19
Haz 2017
Veda Vakti

Gazetemiz 27 yıldır yayınlarını sürdürüyor. Yayın hayatına atılmak için seçtiği bina Maliye Bakanlığı'nın batı kesiminde, yani tam karşısında idi. Metin Münir devrede. Bana da haber salmış. BRT'den emekliye ayrıldığım...

MAKALEYİ OKU
12
Haz 2017
Havâdis-i Mahalliyye (İç Haberler)

Seyf16 Mart 1914Pazartesi; Sayı: 99 Havâdis-i Mahalliyye(İç Haberler) Donanma-yı Osmânî Mu'âvenet-i MilliyyeCem'iyyeti Nâmına Vürûd Eden (Ulaşan)İ'ânât (Yardım) Defteri'nden Ma-ba'd (Devam) Ayasofya Rüşdî Mektebi...

MAKALEYİ OKU
29
Mayıs 2017
Enver Paşa'nın Velîme Cem'iyyetleri

Seyf09 Mart 1914Pazartesi; Sayı: 98 Enver Paşa'nın Velîme Cem'iyyetleri Şehzâde merhûm Süleymân Şevket Efendi'nin kerîme-i ismet-penâhîleri Nâciye Sultân-ı ‘ulyetü'ş-şân ile milletin mâ-bihi'l- iftihârı,...

MAKALEYİ OKU
22
Mayıs 2017
Siyaset Nedir? Adalar Ne Olacak?

Seyf16 Şubat 1914Pazartesi; Sayı: 95 Baş Makale:                      Siyaset Nedir?                   Adalar Ne Olacak?(Geçen haftadan devam)   İşte son hâdise-i siyasiyedeki (siyasi olaydaki) Devletler'in...

MAKALEYİ OKU
15
Mayıs 2017
İntihâbât (Seçimler) Ve İttihâdcılar'ın Muvaffakıyyetleri (başarıları)

Seyf16 Mart 1914Pazartesi; Sayı:99Baş-Makale:İntihâbât (Seçimler)Veİttihâdcılar'ın Muvaffakıyyetleri (başarıları) (Geçen haftadan devam)İttihâdçıların nâmûs ve hamiyetinden (yurt sevgilerinden), muhaliflerinden başka, bütün...

MAKALEYİ OKU
01
Mayıs 2017
Baf Muhabirimizden: Donanma Sergisi

Seyf09 Mart 1914Pazartesi; Sayı: 98 Baf Muhabirimizden:Donanma SergisiDonanma-yı Osmânî menfaatına bir aydan beri teşkîl ve tanzîmiyle meşgûl olduğumuz Sergi, Martın birinci Pazar günü güşâd edilerek (açılarak) parlak ve pramid muvaffakıyetler...

MAKALEYİ OKU
24
Nis 2017
Ajans Royter'in Telgrafları

Seyf09 Mart 1914Pazartesi; Sayı: 98Ajans Royter'in TelgraflarıBulgar – Yûnân Münâsebât (İlişkileri)Bükreş Mu'âhedesi (Antlaşması) mûcibince (uyarınca) Bulgar ve Yûnân Hükümetleri arasında tarafeyn (her iki taraf) üserâsının...

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2017
Seyf'in Üçüncü Senesi

Seyf09 Mart 1914Pazartesi; sayı: 98 Seyf'in Üçüncü Senesi Seyf bugün üçüncü senesinin nüshasını (sayısını) mevki-i intişâre vaz'etmekle (yayımlamakla) müftehirdir (övünç duyar)Seyf, bugüne kadar ağrâz-ı şahsiyyeden...

MAKALEYİ OKU
03
Nis 2017
Sefîrlerimizin (Elçilerimizin) Telgrafları

Seyf02 Mart 1914Pazartesi; Sayı: 97 İngiliz Gazetelerinde Görülen Mütâlâ'ât (Yorumlar) Sefîrlerimizin (Elçilerimizin) TelgraflarıCevâbî notanın Avrupa kabinelerinde (Bakanlar Kurulu'nda) icrâ ettiği (yaptığı) te'sîrât...

MAKALEYİ OKU
28
Mar 2017
İngiliz Gazetelerinde Görülen Mütâlâ'ât (Yorumlar)

Seyf02 Mart 1914Pazartesi; Sayı: 97İngiliz Gazetelerinde Görülen Mütâlâ'ât (Yorumlar)Arnavudluk PrensiArnavudluk'un müntehib (seçilmiş) hükümdârı Prens Veyd, yeni tahtı kat'iyyen kabul edip işe başlamazdan evvel, muhtelif...

MAKALEYİ OKU
20
Mar 2017
İngiliz Gazetelerinde Görülen Mütâlâ'ât (Yorumlar)

Seyf02 Mart 1914Pazartesi; Sayı: 97 İngiliz Gazetelerinde Görülen Mütâlâ'ât (Yorumlar)Cevâbî Nota'nın Te'sîrâtı (etkileri) Londra Mu'âhedesi'nin Antlaşması'nın beşinci ve Atina Mu'âhadesi'nin)...

MAKALEYİ OKU
13
Mar 2017
Eski Basın

Seyf23 Şubat 1914Pazartesi; Sayı: 96Havâdis-i Mahalliyye(İç Haberler)Seyf Mudîriyyet-i ‘Aliyyesi'neEfendim!Mart-ı Efrencî ibtidâsında Baf'da Hürriyyet Kulübü ma'rifetiyle Donanma-yı Osmânî menfa'atine güşâdı(açılması)...

MAKALEYİ OKU
06
Mar 2017
İngiliz Gazetelerinde Görülen Mütâlâ'ât (Yorumlar)

Seyf23 Şubat 1914Pazartesi; Sayı: 96 İngiliz Gazetelerinde Görülen Mütâlâ'ât (Yorumlar): İstanbul – MısırSeyâhat-i Havâ'iyyesi   Türkiye Harbiyye Nezâreti'nin (Savunma Bakanlığı'nın) tensîbiyle (onaylamasıyla)...

MAKALEYİ OKU
27
Şub 2017
Bâb-ı Âlî'ye (Başbakanlık'a) Verilen Nota'nın Süretidir

Seyf23 Şubat 1914Pazartesi; Sayı: 96 Bâb-ı Âlî'ye (Başbakanlık'a) VerilenNota'nın Süretidir(Geçen haftadan devam)Düvel-i Mu'azzama, Hükûmet-i Yûnâniyye'nin Devlet-i Aliyye'ye karşı mezkûr (söz-konusu) adaları...

MAKALEYİ OKU
20
Şub 2017
Ajans Royter'in Telgrafları

Seyf23 Şubat 1914Pazartesi; Sayı: 96 Ajans Royter'in Telgrafları Bâb-ı Âlî'ye Tebliğâtİstanbul'dan vârid olan (ulaşan) haberlere göre, Adalar mes'elesi hakkındaki karar-ı düveli (Büyük Devletler'in kararı) Bâb-ı...

MAKALEYİ OKU
13
Şub 2017
Islâhât (Düzenlemeler)

Seyf23 Şubat 1914Pazartesi; Sayı: 96 Baş-Makale:Islâhât (Düzenlemeler) İstanbul gazeteleri vakit vakit Anadolu'da ıslâhat yapılmakda ve bu kemâl-i ihtimâmla (özenle) icra edilmekde olduğundan bahsediyorlar.Biz hayat-ı Osmâniyyelerinden,...

MAKALEYİ OKU
06
Şub 2017
Seyf Gazetesi Sâhib-i İmtiyâzı İzzetlû Mehmed Münîr Beyefendi'ye

Seyf16 Şubat 1914Pazartesi; Sayı: 95 Seyf Gazetesi Sâhib-i İmtiyâzı İzzetlû Mehmed Münîr Beyefendi'ye İzetlû Efendim,Ber-vech-i bâlâ (ek'teki) iki vak'ayı (olayı) lutfen gazete-i mu'teberenize derc buyurmaları mütemennâdır...

MAKALEYİ OKU
23
Oca 2017
Siyaset Nedir? ve Adalar ne olacak?

Seyf16 Şubat 1914Pazartesi; Sayı: 95Baş-Makale:Siyaset Nedir? ve Adalar ne olacak?(Geçen haftadan devam)Devletler; Devlet-i Aliyye'nin (Osmanlı Devleti'nin) mevcûdiyyet (varlık) ve haşmetinde (saygınlığında) olan menâfi (kazançları)...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2017
Baf Hürriyyet Kulübü'nden: Donanma Uğruna

Seyf09 Şubat 1914Pazartesi; Sayı: 94 Havâdis-i Mahalliyye(İç Haberler) Baf Hürriyyet Kulübü'nden:Donanma Uğruna (Geçen haftadan devam)'İn-Allahe verilince dağlar kaldırılır.”Her cihetde, her suda bu arzu ve galeyanlar kaynar...

MAKALEYİ OKU
09
Oca 2017
Zam-mı Ma'âş (Maaş Artışı) Mes'elesi

Seyf09 Şubat 1914Pazartesi; Sayı: 94 Havâdis-i Mahalliyye(İç Haberler) Zam-mı Ma'âş (Maaş Artışı) Mes'elesiMevsükan (inanılır kaynaktan) haber aldığımıza nazaren (göre), geçen hafta Meclis, icrâât-ı me'murîne (kamu...

MAKALEYİ OKU
02
Oca 2017
Telgraf haberleri

Seyf09 Şubat 1914Pazartesi; Sayı: 94 Telgraf Haberleri Venizelos'un SeyahatiAhîren (son zamanlarda) Avrupa pây-i tahtlarını (baş-kentlerini) ziyarete çıkmış olan Yûnân Baş-Vekîl-i (Baş-Bakanı) Venizelos, bu kere Londra, Paris ve Berlin'den...

MAKALEYİ OKU
26
Ara 2016
Seyf Cerîde-i Mu'teberesi'ne (Seyf Saygın Gazetesi'ne)

Seyf02 Şubat 1914Pazartesi; Sayı: 93Seyf Cerîde-i Mu'teberesi'ne (Seyf Saygın Gazetesi'ne)(Geçen haftadan devam) Karye-İ Mezbûrede (Adı Edilen Köyde) Mu'allim-İMûmâ-İleyh (Adı Edilen Öğretmen) Ma'rifetiyle MüzâyedeEdilen...

MAKALEYİ OKU
19
Ara 2016
Becâyiş

Seyf02 Şubat 1914Pazartesi; Sayı: 93 Havâdis-i Mahalliyye(İç Haberler) BecâyişHükümetin kırtasiye anbar-emîni Toma Şirilli, önümüzdeki Nisandan i'tibâren tekâ'üd edilecektir (emekliye ayrılacaktır.)Ba'zı işlerinin tesviyesi...

MAKALEYİ OKU
12
Ara 2016
Ajans Royter'in Telgrafları

Seyf02 Şubat 1914Pazartesi; Sayı: 93Ajans Royter'in Telgraflarıİngiltere'de Buhrân-ı Vükelâ (Bakanlar Bunalımı)Bahriyye (Denizcilik) bütçesi hakkında Mâliye ve Bahriyye Nâzırları (Bakanları) arasındaki ihtilâf-ı efkârın (fikir...

MAKALEYİ OKU

banner75