Tüzük hazır

banner37

Kamuya bağlı hastane ve sağlık kuruluşlarında bir hekimin müdahalesini gerektirmeden yapılan tüm araştırmalar ilke ve kurallara bağlanacak. Bu doğrultuda da değerlendirme yapılması için Etik Kurulu oluşturulacak

banner87
Tüzük hazır
banner90
banner99

RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI... Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu oluşturulması için düğmeye basıldı. Bu doğrultuda, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası altında bir Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Çalışma Esasları Tüzüğü hazırlandı. Söz konusu tüzük Resmi Gazete’de de yayınlanarak halkın bilgisine sunuldu

 

Ceren ÖZBİL


Kamu hastanelerinde ve kamu sağlık kuruluşlarında insana bir hekimin müdahalesini gerektirmeden yapılan tüm araştırmaların ilke ve kurallar kapsamında incelenmesini, izlenmesini ve sonlandırılmasını sağlayacak Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu oluşturulması için düğmeye basıldı.


Bu doğrultuda, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası altında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Çalışma Esasları Tüzüğü hazırlandı.


Söz konusu tüzük Resmi Gazete’de de yayınlanarak halkın bilgisine sunuldu.

 

Değerlendirmeler yapılacak 


Söz konusu kurul, tüm gözlemsel çalışmalar, anket çalışmaları dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan, idrar doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, radyobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tektik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar ile hücre ve doku kültürü çalışmaları gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyallerle yapılacak çalışmalar, hemşirelik faaliyetlerinin sınırı içerisinde yapılacak araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, egzersiz gibi vücut fizyoloji ile ilgili araştırmalar, antro-pometrik ölçümlere dayalı yapılan çalışmalar ve yaşam alışkanlıklarının değerlendirilmesinin araştırmasını yapacak.

 

Kurul 7 üyeden oluşacak


Etik Kurul, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Başhekim tarafından atanan 7 üyeden oluşacak.


Etik Kurul üyelerinin 5’i SCI veya SCI expanded dergilerinde en az 3 yayını (orijinal makale) olan kişilerden seçilecek.


Diğer iki üyeden birisi Kıbrıslı Türk Barolar Birliği’nin önereceği üç avukat arasından, bir diğeri ise tabip ya da diş tabibi olmayan kişiler arasından olacak.

 

Başkanı üyeler seçecek...


Üyeler kendi aralarından birisini başkan olarak seçecek. Başkan tabip üyeler arasından belirlenecek. Ayrıca başkan üyelerden bir tanesini raportör olarak görevlendirecek.


Başkanın olmadığı durumlarda en kıdemli üye başkana vekalet edecek.

 

Görev süresi iki yıl...


Etik Kurul üyelerinin görev süresi iki yıl olacak. Görev süresi biten üye ise tekrardan aynı göreve atanabilecek.


Ayrıca bir takvim yılı içerisinde izinsiz olarak üst üste 3 toplantıya katılmayan üyeliği düşecek ve yerine aynı usulle yeni üye atanacak.

 

Ayda bir toplantı...


Etik Kurul, başkanın daveti üzerine ayda en az bir kere ve en az 5 üyenin katılı ile toplanacak. Ancak Etik Kurulu üyelerinden herhangi birinin yazılı çağrısı üzerine de Başkan Etik Kurulu’nu toplantıya çağırabilecek.

 

Gizli tutulacak...  


Etik Kurul’un kararları, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun oyları ile alınacak, eşitlik durumunda başkanın oyu iki sayılacak.


Etik Kurul, toplantılarında alınacak kararlar, raportör tarafından karar defterine geçirilecek ve kurul başkanı ve üyeleri tarafından imzalanacak.


Toplantıda olumsuz oy kullanan üyeler, karar defterine olumsuz oy kullanma gerekçelerine ilişkin izahatları kaydetme hakkına sahip olacak.


Etik Kurulu kararları gizli olup, öneriler hakkında öneri sahiplerinden başkasına bilgi verilmez.
 

 

Öneri sunulabilecek


Etik Kurul tarafından incelenmesi istenilen araştırma önerileri, sorumlu araştırmacının mensubu olduğu branşa ilişkin hastane klinik şefliği; yan dal uzmanlığı olan dahiliye ve pediatri gibi bölümlerde ilgili branşın sorumlusu veya uzmanı ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapanlar dışındaki sorumlu araştırmacıların araştırma önerileri Başhekim tarafından Etik Kurulu’na iletilecek.


Etik Kurulu’na gelen araştırma önerileri kurulun ilk toplantısında değerlendirmeye alınacak. Etik Kurul gerek gördüğü durumlarda incelemekte olduğu araştırma önerisini yapan araştırmacıları ya da konu ile ilgili uzmanları toplantıya davet ederek görüş alabilecek.


Gerekirse araştırma önerilerini bilimsel açından değerlendirmek üzere uygun veya gerekli görülecek uzmanlardan önceden konu hakkında bilgi alabilecek. 

 

Önceden başlayan araştırmalarla ilgili karar yetkisi yok


Etik Kurul; her araştırma önerisi hakkında “uygundur” ya da “uygun değildir” olarak karar verecek. Ancak bu tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce başlamış olan araştırmalar ya da çalışmalar hususunda Etik Kurulu’ndan uygunluk istenmeyecek ve Etik Kurulu bu araştırma ve/veya çalışmalar hususunda geriye dönük karar verme yetkisine sahip olmayacak.


Etik Kurul üyelerine ait araştırma önerileri görüşülürken, ilgili kurul üyesi görüşmelere katılamayacak ve oy kullanamayacak.

 

İnceleme ve yürütmeden raportör sorumlu olacak


Düzeltilmesi veya eksikliklerinin tamamlanması gerekli görülüp talep edilen araştırma önerileri, araştırmacılar tarafından düzeltilerek iki kopya olarak Etik Kurulu’na verilecek.


Etik Kurulu tarafından yapılan ilk toplantıda yeniden değerlendirmeye alınıp, karara bağlanacak ve karar, öneriyi veren araştırmacılara iletilmek üzere proje sorumlusu araştırmacısına gönderilecek.


Etik Kurulu karar verirken konuyla ilgili tüm yasal düzenlemeleri, mesleki etik kodları, ulusal-uluslararası bildirge ve duyuruları ile etik değer ve ilkeleri göz önünde bulunduracak.


Araştırma önerilerinin incelenmesi ile ilgili işlemlerin aksamadan yürütülmesinden raportör sorumlu olacak.

 

Etik kurallara uyulmazsa, ilgili mercilere bildirilecek


Etik Kurul tarafından uygun bulunan araştırmalar hakkında gerekli görülen gelişme raporu istenebilecek.

Bu raporların hazırlanmasından ve Etik Kurulu’na ulaştırılmasından, sorumlu araştırmacı olacak.


Etik Kurul bu raporları inceleyerek söz konusu araştırmanın araştırma önerisine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini inceleyecek. Etik Kurul gerekirse araştırmanın incelenmesine karar verebilecek.


Etik Kurul, izleme sonucunda etik kurallara uymadığı tespit edilen araştırma ve/veya çalışmaları durdurabilecek ve başhekim eliyle, araştırma sorumlusu ile gerekli mercilere bu durumu bildirebilecek.

 

Etik Kurul’dan uygunluk alınması şart


Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılacak tüm gözlemsel çalışmalar, anket çalışmaları dosya ve görüntü kayıtları gibi retrospektif arşiv taramaları, kan, idrar doku, radyolojik görüntü gibi biyokimya, radyobiyoloji, patoloji ve radyoloji koleksiyon materyalleriyle veya rutin muayene, tektik, tahlil ve tedavi işlemleri sırasında elde edilmiş materyallerle yapılacak araştırmalar ile hücre ve doku kültürü çalışmaları gen tedavisi klinik araştırmaları dışında kalan ve tanımlamaya yönelik olan genetik materyallerle yapılacak çalışmalar, hemşirelik faaliyetlerinin sınırı içerisinde yapılacak araştırmalar, gıda katkı maddeleriyle yapılacak diyet çalışmaları, egzersiz gibi insana bir hekimin doğrudan müdahalesini gerektirmeden yapılacak tüm araştırmalar Etik Kurul’un uygunluğu alınmadan başlatılamayacak ve yürütülemeyecek.


Bu fıkra kuralları kapsamına giren araştırmaların yapılabilmesi için sorumlu araştırmacı veya bunlardan en az biri kamu hastanelerinde veya kamu sağlık kuruluşlarında ilgili bölümde çalışan konuyla ilgili bir uzman hekim olmak zorunda olacak.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2018, 10:41
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner75