görevli birim tarafından yükseltilebilmesi için, müracaat eden kamu çalışanlarının son beş yıllık performans değerlendirme formlarının, bağlı bulundukları kurumlarca kamu görevlileri için Kamu Hizmeti Komisyonu’na diğer kamu çalışanları için ise terfi ile görevli birime gönderilmesi zorunludur. Kamu Hizmeti Komisyonu ve terfi ile görevli birim yapacağı değerlendirmede bu formları esas alır.

Kamu çalışanının Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından veya kamu çalışanının görev yapmakta olduğu kurumda terfi ile görevlendirilmiş birim tarafından yapılacak yükselme sınavında 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olması gerekir.

Bu madde kuralları bu Yasanın 4’üncü maddesinin (2)’nci fıkrasının (A) bendinde belirtilen kamu çalışanlarına uygulanmaz.

Bu madde kurallarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Başbakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzüklerle belirlenir” yürürlükten kaldırılacak.

Bu madde yerine, “Her kurumun kendi özel mevzuatlarında bulunan bir hizmet sınıfı içinde bir alt dereceden bir üst dereceye yükselmen in koşullan aşağıda belirtildiği gibidir:

Kamu çalışanının ilk derece yükselmesinde (terfisinde) halen hizmet gördüğü kadro görevinde ve bulunduğu derecede 7 yıl çalışmış olması, sonraki derece yükselmesinde ise halen hizmet gördüğü kadro görevinde ve bulunduğu derecede en az 3 yıl çalışmış olması gerekir.

Atanmış bulunduğu kadronun bir üst derecesinde açık kadronun bulunması gerekir.

Kamu çalışanının son beş yıllık performans değerlendirme formlarında olumlu değerlendirilmiş olması veya sicil değerlendirmesinde en az 50 puan almış olması gerekir.

Bu madde kuralları bu Yasanın 4’üncü maddesinin (2’inci fıkrasının (A) bendinde belirtilen kamu çalışanına uygulanmaz” eklenecek.

Yasadaki 19’uncu madde yürürlükten kaldırılacak

Şu anda yürürlükte bulunan yasadaki 19’uncu madde olan “Bulunduğu hizmet sınıfı içinde yeterlik sınavını geçerek bir üst dereceye yükselen kamu görevlileri atandıkları kadronun hizmet şemasında bulunan görev yetki ve sorumlulukları yerine getirirler. Terfi aldıkları kadro görevleri yanında terfi öncesi bulunduğu derecenin  görev, yetki ve sorumluluklarını da amirinin görevlendirmesi halinde yürütmeye devam ederler” yürürlükten kaldırılacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75