• 19 Aralık 2016, Pazartesi 7:43
HaridFEDAİ

Harid FEDAİ

Becâyiş

Seyf

02 Şubat 1914

Pazartesi; Sayı: 93

 

Havâdis-i Mahalliyye

(İç Haberler)

 

Becâyiş

Hükümetin kırtasiye anbar-emîni Toma Şirilli, önümüzdeki Nisandan i’tibâren tekâ’üd edilecektir (emekliye ayrılacaktır.)

Ba’zı işlerinin tesviyesi (tamamlanması) için Mister Şirilli bir Şubatdan i’tibaren bir-buçuk ay me’zûniyyet (izin) istihsâl etmiştir (almıştır.)

 

Meclis-i Kavânîn

(Yasama Meclisi)

Haber aldığımıza göre bu sene Meclis-i Kavânîn (Yasama Meclisi) önümüzdeki mart evâsıtında (ortasında) güşâd edilecektir (açılacaktır).

--

Padris gazetesinin verdiği ma’lûmâta nazaren, Baf Mitropolidi ora Rûm mekteblerine (okullarına) 200 lira ile yeni bir cimnasiyo (lise) inşâsı içün büyük bir arsa bağışlamıştır.

İşbu mebâliğ ve arsa, Mitropolid-hâne’ye âid olduğunu ihtâr etmeğe lüzûm yoktur, zannederiz.

--

Poliste Teniskât (Düzenlemeler)

Leymosun Polisi Kumandanı olup birkaç aydan beri Lefkoşa Baş-Kumandanlığı’nda bulunan Kapudan (Yüzbaşı) Galahar; haber aldığımıza göre Lefkoşa Mevki Kumandanlığı’na ve işbu vazîfeyi îfâ etmekde bulunan Mister Bracot ise, yine yüzbaşı vazîfesine, ve Lefkoşa yüzbaşılarından Mister Vilson dahi Magosa’ya ta’yîn ve becâyiş edilmişlerdir.

Baf Kazasına tâbi Falya (Gökçebel) karyesi (köyü) mu’allimi (öğretmeni) tarafından sâhib-i imtiyâzımıza gönderilen mektubu, ehemmiyeti hasebiyle, aynen derc ediyoruz.

Ümid ederiz, bu muhterem mu’allimin (öğretmenin) gayret-i milliye ve muhabbet-i vataniyyelerinden sâ’ir mu’allim (öğretmen) efendiler de kıskanacaklardır.

 

Huzûr-ı ‘Âlîlerine

İzzetlû Efendim Hazretleri,

Donanma-yı Osmânî’ye mu’âvenet (yardım) hususunda âtîde (aşağıda) muharrer (yazılı) kararımızı beyân ile kesb-i şeref eyleriz:

1. Kıymeti bir şilin olmak üzre bir bilet, îcâb ederse dahı ziyade tab etdirilmek (bastırılmak)

2. Evdim İddihâr Sandığı’nda tecrübe-i ikbâl, “Donanma-yı Osmânî’ye mu’âvenet (yardım), yalnız bir şilindir” ibaresi biletlerin üzerine tesvîd edilmek (yazdırılmak)

3. Matbû (basılmış) biletlerden Lefkoşa’ya 100, Girne’ye 100, Magosa’ya 100, İskele’ye 100, Leymosun’a (Evdim’e) 300, Baf’a 300 aded tevzî olunacak (dağıtılacak).

4. Zikrolunan kasabaların her birinde biletleri fürüht edecek (satacak) birer vekilimiz olacak; îcâb ederse etraf

İslâm karyelerine (köylerine) gidip matbû (basılmış) biletlerden fürûht ederek (satarak) bilet alacak efendilerin esâmîsini (isimlerini) defter-i mahsûsa (birikecek) mebâliği (para toplamını), nihayet bir ay zarfında Lefkoşa’da Müftî-i Kıbrıs, fazîletlû Hacı Hâfız Efendi’ye gönderecektir. Baf kasabası’nda vekîlimiz Hâfız Ramadan Efendi ve Doktor Eyyüb Necmeddin Bey ve Leymosun kazasında Hâfız Derviş Efendi ve Evdim Praskosu’nda Evdim İddihar Sandığı Hey’et-i İdâresi Vekili Tüccâr Mehmed Emîn Efendi olacaktır. Diğer kasabalarda ise zâtınızın tensîb edeceği zevâtdan ibaret olacaktır. Cezîre’ye (Ada’ya) dağılacak bi’l-cümle (bütün) biletlerin hâsılâtı Fazîletlû Müftî Efendi vâsıtasıyla mahalline irsâl edilecektir. Kasabalarda bulunan vekillerimiz, bilet iştirâ eden

(satın alan) bir kıt’a esâmî (isimler) defterini Evdim İddihâr Sandığı Müdiriyyetine gönderecek, Evdim İddihâr Sandığı Müdiriyyeti dahi bi’l-cümle abonatın isimlerini Seyf gazetesiyle i’lân etdikden sonra fi 01 Nisan 914 üncü Pazar gecesi Evdim’de Evdim İddihâr Sandığı Hey’et-i İdaresi ve teşrîf edecek zevât huzûrunda tecrübe-i ikbâl içün abonâtın isimlerine numro çekilerek kazanacak zâta Evdim İddihâr Sandığı’ndan beş lira mükâfat verilecektir. Şu kadar var ki, sarf edilecek biletlerin akalli (en azı) bin olacaktır. Daha az olacak olursa, yüzde on hesabıyle mükâfat verilecektir.

Hulâsa, her bir Osmânlı, bir şikine bir bilet alacak; ya bir şilin i’âne (yardım) vermiş olacaktır.

 

Evdim İddihâr Sandığı Müdîri

Ve

Sâbık Prastyo (Yuvalı) Mu’allimi

(Öğretmeni) Mehmed Hilmî Abdü’l-‘Azîz

Mu’allim-i Falya

(Gökçebel Öğretmeni)

--

Seyf

02 Şubat 1914

Pazartesi; Sayı: 93

 

Huzûr-ı ‘Âlîleri’ne

(Yüksek Katınıza)

 

İzzetlû Efendim Hazretleri

Donanma-yı Osmâni’ye mu’âvenet (yardım) hususunda âtîdeki (aşağıdaki) muharrer (yazılı) kararımızı beyan ila kesb-i şeref eyleriz:

1. Kıymeti bir şilin olmak üzre bin bilat, icap ed erse daha ziyade tab ettirilmek (bastırılmak)

2. Evdim İddihâr Sandığı’nda tecrübe-i ikbal, (piyango), “Donanma-yı Osmânî’ye mu’âvenet (yardım), yalnız bir şilindir” ibaresi biletlerin üzerine tesvîd edilsin (yazılsın)

3. Matbû (basılmış) biletlerden Lefkoşa’ya 100, Girne’ye 100, Mağusa’ya 100, İskele’ye 100, Leymosun’a (Evdim’e) 300, Baf’a 300 aded tevzî olunacak (dağıtılacak).

4. Zikrolunan kasabaların her birinde, biletleri fürûht edecek (satacak) birer vekilimiz (temsilcimiz) olacak; îcâb ederse etraf İslâm karyelerine (köylerine) gidip matbû (basılmış) biletlerden fürûht ederek, bilet alacak efendilerin esâmesini (isimlerini) defter-i husûsuna (özel defterine) kaydederek, biletlerin üzerine imza edecektir. Terâküm edecek (toplanacak) meblâğı (parayı), nihayet (en çok bir aya zarfında, Lefkoşa’da Müftî-i Kıbrıs, Fazîletlû Hacı Hâfız Efendi’ye gönderecektir. Baf Kasabası’nda vekilimiz (temsilcimiz); Hâfız Ramadân Efendi

ve Doktor Eyyüb Necmeddin Bey ve Leymosun kazasında Hâfız Derviş Efendi ve Evdim Praslyosu’nda Evdim İddihâr Sandığı Hey’et-i İdâresi Vekîli Tüccâr Mehmed Enver Efendi olacaktır. Diğer kazalarda ise Zâtınızın tensîb edeceği zevâtdan (efendilerden) ibaret olacaktır. Cezîre’ye (Ada’ya) dağıtılacak bi’l-cümle (bütün) biletlerin hâsılâtı (geliri), Fazîletlû Müftî Efendi vasıtasıyle  mahalline (yerine) irsâl edilecektir (gönderilecektir). Kasabalarda bulunan vekillerimiz (temsilcilerimiz), bilet iştirâ eden (alan) zevâtın (efendilerin) bir kıt’a (aded) esâmî defterini (ad listesini), Evdim İddihâr Sandığı Müdîriyyeti’ne gönderecek; Evdim İddihâr Sandığı Müdîriyyeti dahi bi’l-cümle (bütün) abonâtın (abonelerin) / bilet satın alanların) isimlerini Seyf gazetesiyle i’lân ettikten sonra, 01 Nisan 1914 üncü Pazar gecesi Evdim’de, Evdim İddihâr Sandığı Hey’et-i İdâresi ve teşrîf edecek zevât huzurunda tecrübe-i ikbâl (piyango) içün abonâtın (para verenlerin) isimlerini numara çekilerek, kazanaca zâta, Evdim İddihâr Sandığı’ndan beş lira mükâfât (ödül) verilecektir. Şu kadar var ki, sarf edilecek biletlerin ekalli (en azı) bin olacaktır. Daha az olacak olursa, yüzde on hesabıyle mükâfât (ödül) verilecektir.

Hulâsa (kısaca), her bir Osmânlı, bir şiline bir bilet alacak; ya bir şilinle beş lira kazanacak, veyâhûd Donanma-yı Osmânî’ye bir şilin i’âne (yardım) vermiş olacaktır.

 

Evdim İddihâr Sandığı Müdîri

Ve

Sâbık Prastyo Mu’allimi (Öğretmeni)

Mehmed Hilmi Abdülaziz

Mu’allim (Öğretmen) Falya (Gökçebel)

--

Seyf Cerîde-i Mu’teberesi’ne (Seyf Saygın Gazetesi’ne)

Mormenekşe eşrâfından (önde-gelenlerinden) Süleyman Sami Efendi’nin gayretleriyle Kânûn-ı Sânî’nin (Ocak ayının) on beşinde, ehâlî-i İslâmiyyeyi kahve-hânede ictimâ ettirerek (toplayarak) Donanma-yı Osmânî’ye mu’âvenet (yardım) etmek lüzûmu (gereği), taraf-ı âcizimden (tarafımdan) kendilerine arîz ü amik (enine – boyuna) ifhâm edildiğinden (anlatıldığından), âtîde (aşağıda) esâmîsi (isimleri) gösterilen eşhâs (kişiler), işbu fi’il-i (hayre (hayırlı işe) iştirâkle (katılarak) 33 kuruş te’diye ederek (vererek), meblâğ-ı mezhûru (adı edilen miktarı) her ay tavsiye etmek (ödemek) üzre, bir sene içün taht-ı taahhüde alınmışlardır (karara bağlanmışlardır.)

Birinci ayın hâsılatı (tutarı) olan 33 kuruş, mahalline (adresine) irsâl edilmek (gönderilmek) içün Saâdetlû Hacı Hamîd Bey’e teslim edilmiştir.

Millet-i İslâmiyye’nin terakki (ilerlemesi) ve te’âlisi (yücelmesi), kuvvetli bir donanmanın mevcûdiyyetiyle

(varlığıyla) kâbil (mümkün) olabileceğini nazar-ı dikkat ve intibâha (göz – önüne) alan mu’allim (öğretmen) efendilerden, bulundukları köylerde halkı teşvik etmeğe mümkün olabildiği kadar bir yardımda bulunmalarını, İslâmiyyet ve milliyet nâmına (adına) temennî eyler (diler), ve cerîde-i ferîdenizle (eşsiz gazetenizle) işbu mektubun dercini (yayımlanmasını) istirhâm eylerim.

 

Mormenekşe Mu’allimi (Öğretmeni)

İbrahim Hakkı Mustafa

 

Mu’allim İbrahim Hakkı Mustafa  3 kuruş

Süleyman Sami Efendi  3 kuruş

Ahmed Cemal Efendi  3 kuruş

Osman Mehmed Ali  3 kuruş

Mustafa Hacı Mehmed Emin  3 kuruş

Mehmed Emin Mustafa  3 kuruş

Ali Fehmi Mehmed  1 kuruş  20 para

Osman Hacı Mehmed  1 kuruş  20 para

Hüseyin Hacı Mehmed  1 kuruş  20 para

Mustafa ahmed   1 kuruş  20 para

Zâhir Mercan  1 kuruş  20 para

Mehmed Mehmed Ali  1 kuruş  20 para

Mehmed Salih Hasan  1 kuruş  20 para

Hasan Hacı Osman  1 kuruş  20 para

İbâd Ali  1 kuruş  20 para

Hüseyin Ahmed  1 kuruş  20 para

--

Donanma-yı Osmânî Mu’âvenet-i Milliyye

Cem’iyyeti Nâmına Vürûd Eden (İletilen)

I’ânât (Yardımlar)

 

Yenağra (Nergizli) Karyesi (Köyü) Mu’allimi

(Öğretmeni) Hakkı Efendi’nin İhdâ Eylediği

(Hediye Ettiği) Bir Kuzu Esmânı (Bedeli):  17 Şilin  4 kuruş

 

Karye-i Mezbûreli (Adı Edilen Köyden)

Ahmed Efendi Mehmed Ağa’nın İhdâ

Eylediği (Bağışladığı) Saat Kösteği Esmânı

(Bedeli): (Mu’allim Hakkı Efendi Vasıtasıyle)  14 Şilin  4 kuruş

 

Ehâlî-i Mezbûre (Adı Geçen Köy) Tarafından

İhdâ Olunan Kurban Derileri Esmânı (Bedeli)  10 Şilina

 

Dohni Karyesi (Köyü) Ehâlî-i İslâmiyyesi

Tarafından İhdâ Olunan Kurban Derisi

Esmânı (Bedeli)  1 Lira

 

Saray-Önü’nde Kırâat-hâneci (Kahveci) Mustafa Efendi

Ma’rifetiyle Müzâyede Edilen (Açık-Artırmaya Konulan)

Bir Kahve Esmânı (Bedeli)  11 Şilin  3 kuruş

 

Şükrü Efendi-zâde Mehmed Çavuş’un

İhdâ Eylediği Bir Horoz, Kırâat-haneci

Mustafa Efendi Ma’rifetiyle

Müzâyedesinden (Açık Artırmasından)

Hâsıl Olan  3 Lira  12 Şilin  4 kuruş

 

Ahmed Reyhan ve Kassâb Moreket Ağalar

Ma’rifetiylE Müzâyedeye (Açık Artırmaya)

Vaz’ Edilen (Konulan) Bir kafes ve  Derûnunda

(İçinde) Bir Kuş Esmânı (Bedeli)  1 Lira  19 Şilin

 

Orta-Köy’de Mu’allim (Öğretmen) Ali Rauf Efendi)

Ma’rifetiyle Müzâyede Edilen (Açık Artırmaya Konulan)

Bir Portakal Esmânı (Bedeli)  10 Şilin

(Devam edecek)


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 12 10 1 1 17 31
2 YENİCAMİ AK 12 9 2 1 18 29
3 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 12 7 0 5 9 21
4 CİHANGİR GSK 12 6 3 3 2 21
5 TÜRK OCAĞI LİMASOL 12 6 2 4 9 20
6 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 12 6 2 4 1 20
7 GÖNYELİ SK 12 6 1 5 4 19
8 BAF ÜLKÜ YURDU 12 5 3 4 8 18
9 LEFKE TSK 12 5 3 4 0 18
10 ÇETİNKAYA TSK 12 5 3 4 0 18
11 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 12 2 7 3 -10 13
12 GENÇLİK GÜCÜ TSK 12 2 4 6 -8 10
13 BİNATLI YSK 12 3 1 8 -10 10
14 GİRNE HALK EVİ 12 2 1 9 -9 7
15 ESENTEPE KKSK 12 2 1 9 -15 7
16 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 12 1 4 7 -16 7
yukarı çık