Hedef güvenlik önlemlerini artırmak

banner37

Kamusal alanlara, çıkış kapılarına ve karayollarına MOBESE kameralarının yerleştirilmesini içeren Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı meclisten geçti

banner87
Hedef güvenlik önlemlerini artırmak
banner90
banner99

Ceren ÖZBİL

Ülkede bazı kesimler tarafından “özgürlüğü kısıtlayıcı”, bazı kesimler tarafından da “güvenlik artırıcı” olarak değerlendirilen Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi’nden oybirliği ile geçti.

Tasarı Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından yasalaşmış olacak.

Söz konusu yasa tasarısı, kamusal alanlara, çıkış kapılarına ve karayollarına MOBESE kameraları yerleştirilebilmesini içeriyor.

Bu tasarıya göre, kamera kayıtları 1 ay süreyle saklanacak ve eski kayıtlar silinecek. Ancak bir suç unsuru olduğunda kayıtlar mahkemede delil olarak kullanılmak için saklanıp, incelenebilecek.

Kameraların blur özelliği olup sadece kamusal alanın kaydını yapabileceğinden ve özel mülk kameranın kayıt alanına girerse kameranın karartma özelliğinin devreye girip ve özel mülkün kaydının yapılmayacağından söz ediliyor.

Eğer yasaya uymayıp, kameralardan elde edilen görüntüleri paylaşan kişiler olursa da bu kişilere 6 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Kamera konulacak yerler

MOBESE kameralarının nereye kurulacağını 10 üyeden oluşacak Kent Güvenlik Kurulu belirleyecek.

Bu kurul, Başbakanlığın müdür düzeyinde temsilcisi, içişleriyle görevli bakanlığın müdür düzeyinde temsilcisi, ulaştırma işleriyle görevli bakanlığın müdür düzeyinde temsilcisi, ilgili ilçenin kaymakamlık temsilcisi, ilgili belediyenin müdürü, polis genel müdürlüğü temsilcisi, ilgili ilçenin polis müdürü veya temsilcisi, trafikten sorumlu daire müdürü veya temsilcisi, ilgili ilçenin mahalli baro temsilcisi, Şehir Plancıları Odası temsilcisi yer alacak.

PGM, yerlerle ilgili öneri sunacak

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), resen veya tüzel kişiliğe sahip kamu, kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda, suçla ilgili istatistiki verilere, nüfus ve araç yoğunluğuna dayanarak bilişim sistemlerinin hangi noktalara ve kaç adet kurulacağına dair önerilerini hazırlayacak ve Kent Güvenlik Kurulu’na sunacak.

Kurul, bu öneriler doğrultusunda, kamuya açık alanlarda bilişim sistemlerinin kurulmasına, iptal edilmesine, yer değiştirmesine, sayısının artırılmasına veya azaltılmasına izin ve/veya karar verecek.

Kurul, almış olduğu kararları ve gerekçelerini, iki iş günü içerisinde Başbakanlığa ve PGM’ye gönderecek.

Kurul başkanı, kurulun almış olduğu kararları ve gerekçelerini, icra edilmesinden en az on beş gün önce Başbakanlık web sitesinde kurula ayrılan bölümde yayımlatmakla ve ayrıca basın aracılığıyla duyurmakla yükümlü olacak.

İstenmeyen kameralar için İtiraz Kurulu’na başvuru yapılabilecek

Eğer bir bölgeye kamera kurulmuş ve bölge sakinleri o bölgede kameraya ihtiyaç olmadığını düşünüyorsa İtiraz Kurulu’na başvurabilecek.

İtiraz Kurulu ise Başbakanlık Müsteşarı, içişleriyle görevli bakanlık müsteşarı, ulaştırma işleriyle görevli bakanlık müsteşarı, Polis Genel Müdürü veya yardımcılarından biri, ilgili belediyenin başkanı (üye), Barolar Birliği Başkanı veya temsilcisi, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği temsilcisinden oluşacak.

15 gün içinde itiraz hakkı

Kent Güvenlik Kurulu’nun almış olduğu icra edilmemiş kararlara karşı itiraz, karardan herhangi bir şekilde etkilenen kişi tarafından, kararın yayımlanmasından itibaren on beş gün içerisinde, yazılı ve gerekçeli olarak Başbakanlığa yapılabilecek.

Yapılan itirazlar Başbakanlık tarafından en geç iki iş günü içerisinde İtiraz Kurulu’na iletilecek ve İtiraz Kurulu, gerekçeli kararını en geç otuz gün içerisinde vererek ilgili kişiye tebliğ edecek. İtirazlar sonuçlandırılmadan kurul kararları icra edilemeyecek.

6 ay içinde icra edilmiş kararlara itiraz edilebilecek

Kent Güvenlik Kurulu’nun icra edilmiş kararlarına karşı itiraz, herhangi bir şekilde etkilenen kişi tarafından, bilişim sisteminin kurulmasından itibaren altı ay içerisinde yazılı ve gerekçeli olarak Başbakanlığa yapılacak.

Yapılan itirazlar Başbakanlık tarafından en geç iki iş günü içerisinde İtiraz Kurulu’na iletilecek ve İtiraz Kurulu, gerekçeli kararını en geç otuz gün içerisinde vererek ilgili kişiye tebliğ edecek.

Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası’na uyulması şart

İtiraz Kurulu, incelemesini ve değerlendirmesini yaparken Anayasa’nın 19’uncu maddesi kurallarına, bu Yasa kurallarına, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası kurallarına, Kişisel Verilerin Korunması Yasası kurallarına uyulup uyulmadığını, ayrıca şehrin dokusuna, doğal, tarihi, mimari veya kültürel özelliklerine zarar verilip verilmediğini ve insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilip edilmediğini de dikkate alacak.

Bölgenin bilişim sistemleri ile görüntülendiği belirtilecek

Kent Güvenlik Kurulu’nun kararı olmadan, herhangi bir kişi veya kurum, kamuya açık alanları görüntülemek amacıyla bilişim sistemleri kuramayacak.

Bu yasa uyarınca kurulacak olan bilişim sistemlerinin bulunduğu yerlere herkesin görebileceği ve anlayabileceği şekilde mezkur bölgenin bilişim sistemleri ile görüntülendiğini belirten yazı, işaret ve/veya tabela konulacak.

Verilerin izlenip, kullanılması ve imha edilmesi

Bilişim verilerinin saklanması, korunması, izlenmesi,  kullanılması ve imha edilmesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Şube Amirliği tarafından yapılacak.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Şube Amirliğinde görevli personel haricinde hiç kimse bilişim verilerini izleyemeyecek ve bilişim verilerine erişemeyecek.

Ancak soruşturma memurlarının bilişim verilerine erişimi, soruşturma memurunun yazılı ve gerekçeli talebi üzerine Şube Amirinin yazlı onayı ile sağlanabilecek.

Polis Genel Müdürlüğü ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Şube Amirliği, bu Yasa uyarınca elde edilen bilişim verilerini korumak ve muhafaza etmek için hem teknolojik hem de fiziksel güvenlikle ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlü olacak.

Suçla ilgili kayıtlar dışındaki canlı görüntü verileri en fazla üç ay süreyle muhafaza edilir. Canlı görüntü verilerinin otomatik sistemler tarafından kronolojik sıra esasına göre kendiliğinden eski veriler üzerine yeni kayıtlar yapılarak silinmesi sağlanacak.

Trafik akışı ve düzeni de kontrol edilecek

Bilişim verileri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Şube Amirliğinde görevli personel tarafından kamuya açık alanlarda güvenliğin sağlanması ve korunması, trafik akışının ve düzeninin sağlanması, soruşturmada kullanabilmesi ve doğrudan suça ilişkin konularda, suçların takip edilmesi ve delillerin tespit edilerek faillerin yakalanması amacıyla gizlilik ilkesi çerçevesinde kullanılabilecek.

Kurul kararı olmadan bilişim sistemi kurmanın cezası 2 yıla kadar hapis

İtirazlar sonuçlandırılmadan kurul kararlarını icra eden bir kişi suç işlemiş olacak ve mahkumiyeti halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin iki katına kadar para cezasına veya iki aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Kurul kararı olmadan bilişim sistemi kuran bir kişi suç işlemiş olacak ve mahkumiyeti halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin sekiz katına kadar para cezası veya iki yıla kadar hapis cezası veya her iki cezaya birden alabilecek.

Bilgi levhası koymamanın cezası asgari ücretin katı para cezası

Bilişim sisteminin bulunduğu yere bilgi levhası koymayan bir kişi suç işlemiş olacak ve mahkumiyeti halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Verileri güvenli saklamamanın cezası 6 ay yıla kadar hapislik

Bilişim verilerini korumayan veya güvenli şekilde saklamayan bir kişi suç işlemiş olacak ve mahkumiyeti halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin otuz katına kadar para cezasına veya altı yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Ayrıca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Şube Amirliği’nde görevli personel veya yetkili soruşturma memuru olmamasına rağmen, bilişim verilerini izleyen ve bilişim verilerine erişen bir kişi suç işlemiş olacak ve mahkumiyeti halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin otuz katına kadar para cezasına veya altı yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

Suç kayıtları dışındaki canlı görüntü verilerini üç aydan fazla muhafaza etmenin cezası ağır

Suçla ilgili kayıtlar dışındaki canlı görüntü verilerini üç aydan daha uzun süreyle muhafaza eden bir kişi suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin otuz katına kadar para cezasına veya altı yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

Ayrıca bilişim verilerini, bu Yasanın 14’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasına aykırı olarak kaydeden, kullanan, muhafaza eden;(2)’nci fıkrası kurallarına aykırı olarak mahkeme kararı olmadan veren, talep eden, erişimine izin veren ve/veya erişimini sağlayan; (3)’üncü fıkrasındaki amaçlara ve gizlilik ilkesine aykırı aykırı olarak kullanan; (4)’üncü fıkrasındaki kurallara aykırı olarak ülke dışına ileten bir kişi suç işlemiş olacak ve mahkumiyeti halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin otuz katına kadar para cezasına veya altı yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Mevcut bilişim sistemlerini kurula yazılı olarak bildirmemenin cezası 1 yıla kadar hapis

Mevcut bilişim sistemlerini kurula yazılı olarak bildirmeyen; kurul tarafından yazılı olarak yapılan bildirime uymayan bir kişi suç işlemiş olacak ve mahkumiyeti halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

Önceden bu sistemi kuranların 12 ay içinde bildirmesi gerekiyor

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce kamuya açık alan, cadde ve sokakları görüntüleyen bilişim sistemlerini kuran; kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişiler, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki ay içerisinde, kurula, mevcut bilişim sistemlerinin yer, sayı ve niteliklerini yazılı olarak bildirmek zorunda olacak.

Kurul ise bu başvuruları inceler ve uygun görülen bilişim sistemlerini izinlendirecek, uygun görülmeyenlerin kaldırılmasını, yer değiştirmesini veya sayısının azaltılmasını ilgili kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişiye yazılı olarak bildirecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 10:14
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75