• 14 Kasım 2016, Pazartesi 7:54
HaridFEDAİ

Harid FEDAİ

Hürriyet ve Terakki Kulûbü’nden

Ehalimizin hamiyet ve vatan-perverliklerine istinâden (dayanılarak) işbu şehr-i cârînin (içinde bulunulan ay’ın) 17. cumartesi günü akşamı donanmamız menfaatine tertîb etdiğimiz müsâmere-i fevka’l-âdede maksadın ‘ulviyyet mukaddesiyeti nisbetinde maddî fedakârlıklar göstererek meftar (tabii) bulundukları hakiki Türklük seciye-i kıymet-dârını ızhâr buyuran bi’l-umûm huzzâr-ı kirâma (saygın katılımcılara) bilâ-istisna ve bi’l-hassa her dürlü takdîrâtın fevkinde azîm fedâkârlıklarda bulunduktan sonra iştirâ buyurdukları (satın aldıkları) Levha-i Gurra’yı (Aydınlık Levha’yı: Enver ve Niyazi Beyler’in fotoğrafını – H.F.)

Kulûbe ihdâ (hediye) eden Bodamyalı-zâde Mehmed Münîr Bey’e ve Levhamız açık-artırmasında pek büyük yararlık gösteren Kırâ’at-hâneci (Kulûb Sahibi) hamiyetli Mustafa Efendi’ye ‘alenen beyân-ı teşekkürât olunur.

--

Harbiyye Nâzırı (Savunma Bakanı) Enver Paşa Hazretleri’nin gâyet musanna (san’atça yapılmış) bir kıt’a (aded) tasvîrlerini bi’z-zât tersîm ile (resme dönüştürerek) Kulûbe ihdâ (hediye) etmiş olan Ermeni vatandaşlarımızdan genç san’atkâr Nesîbyan Efendi’ye ma’at-takdîr (takdirlerimizle) teşekkür olunur.

--

Seyf

19 Kânûn-ı Sânî (Ocak) 1914

Pazartesi; Sayı: 91

Donanma –yı Osmânî

Mu’âvenet-i Milliyye Cem’iyyeti

Nâmına Vürüd Eden (Ulaşan) İ’ânât (Yardımlar)

- Girne’de Gilân’lı Mustafa Onbaşı ve Himmet Onbaşı Efendiler ma’rifetiyle (aracılığı ile) sigara tabakası müzâyedesi (açık-artırması) esmânı (toplamı): 17 Şilin 2 Kuruş

- Saray-Önü Mektebi (Okulu) mu’allim-i evveli (ilk-öğretmeni) Remzi Efendi ma’rifet ve delâletiyle mekteb (okul) şâkirdânından (öğrencilerinden) toplanılan: 9 Şilin 7 Kuruş

- Sâbık (Eski) Tahsîldâr İbrahim Hakkı Efendi vâsıtasıyle vukû bulan tahsîlât: 14 Lira 6 Kuruş

- Hürriyyet ve Terakki Kulûbü a’zâsı Efendilerin şehriye (aylık) olarak ta’ahhüdâtından Mustafa Nâim Efendi ma’rifetiyle teşrîn-i evvel (ekim) ve teşrîn-i sânî (kasım) ve kânûn-ı evvel (Aralık) aylıklarından vukû bulan tahsîlât: 6 Lira 2 Şilin 7 Kuruş

- Mehmed Sâ’ib Efendi ve Kırâathâneci (Kulûpcu) Mustafa Efendi ma’rifetleriyle bayramda toplanılan meblâğ: 3 Lira 15 Şilin 5 Kuruş

- Görneçli Mulla Hüseyin Efendi’nin ihdâ eylediği bir kurban derisi esmânı: 2 Şilin 6 Kuruş

- Müderris-zâde Münîr Efendi’nin i’ânesi: 2 Şilin 2 Kuruş

- Saray-Önü’nde Kırâat-hâneci (Kulüp çalıştıranı) Mustafa Efendi’nin ma’rifet ve delâletiyle şehriye (aylık) olarak ta’ahhüd eden zevâtdan kânûn-ı sânî (ocak) aylığına mahsûben mûmâ-ileyhin vukû bulan tahsîlâtı: 3 Lira 15 Şilin 1 / 2 Kuruş

- Mekteb-i İ’dâdî (Lise) şâkirdânı (öğrencileri) efendilerin şehriye (aylık) olarak ta’ahhüdâtından, mekteb-i mezhûr (adı edilen okul) talebesinden (öğrencilerinden) Hüseyin Safa ve Salih Zeki Efendiler ma’rifetleriyle işbu kânûn-ı sânî (Ocak) aylığına mahsûben tahsîl olunan: 19 Şilin 8 Kuruş

Toplam: 30  Lira  11 Şilin  3 Kuruş

Ber-vech-i bâlâ (yukarıdaki) otuz lira on bir şilin üç kuruş bu kere dahi Der-Sa’âdet (İstanbul) Donanma-yı Osmânî Mu’âvenet-i Milliyye Merkez-i Umûmîsi’ne gönderilmiştir.

Gerek şu meblâğın tahsîl ve cibâyetine (toplanmasına) himmet eden efendiler ve gerek şehriye ta’ahhüdât kayd olunarak ibrâz-ı hamiyuyete devam gösteren kulûp ve kırâat-hâne abonâtı ve mekteb (okul) şâkirdâne (öğrencileri) efendiler şâyân-ı takdir ve şayeste-i imtisâldirler.

Bu hususta İbrahim Hakkı Efendi ve Mustafa Naîm Efendi ve Kırâat-hâneci Mustafa Efendi en ziyade gayret-keş ve âmil bulunmakda ve ahâlî-i hamiyyetmendânın büyük hamiyetlerini tahrik ile hayli iş görmekte olmaları mûcib-i ş’krân bir hizmet-î mübecceledir.

Donanma-yı Osmânî’nin takviyesi lüzûmunun derece-i ehemmiyeti şu son zamanlarda herkesçe ma’lûm olduğundan her tarafta Osmânlı his ve muhabbetini taşıyanlarda ibrâz-ı hamiyet ve iştirâk-i mu’âvenete bir meyl ü rağbet uyandığı nazar-ı memnûniyyetle görülmektedir.

Yalnız lâzım gelenler tarafından teşvik ve hüsn-i delâlet îcâb eder.

 

Müftî-i Kıbrıs

Mehmed Ziyâe’d-dîn

 

- Seyf: Bu emr-i hayre delâlet, vazîfe-i İslâmiyyet ve insâniyyetdir. Hılkat-ı beşeriyyenin de muktezâsı budur.

Ümid ederiz, müste’id-i iş’âl olan bu hissiyyâtı, Ada’yı bir devir yapıp uyandıracak ve bununla da vazîfe-i İslâmiyye, vataniye, milliyyeyi îfâ ederek millete hamiyet ü milliyeti göstereceksiniz.

--

Seyf

26 Kânûn-i Sânî (Ocak) 1914

Pazartesi; Sayı: 92

Ajans Royter’in Telgrafları

Polimos’da Kaza

İngiliz donanmasının 7 numaralı tahte’l-bahr (deniz-altı) sefînesi (gemisi) Polimos açıklarında kaybolmuştur. Tahre’l-bahrı (deniz-altı’yı) yüzdürmek için sarf edilen gayretler boşuna gitmiş ve sefine (gemi) on bir kişiden mürekkeb (oluşmuş) mürettebâtıyle beraber ğark olmuştur. Tahte’l-bahrin (deniz-altının) târîh-i inşâsı (yapım tarihi) 1904 idi.

 

Japonya’da Hareket-i Arzıyye (Yer sarsıntısı)

Japonya’da emsâli (eşi) nâ-mesbûk (görülmemeiş) şiddetli zelzelât-ı arzıyye (yer sarsıntıları) ve bürkân (yanar-dağ) indifâ’âtı (patlamaları) devam etmektedir.

Binlerce halk yersiz kalarak ormanlara, kırlara kaçışmaktadırlar.

Nüfusca zâyi’ât (kayıplar) 600 raddelerinde tahmin olunuyor.

İngiltere’de Buhrân-ı Vükelâ

Karîben (yakınlarda) İngiltere Hey’et-i Vükelâ’sında (Bakanlar Kurulu’nda), bahriye programı üzerine bir buhran hâsıl olacağını Deyli Telgraf gazetesi yazıyor.

Gazetenin verdiği ma’lûmâta göre Bahriyye Nâzırı’nın (Denizcilik Bakanı’nın) tertîb ettiği (düzenlediği Bahriyye büdcesi, Maliye Nâzırı (Bakanı) Loid Core tarafından dûçâr-ı i’tirâz olmuş (olumsuz karşılanmış) ve nezâretin (bakanlığın) ekserîsi (çoğu) Maliye Nâzırı’nın (Bakanı’nın) fikrine iştirâk eylemişlerdir.

Bahriyye ve Maliyye nâzırlarının (bakanlarının) arası pek ziyade açılmış olduğundan, ikisinden birinin istifâsına bugün yarın intizâr olunmaktadır.

Bahriyye Nâzırı (Denizcilik Bakanı) Çorçil, kabinede (kurulda) duçâr-ı Mağlûbiyyet olduğu (yenik düştüğü) takdirde tekmil (bütün) Şûrâ-yı Bahrî Hey’eti de istifa edeceklerdir.

Nâzır’ın (Bakan’ın) Tekzîbi (Yalanlaması)

Bahriyye Nâzırı Çorçil bir beyân-nâme neşrederek (yayımlayarak) Kabinenin (Bakanlar Kurulu’nun) müzâkerâtı (görüşmeleri) hakkında matbûâtda (basında) beyân olunan (bildirilen) havadisin (haberlerin) mübâlâğâta (abartmalara) müstenid (dayalı) bulunduğunu ve Erkân-ı Bahriyye’nin istifâsına dâir şâyi’ olan (yayılan) rivâyetin bir esâs (yanlış) olduğunu söylemiştir.

Aden Vak’ası (Olayı)

Aden’den bildirildiğine göre 109’uncu Hindistan Alayı’nın mîralayıyle (albayıyle) yerli zâbiti (subayı), efrâd-ı mahalliyyeden (yerlilerden) biri tarafından katlolunmuşlardır. Su-i kasda sebep olarak kâtilin bu iki mâ-fevkinden (âmirinden) evvelce on beş gün hapsine hüküm verildiği içün intikâm almak fikri olduğu gösteriliyor.

--

İngiliz Gazetelerinde Görülen Mutâlâ’ât (Yorumlar)

Adalar Mes’elesi

Adalar mes’elesi hakkında İngiltere Kabinesi tarafından geçen ay evâsıtında (ortalarında) Düvel-i Mu’azzama’ya (Büyük Devletler’e) tebliğ edilen notaya bu kere İtalya, Avusturya – Macaristan ve Almanya tarafından cevap verilmiştir.

İttifâk-ı Müselles devletlerinin cevabî notaları şehr-i cârînin (içinde bulunulan ay’ın) 14’üncü günü Londra’da Harbiyye Nezâreti’ne (Savaş Bakanlığı’na) tevdî’ edilmiştir (verilmiştir).

Üç Büyük Devlet’in cevâbî notları İngiltere’ce memnuniyetle karşılanmıştır. İttifâk-ı Müselles devletleri de Yûnân işğâli altında bulunan bi’l-umûm (bütün) adaların – İmroz ile Bozca Ada’dan ve Bozca Ada’nın şimalinde (kuzeyinde) ve Çanakkale Boğazı’nın medhalinde (girişinde) kâ’in olup (bulunan) Tavşan Adaları tesmiye olunan (diye bilinen) kayalıklardan mâ’ada (başka) – Yûnân’a terk edilmesine razı oluyorlar.

Yalnız bu muvafakatlerini (onaylarını) Yûnân’ın, cenûbî (güney) Arnavudluk Hudud Komisyonu tarafından Arnavudluk’a ayrılmış olan yerlerden bi’l-fi’il askerlerini çekmesine ta’lik etmişlerdir (ertelemişlerdir).

Limni ile Semender adaları hakkındaki şüphe, İttifâk-ı Müselles’in bu cenabıyle zâ’il olmuş (giderilmiş) oluyor. Çünki Boğaz’a karîb (yakın) olan bu iki adanın da Yûnân’a terk edilmesine bu üç devletin i’tirâz edecekleri söyleniyordu. Ma’a-mâ-fîh cevâb-nâmede öyle bir i’tirâz der-meyân edilmemiştir (yapılmamıştır).

Liman Paşa’nın Mevki’i

Osmânlı Ajansı tarafından İstanbul’daki muhâbirîn-i ecnebiyyeye (yabancı muhabirlere) vukû bulan bir tebliğ me’aline nazaren (bir bildiri anlamına göre), Liman Paşa’nın Osmânlı ordusu ve mekâtib-i askeriye (askeri okullar) müfettiş-i umûmî’si (Genel Müfettişi) sıfatıyle îfâ edeceği (yapacağı) vezâ’if-i mühime (önemli görevler), müşârü’n-ileyhin (adı geçenin) tekmîl (bütün) zamanını işğâle kâfî geleceğinden, General; Birinci Kol-Ordu’nun bi’l-fi’il kumandanlığından ferâğat ederek bu vazîfeyi ma’iyyetinde bir Alman zâbit (subay) bulunacak olan bir Osmânlı Kumandanı’na terk edecektir. Ma’a-mâ-fîh bu havâdisi te’yîd edecek (doğrulayacak) bir teblîğât-ı resmiye henüz İstanbul’da neşrolunmuştur.

Anlaşıldığına göre Rusya’nın i’tirâzına mahal kalmamak için Hükümet-i Osmâniyye Birinci Kol-Ordu’nun bi’l-fi’il kumandasını Alman Generali’nden nez’ etmeğe (almağa) karar vermiştir.

Rusya Sefîri (Elçisi) Hükûmetinden almış olduğu ta’lîmâta (emre) Tevikân (göre) İstanbul’dan hareketi bir müddet daha te’hîr etmiştir (ertelemiştir).

Harbiyye Nezâreti’nin (Savaş Bakanlığı’nın) İcrââtı (uygulamaları) ve Berlin’deki Hissiyât

Osmânlı Harbiyye Nezâreti’nin icrâât-ı ahîresi (son uygulaması) Berlin’de muhtelif hissiyyât (düşünceler) tevlîd etmektedir (doğurmaktadır).

Alman Hey’et-i Askeriyyesi’nin vezâ’ifince (görevlerine göre) ahîren (son zamanlarda) icrâ edilen (yapılan) ta’dîlât (değişiklikler) ve Berlin Sefiri (Elçisi) Mahmûd Muhtâr Paşa’nın geri çağırılması keyfiyetleri mûcib-i bahs ü münâkaşa (tartışma nedeni) olmaktadır. Berlin’de herkes Enver Paşa’nın meziyyât-i şahsiyyesini (kişisel yeteneklerini) tasdik etmekde ise de, müşârü’n-ileyhin (adı edilenin / icrââtı (yaptıkları) esrâr-âlûd (gizemli) bir hareket telâkki ediliyor (sayılıyor).

Şerîf’e Sü’-i Kasd (Öldürme Girişimi)

Paris’den bildirildiğine göre şehr-i cârînin (içinde bulunulan ay’ın) 14’üncü günü Meşrûtiyyetçi Şerîf’in ikâmetgâhına (oturmakta olduğu yere) üstü-başı temiz ve Türk olduğu zannolunan birisi giderek, elinde bir mektup olduğu halde Şerîf’i görmek ister. Hizmetçi gidip haber vermek içün döndüğü sırada, şahs-ı mechûl (bilinmeyen kişi) elindeki ruvelver (tabanca) ile hizmetçiye iki def’a ateş eder. Silâh sesini işiten Salih Bey (Şerîfin dâmâdı) gecelik elbisesiyle odasından dışarı çıkarsa da zâ’ir (ziyaretçi) ona da ateş eder. Bunun üzerine Salih Bey mukabele ederek (karşılık vererek) şiddetli bir ateş te’âtisinde (karşılıklı ateş edilmesinden) sonra şahs-ı mechûlı (bilinmeyen kişiyi) ağırca yaralar.

Şahs-ı mechûl (bilinmeyen kişi) bu yaradan müte’essiren (etkilenerek) vefat etmiş ise de, üzerinde hiçbir gûnâ (türlü) evrak bulunmamıştır.

Hâmil olduğu (taşıdığı) iki ruvelverden biri, Osmânlı polislerinin isti’mâl ettikleri (kullandıkları) ruvelverlerden olduğu için, Şerîf, bu adamı Osmânlı polislerinden biri addetmektedir.

Silâh seslerinin işitilmesi üzerine Paris polisi mahal-i vak’aya (olay yerine) şitâb ederek (gecikmeden giderek) hâneyi ablûka etmiş ve biraz sonra Şerîf’i görmek maksadıyle gelmiş olan ikinci bir şahsı (kişiyi) derdest etmiştir (tutuklamıştır).


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 BAF ÜLKÜ YURDU 0 0 0 0 0 0
2 BİNATLI YSK 0 0 0 0 0 0
3 CİHANGİR GSK 0 0 0 0 0 0
4 ÇETİNKAYA TSK 0 0 0 0 0 0
5 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
6 ESENTEPE KKSK 0 0 0 0 0 0
7 GENÇLİK GÜCÜ TSK 0 0 0 0 0 0
8 GİRNE HALK EVİ 0 0 0 0 0 0
9 GÖNYELİ SK 0 0 0 0 0 0
10 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 0 0 0 0 0 0
11 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
12 LEFKE TSK 0 0 0 0 0 0
13 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 0 0 0 0 0 0
14 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 0 0 0 0 0 0
15 TÜRK OCAĞI LİMASOL 0 0 0 0 0 0
16 YENİCAMİ AK 0 0 0 0 0 0
yukarı çık