• 24 Nisan 2017, Pazartesi 10:55
HaridFEDAİ

Harid FEDAİ

Ajans Royter’in Telgrafları

Seyf

09 Mart 1914

Pazartesi; Sayı: 98

Ajans Royter’in Telgrafları

Bulgar – Yûnân Münâsebât (İlişkileri)

Bükreş Mu’âhedesi (Antlaşması) mûcibince (uyarınca) Bulgar ve Yûnân Hükümetleri arasında tarafeyn (her iki taraf) üserâsının (esirlerinin) tahliyesi (serbest bırakılması) üzerine, münâsebât-ı siyâsiyye (siyasî ilişkiler) avdet edeceği mukarrer olduğu (kararlaştırıldığı); ve Mu’âhede (Antlaşma) ahkâmına (maddelerine) tevfikân (uygun olarak), Bulgarlar tekmil (bütün) Yûnân üzerâsını (esirlerini) adem-i tahliye (serbest bırakmama) hususunda (konusunda) ısrar etmekte (diretmekte) olduğundan, her iki hükümetin münâsebât-ı siyâsiyyesi (siyasi ilişkileri) şimdiye kadar i’âde olunmamıştı (gerçekleşmemişti).

Bu kere Yûnân Hükûmjeti tekmil (bütün) Bulgar esirlerinin tahliye edildiğini (serbest bırakıldığını) ve münâsebât-ı siyasiyyenin (siyasi ilişkilerin) avdet etmesine iki hükümet arasında bir mâni (engel) kalmadığını

Sofya’daki Fransa sefîri (elçisi) vasıtasıyle Bulgar Hükümetine tebliğ edildiğinden (bildirildiğinden); her iki hükümet yek-diğerlerinin (birbirlerinin) pây-i tahtlarına (başkentlerine) sefirler (elçiler) i’zâm ederek (göndererek) münâsebât-ı siyasiyyeyi (siyasî ilişkileri) tekrar te’sîse (kurmaya) karar vermişlerdir.

--

General Savofın Muhâkemesi

İstanbulovist Nezâret-i İcrâ-yı Muhakemesi hakkında Sofya’da teşekkül etmiş (oluşturulmuş) olan Mahkeme

tarafından Balkan muhârebâtında (savaşlarında) Bulgar ordusu Baş-Kumandanlığı vazifesini (görevini) îfâ etmiş (yürütmüş) olan General Savot dahi itthâm edilmiş (suçlanmış) olduğundan el-yevm (şimdilerde) memâlik-i hâriciyede (dış ülkelerde) ikâmet etmekde (yaşamakta) olan General, bâ-celbnâme (çağrı yazısı ile) mahkemeye dâvet olunmuştu.

Bu kere General Savaf tarafından Mahkeme Riyâseti’ne (Başkanlığı’na) vârid olan (ulaştırılan) istid’âda (dilekçede) General tedaviye muhtaç bulunduğundan Mahkemenin dâvetine etibbânın (doktorların) tavsiyesi üzerine, icâbet edemeyeceğini (gelemeyeceğini) ve muhâkemesinin (yargılanmasının) üç ay sonraya te’hîri (ertelenmesi) lâzım geldiğini beyan etmiştir (bildirmiştir).

Sofya’da bu muhâkemelerin (yargılanmaların) neticesine (sonucuna) sabırsızlıkla intizâr olunuyor (bekleniyor).

--

Avusturya – Rusya Münâsebâtı (İlişkileri)

Avusturya’da sâkin (oturan) İslâvların dûçâr olduğu (uğradığı) tazyîkât (baskılar), Rusya ve Avusturya hükümetleri arasındaki münâsebât (ilişkiler) üzerine fevka’l-âde (aşırı ölçüde) te’sîr (etki) icrâ ediyor (yapıyor).

Rus propağandasına âlet olan 200 İslâv, Avusturya Hükûmeti tarafından vatan hıyânetiyle) ithâm edilerek (suçlanarak) mahkemeye verilmiştir.

Bu haber, Rusya’da azîm (büyük) heyecan ve tehevvürü (öfkeyi/heyecanı) mûcib (sebep) olmuştur.

Rus matbûâtı (basını) mes’eleyi şiddetli bir lisan ile mevzû-ı bahis etmekte (ele almakta) ve Avusturya toprağında İslâvlara revâ görülen mezâlimden şikâyet eylemektedirler.

Diğer taraftan her iki hükümetin rekâbet-i askeriyesi derece-i nihâyeye (son dereceye) vâsıl olmaktadır (ulaşmaktadır).

Gerek Avusturya ve gerek Rusya hudûd kıta’âtının (sınır topraklarının) tahkîm ve takviyesine (yedeklenip güçlenmesine) fevka’l-âde (olağan-üstü) gayret edilmektedir.

Rusya’nın son teşkilât-ı askeriyesine mukâbil (karşılık) Avusturya Hükümeti de efrâd-ı ihtiyâtiyyeyi (yedek güçleri) kış mevsimlerinde hâl-i sefer-i berrîde (kara kuvvetlerinde) bulundurmağa karar vermiştir.

Lehistan (Polonya) hududundaki topçu ve istihkâm kuvvetleri şâyân-ı hayret (şaşılacak) bir surette tezyîd (artırılıp) ve tahkîm edilmektedir (güçlendirilmektedir.)

--

Âlem-i İslâm

Bir Fetvâ-yı Şer’î

Rusya’da münteşir (yayımlanan) “El-Din ve El-Edeb” mecmu’a-i İslâmiyyesinde (İslâm dergisinde) Âlemcân

el-Bârüdi imzasıyla neşr olunan (yayımlanan) fetvâ-yı şer’î’de fıtır, kurban ve zekât gibi vâcib ve farz’dan olan sadakaların (yardımların) ma’ârif (eğitim – öğretim) yoluna ve umûmen (hepten) milletin medenî (uygar) mü’esseseleri (kuruluşları) fâ’idesine (yararına) verilmesi şer’ân câ’iz olduğu beyan olunmuştur.

--

Rusya’da Cemâ’at-ı İslâmiyye Kânûnu

Rusya Hükûmeti’nin cemâ’at-ı İslâmiyye idaresinde küllî tebdîlât (büyük oranda değişiklikler) icrâsına (yapılmasına) kalkıştığı ve bu maksad içün Petresburg’da bir kânûn lâyıhası (yasa tasarısı) tanzîm edilmekte (düzenlenmekte) olduğu ma’lûmdur (biliniyor).

Müslüman teba’asının (halkının) saadet ve refâhı, hürriyet-i mezhabiyye ve lisâniyyesi hususunda pek

müsâ’ade-kâr (ılımlı) olmayan Rusya Hükümeti’nin birtakım şer’î idareleri lağv edeceğini (kaldıracağını) ve

Cemâ’at-ı İslâmiyye’yi Ruslaştırmak içün bir kat daha tazyik (baskı) altına alacağını idrâk eden (anlayan) mütenevvir (aydın) Müslümanlar, Hükümetin bu hareketini takbîh etmişlerse de (ayıplamışlar ise de); Petresburğ müstebidlerini (zorbalarını) hatt u hareketlerinden (tutumlarından) çevirmek kâbil olamayacağını anladıklarından, hiç olmazsa, Dâhiliye Nezâreti’nde (İçişleri Bakanlığı’nda) teşekkül edecek (oluşturulacak) Lâyıha Encümeni’ne birkaç mütenevvir (aydın) Müslüman da’vet olunmasını taleb etmişlerdi.

Bu bâbda (konuda) efkâr-ı İslâmiye’yi (Müslüman görüşlkerini) anlamak için Ufa’da Baş-Müftü’nün riyâseti (başkanlığı) altında ictimâ’a (toplanmaya) davet olunur Şûrâ-yı Müslimân, Hükümetin emriyle dağıtılmıştır.

Bu kere Rus Hükümet-i Merkeziyye’si, Dâhiliye Nezâreti’nde (İçişleri Bakanlığı’nda) in’ikâd edecek (toplanacak) Meclis-i Müşâvere’ye dört müftü ve dört kadı da’vet etmeğe karar vermiş ise de; matbû’ât-ı İslâmiyye (İslâm basını) bu tedbiri (önlemi) gayr-ı kâfî (yetersiz) görmektedir.

Rusya’da kadı ve müftü olan zevât (beyler), Çar Hükûmeti müstahdeminînden (hizmetlerinden) addolunduğu (sayıldığı) içün Meclis’e gelecek kadı ve müftü Efendilerin “Merzî-i ‘Âlî”ye (Değerler Ortam’na) mağâyir (aykırı) harekâtdan (hareketlerden) ictinâb edeceklerini (çıkarılacaklarını) Rusya Hükümeti pek iyi biliyor.

Matbû’ât-ı İslâmiyye (İslam basını) Müşâvere Meclisi’ne (Danışma Kurulu’na) kadı ve müftülerle beraber dört de mütenevvir (aydın/bilge) Müslüman da’vet olunmasını musırran (ısrarla) taleb ediyorlar (istiyorlar).

--

Enver Paşa’nın Velîme Cem’iyyetleri

(Evlenme Törenleri)

Şah-zâde merhûm Süleyman Şevket Efendi’nin kerîm-i ismet-penâhîleri (seçkin kızları) Nâciye Sultân ‘aliyyetü’ş-şân (şanı yüce) ile milletin mâyeü’l- iftihârı (övünç kaynağı) Harbiyye Nâzırı (Savaş Bakanı) Enver Paşa Hazretleri’nin geçen hafta velîme cem’iyyetleri (evlenme törenleri) icrâ olunmuştur (yapılmıştır.)

Paşa-yı müşârü’n- ileyhi (Adı edilen paşayı) tebrîk ile tarafeyn beyninde (iki taraf arasında) hüsn-i ma’âşeret (iyi geçimler) temennî ederiz.

--

Vatanın en kıymetdâr (kıymetli) evlâdlarından tayyareci Fethi ve Sadık Beyler Şam’dan Kuds-i Şerîf’e (Mekke’ye) tayerân etmekteler (uçmaktalar) iken tenha bir noktada düşüp şehid olmuşlardır.

Milletin en güzîde (seçkin) bu iki kahramanın zıyâı (yitirilmesi) dünyanın her yerinde mücib-i hüznü keder (üzüntü nedeni) olduğu gibi, biz ve umûm (bütün) Kıbrıs İslâmları da elem ve teessürlerimizi ızhâr ile âile-i keder-dîdelerine (kederli ailelerine) arz-ı ta’ziyet ederiz (baş-sağlığı dileriz).

--

Sultân Selîm-i Sâlis (Üçüncü Selim) Drednotu

Mısır’dan son vürûd eden (ulaşan) Vakit nâm (adlı) Rûm cezîresinin (adasının) Londra’dan aldığı ma’lûmâta (bilgilere) nazaren (göre) Hükûmet-i Osmâniyye ile Armstrong fabrikası arasında akd edilen (yapılan) bir mukâvele (anlaşma) mûcibince (uyarınca) 28,000 tono hacm-i istî’âbîsinde (alım gücünde) bulunan üçüncü bir

drednotun iştirâsı te’min edilmiş (pazarlığı sağlanmış) ve “Sultân Selîm-i Sâlis” (Üçüncü Sultan Selim) teşmîye olunmuştur (adı verilmiştir). Nisan ibtidâsında (başlarında) Reşadiye ve “Osmân-ı Evvel” (Birinci Osmân) drednotları İstanbul’a vâsıl olacakları gibi, mayıs nihayetlerine doğru da “Sultân Selîm-i Sâlis” drednotunun teslim edileceği te’min ediliyor.

--

Der-Sa’âdet Meb’ûsları

(İstanbul Millet-vekilleri)

İttihâd Terakki nâmzedlerinden (adaylarından) İstanbul meb’ûs-ı sâbıkı (eski millet-vekili) Yağcı-zâde Şefik Bey 450, İstanbul meb’ûs-ı sâbıkı (eski millet-vekili) Ahmed Nesîmî Bey 448, sâbık (eski) meb’ûs (millet-vekili) Emanuel Karasu Efendi 446, Şehir-Emâneti (Şehremâneti / Belediye) mu’âvinliğinden (yardımcılığından) müsta’fî (istifa etmiş) İsmet Bey 445, İstanbul meb’ûs-ı sâbıkı (eski millet vekili) Hüseyin Cahid Bey 444, Sabık (eski) Selânik Umûr-ı Ecnebiyye (Yabancı işleri) Müdürü Viktor Bey 443, Da’vâ Vekili (Avukat) Haralambidi Efendi 439, Ashâb-ı Emlâk’dan (Emlâk Sâhiblerinden) ve “Kalem” gazetesi muharriri (yazarı) Salâh Cimçöz Bey 434, Sâbık (eski) meb’ûs (millet-vekili) Kirkor Zöhrâb Efendi 427 (Rey-oy-ile intihâb edilmiştir – seçilmiştir-)

Re’sen (bağımsız olarak) nâmzedliklerini (adaylıklarını) vaz’ edenlerden (koyanlardan) Mîzân muharriri (yazarı) Murâd Bey 8, Dersim meb’ûs-ı sâbıkı (eski millet – vekili) Lütfi Fikri Bey 6, Tokat meb’ûs-ı sâbıkı (eski millet-vekili) İsmâ’il Paşa dahi 6 re’y (oy) almışlardır.

--

Edebiyat

Şâ’ir-i Muhterem, Hazret-i Mîr-i “Ekrem”in

Rûh-ı Kerîmine

Ey kıble-i erbâb-ı yakîn, ‘ârif-i ekmel

Üstâd-ı Mübeccel!

Ey kişver-i fazl u hünerin, zât-ı necîbi

Kıymetli edîbi!

Ey şâ’ir-i pâkize-seyr, zemzeme pîrâ,

Şevk u tarab-efzâ

Gaybûbetin itdi beni nâlende vü ebkem,

Ey Sevgili Ekrem!

Olmakda idim, bir gemân eltâfına nâ’il

Mahsûd u emâsil!

“Şişli”de olup ni’met-i valsın ile sir-âb

Defa’âtle şeref-yâb

Yok zerre senin şükrini ifâ müte’essir!

Belki müte’ezzir

Şermende-i ihsânın olup bir nice müddet

Eyfâsıl-ı yektâ!

Nâmenle dahi abd-ı hakiri edüp es’âd

Mahzûnını dil-şâd

Hayfâ ki tebâh oldı o ümmîd-i sa’âdet

Geldi dem-i hasret!

Sen Gülşen-i firdevsi makar eyledin ammâ

Ben dem’alar icrâ

Gülzâr-ı safâ içre ola rûh-ı kerîmin

“Nâmık” da nedîmin

Kaytaz-zâde Nâzım

 


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 BAF ÜLKÜ YURDU 0 0 0 0 0 0
2 BİNATLI YSK 0 0 0 0 0 0
3 CİHANGİR GSK 0 0 0 0 0 0
4 ÇETİNKAYA TSK 0 0 0 0 0 0
5 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
6 ESENTEPE KKSK 0 0 0 0 0 0
7 GENÇLİK GÜCÜ TSK 0 0 0 0 0 0
8 GİRNE HALK EVİ 0 0 0 0 0 0
9 GÖNYELİ SK 0 0 0 0 0 0
10 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 0 0 0 0 0 0
11 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
12 LEFKE TSK 0 0 0 0 0 0
13 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 0 0 0 0 0 0
14 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 0 0 0 0 0 0
15 TÜRK OCAĞI LİMASOL 0 0 0 0 0 0
16 YENİCAMİ AK 0 0 0 0 0 0
yukarı çık