banner6

Trafikte uyuşturucu testleri yapılabilecek!

banner37

Trafikte uyuşturucu  testleri yapılabilecek!
banner151 banner143

Ceren ÖZBİL

   Trafikte uyuşturucu testlerinin yapılabilmesinin önünü açan Yol Güvenliği Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

   Söz konusu yasa ile trafikte uyuşturucu testlerinin yapılması ve uyuşturucu kullandığı tespit edilenlere cezai müeyyidelerin uygulanması hedefleniyor.

   Makul bir sebebi olmadan, gösterilen polis karakoluna ve/veya devlet hastanesine gitmeyi reddeden veya gitmekten kaçınan veya bu madde kuralları uyarınca kendinden istendiğinde nefes ve/veya biyolojik örnek vermeyi reddeden veya herhangi bir şekilde vermekten kaçınan kişiler suç işlemiş sayılacak.

    Bu kişiler, mahkûmiyetleri halinde aylık asgari ücretin beş katına kadar para cezasına ve/veya iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek. Ayrıca bu kişilere mahkemenin uygun gördüğü süre kadar

sürüş ehliyeti bulundurmama veya sürüş ehliyeti almaktan men edilme cezası veya bu cezaların tümü birden verilebilecek.

  

Yasa şöyle:

Alkollü veya uyuşturucu madde

tesiri altında araç kullanma yasağı

   Bir araç sürücüsünün nefesindeki ve/veya kanındaki ve/veya idrarındaki alkol oranı, saptanan sınırı aştığı takdirde, alkollü olarak herhangi bir yolda veya başka herhangi bir yerde araç kullanması veya kullanmaya teşebbüs etmesi yasaktır.

   Bir araç sürücüsünün, uyuşturucu madde tesiri altında herhangi bir yolda veya başka herhangi bir yerde araç kullanması veya kullanmaya teşebbüs etmesi yasaktır.

İlk analiz için nefes veya biyolojik örnek

    Bir polis mensubu; herhangi bir yolda veya başka herhangi bir genel yerde araç kullanan veya kullanmaya teşebbüs eden bir kişinin vücudunda alkol ve/veya uyuşturucu madde bulunduğundan veya araç hareket halinde iken trafik suçu işlediğinden veya bir kişinin vücudunda alkol ve/veya uyuşturucu madde bulunduğu sırada bir yolda veya başka bir genel yerde araç kullanıldığından veya kullanmaya teşebbüs ettiğinden ve o kişinin vücudunda alkol ve/veya uyuşturucu madde bulunmaya devam ettiğinden, makul olarak şüphe etmesi halinde, 7'nci madde kurallarına bağlı kalmak koşuluyla, o kişiden ilk analiz için nefes ve/veya uyuşturucu testi için biyolojik örnek vermesini ister.

   Bir polis mensubu yukarıdaki 1’inci fıkrada belirtilen durumlar dışında, bir yolda veya başka herhangi bir genel yerde bir trafik kazası olması halinde, kaza sırasında aracı süren veya aracı sürdüğüne veya sürmeye teşebbüs ettiğine makul sebeplere dayanarak kanaat getirdiği bir kişiden 7'nci madde kuralları saklı kalmak koşulu ile ilk analiz için nefes ve/veya uyuşturucu testi için biyolojik örnek vermesini ister.

   Bir kişiden, alkollü ve/veya uyuşturucu madde tesiri altında olduğu makul şüphesi üzerine durdurulduğu yerde veya bu mümkün değilse, gerekli teknik teçhizatın bulunduğu en yakın polis karakolunda ve/veya devlet hastanesinde, yukarıdaki 1’'inci ve (2)'inci fıkra kuralları uyarınca nefes ve/veya biyolojik örneği vermesi ister.

   Makul bir sebebi olmadan, (3)'üncü fıkra uyarınca gösterilen polis karakoluna ve/veya devlet hastanesine gitmeyi reddeden veya gitmekten kaçınan veya bu madde kuralları uyarınca kendinden istendiğinde nefes ve/veya biyolojik örnek vermeyi reddeden veya herhangi bir şekilde vermekten kaçınan kişi bir suç işlemiş olur.

   Bir polis mensubu, vücudunda alkol ve/veya uyuşturucu madde bulunduğu şüphesi üzerine, bu madde kuralları uyarınca kendisinden istenen nefes ve/veya biyolojik örneği vermeyi reddeden veya vermekten herhangi bir şekilde kaçınan bir kişiyi yakalayabilir. Ancak, tıbbi tedavi görmek amacıyla hastanede bulunan böyle bir kişi bu fıkra kuralları dışındadır.

   Bir polis mensubu, bu madde kuralları uyarınca nefes ve/veya biyolojik örneği vermesini istediği kişinin, istenen örneği vermeyi reddetmesinin veya vermekten kaçınmasının, bir cezai suç teşkil edebileceği yönünde dikkatini çekmek zorundadır.

Son analiz için nefes veya laboratuvar

analizi için biyolojik örnek alınması

   Bir polis mensubu, 4'üncü madde kuralları çerçevesinde nefes örneğinin ilk analizi alınmış bir kişiden, 7'nci madde kuralları saklı kalmak koşulu ile, 3'üncü maddenin 1'inci fıkrası kurallarına aykırı bir davranışta bulunarak suç işleyip işlemediğini soruşturmak amacıyla, ilk analiz için nefes örneğinin alındığı andan on (10) dakika sonra son analiz için ikinci kez nefes örneği vermesini isteyebilir.

   Ancak, son analiz için ikinci kez nefes örneği vermesi istenen kişi yaralı ise, nefes örneğinin alınabilmesi için bir tabibin rızası koşuldur.

   Bir polis mensubu, 4'üncü madde kuralları çerçevesinde uyuşturucu testi uyguladığı ve test sonucu saptanan sınırın üzerinde çıkan bir kişiden, 7'nci madde kuralları saklı kalmak koşuluyla, 3'üncü maddenin (2)'nci fıkrası kurallarına aykırı bir davranışta bulunarak suç işleyip işlemediğini soruşturmak amacıyla, laboratuvar analizi için biyolojik örnek isteyebilir.

   Tıbbi nedenlerden ötürü nefes ve/veya biyolojik örnek alınmasının sakıncalı olduğu, bir tabib raporuyla onaylandığı takdirde, herhangi bir polis mensubu, 7'nci madde kuralları saklı kalmak koşuluyla, yukarıdaki (l)'inci fıkra kuralları çerçevesinde, ilgili kişinin laboratuvar analizi için biyolojik örnek vermesini isteyebilir.

    (1)'inci fıkra (A) bendi uyarınca nefes örneği verilmesi, alkollü olduğu makul şüphesi üzerine kişinin durdurulduğu yerde veya bu mümkün değilse gerekli teknik teçhizatın bulunduğu en yakın polis karakolunda gerçekleştirilmelidir.

   (1)'inci fıkra (B) bendi uyarınca biyolojik örnek verilmesi, uyuşturucu madde kullandığı makul şüphesi üzerine kişinin durdurulduğu yerde veya bu mümkün değilse gerekli teknik teçhizatın bulunduğu en yakın devlet hastanesinde gerçekleştirilmelidir.

   Bu madde kuralları uyarınca alınan nefes örneğinin son analizi sonucu ile 4'üncü madde kuralları uyarınca alınan nefes örneğinin ilk analiz sonucu çeliştiği takdirde, nefesteki alkol miktarı olarak, bu Yasa amaçları bakımından düşük olan alkol miktarı dikkate alınır.

   Bu madde kuralları uyarınca yapılan laboratuvar analiz sonucu ile 4'üncü madde kuralları uyarınca yapılan uyuşturucu test analiz sonucu çeliştiği takdirde, uyuşturucu madde varlığı açısından laboratuvar analiz sonucu dikkate alınır.

   Son analizin yapılması için gerekli teknik teçhizatın bulunduğu en yakın polis karakoluna makul bir sebebi bulunmaksızın gitmeyi reddeden veya gitmekten kaçınan ve bu madde kuralları uyarınca kendisinden istendiğinde nefes örneği vermeyi herhangi bir surette reddeden veya vermekten herhangi bir surette kaçınan

kişiler bir suç işlemiş olurlar.

   Laboratuvar analizinin yapılması için devlet hastanesine makul bir sebebi bulunmaksızın gitmeyi reddeden veya gitmekten kaçınan ve bu madde kuralları uyarınca kendisinden istendiğinde biyolojik örnek vermeyi herhangi bir surette reddeden veya vermekten herhangi bir surette kaçınan kişiler bir suç işlemiş olurlar.

Bir polis mensubu, vücudunda alkol bulunduğu makul şüphesi üzerine, bu madde kuralları uyarınca nefes örneği vermesini veya vücudunda uyuşturucu madde bulunduğu şüphesi üzerine, bu madde kuralları uyarınca biyolojik örnek vermesini istediği kişinin istenen örneği vermeyi reddetmesinin veya vermekten kaçınmasının bir cezai suç teşkil edebileceği yönünde dikkati çekmek zorundadır.

Nefes örneği veya biyolojik örnek

vermeyi reddetmek için makul sebep

   Tıbbi nedenlerden dolayı bir kişinin tedavisinden doğrudan sorumlu olan bir devlet tabibinin imzasıyla onaylanmış tıbbi bir raporda gösterilen bir sebep, bir kişinin nefes örneği ve/veya biyolojik örnek vermeyi reddedebilmesi için 4'üncü maddenin (4)'üncü fıkrası ve 5'inci maddenin 5'inci fıkrası amaçları bakımından makul sebep sayılır. Bu rapor, kişiden nefes örneği ve/veya biyolojik örnek vermesi istendiği zaman, isteyen polis mensubuna veya devam eden ilk iş günü içerisinde ilgili kişinin evine en yakın polis karakoluna sunulur.

   (1)'inci fıkra kuralları uyarınca öngörülen tıbbi raporun saptanmış süre içerisinde sunulamaması, ilgili kişinin istenen nefes örneğini ve/veya biyolojik örneğini vermeyi makul bir sebebi olmaksızın reddettiğine veya vermekten kaçındığına ilişkin bir delil sayılır ve ilgili kişi hakkında 4'üncü maddenin (4)’üncü fıkra ve 5'inci maddenin (5)'inci fıkra kuralları uygulanır.

Tıbbi tedavi görmek amacıyla

hastanede bulunan kişilerin korunması

   Tıbbi tedavi görmek amacıyla hastanede bulunan bir kişiden, bu Yasa amaçları için nefes ve/veya biyolojik örnek vermesi istenemez. Ancak böyle bir kişinin tıbbi tedavisinden doğrudan sorumlu olan tabibin vereceği onay üzerine (2)'nci fıkra kuralları saklı kalmak koşulu ve örnek kişinin tedavi edilmekte olduğu hastanede alınmak koşulu ile biyolojik örnek istenebilir.

   Bu yasa amaçları için nefes ve/veya biyolojik örnek vermesi istenen bir kişinin tedavisinden doğrudan sorumlu olan tabip, nefes ve/veya biyolojik örneği vermesi istenen bir kişinin tedavisinden doğrudan sorumlu olan tabip, nefes ve/veya biyolojik örnek verilmesi istemini sadece 4'üncü maddenin (6)'ncı fıkrası ve 5'inci maddenin (6)'ncı fıkrasında öngörülen ihtarın yapılmasının ve istenen örneğin verilmesinin kişinin sağlığı üzerinde olumsuz etki doğuracağı gerekçesiyle, reddedilebilir.

   5'inci maddenin (2)'nci fıkrası kuralları uyarınca istenen nefes ve/veya biyolojik örnek, sadece örnek verilmesi istenen kişinin onayı ile alınır. Ancak nefes ve/veya biyolojik örnek vermesi istenen kişinin örnek vermeyi reddetmesi veya sağlık durumu nedeniyle örnek vermeyi onaylayabilecek durumda olmaması halinde, tıbbi tedavi için kendisinden nefes ve/veya biyolojik örnek alınmışsa, alınmış olan nefes ve/veya biyolojik örnek laboratuvar analizi için kullanılabilir. Ancak alınan nefes ve/veya biyolojik örneğin ilgili kişiden alındığı ilgili tabip tarafından onaylanmalıdır.

Sanığın vücudundaki alkol

miktarı ile uyuşturucu madde türünün ispatı

   Bu yasanın 3'üncü maddesi kurallarına aykırı bir davranışta bulunmakla suçlanan kişinin, nefesinde bulunan alkol miktarının ispatlanması için, ilgili kişinin verdiği nefes örneğinde bulunan alkol miktarı dikkate alınır ve araç kullandığı veya kullanmaya teşebbüs ettiği sırada nefesinde bulunan alkol miktarının verdiği nefes örneğinde bulunan alkol miktarından daha az olmadığı varsayılır. Ancak, herhangi bir aracı bir yolda veya başka genel bir yerde kullanmaktan veya kullanmaya teşebbüs etmekten vazgeçtikten sonra ve nefes örneği vermeden önce alkollü içki aldığını ispatlayan sanık hakkında bu fıkra kuralları uygulanmaz.

   Bu yasanın 3'üncü maddesi kurallarına aykırı bir davranışta bulunmakla suçlanan bir kişinin biyolojik örneğinde bulunan uyuşturucu madde türünün ispatlanması için ilgili kişinin verdiği biyolojik örneğinde bulunan uyuşturucu madde türü dikkate alınır.

   Bu yasa kurallarına aykırı davranmakla işlenen bir suçla ilgili ceza usulünde, aşağıdaki hususlar, alkol miktarını ve uyuşturucu madde türünü ispatlayan delil oluşturur.

   Nefes örneğinin son analizinde saptanan matbu sonuç; matbu sonucun eşliğinde gerek sonucun bulunduğu kağıdın üzerinde yapmış gerek başka şekilde yapılmış ve bir polis mensubu tarafından imzalanmış bir de onay belgesi bulunmalı ve bu belge ile matbu sonucun, sanık tarafından belgede yazılı tarih ve saatte verilen nefes örneğine ait olduğu onaylanmalıdır veya kan ve idrar örneğinin laboratuvar analizi sırasında bulunan alkol miktarı ile ilgili Devlet Laboratuvarı’nda görevli personelin imzasını taşıyan bir analiz belgesi; alkol miktarının hangi kan ve idrar örneği ile ilgili olduğu analiz belgesinde belirtilmelidir.

   Biyolojik örneğin laboratu ar analizi sırasında bulunan uyuşturucu madde miktarı ve türü ile ilgili Devlet

Laboratuvarı’nda görevli personelin imzasını taşıyan bir analiz belgesi.

   Yukarıdaki (3)'üncü fıkrada belirtilen ve matbu sonuç ile onay belgesini veya matbu sonuç ile onay belgesinin her ikisini de oluşturan her belge, itham eden makam adına mahkeme tarafından ispatlayıcı delil olarak kabul edilir ve mahkeme başka bir şekilde emretmedikçe, nefes örneği veya biyolojik örneği analiz eden ve bu fıkranın öngördüğü evrakı imzalayan polis mensubunun mahkemede bizzat bulunması gerekmez.

   Ancak sanık, davanın görülme tarihinden en az üç (3) gün önce veya mahkemenin özel durumlarda müsaade edeceği süre içinde mahkemeye ve itham eden makama tebligatta bulunarak onay belgesini veya başka evrakı imzalayan veya imzaladığı iddia edilen kişinin bizzat mahkemede hazır bulunmasını isterse, mahkeme, herhangi bir onay belgesini veya onay belgesini ibraz edilen başka bir belgenin ispatlayıcı delil olarak kabul edilmesini reddedebilir.

Suç ve cezalar

   Bu yasanın 3'üncü maddesi, 4'üncü maddesinin (4)'üncü fıkrası ve 5'inci maddesinin (5)'inci fıkrası kurallarına aykırı hareket eden kişiler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin beş katına kadar para cezasına ve/veya iki yıla kadar hapis cezasına ve/veya mahkemenin uygun gördüğü süre kadar sanığı sürüş ehliyeti bulundurmaktan veya almaktan men edebilir veya bu cezaların tümüne birden çarptırılabilir. Hakkında böyle bir soruşturma veya kovuşturma başlatılan kişi, aleyhinde böyle bir icraat başlatılmasına müteakip en geç üç iş günü hitamından sonra başlayan üç iş günü içerisinde mahkeme huzuruna çıkarılır ve böyle bir kişinin sürüş ehliyetine dava neticeleninceye kadar mahkemece el konulabilir.

YORUM EKLE
banner140
SIRADAKİ HABER

banner111

banner34

banner75

banner88

banner110

banner104