• 20 Mart 2017, Pazartesi 8:30
HaridFEDAİ

Harid FEDAİ

İngiliz Gazetelerinde Görülen Mütâlâ’ât (Yorumlar)

Seyf

02 Mart 1914

Pazartesi; Sayı: 97

 

İngiliz Gazetelerinde Görülen Mütâlâ’ât (Yorumlar)

Cevâbî Nota’nın Te’sîrâtı (etkileri)

 

Londra Mu’âhedesi’nin Antlaşması’nın beşinci ve Atina Mu’âhadesi’nin) on beşinci maddeleri mûcibince (uyarınca) ta’yîn-i istikbâli (geleceği), altı büyük devlete terk edilmiş olan Adalar hakkındaki karar, Bâb-ı Âlî’ye (Osmânlı Başbakanlığı’na) tebliğ edildikten 24 saat zarfında Türkiye cevabını verdi.

Bu cevap Devletler’e karşı dostane ve nâzikâne ta’bîrâtla setr olunmuş (donatılmış) bir itâb (azarlama) ve serzenişten (başa-vurmadan) başka bir şey değildir.

Avrupa’nın haksızlığı yüzüneçarpıldıktan sonra, Türkiye kendi meşru (yasal) hukûkunu (haklarını) istihsâle (almağa) çalışacağı cevâbî notada zikrolunuyor.

Devletler, kendi kararlarının tedâbir-i zecriye (baskıcı yöntemler) ile infâzı (uygulanması) hususunda (konusunda) i’tilâf edemeyince (birlik olamayınca), tebî’i (doğaldır ki) Türkler’den başka yolda bir cevap beklenemezdi.

İki mu’âhede (antlaşma) ile kendilerine tevdî edilmiş (verilmiş) olan bir mes’ele hakkında Devletler, karar verirken, o kararın mutâ (bağlayıcı) olacağını ihtâr edemediler. İşte bu sebepten Türkler, Avrupa kararlarının ehemmiyetini (önemini) hiçe tenzil ederek (indirerek) 24 sâatde reddettiler.

Sir Edvard Grey tarafından Devletler’ce şarkda (Doğuda) sulh ve sükûn te’mîn edilecek (sağlanacak) bir surette karar verilmiş olduğu suret-i mutantanada (gösterişli şekilde) i’lân edilirken, Türk notası, “Devletler kararının münâza’ât-ı şedîdeyi (şiddetli tartışmaları) izâle edecek (ortadan kaldıracak) sûretde olmadığını” söylemekden çekinmiyor.

Türkiye; imroz, Tenedos ve Meis adalarının i’âdesini (geri verilmesini) sened ittihâz etmekle (saymakla) beraber, diğer Adalar hakkında kendince kanâ’at-bahş (tatmin edici) olacak bir sûret-i hâl (çözüm şekli) bulmağa çalışacağını bildiriyor.

--

Vilâyât-ı Şarkıyye Islâhâtı

(Doğu İlleri Düzenlemeleri)

 

“Vilâyât-ı Şarkıyye Islâhâtı” nâmıyle (adıyle) uzun bir müddetden beri müzâkerelere (görüşmelere) ve efkâr-ı te’âtîlerine (tartışmalarına) sebep olmuş olan mes’ele (konu), bir sûret-i tesviyeye (çözüme) rabt edilmiştir (bağlanmıştır).

Türkiye’nin talebi (istemesi) üzerine Hükûmât-i Sağire (küçük devletler) teba’asından (uyruklularından) intihâb edilecek (seçilecek) mutahassıslar (uzmanlar) teftîş vazifesiyle (denetleme göreviyle) muvazzaf olarak (atanarak) Şark (Doğu) vilâyetlerinde (illerinde) ıslâhâtın (düzenlemelerin) icrâsına (uygulanmasına) nezâret (gözcülük) edeceklerdir. Vilâyet (il) meclis-i umûmîlerinde (genel kurullarında) – Van ve Bitlis’den mâ’adâ (başka) – temsîl-i nisbî usûlü (önceki uygulama yöntemi) kabul edilmiş ve yalnız bu iki vilâyetde (ilde) Meclis-i Umûmî (Genel Kurul) a’zâsının (üyesinin) münâsafeten (yarı yarıya) İslâm ve Hıristiyân’dan mürekkeb olması (oluşması) takarrur etmişdir (karara bağlanmıştır.)

Müfettişlerle vâlîler arasında zuhûr edecek (çıkacak) ihtilâfât (anlaşmazlıklar) Bâb-ı Alî (Başbakanlık) tarafından halledilecektir (Çözümlenecektir.)

Türkiye mukarrerât-ı ıslâhiyyeyi (düzenleme kararlarını kemâl-i hulus ile (özenle) t6atbik ettiği sûretde (uyguladığı takdirde) Asya İmparatorluğu sağlam bir esâsa (temele) rabt edilmiş (bağlanmış) olacaktır.

--

Anadolu Şimendüferleri (Trenleri)

Ve

Fransız – Alman İ’tilâfı (İş-birliği)

Geçen sonbahardan beri Asyâ-yı Suğrâ (Küçük Asya / Anadolu) şimendüferleri (trenleri) hakkında Berlin’de icrây-ı müzâkere etmekde olan (görüşme yapmakta olan) Fransız ve Alman murahhasları (delegeleri) arasında nihayet i’tilâf (iş – birliği) hâsıl olmuş ve efrencî şubatın 15. Günü bu bâbda (konuda) tanzîm olunan (düzenlenen) i’tilâf-nâmeye (anlaşma metnine) sah keşîdesi mu’âmelesi icrâ olunmuştur (onay imzası atılmıştır.)

Bundan sonra Bağdad şimendüferiyle (treniyle) Halîc-i Fâris hakkında İngiltere, Almanya ve Türkiye arasında zâten esasları hazırlanmış olan suver-i i’tilâfiyyenin (iş-birliği suretlerinin) ikmâli (tamamlanması) ve bi’l-hâssa (özellikle) Paris’de pek yakın bir zamanda Türk istikrâzının (borçlanmasının) akdı (yapılması) mes’eleleri kalmış oluyor.

Bu i’tilâflar (iş-birlikleri) net,cesinde Anadolu’da şimendüfer (tren inşası (yapılması) hakkındaki nüfûz nekâbetleri (güç yarışmaları) külliyen (hepten) ber-taraf olunacaktır (kaldırılacaktır.)

Şimdik, mukarrerât mûcibince (kararlar uyarınca) Anadolu’nun şimâl (kuzey) kısmı şimendüferleri (trenleri) Fransa ve Rusya’ya; tekmil (bütün) Suriye’dekiler Fransa’ya âid olacağı gibi, Bağdad hattı ile şu’bât-ı lâzımesi (gerekli bölümleri) her dürlü müdâhaleden (engellemeden) âzâde olarak (etkilenmeksizin) Almanya’ya âid olacaktır.

Almanlar Bağdad hattına şimâlden (kuzeyden) şu’beler (bölümler) ilsâkına (eklenmesine) da salâhiyetdâr (yetkili) olacaklarsa da Karadeniz’e bir mahrec (çıkış yeri) yapamayacaklardır.

Mukarrerât-ı i’tilâfiyyenin (İş-birliği kararlarının) esas i’tibârıyle, zikrolunduğu vechile (değinildiği gibi), muhtelif dâ’ire-i nufûzları (etki merkezlerini) tahdîd eylediği (dışladığı) ma’lûm ise de (bilinir ise de), i’tilâfların (iş-birliklerinin) tafsîlâtı (ayrıntıları) neşrolunmayacağı (yayınlanmayacağı), mahâfil-i mâliyede (mâlî çevrelerde) deverân eden (dolaşan) şâyi’âtdan (söylentilerden) istidlâl olunuyor (çıkarılıyor.)

--

Arnavudluk Prensi

Arnavudluk’un müntehib (seçilmiş) hükümdârı Prens Veyd, yeni tahtı kat’iyyen kabul edip işe başlamazdan evvel, muhtelif Avrupa pây-i tahtlarını (baş-kentlerini) ziyaret etmeği münâsib görmüş ve bu fikrini mevki-i icrâya koymak (yürürlüğe geçirmek) için Avrupa kıt’asında bir devir (dolaşım) yapmağa çıkmıştır.

Şubat’ın 18’inci günü Londra’ya muvâsalat ederek (ulaşarak) ricâl-ı hâriciyye (dış-işleri önde-gelenleri) ve İngiltere hükümdârıyle (Kıralıyle) mülâkât etdikten (görüştükten) sonra, 13 saat zarfında Londra’yı terk ederek Paris’e gitmiştir.

Bundan evvel Roma, Viyana ve Berlin’i de ziyaret etmiş olan Prens, bu kere Es’ad Paşa’nın riyâset ettiği (başkanı olduğu) Arnavud Hey’eti’ni kabul etdikten sonra Drac’a giderek vezâ’if-i hükümdârîye (hükümdarlık görevlerine) mübâşeret edecektir (başlayacaktır.)

 

Balkanlılar Münâsebâtı (İlişkileri)

Sâbık (eski) Müttefikler’in münâsebât-ı siyâsiyyesi (siyasî ilişkileri) henüz tamamıyle avdet etmemiştir. Yalnız Sırbistan, Bulgaristan arasında 17 Şubat tarihinde münâsebât (ilişkiler) resmen i’âde olunmuştur (başlamıştır).

Sırbistan’ın Sofya Sefâretine (Elçiliğine) ta’yin edilmiş olan Çolak Antiç, Bulgar Kıralı tarafından sûret-i resmiyyede kabul edilmiş ve bu suretle iki hükûmetin münâsebât-ı siyâsiyyesi tekrar te’essüs etmiştir (kurulmuştur.)

Yûnân ve Bulgar münâsebâtına (ilişkilerine) gelince: Bu hususta yeni bir hat ve (adım) atılamamıştır. Her iki hükûmet evvelce iâde-i münâsebât (ilişkilerin yeniden başlaması) içün üserânın (askerlerin) teslimini şart koymuşlardı. Bulgar Hükûmeti bu şarta tevfikan (uygun olarak) Bulgaristan’da bulunan bi’l-umûm (bütün) Yûnân esirlerini tahliye etdiği (serbest bıraktığı) halde, Yûnân Hükümeti bu şarta el-ân (hâlâ) ittibâ etmemekde (uymöamakda) ısrar ediyor.

Hâlâ Selânik’de ve mahal-i sâ’iredeki (başka yerlerdeki) Yûnân hapis-hânelerinde birçok Bulgar gönüllüleri bulunmakdadır.

Yûnânîler Bulgar esirlerini tahliye etmedikce (serbest bırakmadıkça) tabîî her iki hükûmet arasında münâsebât-ı siyâsiyye (siyasî ilişkiler) avdet edemeyecektir.

--

 

İstikrâz (Borçlanma) Mes’elesi

Alaman ve Fransız murahhasları (delegeleri) arasında Anadolu şimendüferleri hakkında hâsıl olan i’tilâf (iş-birliği) üzerine Osmânlı istikrâzının (borçlanmasının) ‘akdine (yapılmasına) doğru bir hat ve (adım) daha atılmıştır.

Zâten Câvid Bey’le Fransa Hükûmeti arasında takarrur etmiş (kararlaştırılmış) olan i’tilâf (iş-birliği), istikrâzın (borçlanmanın) nihayet gelecek Nisana kadar sûret-i kat’iyyede (kesin olarak) akdine (yapılmasına) bir mâni (engel) kalmadığını gösteriyor.

Ma’a-mâ-fîh (bununla birlikte) Hükûmet-i Osmâniyye’nin sene-i mâliyesi (mâlî yılı) hıtâm bulmakta (sona ermekte) ve el-yevm (günümüzde) intihâbâtı (seçimleri) neticelenmek üzere olan Meclis-i Meb-ûsân’ın (Mebuslar Meclisi’nin) pek yakın bir zamanda ictimâ’a (toplanmağa) dâvet olunması takarrur etmekde (kesinleşmekte) olduğundan, gelecek sene zarfında atacağı adımları ta’yîn edebilmek (kararlaştırmak) içün Hükûmet-i Osmâniyye hâl ü mevki’i (durumunu) meşkûkiyyetden (kararsızlıktan) âzâde (arınmış) görmek istediğini Fransa Hükûmeti’ne ithâm etmişdir (bildirmiştir). Takarrur etmiş (kesinleşmiş) olan büyük istikrâza (borçlanmaya) mahsûben (göre) Hükûmet-i Osmâniyye Paris’den mühim avanslar alabilecek ve istikrâz (borçlanma) hakkındaki mu’âmelâtın (işlemlerin) ihtiyâcât-ı mübremesini (âcil gereksinimlerini) bu avanslarla te’min edecektir (sağlayacaktır)

--

Tasvîr-i Efkâr’dan:

On İki Ada’nın Tahliyesi

Berliner Tağblat gazetesinin Roma muhabiri, İtalya’nın taht-ı işgalinde (işgali altında) bulunan Adalar’ın karîben (yakında) tahliye edileceğine (boşaltılacağına) dâir Tan gazetesine iş’ârât-ı atiyyede bulunuyor (aşağıdaki bilgileri veriyor):

Hükûmet-i Osmâniyye; İtalya’nın Anadolu’da taleb ettiği (istediği) imtiyâzâtı (ayrıcalıkları) i’tâ eylemiştir (vermiştir).

Şekle dâir tanzim edilecek daha ba’zı noktaları mevcûd olduğundan, husûle gelen (oluşturulan) i’tilâf-nâme (iş-birliği metni) birkaç güne kadar imza edilecektir.

İ’tilâf-nâmenin (iş-birliği metninin) imza edilmesini müte’âkib (imzalanmasından sonra) rehin makamında hıfz edilen (tutulan) bu On İki Ada, Hükûmet-i Osmâniyye’ye i’âde edilecektir.

--

Sefîrlerimizin (Elçilerimizin) Telgrafları

Cevâbî notanın Avrupa kabinelerinde (Bakanlar Kurulu’nda) icrâ ettiği (yaptığı) te’sîrât (etkiler) hakkında rüferâ-yı Osmâniyye (Osmanlı Elçileri) tarafından Bâb-ı’Âlî’ye muttasıl (kesintisiz) telgraflar vârid olduğunu (ulaştığını) ve bu telgraflara nazaren (göre) evvelce de tahmin ettiğimiz vechile (gibi) Bâb-ı Âlî cevâbının Düvel-i Mu’azzama (Büyük Devletler) Kabineleri’nce (Bakanlar Kurulları’nca) müsâ’id (uygun) bir suretle telâkki edildiğini (sayıldığını) öğreniyoruz.

Adalar mes’elesi’nin doğrudan doğruya ve bir sûret-i müsâlemet-kârânede (barış anlayışı içinde) Türkiye ile Yûnânistân beyninde (arasında) halledileceğine (çözümleneceğine) dâir Bâb-ı Âlî mahâfilinde (çevrelerinde) ızhâr edilen (beslenen) ümidler günden güne kuvvet bulmaktadır.

--

Edebiyyât

 

- Bir zâtın ictimâsı (ilgisi) üzerine Hazret-i Enver’in tasvîri’çün söylenmişdir –

Gönül, bir dâver-i âlî-hısâle öyle hasretdir

Ki resm-i dil-pezîri inşirâh-ı sadre kuvvetdir

Hemîşe hayre masrûfdır işi ayn-ı kirâmdır

Cenâb-ı “Enver”i seyr eyle timsâl-i hamiyyetdir

Vücûd-ı es’adı Hakkdan bize mahz-ı ‘inâyetdir

 

Şecâ’at, sıdk u gayretle müzeyyen cevher-i zâtı

Cemâl-i bâ-kemâlinden ıyândır hüsn-i niyyâtı

Müsellemdir anın her hâlde ‘irfân ü kemâlâtı

Cenâb-ı “Enver”i seyr eyle timsâl-i hamiyyetdir

Vücûd-ı es’adı Hakkdan bize mahz-ı ‘inâyetdir

 

Hulûs-ı niyete makrûn bütün âmâl ü tedbîri

Madîs-i “utlubu’l-hayr”ı eder ihtâr kasvîri

Sakın uğraşma iknâ’a gürûh-ı ehl-i tezvîri

Cenâb-ı “Enver”i seyr eyle timsâl-i hamiyyetdir

Vücûd-ı es’adı Hakkdan bize mahz-ı ‘inâyetdir

 

Kaytaz-zâde Nâzım

--

Havâdis-i Mahalliyye

(İç Haberler)

 

- Sâbık tahsildâr Kosta Babadobullo ihtilâs etdiği (çaldığı) meblâğ (para) içün aleyhine sirkat (hırsızlık) dâvâsı ikâme edildiğinden (açıldığından) üç sene habse mahkûm olmuştur.

- Lâkadamya karyeli (köylü) Giryago Dimitri ve Nikola Lefteri, karye-i mezbûreli (ayni köyden) Mihaili Andoni’yi kasden katlettikleri ‘inde’l-muhâkeme (muhakeme sonunda) sâbit olduğundan (anlaşıldığından) her ikisinin de i’dâmına karar verilmiştir.

--

Difteri (Kuşpalazı)

Balcı – Ayazması’nda İyulya Kostanti isminde 20 yaşlarında bir Rum kızı difteri hastalığına dûçâr olarak (tutularak) berâ-yı tedâvî (tedavi için) Lefkoşa Hastahânesi’ne naklolunmuştur (aktarılmıştır).


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 13 10 2 1 22 32
2 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 13 10 2 1 17 32
3 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 13 8 0 5 11 24
4 CİHANGİR GSK 12 6 3 3 2 21
5 ÇETİNKAYA TSK 13 6 3 4 1 21
6 TÜRK OCAĞI LİMASOL 13 6 2 5 7 20
7 GÖNYELİ SK 13 6 2 5 4 20
8 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 13 6 2 5 -3 20
9 LEFKE TSK 13 5 4 4 0 19
10 BAF ÜLKÜ YURDU 12 5 3 4 8 18
11 GENÇLİK GÜCÜ TSK 13 3 4 6 -6 13
12 BİNATLI YSK 13 4 1 8 -9 13
13 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 13 2 7 4 -12 13
14 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 13 1 5 7 -16 8
15 GİRNE HALK EVİ 13 2 1 10 -10 7
16 ESENTEPE KKSK 13 2 1 10 -16 7
yukarı çık