• 05 Aralık 2016, Pazartesi 9:18
HaridFEDAİ

Harid FEDAİ

Kıbrıs Merkez Şu’besi Riyâset-i ‘Aliyyesine

Seyf

26 Kânûn-ı Sânî (Ocak) 1914

Pazartesi; Sayı: 92

Donanma-yı Osmânî Mu’âvenet-i Milliyye

Cem’iyyeti Merkez-i Umûmîsi

3485

Kıbrıs Merkez Şu’besi Riyâset-i ‘Aliyyesine

Ma’lûm-ı ‘Âlî-i kerîmâneleri buyurulduğu vechile i’âne-i milliyyemiz içün cem’ edilen mebâliğin mâ-vaz lehinden ğayrı hîçbir mahalle sarf edilmeyerek şu’belerimizde teraküm edecek i’ânâtın pey-der-pey Merkez-i Umûmî’ye irsâli sûretiyle beher ay nihâyetinde mevcûd sandukın temâmen irsâliyle o ay hesâbının kapadılması Cem’iyyetimiz Nizâm-nâmesinin ahkâm-ı mahsûsası iktizâsından bulunmuş olduğu cihetle hiçbir şahıs veyâ bank ve emsâli mü’esseseye ikrâz ve tevdî edilmeyeceği tabi’î ise de; şu aralık ba’zı mahallerde beyne’l-nas bu yolda kil u kâl tekevvün etmekde olduğu istihbâr kılındığından husûs-ı mezkûr son derece nazar-ı dikkatde bulundurulmakla berâber, velev muvakkat sûretde dahi olsa hîçbir mahalle verilmemesi bu kere ta’mîmen bi’l-cümle şu’abâtımıza iş’âr kılınmış olmağla, şu’be-i muhteremelerince dahi mülhakâtınıza îfâ-yı teblîğâta müsâra’at buyurulması kemâl-i ehemmiyetle recâ olunur Efendim Hazretleri.

18 Kânûn-ı Sânî 329

--

Seyf Gazetesi Sâhib-i İmtiyâzı

İzzetlû Mehmed Münîr Bey Efendi’ye

Efendim Hazretleri,

Bazı taraflarda Donanma-yı Osmânî nâmına cem’ edilmekde (toplanmakta) olan i’ânâtı (yardımları) bir müddet tenmiye (çoğaltma) ve istitbâh edüp (kazanç sağlama) çoğaldıktan sonra göndermek fikrinde oldukları istihbâr kılınmış (haber alınmış); ve bu ise Vem’iyyet’in ta’lîmât-ı husûsiyyesine muhâlif (uygunsuz) bulunduğundan, Dern Sa’âdet (İstanbul) Merkez-i Umûmöîsi’nden bu bâbda (bu konuda) vüsûd eden (iletilen) tahrîrât-ı resmiye, umûmun ma’lûmâtı olmak üzre, lutfen, gazete-i mu’teberenize aynen derc ve yine tarafıma i’âde buyurulması temennî olunur.

Ve Cezîre’nin (Ada’nın) her tarafında toplanan î’ânât (yardımlar) Der-Sa’âdet’ce (İstanbul’ca) mûcib-i suhûlet (kolaylık nedeni) olmak üzre, bir elden, ya’nî şu’beniz vasıtasıyle gönderilmesi husûsu dahi ta’limât iktizâsından (buyruk gereğinden) bulunduğu ve her ay, her taraftan vürûd edecek (gönderilecek) i’ânât (yardımlar) Bank-ı Osmânî’ye teslîmen bir kıt’a (adet) çek ile Merkez-i Umûmî’ye takdim kılınacak ise de, hangi taraftan gönderildiği, müfredât vechile, Merkez’e gönderilecek tahrîrâtda (yazışmalarda) bildirileceği gibi, gazetelerde dahi i’lân kılınacağı başkaca i’lân olunur.

Müftî-i Kıbrıs

Mehmed Ziyâeddin

--

Donanma-yı Osmânî Mu’âvenet-i Milliyye Cem’iyyeti

Merkez-i Umûmîsi’nden Vürûd (Gönderilmiş) Tahrîrâtın

(Yazışmaların) Sûretidir:

Donanma-yı Osmânî Mu’âvenet-i Milliyye

Cem’iyyeti Merkez-i Umûmîsi

Umûmî: 6114

Husûsî: 37

Lefkoşe’de Hürriyyet ve Terakki Kulübü

Hey’et-i Muhteremesi’ne

He

Hey’et-i Muhteremeleri tarafından Iyd-ı Sa’îd-i Adha’da (Kurban Bayramı’nda) güşâd olunan (açılan) sergiden hâsıl olup Kıbrıs Müftülüğü vâsıtasıyle irsâl kılınmış (gönderilmiş) olan on beş bin dokuz yüz otuz kuruş (sağ akçe) ile aynen bir altun sâat, Merkez-i Umûmîmiz’ce bi’t-teslîm, mukabillerinde tanzîm kılınan 314-74 ve 8-80 numrolu iki kıt’a (adet) makbuz, mezkûr Müftülük Me’mûriyyet-i Aliyyesi’ne takdim kılınmış ve Hey’et-i Muhteremeleri’nin bu bâbdaki hıdemât ve mesâ’î-i vatan-perverânesi, Hey’et-i İdâre’mizce takdir olunarak Kulûb nâmına bir gümüş madalya i’tâsı bi’l-tensîb mu’âmele-i lâzımesi derdest-i îfâ bulunmuştur. Vatan ve Milletin istihsâl-ı vesâ’it-i sa’âdetine ma’tûf olan işbu teşebbüsât-ı vatan-perverânede telvâlî-i muvaffakıyyât husûsu muntazır ve müsterhamdır, Efendim Hazretleri.

Donanma-yı Osmânî                        05 Kânûn-ı Evvel (Aralık) 329

Mu’âvenet-i Milliyye Cem’iyyeti

Hey’et-i İdâre Re’îsi

Şefik

--

Seyf Gazetesi İdâre-i Behiyyesi’ne

Efendim Hazretleri!

Ber vech-i zîr i’lânı, gazete-i mu’teberenizin ilk müshasına lutfen dere buyurmaları temennî olunur.

Müftî-i Kıbrıs

Mehmed Ziyâeddin                                          23 Kânûn-ı Sânî (Ocak) 1914

Geçen gün Hürriyyet ve Terakkî Kulübü’nde Donanma-yı Osmânî Mu’âvenet-i Milliyye menfa’atine icrâ edilmiş müsâmere hâsılatı olarak, yüz beş İngiliz lirasıyle altı şilin altı kuruş, Kulüb Hey’et-i Muhteremesi ma’rifetiyle tarafıma teslim ve mebâliğ-i mezbûre Banka’ya teslîmen bu hafta postasıyle Der-Sa’âdet (İstanbul) Merkez-i Umûmîsi’ne takdim kılındığı i’lân ve Hey’et-i Muhtereme-i Mezkûre’nin bu bâbdaki himmet ve mesâ’îleri takdir olunur.

--

Lefkoşa Piyasası

Buğday  kilesi  389  kuruş

Arpa  kilesi  16-17

Burçak  kilesi  48  kuruş

Yulaf  kilesi  15_16  kuruş

Anason  kıyyesi (Okkası)  4  kuruş

Keten tohumu  kıyyesi (okkası)  3  kuruş

Soğan  kıyyesi (okkası)  20-30  para

Kıbrıs patatesi  kıyyesi (okkası)  40-45  para

Fransız patatesi  kıyyesi (okkası)  50-55 para

Sısam  kıyyesi (okkası)  5  kuruş

Zeytin yağı  litresi  22-23  kuruş

Şarap yükü  litresi  140-180  kuruş

Kumandarya  litresi  280-320  kuruş

Koyun yünü  kıyyesi (okkası)  27-28  kuruş

Pamuk  kıyyesi (okkası)  30-31 kuruş

Pamuk tohumu  kıyyesi (okkası)  40-45  para

Gaz  sandığı  72  kuruş

Kahve  kıyyesi (okkası)  15-16  kuruş

Şeker  çuvalı  295  kuruş

Pirinç  çuvalı  204  kuruş

Tarabulus sabunu  kıyyesi (okkası)  9  kuruş

Yunan sabunu  kıyyesi (okkası)  7-8  kuruş

--

Seyf

02 Şubat 1914

Pazartesi; Sayı: 93

 

Baş-Makale;

Donanma İçün

Verelim!

İstanbul gazeteleri halkın ma’kes-i hissiyyât-ı milliyyesidir (milli hislerinin yansımasıdır).

Oh! Ne vatan-perverâne fedâkârlık. İhisâsât-ı umûmiyye cûş u hurûşa gelmiş, hamiyet-i İslâmiyye taşmış dökülmüş, herkes koynunu kucağını boşaltıyor. Saatlerini, yüzüklerini bütün ziynetlerini fırlatıyor. Nihayet ağlaya ağlaya ceketlerini de veriyorlar. Vilâyâtda (Vilâyetlerde / İllerde) böyle bir Edremid halkı çıkıyor, yüklerle liraları İstanbul’a gönderiyor; sonra da bu hususta milyonlarla ehalisi olan Pây-i Taht (Baş-Kent /İstanbul) ehalisine müsâbaka edeceğini iddia ediyor. Bu yolda da kat’iyyen ta’ahhüdâtda bulunuyor. Her taraf böyle. Ne hamiyet-perverâne manzara! Sonra bir müsamerede Re’îs, Mevki’^-i hitâbetden şu sözleri yağdırıyor: “Yakında donanmamız hakkında mühim tebşîrâtda bulunacağım” Bu mühim tebşîrât nedir? Şübhe yok, rakibimiz olan tefevvukumuz (üstünlüğümüz). Devletimizin her dürlü ahvâlini te’mîn edecek de budur; bundan daha azîm tebşîrât ne olabilir. Bu da milletin ihtiyâr etmekte olduğu (yeğ tuttuğu) fedâkârlıkla meydana geliyor. Bu keyfiyet, büyüğünden küçüğüne, zengininden fakirine kadar bütün Osmânlılarca bir vazîfe değil, bir fırsatdır. Cihâd (savaş) içün vardır ki, ahvâl-i hâzirede anı te’mîn edecek ancak budur. Siyasetimiz, mevcudiyetimiz, hayatımız, istirdâd-ı hukûk-ı ma’sümemiz (haklarımızın geri alınması), intikâmımız hep bundadır.

Verelim! Vatan içün verelim. Selâmet-i vatan içün verelim, mâder-i vatan içün verelim. Gördüğümüz hakaretin ahz-ı intikâmı (intikam alınması) içün verelim. Fakat Osmânlıca, İslâmca verelim. Bahriyyemiz (Donanmamız) içün bütün servetimiz denizlere dökelim. Buna canımızı da verelim, her şeyimiz bundadır.

Verelim, verelim! İstikbâli (geleceği), dinî düşünerek verelim. Dîn bunda, bu millet bundadır. Evlâd u ahvâdı (bizden öncekileri) da hatırlayarak, anların hayatlarını da nazar-ı dikkate alarak refâh ve sa’âdetlerini de göz öçnüne getirerek verelim. Bugün çalışırız, bir ân bile dinlenmek bilmeyiz. Ne içün? Evlâdlar içün. Bilmeliyiz ki anlar yalnız bu zıll-ı himâyet (koruma) altında yaşayabilirler.

Anlar, nâmûslarını, ırzlarını, hayatlarını, refâhiyyetlerini (rahatlıklarını) ancak burada böyle bilirler. Servet bir zamanda bir şey te’mîn edemez. Anın’çün evvel-bâ-evvel devletimizin hayat ve sukûtını (ölümünü) te’mîne (güven altına almaya) çalışmalıyız. Bu, te’mîn edildiği sûretde (sağlandığı halde) şâhsî hayat-ı atiyyemiz (gelecek hayatımız) içün bir gûna (hiçbir) tehlike yoktur. Biz ölürüz; fakat evlâdlarımız ‘âilelerimiz içün bir peder-i müşfik (şefkatli baba) var ki dâ’imâ yaşar. O yaşadıkça evlâdlarımızı sîne-i muhabbetinde besler.

Verelim! Bütün şevkimizle, gönlümüzle, kalbimizle verelim. Verdikçe hayatın böyle yaman zevkleri olduğunu hissedelim. Bir zamanlar Akdeniz, Karadeniz, Bahr-ı Ahmer’i (Kızıl Deniz’i) çalkalayan kuvve-i bahriye-i Osmâniyye idi. Salîb (Haç), Hilâlin (Türk bayrağının) temevvüc-nümây-ı azamet olduğu (gururla dalgalandığı) hevalarda dalgalanamazdı. O ne ‘azamet idi! Bütün Avrupa’ya, Avrupğa’nın bütün bahriyesine (donanmasına), anların hücûmlarına kaç def’alar göğüs vermiş. Kanlı – şanlı harblerle (savaşlarla), denizleri deryaları kanlara boyayarak düşman kuvvetlerini kırmış, parçalamış, anları ka’r-ı nâ-yâb deryâya (uçsuz – bucaksız derin denizlere) gömmüş bırakmıştık. Verelim! İşte bu şevket-i bahriyeyi (donanmanın büyüklüğünü) düşünerek verelim!

Evet, o zamanı da, hâli (şimdiki zamanı) de, hâlin (şimdiki zamanın) za’afını (eksikliklerini), meskenetini (yoksulluğunu), Yûnân gibi bir devletin Boğaz’ı, pây-i tahtı (Baş-kenti / İstanbul’u) sıkıştırdığını muhâkeme ederek (yargılayarak) verelim. Saltanat ve Hilâfete vurulan darbe, yalnız Osmânlılara değil, cihânın bütün Müslümanlarına te’sir ettiğini nazar-ı dikkate alarak verelim. Şimdi sâha-i vasî-i hamiyyetdeyiz (yurt-sevgisinin doruğunda bulunmaktayız). Bütün kuvvetimizle hatevât-ı serî’amızı (sık adımlarımızı) ileri, daima ileri atmalıyız. Bize rekâbet etmeğe, mevcudiyetleriyle bu yolda çalışmak isteyen rakiblere zerrece bile tenezzül etmemeliyiz. Ayn-ı sür’atle ilerleyelim. İlerlemek içün de verelim. Candan, dâ’imâ verelim!

--

Ajans Royter’in Telgrafları

 

İngiltere’de Buhrân-ı Vükelâ (Bakanlar Bunalımı)

Bahriyye (Denizcilik) bütçesi hakkında Mâliye ve Bahriyye Nâzırları (Bakanları) arasındaki ihtilâf-ı efkârın (fikir ayrılığının) bir kabine buhranını intâç eylemesi (sonuçlandırması) muhtemel olmadığını liberal gazeteler beyan ediyorlar. Ma’mâ-fîh her iki nâzırın (bakanın) nokta-i nazarları (görüşleri) arasında büyük mübâyenet (aykırılık) mevcud olduğu mahsûsdur (bellidir).

Meclis-i Vükelâ (Bakanlar Kurulu), fevka’l-âde (olağan-üstü) ictimâ’lar (toplantılar) akd etmektedir. Bahriyye Nâzırı’nın teklif etdiği Bahriyye büdcesi, Mâliye Nâzırı’nın i’tirâz-ı şedîdi (aşırı derecede karşı çıkması) üzerine mühim tenkihâta (ayırmalara) uğramakla beraber, nihayet 35 milyon liraya tenzil edilebilmiştir (indirilebilmiştir) ki, yine geçen senelere nisbeten (oranla), azîm (büyük bir yekûn (toplam) teşkil eden bu meblâğı te’mîn (sağlamak) içün yeniden virgûlar tarh olunacağı) muhakkak (kesin) addolunmakdadır (sayılmaktadır).

--

Yûnân İstikrâzı (Borçlanması)

Paris’te çıkan Liberte gazetesinin verdiği havadise nazaren Paris’te bulunmakda olan Yûnân Baş-Vekili (Baş-Bakanı) Venizelos, yirmi milyon liralık bir iktikrâz akdı (borçlanılması) içün Fransa Hükümeti’yle ve büyük mü’essesat-ı mâliye (mâlî kuruluşlar) ile müzâkerâstda (görüşmelerde) bulunmuştur.


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 YENİCAMİ AK 30 18 7 5 30 61
2 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 30 17 6 7 19 57
3 GAÜ ÇETİNKAYA TSK 30 16 7 7 15 55
4 BİNATLI YSK 30 14 8 8 15 50
5 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 30 12 12 6 11 48
6 BAF ÜLKÜ YURDU 30 12 9 9 20 45
7 LEFKE TSK 30 13 5 12 16 44
8 CİHANGİR GSK 30 12 7 11 4 43
9 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 30 13 3 14 -1 42
10 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 30 11 8 11 7 41
11 TÜRK OCAĞI LİMASOL 30 13 2 15 2 41
12 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 30 10 7 13 -8 37
13 GENÇLİK GÜCÜ TSK 30 10 4 16 -25 34
14 YALOVA SK 30 6 7 17 -23 25
15 YENİ BOĞAZİÇİ DSK 30 5 9 16 -35 24
16 OZANKÖY SK 30 4 7 19 -47 19
yukarı çık
Pop Up ek