• 12 Haziran 2017, Pazartesi 8:36
HaridFEDAİ

Harid FEDAİ

Havâdis-i Mahalliyye (İç Haberler)

Seyf

16 Mart 1914

Pazartesi; Sayı: 99

 

Havâdis-i Mahalliyye

(İç Haberler)

 

Donanma-yı Osmânî Mu’âvenet-i Milliyye

Cem’iyyeti Nâmına Vürûd Eden (Ulaşan)

İ’ânât (Yardım) Defteri’nden Ma-ba’d (Devam)

 

Ayasofya Rüşdî Mektebi (Ortaokul) şâkirdânının (öğrencilerinin) ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) yedi haftalık hâsılat (Hey’et-i Ta’lîmiyyesi ma’rifetiyle) 8 lira 11 şilin.

Dohni karyesi (köyü) ehalisi ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) Şubat aylığı (Mu’allim Hâfız Mustafa ve Kâtib-i Fahrî Ahmed Reşâd Efendiler ma’rifetiyle) 1 lira 13 şilin.

Kız Sanâyi Mektebi talebesinden şubat aylığı (Müdîresi Hanım ma’rifetiyle) 1 lira 3 şilin 7 kuruş.

Sinde (İnönü) karyesi (köyü) ahâlî-i hamiyyetmendânı tarafından (Mu’allim Tahsin Efendi ve Mehmed Yusuf Ağa ma’rifetiyle) 20 lira, 8 şilin, 30 para.

Kserovuno (Kurutepe) karyesi (köyü) ehâlîsi ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) (Şubat aylığı ve Mu’allim Kâmil Efendi hediyesi portakal müzâyedesinden (açık artırmasından) 1 lira, 12 şilin, 6 kuruş.

Afanya (Gaziköy) karyesi (köyü) ehâlisinin ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) Şubat aylığı 1 lira; Hacı Şevki Efendi’nin hediyesi Sultan Osmân-ı Evvel Drednotu Resmi müzâyedesinden 2 lira, 3 şilin, 1 kuruş; Ahmed Rüşdî Efendi hediyesi sigara kutusu müzâyedesinden (açık artırmasından) 7 şilin, 1 kuruş; Ahmed Hacı Süleyman Ağa hediyesi kuzu müzâyedesinden (açık – artırmasından) 12 şilin; ve kadınlar hediyeleri olan ba’zı eşyâ müzâyedesinden (açık-artırmasından) (Muallim Kâmil Efendi yediyle – eliyle) 1 lira 15 şilin.

Kalavason karyesi (köyü) ehâlisi tarafından (İzzetlû Hacı Hamîd Bey ma’rifetiyle) 3 lira, 11 şilin, 2 kuruş.

Anafodya karyesi (köyü) ehâlisiyle mekteb talebesi taraflarından ve Ablanda Çiftliği ehâlîsi tarafından (İzzetlû Hacı Hamîd Bey ma’rifetiyle) 1 lira, 12 şilin, 2 kuruş, 20 puan.

Mormenekşe ehâlisi tarafından (Hacı Hamîd Bey ma’rifetiyle) 4 şilin, 6 kuruş; bir telgraf müzâyedesinden (açık-artırmasından) 2 şilin; ve iki kile şi’ir (arpa) müzâyedesinden (açık – artırmasından) 1 lira, 3 şilin.

Alâminyo karyesi (köyü) ehâlisi tarafından şubat aylığı (Hacı Hamîd Bey ma’rifetiyle) 1 lira 12 şilin.

Abohor (Cihangir) karyesi (köyü) ehâlîsi ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) (Muhtar Hacı Bekir ma’rifetiyle) 1 lira; Ahmed Molla İbrahim’in hediyesi bir değnek müzâyedesinden (açık-artırmasından) 1 lira, 13 şilin; Mahmud Halil’in hediyesi bir gümüş saat müzâyedesinden (açık artırmasından) 4 lira, 11 şilin.

Ayakebir (Dilekkaya) karyesi (köyü) ehâlisi tarafından (Osman Ağa Şemseddin ma’rifetiyle) 2 lira, 16 şilin.

Akkavuk mahallesi ehâlîsi ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) şubat aylığı (Mustafa Tahir Efendi yediyle – eliyle) 1 lira, 11 şilin, 8 kuruş, 20 para.

Hürriyet ve Terekki Kulübü ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) şubat aylığı (Mustafa Na’îm Efendi ma’rifetiyle) 3 lira, 4 şilin, 7 kuruş, 20 para.

Lâkadamya karyesi (köyü) ehâlîsi ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) şubat aylığı (Hamza İbrahim yediyle – eliyle) 5 şilin.

Yorgoz karyesi ehâlisi ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) şubat aylığı ile ba’zı müzâyedelerden (açık-artırmalardan) (Halil Efendi yediyle – eliyle) 2 lira, 15 şilin, 20 para.

Lâleli Mektebi (Okulu) Mu’allimi Hâfız İsmail Efendi ile mekteb (okul) şâkirdânı (öğrencileri) taraflarından şubat aylığı 9 şilin.

Köfünye karyesi (köyü) ehâlîsi ta’ahhüfâtından (yükümlülüklerinden) şubat aylığı ile Hüseyin Mulla Dâvud ma’rifetleriyle ba’zı eşya müzâyedelerinden (açık-artırmalarından) 7 lira 6 şilin.

Alehtora karyesi (köyü) ehâlîsi ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) şubat aylığı 19 şilin, 5 kuruş, 20 para.

Terazi iskelesinden Kantarcı Hasan Efendi’nin hediye eylediği tavuğun İskelede Meserret Kırâat-hânecisi Ali Nâtık Çavuş ma’rifetiyle yapılan müzâyede (açık-artırma) hâsılâtı (geliri) (İzzetlû Hacı Hamîd Bey ma’rifetiyle) 7 lira, 3 kuruş.

Mora karyesi (köyü) ehâlîsinin ta’ahhüdâtından (yükümlülküklerinden) şubat aylığı 1 lira, 13 şilin, 2 kuruş, 20 para; mart aylığı 2 lira, 12 şilin; hanımların ta’ahhüdâtından (katkılarından) mart aylığı 19 şilin, 20 para.

Mekteb şâkirdanı (öğrenciler) tarafından 3 şilin, 7 kuruş, 20 para. Mustafa İsmail’in hediye eylediği gümüş saat müzâyedesinden (açık-artırmadan)13 şilin, 6 kuruş; ve Zühdi Efendi Ârif Ağa’nın hediye eylediği horoz müzâyedesinden (açık-artırmasından) (Muhtar Hacı Halil Hasan ma’rifetiyle) 10 şilin, 6 kuruş.

Bando-boli’de (Belediye Pazarı’nda) kasap esnafı ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) şubat aylığı (Ömer Efendi Salih Ağa ma’rifetiyle) 1 lira, 10 şilin.

Mahmud Paşa Mahallesi ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) şubat aylığı (Muhtar Mehmed Efendi ma’rifetiyle) 1 lira, 14 şilin, 4 kuruş.

Ayasofya Mahallesi ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) kânûn-ı sânî (ocak) ve şubat aylıkları (Seyyid Efendi ma’rifetiyle) 4 lira, 10 şilin, 3 kuruş.

Baf kazasında kukla ehâliî-i hamiyyetmendânı (yardım-sever halkı) tarafından (Mu’allim Âhmed Âsım Efendi ve Hacı Mevlûd Ağa ma’rifetleriyle) 5 lira, 15 şilin.

Kukla karyesi (köyü) i’ânâtının (yardımlarının cem’ ve tedârikinde hamiyyetlû Hacı Mevlûd Ağa ve Hasîb Ağa ve Mehmed Emîn Ağa’nın fevka’l-âde hamiyetleri görülmüştür.

Kukla civarında Mandirga karyesinde (köyünde) tüccâr-ı mı’teberândan (saygın tüccarlardan) hamiyyetlû Mehmed Kâzım Efendi’nin dahi donanma i’ânesi (yardımı) içün teşebbüsât-ı vatan-perverânesi takdir olunur.

Ayasofya İbtidâî Mektebi (İlkokulu) müntehî (son) sınıfı şâkirdânından (öğrencilerinden) 134 numaralı Mehmed Zeki ve 12 numaralı Mehmed Aziz ve 133 numaralı Hasan Behcet Efendilerin tertîb ettikleri (düzenledikleri) sergi hâsılatı (geliri) (Mu’allim Mustafa Reşîd Efendi ma’rifetiyle) 1 lira, 3 şilin, 6 kuruş.

Yenicami Mahallesi’nde Hacı Hüseyin Ağa Ömer-oğlu kahvesinden i’âne edilen (Ali Bey yediyle-eliyle) 10 şilin.

Abdi Çavuş Mahallesi ehâlisinin ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) şubat aylığı (Kandu-zâde Şevket Efendi ma’rifetiyle) 1 lira, 14 şilin, 20 para.

İbrahim Paşa Mahallesi ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) şubat aylığı (Muhtar Hacı Mustafa Onbaşı ma’rifetiyle) 1 lira, 18 şilin, 8 kuruş, 20 para.

Ömeriyye Mahallesi ehâlîsinin ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) kânûn-ı sânî (ocak) ve şubat aylığı (Muhtar Şükrü Efendi ma’rifetiyle) 1 lira, 14 şilin, 2 kuruş, 20 para.

Aratyu karyesi (köyü) ehâlîsi tarafından (Mu’allim Abdü’l-kâdir ve Muhtar Mulla Hasan İbrahim ma’rifetiyle) 1 lira, 12 şilin.

Lefkoşa’da polis (1780-444 numaralı) Mehmed Çavuş Efendi’nin hediyesi bir tavşan müzâyedesinden (açık-artırmasından) 2 lira, 7 şilin, 5 kuruş.

Arab Ahmed Paşa Mahallesi ehâlîsinin ta’ahhüdâtından (yükümlülüklerinden) şubat aylığı (Hacı Salih yediyle – eliyle) 3 lira, 2 şilin, 4 kuruş, 20 para.

Saray-Önü kırâat-hânecisi Mustafa Efendi ma’rifetiyle ta’ahhüdâtdan (yükümlülükten) 2 lira, 7 şilin, 2 kuruş, 20 para.

--

- Baf Hürriyet Kulübü Hey’et-i Muhteremesi’nin teşebbüsât-ı vatan-perverânesiyle meydana gelen sergi hâsılatı, ba’zı eşyâ müzâyedeleriyle mülhakâtdan vürûd eden i’ânelerden cem’ân yüz otuz lira, İzzetlû Hâfız Ramazân Efendi ma’rifetiyle Kıbrıs Donanma Şu’besi’ne irsâl kılınıp, buradan dahi Bank-ı Osmânî vâsıtasıyle Merkez-i Umûmî’ye takdîm kılındığı gibi, Hey’et-i Muhtereme-i Mezkûre’nin şâyân-ı takdîr ve teşekkür olan işbu himmetleri i’lân olunur.

 

Müftî-i Cezîre

Mehmed Ziyâ’ed-dîn

--

 

Sâbık Telgraf Müdîri Nûrî Efendi’nin Arab Ahmed Mahallesi’nde hısâra nâzır bir bâb tahtanî ve fevkânî hânesi nîsân-i Efrencî’nin beşinci Pazar günü Saray-Önü’nde Kahveci Mustafâ Efendi’nin Kırâ’at-hânesi’nde müzâyede-i aleniye ile satılacağından; hâne-i mezkûrın tahtânî dokuz ve fevkânî yedi odasıyle bir arabalığı ve yarım dönüm mikdârı bağçesiyle bir havuzu vardır.

Yine ayni günde mûmâ-ileyh Nûrî Efendi’nin hâne-i mezkûre muttasıl bir ahırıyle ma’a havli uç odalı bir hânesi dahi satılacaktır.

Evleri görmek ve elden uyuşmak ârzûsunda bulunanların Nâûm Kabanî ile Vilson Efendiler’in yazıhânelerine mürâca’at etmeleri i’lân olunur.

(SON)


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 18 13 3 2 29 42
2 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 18 13 2 3 22 41
3 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 18 13 0 5 21 39
4 CİHANGİR GSK 18 10 3 5 5 33
5 LEFKE TSK 18 9 4 5 8 31
6 GÖNYELİ SK 18 9 2 7 5 29
7 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 18 9 2 7 -1 29
8 ÇETİNKAYA TSK 18 8 4 6 1 28
9 TÜRK OCAĞI LİMASOL 18 8 3 7 10 27
10 BAF ÜLKÜ YURDU 18 7 5 6 8 26
11 GENÇLİK GÜCÜ TSK 18 5 4 9 -7 19
12 BİNATLI YSK 18 4 3 11 -15 15
13 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 18 3 5 10 -26 14
14 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 18 2 7 9 -25 13
15 GİRNE HALK EVİ 18 3 2 13 -12 11
16 ESENTEPE KKSK 18 3 1 14 -23 10
yukarı çık