• 29 Mayıs 2017, Pazartesi 8:47
HaridFEDAİ

Harid FEDAİ

Enver Paşa’nın Velîme Cem’iyyetleri

Seyf

09 Mart 1914

Pazartesi; Sayı: 98

 

Enver Paşa’nın Velîme Cem’iyyetleri

 

Şehzâde merhûm Süleymân Şevket Efendi’nin kerîme-i ismet-penâhîleri Nâciye Sultân-ı ‘ulyetü’ş-şân ile milletin mâ-bihi’l- iftihârı, Harbiyye Nâzırı Enver Paşa Hazretleri’nin geçen hafta velîme cem’iyyetleri icrâ olunmuşdur.

Paşa-yı müşârü’n- ileyhi tebrîk ile tarafeyn beyninde hüsn-i mu’âşeret temennî ederiz.

--

Vatanın en kıymetdâr evlâdlarından tayyâreci (pilot) Fethi ve Sadık Beyler, Sam’dan Kuds-ı Şerîf’e tayerân etmekdeler (uçmakdalar) iken tenha bir noktada düşüp şehid olmuşlardır.

Milletin en güzîde bu iki kahramanının zıyâ’ı (kayıpları), dünyanın her yerinde mûcib-i hüzn ü keder olduğu gibi, biz ve umûm Kıbrıs İslâmları da elem ve teessürlerimizi ızhâr ile âile-i keder- dîdelerine arz-ı ta’ziyet ederiz.

--

Sultan Selîm-i Sâlis (Üçüncü Selim) Drednotu

Mısır’dan son vürûd eden (ulaşan) “Vakit” nâm (adlı Rûm cerîdesinin (gazetesinin) Londra’dan aldığı ma’lûmata nazaren; Hükûmet-i Osmâniyye ile “Armstrong” fabrikası arasında akd edilen (yapılan) bir mukâvele (anlaşma) mucibince (uyarınca) 28,000 tono hacm-i isti’âbîsinde (ton hacminde) bulunan üçüncü bir drednot’un iştirâsı (satın alınması) te’mîn edilmiş (sağlanmış / ve “Sultan Selîm-i Sâlis (Sultan Üçüncü Selim) tesmiye olunmuştur (adı verilmiştir).

Nisan ibtidasında “Reşadiye” ve “Osmân-ı Evvel” drednotları İstanbul’a vâsıl olacakları gibi, mayıs nihayetlerine doğru da “Sultan Selîm-i Sâlis” drednotunun teslim edileceği te’min ediliyor.

--

Der-Sa’âdet (İstanbul) Meb’ûsları

- İttihad Terakki nâmzedlerinden (adaylarından) İstanbul meb’ûs-ı sâbıkı Yağcı-zâde Şefik Bey 450

- İstanbul meb’ûs-ı sâbıkı Ahmed Nesîmi Bey 448

- İstanbul meb’ûs-ı sâbıkı Hallacyan Efendi 448

- Sâbık meb’ûs Orfanides Efendi 447

- Sâbık meb’ûs Emanuel Karasu Efendi 446

- Şehr – Emâneti Mu’âvinliği’nden Musta’fî İsmet Bey 445

- İstanbul meb’ûs-ı sâbıkı Hüseyin Câhid Bey 444

- Sâbık Selânik Umûr-ı Ecnebiyye Müdîri Viktor Bey 443

- Dâvâ-Vekili (Avukat) Haralambidi Efendi 439

- Ashâb-ı Emlâkden ve “Kalem” gazetesi Muharriri Salîh Cimcöz Bey 434

- Sâbık Meb’ûs Kirkor Zöhrâb Efendi 427

Re’y (oy) ile intihâb edilmişlerdir (seçilmişlerdir.)

Re’sen (bağımsız olarak) nâmzedliklerini vaz edenlerden (koyanlardan) “Mizân” muharriri (yazarı) Murad Bey 8, Dersim meb’ûs-ı sâbıkı Lütfi Fikrî Bey 6, Tokat meb’ûs-ı sâbıkı İsmâil Paşa dahi 6 re’y (oy) almışlardır.

--

 

Seyf

16 Mart 1914

Pazartesi; Sayı: 99

 

Arnavudluk ve Epir Ahvâli (Durumları)

Arnavudluk Prensi Drac iskelesine vâsıl olmuş ve Arnavudluk’dan bir cem-i gafîr (kalabalık) tarafından istikbâl olunmuştur (karşılanmıştır).

Yûnân Hükûmeti, Devletler’in kararı mûsibince (uyarınca) Arnavudluk’a âid olan şimâlî (kuzey) Epir kıt’asının tahliyesine (boşaltılmasına) başlamış ve Görice’yi şehr-i Cârînin (içerisinde bulunulan ay’ın) 21’inci günü Arnavudluk me’mûrlarına teslim etmiştir.

Arnavud idaresine geçmeği kabul etmeyerek i’lân-ı istiklâl eden (bağımsızlığını duyuran) Epir Rumları harekât-ı ihtilâliyede (başkaldırı eylemlerinde) devam etmektedirler.

İhtilâli (baş-kaldırıyı) idare için Hükûmet-i Muvakkata (Geçici Gükûmet) sandığına her taraftan küllî iânât (çok miktarda yardım) gelmektedir.

Transval’de sâkin (oturan) bir Epir’li Rûm, bu maksad için 200 lira göndermiştir.

İlbisan taraflarındaki Müslüman Arnavudlar, Hristiyan Prensi kabul etmeyeceklerini i’lân ettiler.

Her tarafta iğtişâş (kargaşa) hüküm-fermâdır (sürdürülmektedir).

İlbisan’ın muvâsalâtı (ilişkileri) her tarafla münkatı olduğu (kesintiye uğradığı) gibi Drac ile Avlonya arasındaki telgraf hattı da kesilmiştir.

Yeni gelen Prensin nufûzu (etkisi) şimdilik Drac şehrine münhasır (özgü) bulunmaktadır.

--

Edebiyyât

 

Şu dâr-ı ibtilâda nice dem şâhid-perest oldık

Çeküp câm-ı firâkı, âkıbet hayretle mest oldık

Dizildik dâne-hay subha-veş hep kûy-i cânâne

Umarken iltifâtın tiğ-i kahrıle şikest oldık

Harîm-i valsına girmek temennâsıyle ol şûhın

Bu yolda bezl-i emvâl eyleyüp bâd-ı bedest oldık

Rehâ kâbil mi mecnûnân-ı aşka bend-i sevdâdan!

Belâ-yı hicrile çokdan beri mahbes-nişest oldık

Tulû eyler yine birgün o meh ufk-ı inâyetden

Der-i Devlet-me’âbında sakın zannetme pest oldık

Sadâ-yı neydir ancak sâlikâne hâdî-i irşâd

Düşüp dergâh-ı Pîre gark-ı ezvâk-ı elest olduk

 

Mefâîlün  Mefâîlün  Mefâîlün  Mefâîlün

 

Kaytaz-zâde Nâzım

--

Şarkı

 

‘Aceb şu derd-i hicrân sîneden hîç zâ’il olmaz mı

Taleb-kâr-ı visâl olsam da bahtım hâ’il olmaz mı?

O gül-ruhsâre âyâ berk-i âhım vâsıl olmaz mı?

Nakarât

Esîr-i mihnetim hâlâ, selâmet kâbil olmaz mı?

Kapanmış necm-i ikbâlim, tulû’a mâ’il olmaz mı?

***

Şikest etdi felek her vechile bu kalb-i nâçîzi

Sabâ ‘arz eyle cânâna selâm-ı hasret – âmîzi

Perişân oldım artık gel yetiş yâ Şems-i Tebrîzî

Nakarât

Esîr-i mihnetim hâlâ, selâmet kâbil olmaz mı?

Kapanmış necm-i ikbâlim, tulû’a mâ’il olmaz mı?

Mefâîlün  Mefâîlün  Mefâîlün  Mefâîlün

---

 

Havâdis-i Mahalliyye

(İç Haberler)

 

Tebrik

Donanmamız menfa’atine pek büyük fedâkârlıkları sebkat eyleyen ve Donanma-yı Osmânî Mu’âvenet-i Milliyye Cem’iyyeti tarafından hidemât-ı vatan-perverânelerine mükâfaten bir gümüş madalya ile taltîf buyurulan Hürriyyet ve Terakki Kulübü Hey’et-i Muhteremesini bütün mevcûdiyyetimizle tebrîk ve takdir ederiz.

Aldığımız ma’lûmât-ı mevsûkaya (inanılır bilgilere) nazaren (göre), madalya, geçen posto ile irsâl edilmiş (gönderilmiş) ve merâsim-i mahsûsa ile ta’liki husûsuna (asılacak yerin saptanmasına) Müftî Efendi Hazretleri tevkîl buyurulmuştur (görevlendirilmiştir).

 

Posta Müdürü’nün Nazar-ı Dikkatine

Abonâtımızın (abonelerimizin) birçoğundan yine gazetelerini vaktinde alamadıklarına dâ’ir şifâhî (sözlü) şikâyetler vukû buluyor (yapılıyor).

Bu yolsuzlukları Posta Müdiriyyeti’ne ihbâr etmekden ve Hükûmetin nazar-ı dikkatini celbeylemekden bıktık usandık. Bu intizâmsızlık acaba ne vakte kadar devam edip gidecektir.

Köylerden postacılık hizmetini der-uhde eden (üstlenen) kimseler, eğer, hakkıyle vazifelerini îfâ edemiyorlarsa, Hükûmetin bu vazifeyi muktedir (erkli) ellere tevdî eylemesi (aktarması) îcâb eyler. Bu mühim nokta üzerine merci’inin (ilgili makamın) son bir def’a daha nazar-ı dikkatini celb eyleriz (çekeriz).

--

Tapu’da Becâyişlik

Alınan son ma’lûmâta nazaren Lefkoşa Tapu Baş-Kâtibi Mister Cilâcıyan Mağusa’ya; Mağusa Baş-Kâtibi Subhî Efendi Lârnaka Baş-Kâtibi Giyorgiyan Efendi Leymosun’a; ve ora Tapu Baş-Kâtibi Karaca Efendi de Lefkoşa Tapu Baş-Kitâbeti’ne becâyiş edilmişlerdir.

Günde bir dürlü icrâatları ile insanı hayrette bırakan Defter-i Hâkânî (Tapu) Dâiresi’nin bu def’a dahi anlaşılmayacak garib bir hâlini müşâhede ediyoruz (gözlemliyoruz). O da, bu becayişlikler sırasında Cilâciyan Efendi’nin Mağusa’ya i’zâmıdır (gönderilmesidir.)

Cilâciyan Efendi birçok seneler kazalarda Tapu Baş-Kitabeti’nde istihdâm edilmiş (çalıştırılmış) ve birkaç sene mukaddem (önce) Lefkoşa’ya getirilmişti. Sadakat ve istikametiyle temeyyüz eden (tanınan) Türk, Rûm ve İngiliz lisanlarına bi-hakkın vukûf-ı tâmmı olan böyle bir mahalle (erkli) bir me’mûrun Merkez’den kaldırılıp da Mağusa gibi bir mahalle (yere) nakli (aktarılması), elbet insanı hayrette bırakacak bir mes’eledir.

Cilâcıyan Efendi taltîf edilecek (onurlandırılacak) iken, teessüf olunur ki mağdûr ediliyor. Defter-i Hâkânî (Tapu Dairesi) kuyûdâtı (kayıtları) her ne kadar İngilizce’ye tercüme edilmiş ise de; esâs kuyûdât (kayıtlar) yine Türkçe olduğundan, bir müşkil vukû’unda esaslara mürâcaata mecburiyet vardır.

Cilâcıyan Efendi’nin mahal-i me’mûriyyetinde (görev yerinde) ibkâsını (bırakılmasını), olmadığı surette Subhî Bey’in Lefkoşa’ya getirilmesini Hükümetden temennî ederiz.


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 18 13 3 2 29 42
2 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 18 13 2 3 22 41
3 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 18 13 0 5 21 39
4 CİHANGİR GSK 18 10 3 5 5 33
5 LEFKE TSK 18 9 4 5 8 31
6 GÖNYELİ SK 18 9 2 7 5 29
7 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 18 9 2 7 -1 29
8 ÇETİNKAYA TSK 18 8 4 6 1 28
9 TÜRK OCAĞI LİMASOL 18 8 3 7 10 27
10 BAF ÜLKÜ YURDU 18 7 5 6 8 26
11 GENÇLİK GÜCÜ TSK 18 5 4 9 -7 19
12 BİNATLI YSK 18 4 3 11 -15 15
13 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 18 3 5 10 -26 14
14 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 18 2 7 9 -25 13
15 GİRNE HALK EVİ 18 3 2 13 -12 11
16 ESENTEPE KKSK 18 3 1 14 -23 10
yukarı çık