• 20 Şubat 2017, Pazartesi 8:17
HaridFEDAİ

Harid FEDAİ

Ajans Royter’in Telgrafları

Seyf

23 Şubat 1914

Pazartesi; Sayı: 96

 

Ajans Royter’in Telgrafları

 

Bâb-ı Âlî’ye Tebliğât

İstanbul’dan vârid olan (ulaşan) haberlere göre, Adalar mes’elesi hakkındaki karar-ı düveli (Büyük Devletler’in kararı) Bâb-ı Âlî’ye de tebliğ olunmuştur. Devletler, bu teblîğe Bâb-ı Âlî’den tahrîrî (yazılı) bir cevap taleb etmişlerdir (istemişlerdir).

--

İstanbul’da Te’sîrât (Etkilenmeler)

Türkler’in ümid ve intizârı (beklentisi) hılâfına (aksine) olarak Devletler’in verdiği karar, İstanbul’da pek ziyade te’sîr icrâ etmiştir.

Mahâfil-i resmiyyede (resmi çevrelerde) tebliğ-i Düveli (Devletlerin bildirimi) iğbirâr-ı umûmîyi (genel bir düş-kırıklığını) mûcib olmuştur (yaratmıştır.)

Ma’a-mâ-fih, İtalya işgali altında bulunan adalarla Midilli ve Sakız’ın mübâdelesi (değiş-tokuşu) hakkında doğrudan doğruya Yûnân’la müzâkerât icrâsı (görüşmeler yapılması) gayr-ı mümkin (imkânsız) olacaktır.

--

Bâb-ı Âlî’nin Cevâbı

Tebliğ-i Düveli (Devletler’in bildirimi) hakkında Bâb-ı Âlî’nin i’tâ eylediği (verdiği) cevapda, Boğaz’a ve

Anadolu sahiline karîb (yakın) olan adaların alâkadarânca (ilgililerce) memnuniyet-bahş olacak bir sûret-i tesviyeye (çözüm şekline) rabtı (bağlanması) ümid edilmekde olduğu halde; karar-ı Düvalî (Devletler’in kararı) bu ümid (beklenti) hilâfına (aksine) çıktığından, Devlet-i Osmâniyye sulh (barış) ve müsâlemet (dostça yaşam) içün kendi vazifesini takdir etmekle beraber, hukûk-ı meşrû’asını (doğal haklarını) bizzat istihsâle (elde etmeğe) azmetmiş olduğu (karar verdiği) bildirilmiştir.

--

Yûnân’ın Cevâbı

Atina’dan bildirildiğine göre, Yûnân Hükûmeti de dün tebliğ-i Düvelî’ye (Devletler Bildirimine) cevap vermiştir. Bu cevapta Yûnân Hükümeti, Düvel-i Mu’azzama’nın (Büyük Devletler’in) kararına ittibâ’a (uymaya) âmâde (hazır) olduğunu bildirmiştir.

 

Seyf

23 Şubat 1914

Pazartesi; Sayı: 96

 

Taşra Gazetelerinden İktibâs Olunmuşdur

(Dış Basından Alıntılanmıştır)

 

Yûnânistân’ın Deridnot’u

Şimdiye kadar Yûnânistân Hükûmeti’nin filân veya filân hükûmetinden bir zırhlı satın aldığına dair birtakım şâyialar deveran ediyor ve bu hususta pek muhtelif haberler söylenîyordu. Son günlerde bu rivayetler daha kat’î bir suretde devrana başlamıştır.

Bu cümleden olmak üzre şehrimizde münteşir (yayımlanan) Proodos gazetesi, hususî istihbaratına nazaren, Yûnân Baş-Vekili Venizelos’un Londra’da bulunhurken bir zırhlı iştirâsına (satın alınmasına) muvaffak olduğunu yazıyor.

Bu zırhlı yine mezkûr (adı edilen) gazetenin rivayetine göre 28 bin ton hacminde olan ve 50, 30 santimlik on iki ve 50,20 santimlik on iki ve 10 santimlik on dört topu muhtevî bulunan (içeren) Arjantin’in Rivadoya Deridnotu’dur ve bu gemi mart ibtidasında teslim edilecektir.

Venizelos Atino’ya avdet eder etmez bu zırhlının mübâya’asını (satın alındığını) resmen i’lân eyleyecektir.

 

Bâb-ı Âlî’ye (Başbakanlık’a) Verilen

Nota’nın Süretidir

Vâzı’ül-imzâ (imza sahipleri) Avusturya, İtalya, İngiltere sefirleriyle (elçileriyle); Fransa, Almanya, Rusya devletleri maslahat-güzârları (delegeleri), hükûmetlerinin emrine tevfikan (uygun olarak) âtî’ül-zikr (aşağıdaki) mevâdı (maddeleri), Hükûmet-i Seniyye’nin (Osmânlı Hükûmeti’nin) nazar-ı ıtlâğına (bilgilerine) arz etmekle kesb-i şeref eylerler (şeref duyarlar):

Balkan Hükûmât-ı Müttekifası’yle (Birleşik Hükümetleriyle) Devlet-i ‘Aliyye (Osmanlı Hükûmeti) meyânlarında (aralarında) 17-30 Mayıs 1913 tarihli akd edilen (imzalanan) Londra Mu’âhedesi’nin beşinci maddesi; ve Bâb-ı Âlî (Başbakanlık) ile Yûnân Hükûmeti arasında Atina’da imza edilen 01 Teşrîn-i Sânî (Kasım) 1913 tarihli mu’âhedenin 15. Maddesi mûcibince Hükûmet-i Seniyye (Osmânlı Hükûmeti) Adalar’ın mukadderâtını (geleceğini) ta’yîn hususunu (belirleme konusunu) Düvel-i Mu’azzama’nın (Büyük Devletler’in) kararına terk eyleyeceğini ta’ahhüd eylemişti (kabul etmişti). Binâ’en-aleyh Düvel-i Mu’azzama mes’eleyi dikkatla müzâkere ve müdâvele-i efkârdan (fikir tartışmasından) sonra Hükûmet-i Yûnâniyye’nin İmroz ve Tenedos adalarını Devlet-i Aliyye’ye (Osmanlı Hükümeti’ne) terk; ve taht-ı işgâlinde (işgal altında) bulunan diğer adaları sûrat-i kat’iyyede (kesinlikle) muhâfaza eylemesine karar verdiler.

Kastillerize (Meis) adası dahi Hükûmet-i Seniyye’ye (Osmanlı Hükûmeti’ne) iâde edilecektir.

Düvel-i Mu’azzama, Hükûmet-i Yûnâniyye’nin Devlet-i Aliyye’ye karşı mezkûr (söz-konusu) adaları tahkîm

(güçlendirme) ve bir maksad-ı bahrî ve askeri (deniz ve asker konularıyla ilgili) isti’mâl eyleyeceğine (kullanacağına); ve Adalar ve sahil arasında kaçakçılığı men’ (önleme) içün tedâbîr-i kat’iyye (kesin önlemler)

ittihâz edeceğine (alacağına) dâir, gerek kendilerine ve gerek Devlet-i Aliyye’ye (Osmanlı Devleti’ne) te’mînât-ı kâfiye (kesin garanti) verilmesine karar verdiler. Düvel-i Mu’azzama bu şerâ’iti (şartları) kulûs ile (güzellikle) icrâ (uygulamasını) ve muhâfaza eylemesini (korumasını) te’mîn (sağlamak) içün Hükümet-i Yûnâniyye üzerinde i’mâl-i nufûz eylemeyi (baskı yapmayı) mütekâbilen (oy-birliğiyle) kabul etmişlerdir.

Düvel-i Mu’azzama bundan mâ’adâ (başka) Adalar’da mevcûd-ı ekalliyetde (azınlıkta) bulunan Müslümanlar’ın hukûkunu (haklarını) himâye edeceğine (koruyacağına) dâ’ir te’mînât-ı kâfiye (kesin garanti) vermesini de Hükümet-i Yûnâniyye’den taleb edeceklerdir (isteyeceklerdir).

Düvel-i Mu’azzama, mukarrerât-ı sâlifeye (değinilen kararlara) Hükûmet-i Osmâniyye tarafından ri’âyet olunacağına (uyulacağına) i’timâd ederler (güvenirler).

 

Büyük Bir Esr-i Sahâvet (Cömertlik Olayı)

Hindistan Râcaları’ndan (Prensleri’nden) birinin İngiliz Bankası’na mevdû (yatırılmış) bir milyon İngiliz lirasını Hicaz şimendüferine (trenine) terk ve teberru’ eylediği (bağışladığı) iş’âr olunuyor (bildiriliyor) Müşarü’n- ileyh (adı edilen kişi), meblâğ-ı mezkûrın (adı edilen paranın) sırf Mekke-Medine hattının (demiryolunun) inşâsına (dönüşmesine) hasrolunmasını (harcanmasını) şart koymuştur.

İbrâz-ı semâhat (iyilik-severlik) ve sahâvet (cömertlik) eden (gösteren) Hind Râca’sı (Prens’i), ahîren (sonra da) Efâ-yı farîza-i hac (hac görevini yerine getirmek) içün Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere’yi ziyâret eylemişti.

 

Taşoz Adası

Londra’dan istihbâr olunduğuna (bildirildiğine) göre, Mısır Hükûmeti, Taşoz Adası’nın Hidîv’e ‘â’idiyyetinden (aid olduğundan) bahisle, Yûnânîler’in cezîre-i mezkûreyi (adı edilen ada’yı) işgal eylemelerinden dolayı protesto edeceklerdir.

--

Amaltiya’dan:

Avrupa’da bulunan Hüseyin Câhid Bey, Türkiye – Yûnânistân ser-levhasıyle (başlığı ile) Fransız gazetelerine yazdığı bir mektubda şöylece idâre-i kelâm (söz) ediyor:

“Türkiye’de Yûnânlılar’ın düşmanı diye tanındım. Halbuki balkan-şebeh (ormanlık) cezîresinin (adasının) aldığı şekl-i ahîr (son şekil) üzerine, Yûnânistân’la te’sîs-i münâsebât (ilişkiler kurma) lüzumundan bahseden en evvel ben olmuştum; ve benim işbu teşebbüsüm (girişimim) yalnız kalmayıp jön-Türkler meyânında (arasında) dahi Yûnânistân’a yanaşmak içün büyük bir cereyan uyanmıştı. Bâb-ı Âlî (Başbakanlık) ise işbu mes’elenin ehermmiyyetini takdir ederek Yûnânistân’la dost geçinmeyi düşündü ve nîm-resmî (yarı-resmî) bazı teşebbüsâtda (girişimlerde) bile bulundu.

“Teessüf ederim ki işbu vesile ile bazı ifşââtda (açıklamalarda) bulunacağım: İttihâd ve Terakki Cem’iyyeti, murahhaslarından (delegelerinden) Hallacyan ve Orfanidileri Patrik-hâne ile işbu mes’eleye dâir müzâkere etmeye (görüşmeye) me’mûr etdi (görevlendirildi).

“Kaleme alınan proje, Patrik tarafından Yûnânistân’a irsâl olundu (ulaştırıldı). Fakat tam bu sırada Kıral Corc Selânik’de katlolundu (öldürüldü). Ve ma’lûm olduğu (bilindiği) üzre Bulgarlar ile Yûnânîler’in arası açıldı. Ve böylece işbu teşebbüsümüz akîm (yarıda) kaldı.

“Acaba kabahat yine Türkiye’nin mi?

“Patrik tarafından tasvib edilen (onaylanan) proje, Atina’da mazhar-ı kabul olmadı (kabul edilmedi). Çünki Venizelos istemiyordu.

“Sonra Makedonya Müslümanları’na Rûmlar tarafından revâ görülen (yakıştırılan) mezâlim (zülûmler) ve Adalar’ı kat’iyyen (kesinlikle) muhâfaza etmeğe (elde tutmaya) Dâir Yûnânistan’ın aldığı vaziyet-i ahîre (son tutum), Yûnânistân’ı bize dün olduğu gibi bugün ve yarın da düşman diye tanıtmıştır.

“Adalar, Yûnânistân içün hayat ve memât  mes’elesi mi? Hayır! Acaba Yûnânistan’ın menfa’ati iktizâsı (gereği) değil midir ki Türkler’i Bulgarlar ile i’tilâfa (iş-birliğine) takarrub etdirecek (yanaştıracak) sebebiyetlerde (tutumlarda) bulunmasın? Bi’l-akis (aksine), Türkler ile i’tilâf edüp (yakınlık kurup) Bulgarlar’a karşı gelmek, menâfi’i (çıkarları) iktizâsından (gerekliliğinden) değil midir?

“Bugün değil ise yarın mutlaka bir muhârebe (savaş) zuhûr edecektir (baş gösterecektir). Böyle bir muhârebe (savaş) zuhûrunda (çıkmasında) Yûnânistân bî-hiss (sessiz) kalamaz. Ve yalnız Adalar’ı değil, Selânik ve Kavala’nın muhâfazası içün kuvve-i bahriyesini (deniz gücünü) tezyîd etmek (artırmak) mecburiyetindedir.

“Bir Deridnot iştirâsı (pahası) içün sarf ettiği üç milyon lirayı şimendüfer (tren), yol ve mekteblerine (okullarına) sarf etmek daha münâsib değil miydi? Halbuki Adalar’da kaldıkça başka türlü hareket edemez. Her iki memleket de rekâbet-i bahriye (deniz – gücü yarışı) altında harâbiyete (yok olmaya) doğru sürüklenecektir.

“Her iki memleket de bundan mutazarrır (zarara uğramış) olacaksa da, Yûnânistân nisbetle (bir oranda) daha mutazarrır (zararlı) olacaktır. Ve bu zarar ve ziyanlar yalnız, evet yalnız birkaç Adalar içindir.

“Halbuki iyi düşünen kafalar İslâvlığa bir sedd-i âhenîn (demir sınır) çekmek için acaba bir zemîn-i i’tilâf (anlaşma ortamı) bulamazlar mı?

“Benim fikrimce Adalar’ın halle (çözümü) içün yegâne (tek) çare şudur:

“O da Adalar’ın bî-taraflığını (tarafsızlığını) i’lân etmek ve idaresini Düvel-i Mu’azzama (Büyük Devletler) kontrolüne tevdî etmektedir (vermektedir).”

--

İngiliz Gazetelerinde Görülen Mütâlâ’ât (Yorumlar):

 

Romanya ve Adalar Mes’elesi

Adalar meselesinden dolayı Türkiye ile Yûnân arasında bir harb (savaş) zuhûr ettiği (çıktığı) takdirde Romanya Gükûmeti bî-taraf (yansız) bir seyirci halinde kalamayacağını Bâb-ı Âlî’ye (Başbakanlığa) ithâm etmişdir (bildirmiştir. Bu haber Paris’de büyük memnuniyetle telâkki olunmuştu (karşılanmıştır).

Fransa mahâfilinin (çevrelerinin) zan ve i’timâdına göre Romanya’nın bu tebliği, Bâb-ı Âlî’ye (Başkanlığa) Devletler’in kararına mutâva’at edilmesi (uyulması) lüzumunu (gereğini) ihtar demek olacağından, Türkiye’nin bu tebliğpi lâyık olduğu ehemmiyetle telâkki edeceği (sayacağı) şüphesiz addolunuyor (sayılıyor).

Fransa efkâr-ı umûmiyyesi (kamuoyu), bu Romanya ihtarının (hatırlatmasının) tebliği (açıklanması) üzerine, karar-ı Düvele’nin (Devletler kararının) bilâ-te’hîr (gecikmeden) Bâb-ı Âlî’ye (Başbakanlığa) bildirilmesi lüzumuna kâil olmaktadır (inanmaktadır.)

- Seyf: Hafta içinde gelen telgraflar, aylardan beri söylenip durmakta olan hüd (bilinen) Devletler kararının Bâb-ı Âlî’ye tebliğ edilmiş olduğunu bildiriyor. Ma’a-mâ-fîh (Bununla birlikte) tebliğ-i vâkı’ada (bildirme olayında) İ’tilâf-ı Müselles (Üçlü Anlaşma) Devletleri’ne tervîc edilmiş (kabul ettirilmiş olan “Beyne’l-Düvel Muhafaza-i vaz’iyyet” (Devletler-arası Durumun Korunması) düsturu (kuralı) münderic olmamasından (içinde bulunmamasından) Avrupa’nın Yûnân hesabına bekçilik vazifesini de der-uhde etmedikleri (üstlenmedikleri) anlaşılıyor.

Rekâbet-i bahriyede (deniz gücü yarışmasında) Türkler’den geri kalacağı muhakkak (kesin) olan Yûnân’ı, Devletler’in haksız ve tarafgîrâne (yantutucu) kararlarından münfa’il (kırılmış/gücenmiş) olan Hükûmet-i Osmâniyye’nin bir hücum muhtemelinden (ihtimalinden) kurtarmak için Yûnân Baş-Vekîli (Baş-Bakanı), karar-ı

Düvelî teblîğ-nâmesine (bildirgesine) zirk olunan (adı geçen) tehdîdleri (korkutmaları) derc ettirmeğe (kaydettirmeğe) muvaffak olamayınca, Bükreş’e baş-vurmuş ve bi’l-vâsıta (bu suretle) Romanya Hükûmeti’ne bir tehdid (korkutma) nümâyişi (gösterisi) yaptırmıştır.

Edirne’nin istirdâdı (geri alınması) üzerine, ayni tarzda Romanya tarafından bir tehdid nümâyişi (korkutma

gösterisi) daha icrâ edilmiş (yapılmış) idiyse de; o vakit Türkiye o nümâyişe (gösteriye) hiç ehemmiyet vermemekle mukâbele etmiş (karşılık vermiş), ve Romanya Kıralı’nın Zât-ı Şâhâne’ye (Padişah’a) keşide ettiği (çektiği) telgraf, İstanbul Mu’âhedesi’nin (Antlaşması’nın) akdıyle (imzalanmasıyle) yarı Türkiye’nin bizde kalmasına mâni olamamıştı.

Şimdiki tehdîdin de (korkutmanın da) Fransa mehafilinde (çevrelerinde) zannolunduğu derecede bir te’sîr (etki) îkâ edemediği (yapamadığı) Devlet-i Osmâniyye’nin karar-ı Düvelî’ye (Devletler kararına) i’tâ etmiş (vermiş) olduğu cevap me’âlinden (anlamından) istidlâl olunuyor (anlaşılıyor).

Karâr-ı Düvelî (Devletler Kararı) tebliğ-nâmesiyle (bildirisiyle) Bâb-ı Âlî’nin cevabı, Royter’in telgraflarına aid kısmında mündericdir (bulunmaktadır).


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 30 18 7 5 30 61
2 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 30 17 6 7 19 57
3 GAÜ ÇETİNKAYA TSK 30 16 7 7 15 55
4 BİNATLI YSK 30 14 8 8 15 50
5 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 30 12 12 6 11 48
6 BAF ÜLKÜ YURDU 30 12 9 9 20 45
7 LEFKE TSK 30 13 5 12 16 44
8 CİHANGİR GSK 30 12 7 11 4 43
9 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 30 13 3 14 -1 42
10 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 30 11 8 11 7 41
11 TÜRK OCAĞI LİMASOL 30 13 2 15 2 41
12 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 30 10 7 13 -8 37
13 GENÇLİK GÜCÜ TSK 30 10 4 16 -25 34
14 YALOVA SK 30 6 7 17 -23 25
15 YENİ BOĞAZİÇİ DSK 30 5 9 16 -35 24
16 OZANKÖY SK 30 4 7 19 -47 19
yukarı çık
Pop Up ek