• 12 Aralık 2016, Pazartesi 8:01
HaridFEDAİ

Harid FEDAİ

Ajans Royter’in Telgrafları

Seyf

02 Şubat 1914

Pazartesi; Sayı: 93

Ajans Royter’in Telgrafları

İngiltere’de Buhrân-ı Vükelâ (Bakanlar Bunalımı)

Bahriyye (Denizcilik) bütçesi hakkında Mâliye ve Bahriyye Nâzırları (Bakanları) arasındaki ihtilâf-ı efkârın (fikir ayrılığının) bir kabine buhranını intâç eylemesi (sonuçlandırması) muhtemel olmadığını liberal gazeteler beyan ediyorlar. Ma’mâ-fîh her iki nâzırın (bakanın) nokta-i nazarları (görüşleri) arasında büyük mübâyenet (aykırılık) mevcud olduğu mahsûsdur (bellidir).

Meclis-i Vükelâ (Bakanlar Kurulu), fevka’l-âde (olağan-üstü) ictimâ’lar (toplantılar) akd etmektedir. Bahriyye Nâzırı’nın teklif etdiği Bahriyye büdcesi, Mâliye Nâzırı’nın i’tirâz-ı şedîdi (aşırı derecede karşı çıkması) üzerine mühim tenkihâta (ayırmalara) uğramakla beraber, nihayet 35 milyon liraya tenzil edilebilmiştir (indirilebilmiştir) ki, yine geçen senelere nisbeten (oranla), azîm (büyük bir yekûn (toplam) teşkil eden bu meblâğı te’mîn (sağlamak) içün yeniden virgûlar tarh olunacağı) muhakkak (kesin) addolunmakdadır (sayılmaktadır).

--

Yûnân İstikrâzı (Borçlanması)

Paris’te çıkan Liberte gazetesinin verdiği havadise nazaren Paris’te bulunmakda olan Yûnân Baş-Vekili (Baş-Bakanı) Venizelos, yirmi milyon liralık bir iktikrâz akdı (borçlanılması) içün Fransa Hükümeti’yle ve büyük mü’essesat-ı mâliye (mâlî kuruluşlar) ile müzâkerâstda (görüşmelerde) bulunmuştur.

--

İngiliz Gazetelerinde Görülen Mütâlâ’ât (İzlenimler)

 

Mısır’da Meclis-i Millî

 

Mısır’da yeni Kânûn-ı Esâsî (Anayasa) mûcibince teşekkül eden (oluşturulan) Meclis-i Millî’nin resm-i güşâdı (açılışı), kânûn-ı sânî’nin (Ocak ayı’nın) 22’nci günü Hıdîv-i Mısır (Mısır Vâlisi) tarafından merâsim-i mahsûsa (özel törenle) icrâ olunmuştur (yapılmıştır).

Sâbık Şûrâ-yı Kavânîn makâmına kâ’im olacak olan bu Meclis, bir dereceye kadar Hükûmât-ı Meşrûta Mecâlis-i Umûmiyyesi’ne müşâbih (benzer) olup, ehalinin Hükümeti murâkabe etmesi hususunda, bir derece daha fazla hukûka mâlik meb’ûsları ile bir Meclis-i Meb’ûsân’ı andıran Şûrâ, 82 meb’ûsdan mürekkeb bulunmaktadır.

Şûra’nın hukûku mahdûd ise de, büdce hususunda hakk-ı nezâret ve murâkabesi ve iktisâdî mesâ’il zımnında teklîf-i kavânîn hakkı kabul edilmiştir.

Şûrâya ileride daha vâsi salâhiyyât bahşeyleyeceği Hıdîv’in nutk-ı iftitâhîsinde imâ’en (i’mâ yoluyla) zikrolunmuştur.

 

Kanada ve İngiltere Bahriyyesi

Kanada hazinsinde İngiltere donanması içün üç drednot inşâsı hakkındaki Lâyiha-i K’ânûniyye (Yasa Metni) Kanada Hükümeti tarafından Meclis-i Umûmî’ye (Genel Kurul’a) tevdi olunmamaıştır (sunulmamıştır). Kanada Baş-Vekîli (Baş-Bakanı) Lâyiha’nın Meclise ‘adem-i tevdî’i (verilmemesi) esbâbını (nedenlerini) şerh ederken (yorumlarken), “ba’zı taraflardan Lâyıha’nın reddolunacağı îmâ olunduğundan, Anavatan’a yardım etmekten resmen Kanada’nın istinkâf ettiğini (çekindiğini) cihana (dünyaya) göstermemek için Hükûmet, Lâyıha’yı getirmemiştir. Ma’mâfîh vakt-i merhûm (süresi) gelince Lâyiha Meclise tevdî olunacaktır (sunulacaktır) demiştir.

Geçen seneden beri tasavvur edilen Kanada drednotları mes’elesinin kuvveden fi’ile çıkmaması (gerçekleşmemesi), ihtimal ki, İngiltere Bahriyye büdcesinde mühim zammiyât icrâsına (eklemeler yapılmasına) sebep olmuştur.

 

Kalküta’da Bir Cinâyet-i Siyâsiyye

Kalküta polis müfettişlerinden biri, tramvaydan inerken, şehrin en kalabalıklı bir noktasında başından vurularak katledilmiştir.

Kâtil, 22 yaşında bir mektebli (okullu) Hindu’dur.

Benden birkaç ay evvel yine Kalküta polislerinden biri daha bu suretle katlolunmuştır.

Ma’lûmdur ki, Hükûmet aleyhindeki Hindû teşkilât-ı hafiyesinin (gizli teşkilâtının) başlıca merkezi Kalküta şehridir.

Hattâ bu sebepten Hindistan idaresinin merkeziyeti ahîren (son günlerde) şehr-i mezkûrdan (adı edilen şehirden) Delhi’ye naklolunmuştur.

 

Aden’de Katlolunan Zâbit (Subay)

109. Hindistan Piyade Alayı efrâdından (kişilerinden) bir Hindili asker tarafından ‘Aden’de katlolunan Zâbit (Subay) Kaymakam rütbesini hâ’iz Valker isminde ve 47 yaşında bir muktedir (erkli) kumandan olup Afrika, Bülücistan ve Somali seferlerine iştirak ederek kesb-i temeyyüz etmiştir (ün kazanmıştır).

 

Sırb – Bulgar Hududu

Istromeniçe cihetinde Sırb ve Bulgar hükûmetleri arasında münaza’a-fih (tartışma konusu) olup, hakem suretiyle halli (çözümü) bir Rus Generaline tevdî edilmiş (verilmiş) olan hudud (sınır) mes’elesi, Bulgarlar’ın lehine hallolunmuştur.

Hakem, Sırblılar’ın tekmîl (bütün) müdde’âlarını (savunmalarını) haksız bulmuştur.

 

Harbiyye Nâzırı’nın Teblîğâtı

(Milli Savunma Bakanı’nın Bildirisi)

Ordu Müfettişlikleri ile Kol-Ordular ve Fark-ı Müstakile Kumandanlıkları’na ve Devâ’ir-i Harbiyye Rü’esâ ve Müdîrâtına, Harbiyye Nâzırı Enver Paşa tarafından tebliğât-ı âtiyye icrâ olunmuştur:

Dînsiz bir ordunun hiçbir vakit muvaffak olamayacağı bence kat’iyyen muhakkakdır. Vazîfesini yapmak hususunda askeri teşcî eden ve her dürlü fedâkârlığı göze aldırtan sevâ’ik içinde en mü’essiri ve en kuvvetlisi dîn ve îmân-ı kâmildir.

Nezâhet-i ahlâkı ve tasfiye-i kalbi emreden dîn, askerlikte intizâm ve vahdet-i emeli te’sis edecek ğavâ’il-i ma’neviyyedendir (rûhî sıkıntılsrdandır.)

Binâ’en-aleyh gerek Müslim ve gerek Hristiyan olsun, her askerin ferâ’iz (dînî farzlar) ve ahkâm-ı dîniyyesine son derece i’tinâ (özen) ile temessük etmesini (kucaklaşmasını) kat’iyyen taleb ediyorum (istiyorum). Âmirlerin dahi, kimsenin bu hususta mübâlâtsızca (özen göstermeksizin) hareket edememesine i’tinâ etmelerini sûret-i kat’iyyede tavsiye ederim.

 

Harbiyye Nâzırı

(Millî Savunma Bakanı)

Ve

Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Re’îsi Enver

Tasvîr-i Efkâr Gazetesi

--

Türkiye Yeni Sefâ’in (Gemiler) Alıyormuş

Hronos gazetesinin Bükreş’den aldığı husûsî bir telgraf-nâmede, Türkiye’nin Şili’den üç kruvazör ile dört torpido-geçer ve bir drednot daha satın almak üzre bulunduğu hakkında Berlin’den Bükreş gazetelerine ihbârâtda bulunduğu beyan ediliyor.

 

Tasvîr-i Efkâr Gazetesi

 

 

İ’âne-i Bahriyye Münâsebetiyle Söylenmişdir:

Nevâ-yı Emel

 

İ’lâ içün milleti

Elden bırakma gayreti

Âfâkı tutsun şöhreti

Göster, ‘ulüvv-ı himmeti!

Şâd eyle dîn ü devleti!

 

Cehd eyle hem ikbâline

Hem satvet ü iclâline

Aldanma dehrin mâline

Göster, ‘ulüvv-i himmeti’

Şâd eyle dîn ü devleti!

 

Bu kâr-gehde ey civân

Görsen de sad-gûne ziyân

Ye’se kapılma bir zemân!

Göster, ‘ulüvv-i himmeti

Şâd eyle dîn ü devleti

 

İdbâr sonı ikbâl olur

Âlem yine hoş-hâl olur

A’dâ-yı Hakk pâ-mâl olur

Göster, ‘ulüvv-i himmeti

Şâd eyle dîn ü devleti

 

Mahzûn ise millet bugün

Hem-hâl olup sen de döğün

Lâzım mı yâ, artık düğün

Göster, ‘ulüvv-i himmeti!

Şâd eyle dîn ü devleti!

 

Bu hayır içün bak dâ’imâ

Her yerde gayret rû-nümâ

Lâyık mıdır durmak sana!

Göster ‘ulüvv-i himmeti!

Şâd eyle dîn – devleti!

 

“Hubbü’l-vatan” îmân iken

Îmâna bağz etmek neden?

Şâyân-ı hürmetdir vatan!

Göster, ‘ulüvv-ı himmeti!

Şâd eyle dîn ü devleti!

 

Kaytaz-zâde Nâzım

--

 

Havâdis-i Mahalliyye

(İç Haberler)

 

Bir Hind Tavuğu Bin Kuruş

Baf Hürriyyet Kulübü a’zâsından Kadı-zâde İbrahim Sıdkı Efendi – iki sene mukaddem yine Donanma nâmına icrâ edilen müzâyededen (açık artırmadan) uhde-i hamiyetinde kalan – bir Hind tavuğu, Donanma-yı Osmânî menfa’atine müzâyedeye (açık artırmaya) ve ashâb-ı hamiyet (yurt severler) tarafından dokuz yüz kuruşa kadar artırılmıştır. Bundan sonra tavuğun ihâle-i kat’iyyesi icrâ edilerek yüz kuruşta tüccardan Ahmed Râşid Efendi uhdesine takarrur eylemiş; mûmâ-ileyh ibrâz ettiği âsâr-ı hamiyyetden dolayı alkışlanmıştır. Bu müzâyedede son derece hizmetleri sebkat eden (geçen) Mehmed Fellâh ile Hammâl-başı Hasan Bulli Ağalar şâyân-ı takdîr görülmüşlerdir.

--

Osmânlı Sinematoğraf Kumpanyası

Kunturacı Mehmed Kâzım ve Terzi Derviş Efendiler tarafından bu kere mücedded (yepyeni) bir sinematoğraf makinesi ve alât-ı sâ’ire celb edilerek, önümüzdeki Pazar akşamından i’tibâren gâyet hoş manzaralar göstermeğe başlayacaktır.

Her şey’i mükemmel ve manzaraları lâtîf olan bu Osmânlı sinematoğrafına rağbet-i İslâmiyyeyi celb ederiz.

 

Tenzîl ve Kat-ı Ma’âş

(Derece İndirimi ve Ma’aş Kesintisi)

Aldığımız ma’lûmât-ı mevsûkaya nazaren (inanılır bilgilere göre) İskele Polis Tercümânı C. Cebi Efendi, vazifesinde gösterdiği teseyyüb ve tekâsülden (tembellik ve ihmalden) dolayı; beşinci sınıftan yedinci sınıfa tenzîl edilerek (indirilerek) Karantina Dairesi’ne becâyiş edilmiştir (aktarılmıştır.)

Bu hesapta Mister Cebi, altı lira aylık alır iken bu mücâzâtdan (cezalandırılmadan) sonra yalnız üç lira alacaktır.

 

Ta’yîn ve Tebrik

Baş-Kumandanlık’da müstahdem (çalışan) Abdurrahman Şeref Efendi, beşinci sınıfa terfi’ân Lârnaka Polisi Kitabet ve Tercümanlık’a; ve Komiserlik’de (Kaymakamlık’da) Mustafa Fâzıl Efendi altıncı sınıfa terfî’ân Baş-Kumandanlık’a ta’yîn olunmuşlardır.

Hükûmet, bu iki genç ve muktedir (erkli) Türk me’mûrlarını terfî etdirdiğinden dolayı  kendisine teşekkür ve mumâ-ileyhim (adı edilen) efendileri dahi tebrîk ederiz.

İşitdiğimize göre Fâzıl Efendi’nin yerine, Lefkoşa Komiserliği (Kaymakamlığı), Türk kâtip ve tercümânlığına, Lârnaka’da Karantina’da muvazzaf Albert Karloti ta’yîn olunmuştur.

Mister Karloti daha evvelden yine bu dâ’irede mülâzemet ettiğinden (çalıştığından); işleri belki bilebilsin, fakat bir Türk kâtib ve tercümânın Türkçe olarak vazîfesini kat’iyyen göremeyeceğine Hükûmeti te’mîn eder ve Fâzıl Efendi’nin yerine bir Türk kâtibin ta’yînini recâ ederiz.


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 12 10 1 1 17 31
2 YENİCAMİ AK 12 9 2 1 18 29
3 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 12 7 0 5 9 21
4 CİHANGİR GSK 12 6 3 3 2 21
5 TÜRK OCAĞI LİMASOL 12 6 2 4 9 20
6 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 12 6 2 4 1 20
7 GÖNYELİ SK 12 6 1 5 4 19
8 BAF ÜLKÜ YURDU 12 5 3 4 8 18
9 LEFKE TSK 12 5 3 4 0 18
10 ÇETİNKAYA TSK 12 5 3 4 0 18
11 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 12 2 7 3 -10 13
12 GENÇLİK GÜCÜ TSK 12 2 4 6 -8 10
13 BİNATLI YSK 12 3 1 8 -10 10
14 GİRNE HALK EVİ 12 2 1 9 -9 7
15 ESENTEPE KKSK 12 2 1 9 -15 7
16 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 12 1 4 7 -16 7
yukarı çık