• 21 Kasım 2016, Pazartesi 8:00
HaridFEDAİ

Harid FEDAİ

İngiliz Gazetelerinde Görülen Mutâlâ’ât (Yorumlar)

Seyf

26 Kânûn-i Sânî (Ocak) 1914

Pazartesi; Sayı: 92

 

İngiliz Gazetelerinde Görülen Mutâlâ’ât (Yorumlar)

 

Şerîf’e Sü’-i Kasd (Öldürme Girişimi)

Paris’den bildirildiğine göre şehr-i cârînin (içinde bulunulan ay’ın) 14’üncü günü Meşrûtiyyetçi Şerîf’in ikâmetgâhına (oturmakta olduğu yere) üstü-başı temiz ve Türk olduğu zannolunan birisi giderek, elinde bir mektup olduğu halde Şerîf’i görmek ister. Hizmetçi gidip haber vermek içün döndüğü sırada, şahs-ı mechûl (bilinmeyen kişi) elindeki ruvelver (tabanca) ile hizmetçiye iki def’a ateş eder. Silâh sesini işiten Salih Bey (Şerîfin dâmâdı) gecelik elbisesiyle odasından dışarı çıkarsa da zâ’ir (ziyaretçi) ona da ateş eder. Bunun üzerine Salih Bey mukabele ederek (karşılık vererek) şiddetli bir ateş te’âtisinde (karşılıklı ateş edilmesinden) sonra şahs-ı mechûlı (bilinmeyen kişiyi) ağırca yaralar.

Şahs-ı mechûl (bilinmeyen kişi) bu yaradan müte’essiren (etkilenerek) vefat etmiş ise de, üzerinde hiçbir gûnâ (türlü) evrak bulunmamıştır.

Hâmil olduğu (taşıdığı) iki ruvelverden biri, Osmânlı polislerinin isti’mâl ettikleri (kullandıkları) ruvelverlerden olduğu için, Şerîf, bu adamı Osmânlı polislerinden biri addetmektedir.

Silâh seslerinin işitilmesi üzerine Paris polisi mahal-i vak’aya (olay yerine) şitâb ederek (gecikmeden giderek) hâneyi ablûka etmiş ve biraz sonra Şerîf’i görmek maksadıyle gelmiş olan ikinci bir şahsı (kişiyi) derdest etmiştir (tutuklamıştır).

 

 

Havâdis-i Mahalliyye

(İç Haberler)

 

Hükûmet’in Nazar-ı Dikkatine

Orman Dairesi’ndeki işlerin çokluğundan şikâyet edilerek fazla me’mûr ilâve edilmesi taleb olunduğunu (istendiğini) işitiyoruz! Halbuki Orman Baş-Kâtibi Kostantanidis’i EKSERİYE Defter-i Hâkânî (Tapu) Dâiresi’nin, dâire hârici işlerle meşgul olduğunu görmekteyiz. Acaba Hükûmet’in bu bâbda (konuda) ma’lûmâtı (bilgisi) yok mu?

 

Fevka’l-âde (Olağan-üstü) Bir İvtimâ (Toplantı)

(Alâkadârânımızın Nazar-ı Dikkatine)

Baş-Despot Girillo Efendi matbû’ât-ı mahalliye (yerli basın) vâsıtasıyle bütün kiliseler mütevellilerini (sorumlularını), Rûm Kavânîn (Yasama Meclisi) a’zâlarını (üyelerini), doktor, muhtar ve a’zâları (üyeleri); Donanma İ’ânesi (Yardımı) içün müzâkere etmek (görüşmek) üzre 01 Şubat 1914 tarihinde Despot-hâne’ye da’vet ediyor.

--

Amiral Kunduriyodis Yûnân gazeteleri vasıtasıyla neşrettiği bir beyân-nâmede, Kıral Kostantin drednotunun iştirâsı (satın alınması) içün bütün Yûnânîleri hamiyete (katkıda bulunmağa) da’vet ediyor.

 

Kaza

Mağusa kazasının Prasko karyesinde (köyünde) 17 yaşlarında Eleni isminde bir Rûm kızı, kardeşinin düğününde hizmet etmekte iken, yüksek bir mevki’den sukût ederek (düşerek) terk-i hayat etmiştir (ölmüştür).

--

Defterdâr Mu’âvini (Yardımcısı) ta’yîn edilen Mister Menlard, geçen hafta Kıbrıs’a muvâsalat ederek (ulaşarak) vazîfesine mübâşeret etmiştir (başlamıştır).

--

Yûnânistân’dan vürûd eden (gelen) en son tarihli Nea Ellas gazetesinde okunduğuna göre, Hükûmet-i Osmâniyye İtalya’dan sekiz torpido ile iki kruvazör satın almıştır.

Bu kruvazörlerden birisi Drama ve diğeri ise Ay Marto kruvazörü imiş. Gibriyagos Filâks’ın kulağı çınlasın!

--

Yüzbaşı Mavro Kordado’nun yerine Polis Müfettişi olarak Mülâzim (Teğmen) rütbesinde bir İngiliz ta’yîn edilip geçen hafta Cezîre’ye (Ada’ya) muvâsalat ederek (ulaşarak) vazîfesine mübâşeret etmiştir (başlamıştır.

 

Ma’ârif (Eğitim) Mutahassıslarının (Uzmanlarının) Raporu

Geçen Pazar günü Kıbrıs ma’ârifi hakkında tedkikâtda (araştırmalarda) bulunmak üzre Cezîre’ye (Ada’ya) gelerek teftîşâtda (incelemelerde) bulunan mutahassıslar (uzmanlar) bu kere raporlarını Müstemlekât Nezâreti’ne (Sömürgeler Bakanlığı’na) takdim, ve Nâzır (Bakan) tarafından bunların nukat-ı mühimmesi (önemli noktaları) ehaliye i’lân olunmak üzre Kıbrıs Valiliği’ne irsâl olunmuştur (ulaştırılmıştır).

Raporun aslı şimdilik tercüme edilmekte olup tercüme hıtâm bulur bulmaz (biter bitmez) Meclis-i Kavânîn’in

(Yasama Meclisi’nin) yevm-i güşâdında (açılış gününde) Meclisin masasına vaz’ edilecek (konulacak); ve a’zâların (üyelerin) fikirleri alındıktan sonra tekrar Londra’ya irsâl edilerek (ulaştırılarak) alınan cevap üzerine yeni bir Ma’ârif Kanunu kaleme alınarak Meclis’in 1915 senesi devre-i ictimâ’iyyesinde (toplantı döneminde) berâ-yı tasdik (onay maksadıyle) Meclis’e takdim edilecektir.

Bu bâbdaki (konudaki) fikrimizi şimdilik ileriye terk ediyoruz. Çünkü M’ârif (Eğitim) mes’elesi milletin ruhudur.

 

Değirmenlik Tahsildarı

Değirmenlik Tahsildarı Kosta’nın muhakemesi geçen cum’a-ertesi rû’yet edilip (dinlenip) 17 Şubat 1914 de in’ikâd edecek (oturum yapacak) Meclis-i Mevkûte’ye (günü belirtilecek mahkemeye) havale olunmuştur.

 

Betâ’etin (Ağır Yürekliliğin), Tenbelliğin,

Hasîsliğin (Pintiliğin) Netîce-i Elîmesi

(Çok Üzücü Sonu)

İki seneden beri harâbe müşrif (yıkılma halinde) olup ta’mîre (onarıma) muhtaç idiyse de; tembelliğinden, hasisliğinden (pintiliğinden) ta’mir edemediğinden, mâh-ı cârînin (içinde bulunulan ay’ın) 18’inci Pazar günü

tulû-ı şemşden (güneşin doğmasından) bir saat sonra Aya-simyo’lu (Avtepe) Guselli Hüseyin’in hânesi münhedim (harabe) olarak, gelini bulunan hemşîre-zâdem Hayriye ve bir buçuk yaşındaki kız çocuğu ve Guselli Hüseyin enkâz (yıkıntı) altında kalmışlardı. Bu hali gören, işiten ehali oraya giderek çocuğu meyyiten (ölü olarak) ve Hayriye’yi sol ayağı kırık olduğu halde hayyen (sağ) ve Guselli Hüseyin’in dahi hiçbir tarafı sakatlanmaksızın çıkarılmıştır.

Hayriye’nin hikâyetine (anlattıklarına) nazaren (göre), hânenin yıkılacağını, direğinin şark (doğu) cihetine (tarafına) temâyülünden (yaklaşımından) anlamışlar ve dışarı kaçmağa teşebbüs etmişlerse de; Guselli Hüseyin bırakmamış; “durun, şimdi ben onarırım” diyerek direği takırdatmağa başlamış ve heman yıkılmıştır. Tehlike göründüğü halde kaçmayıp da o tehlike altında kalmayı tercih edecek derecede ahmaklıkda bulunacağını kim tahmin eder? Meğer deli olsun!

Ahmed Hulûsî

--

Hürriyyet ve Terakki Kulübü’nden:

Hasılatı Donanma menfaat,ne olmak üzre 17 Kânûn-ı Sânî (Ocak) 1914 tarihinde Hürriyet ve Terakki Kulübü tarafından tertib edilen müsâmere (gece eğlencesi) hesâbâtı mubîn (gösteren) cedveldir:

 

Makbûzât (Makbuzlar)

Enver – Niyazi Levhası Müzâyedesinden Hâsıl olan 81 Lira 8 Şilin 6 Kuruş

Duhuliyye (Giriş) Biletleri Esmânı (Bedelleri)  26 Lira 13 Şilin 6 Kuruş

TOPLAM:  108 Lira 1 Şilin 6 Kuruş

 

Te’diyât (Ödemeler)

Ber-mûcib-i Müfredât Mecmû’u Masraf  2 Lira  15 Şilin

(Türlü Maddeler Toplamı)

Hâsılât-ı Sâfiyye Olup Donanma

Menfa’atine Âid Olan  105 Lira  6 Şilin  6 Kuruş

TOPLAM  108 Lira  1 Şilin  6 Kuruş

 

Ber-vech-i bâlâ (yukarıdaki) hâsılât-ı sâfiyye yekûnü olan 105 lira, 6 şilin ve 6 kuruş, Donanma-yı Osmânî Mu’âvenet-i Milliyye Cem’iyyeti Der-Sa’âdet (İstanbul) Şu’besine irsâl kılındığı; ve müsâmere (eğlence) gecesi ihdâ (hediye) edilen 13 aded sâat ile bir yüzük, aynen elde mevcûd olup, bunların da karîben (yakında) nakde tahavvül ile (paraya dönüştürülerek) Merkez’e İrsâli (iletilmesi) mukarrer olduğu (karara bağlandığı) i’lân olunur.

Lefkoşe-Hürriyyet ve Terakki Kulübü

--

Seyf

26 Kânûn-ı Sânî (Ocak) 1914

Pazartesi; Sayı: 92

 

Mesâ’î-i Lâzımede

Kusûr Etmeyelim

(Gerekli Çalışmalarda İhmal Etmeyelim)

Bu ma’lûm (bilinen) bir şeydir ki insan fıtraten (yaradılıştan) hayır ve şerden (iyilik ve kötülükten) iki cihete dahi mazhardır (sahiptir). Hayırü’n-nâs (Halka yardımcı) olmak şerefine nâil olanlar (kavuşanlar); benî nev’inin (insan-oğlunun) elinden geldiği, gücü yettiği kadar hemîşe (sürekli) istihsâl-i refâh ve sa’âdetine hizmetle muvakkar (saygın); şerrü’n-nâs (halka karşıt) derekesine (düzeyine) düşenler ise mecbûl oldukları (yaratıldıkları)

fıtrat-ı hasîse (cimri kimlik) iktizâsınca (yüzünden) daima cihet-i şerri (kötülük yönünü) iltizâm ile (tutarak) cem’iyyet-i insâniyye (toplum) arasında medhûl (rezil) ve muhakkar (aşağılanmış / horlanmış) olagelmişlerdir! Ne çare ki ekser (çoğu) tebâyi’de (kimselerde) meşhûd olan (görülen) ağrâz-ı nefsâniyye (kişisel çıkarlar), hasenât-ı meşkûreye (teşekküre değer iyiliklere) bedel (karşılık) birtakım seyyi’ât-ı menfûre (iğrenç olaylar) tevlîd etmekden (doğurmaktan) hâlî (uzak) kalmıyor!

Nitekim insanın idâme-i hayatına (yaşamını sürdürmesine) hizmet edecek birçok maddiyât-ı nâfi’a (yararlı şeyler) dururken, yine müştehiyyât-ı nefsâniyye (bencillik) ilcâsıyla (yüzünden) me’kûlât-ı muzırreye (zararlı yiyeceklere) meyl ü rağbet etmesi (ilgi göstermesi), mûcib-i hayret ve teessür olan (hayret ve üzüntü yaratan) hallerden değil midir?!

Şu sâha-i ğabrâ (yeryüzü), gayet vâsi (geniş) bir hadika-i behcet-fezâya (güzel bir bahçeye) teşbih olunur (benzetilir) ise; ebnâ-yı beşer (insanoğlu) o bahçede mağrûs (kök salmış) eşcâr-ı mütenevvi’aya (türlü ağaçlara) benzer!

Kimi semere-dâr (verimli) olur, mîve-i hoş-güvâti (lezzetli meyveler) ile telzîz-i dimâğ eder (ağzı lezzetlendirir). Kimi de “haşeb mesnedet” kabîlinden (odun misali) olarak ne semere (ürün) verir, ne de bulunduğu mevki-i dil-ârâya (güzel yere) ziynet-bahş olur (reng katar)!

Şu mukaddemeyi (girişi) serd etmekden (yayımlamakdan) maksad; mesmü’âtımıza nazaren (işittiğinize göre) i’âne-i bahriye (Donanmaya Yardım) hususunda ba’zılarının ibtidâr-ı mâlîsi (maddi gücü) nisbetinde ibzâlî-i fütüvvetle (bol bol vererek) selâmet-i maslahatı (işin gereğini) te’mîn edememelerinden (sağlayamadıklarından) dolayı efkâr-ı umûmiyyede (kamuoyunda) husûle gelen (oluşan) hoşnudsuzluğu beyândır (bildirmektir).

Acaba böyle şân-ı insâniyyete şeyn (utanç) getirecek bir hâl-i garâbet-iştimâl (anlaşılmaz olay), erbâb-ı vicdân ve insâf nazarında nasıl tecvîz olunabilir? (normal karşılanabilir?)

Din ve devletin mehlike-i inkırâza (çöküntü uçurumuna) ma’rûz olduğu (düştüğü) bir sırada, vazîfe-i İslâmiyyete terettüb eden (düşen) mu’âvenet (yardım) ve meziyet-i hamiyyetkârâneden (yurt-severlik kimliğinden) el çekmek, ne muktezâ-yı hâle (içinde bulunduğumuz ortama), ne mürüvvete (mertliğe), ne de insâniyyete yakışır!

“Âdem (insan), ana (ona) derler ki, ede kalb-i rakiki (duyarlı yüreği), âlâm-ı benî nev’î ile (insanoğlunun elemleri, üzüntüleri ile) kesb-i melâlet!” (uyum içinde olur).

Şâyân-ı te’essüfdür ki milletimizden ba’zıları meydân-ı hamiyyetde (yurt-severlik konusunda) yâr u ağyâre (dost düşmana) karşı ibrâz-ı semâhat (yardım-severlik) edememiş ve yalnız cüz’iyyât kabilinden (az sayılacak) bir meblâğ i’tâsıyle (ücret vermekle) iktifâ eylemiştir (yetinmiştir.)

Reviş-i hâlden (gidişimizden) pek kolay istidlâl olunabilir (anlaşılabilir) ki ahlâk ve mizâcımız acınacak derecede müteğayyir olmuştur (değişmiştir)!

Çünki hasenât (olumlu işler) uğrunda fevka’l-âde imsâk ediyoruz (cimri davranıyoruz) da, huzûzât-ı nefsâniyyemiz (kişisel zevklerimiz) yolunda gayr-ı meşrû (olumsuz) olarak bir hayli nukûd (para) telef etmekten çekinmiyoruz!

(Devam edecek)


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 BAF ÜLKÜ YURDU 0 0 0 0 0 0
2 BİNATLI YSK 0 0 0 0 0 0
3 CİHANGİR GSK 0 0 0 0 0 0
4 ÇETİNKAYA TSK 0 0 0 0 0 0
5 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
6 ESENTEPE KKSK 0 0 0 0 0 0
7 GENÇLİK GÜCÜ TSK 0 0 0 0 0 0
8 GİRNE HALK EVİ 0 0 0 0 0 0
9 GÖNYELİ SK 0 0 0 0 0 0
10 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 0 0 0 0 0 0
11 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
12 LEFKE TSK 0 0 0 0 0 0
13 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 0 0 0 0 0 0
14 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 0 0 0 0 0 0
15 TÜRK OCAĞI LİMASOL 0 0 0 0 0 0
16 YENİCAMİ AK 0 0 0 0 0 0
yukarı çık