• 26 Aralık 2016, Pazartesi 8:04
HaridFEDAİ

Harid FEDAİ

Seyf Cerîde-i Mu’teberesi’ne (Seyf Saygın Gazetesi’ne)

Seyf

02 Şubat 1914

Pazartesi; Sayı: 93

Seyf Cerîde-i Mu’teberesi’ne (Seyf Saygın Gazetesi’ne)

(Geçen haftadan devam)

 

Karye-İ Mezbûrede (Adı Edilen Köyde) Mu’allim-İ

Mûmâ-İleyh (Adı Edilen Öğretmen) Ma’rifetiyle Müzâyede

Edilen Bir Kuşak Esmânı (Bedeli)  5 Şilin  7 Kuruş

 

Saray-Önü’nde Kırâat-hâne-i Umûmî’de Kırâat-hâneci

Mustafa Efendi ve Sâ’ib Bey ve Mustafa Hâlid Efendi Ma’rifetleriyle

Şükrü Efendi-zâde Mehmed Çavuş’un İhdâ Eylediği (Hediye

Ettiği) Bir Tavşan Müzâyedesi Hâsılâtı  2 Lira  18 Şilin  2 Kuruş

 

Pi-Peristerona (Alaniçi) Karyesi (Köyü) Ehalisinin Muhtar Hacı

Mustafa Ağa ve Hakkı Efendi Ma’rifetleriyle Kânûn-ı Sânî (Ocak)

Aylığına Mahsûben Tahsîlât  10 Şilin  8 Kuruş

 

Karye-i Mezbûreli (Adı Edilen Köyden) Emir Hüseyin

Mehmed Emin Ağa’nın İhdâ Eylediği Bir Portakal

Müzâyedesinden Hâsıl Olan  13 Şilin  4 Kuruş

 

Karye-i Mezbûrede (Adı Edilen Köyde) Blâdanlı Kara

Mustafa Ağa’nın İhdâ Eylediği Dokuz Portakal

Müzâyedesinden                  4 Şilin  8 Kuruş

 

Yenağra Karyesinde (Nergizli Köyünde) Ahmed Efendi Mehmed

Ağa’nın İhdâ Eylediği Bir Kuzu Esmânı ve Karye-i Mezbûre

Ehalisinin Şehriyye (Aylık) Taahhüdâtından Kânûn-ı Sânî

(Ocak) Aylığına Mahsûben  1 Lira  8  Şilin  5 Kuruş

 

Lefkoşa Asma – Altı’nda Ali Ağa Ramadan’ın Kahvesinde

Vasilya’lı (Karşıyaka’lı) Zabdiyye İbrahim Ağa’nın İhdâ Eylediği

Sultan Osman-ı Evvel Deridnotu Resminin Müzâyedesinden Hâsıl Olan  2 Lira

 

Orta – Köy Ehalisinin Şehriyye (Aylık) Ta’ahhüdâtından Kânûn-ı Sânî

(Ocak) Aylığına Mahsûben Mu’allim Ali Rauf Efendi’nin Tahsîlâtı  5 Şilin  8 Kuruş

18 Lira  1 Şilin  5 Kuruş

Seyf Gazetesi Sâhib-i İmtiyâzı

İzzetlû Mehmed Münîr Bey-Efendi’ye

Efendim Hazretleri,

Ber-vech-i bâlâ (yukarıdaki) listeyi lutfen gazete-i mu’teberelerine derc buyurmaları temenni olunur, Efendim.

31 Kânûn-ı Sânî (Ocak) 1914

Müftî-i Kıbrıs

Mehmed Ziyâeddin

--

Lefkoşa Polis Mesnedli Kulübu a’zâsının (üyelerinin) Şehriyye (Aylık) Ta’ahhüdâtından İbrahim Çavuş Hacı Ahmed ve İbrahim Çavuş, Hüseyin Çavuş ve Mustafa Onbaşı Ahmed Kalfa ma’rifetleriyle Kânûn-i Sânî (Ocak) 1914 aylığına Mahsûben tahsil olunan iki lira üç şilin yirmi para, Donanma-yı Osmânî i’ânesi içün tarafıma teslim olunmuştur.

 

01 Şubat 1914

Re’îs-i Şu’be

Mehmed Ziyâeddin

--

 

Lefke’de Toplanılarak Merhûm Hacı Râsıh Efendi-zâde Mehmed Bey Vasıtasıyle Donanma-yı Osmânî Mu’âvenet-i Milliyye Cem’iyyeti Merkezi’ne Takdim Olunan Mebâliğin listesidir:

 

Tahsîldar Hasan Tahsin ve Hilmi Efendiler

Vasıtasıyla Toplanılan Üç Haftalık  4 Lira  5 Şilin  5 Kuruş

 

Mu’allim Ali Nezîmâ Efendi Vasıtasıyla Mekteb

Talebelerinden İki Haftalık  5 Şilin

 

Terakki-i Vatan Kırâ’at-hânesi’nde Hayreddin Bey Tarafından

Müzâyedeye Vaz Edilen Bir Sâat Hâsılâtı  1 Lira  11 Şilin

 

Celâl Efendi Tarafından Müzâyedeye Vaz’ Olunan Bir Aded

Portakal Hâsılâtı, Kahve-altıcı Ahmed Ağa’nın Yardımıyla  3 Lira  16 Şilin  8 Kuruş

 

Kurbân Bayramı’nda Ahmed Kâzım Bey Delâletiyle Müzâyedeye Vaz’ Edilen

Mahmûd Şevket Paşa Merhûmun Resminin Müzâyede Hâsılâtı  17 Şilin  6 Kuruş

 

Lefke ve Gâziverân Ehâlî-i İslâmiyyesi Tarafından Kurbân Derisi

Bedelâtı Olarak ve Suver-i Sâ’ire ile (Başka Yollarla) Toplanılan Meblâğ

15 Lira     -    -

 

Seyf

09 Şubat 1914

Pazartesi; Sayı: 94

 

Telgraf Haberleri

 

Avlonya Dîvân-ı Harbi’nin Kararı

Avlonya’ya çıkarak bir darbe-i hükûmet tertibine teşebbüs etmiş olmakla ithâm edilen (suçlanan) Türk zâbitânı (subayları) hakkında, mahal-i mezkûr (oradaki) Dîvân-ı Harbi’nce (Askeri Mahkeme’ce) karar verildiği Avlonya’dan bildiriliyor.

İşbu habere göre Binbaşı Bekir Bey i’dâma mahkûm olduğu gibi diğer on zâbit (subay) dahi bir seneden on beş seneye kadar muhtelif hapis cezalarına mahkûm olmuşlardır.

Avlonya (Arnavudluk’ta) Dîvân-ı Harbî’nin (Askeri Mahkemesi’nin) bu kararı mevki-i tatbîke (uygulanmaya) konulmayarak Arnavudluk Prensi Veyd’in nazar-ı tasvîbine (onayına) arz olunmuştur (sunulmuştur).

 

İngiltere Bahriyye Büdcesi

Bahriyye ve Mâliyye Nâzırları arasında münâzi-i fîh (tartışma konusu) kalan İngiltere Bahriyye Büdcesi, elli milyona karîb (yakın) bir yekûn (toplam) teşkil edeceği (oluşturacağı); ve bundan mâ’adâ (başka) fevkal-âde büdceden dahi Bahriyye’ye 4 milyon lira tefrik edilerek (ayrılarak), tekmil Bahriyye Büdcesi’nde geçen seneye nisbetle (oranla) 7 milyon lira fazla kabul olunacağı matbû’ât (basın) tarafından bildiriliyor.

 

Osmânlı – İtalya Müzâkerâtı (Görüşmeleri)

Royter’in aldığı ma’lûmâta göre İtalya Hükümeti, Adalar hakkında el-ân Türkiye ile doğrudan doğruya müzâkerâtde devam etmektedir.

İtalyanlar, Adalar’ın tahliyesine (boşaltılmasına) mukabil (karşılık), Türkiye’den Asyâ-yı Sağirâ’da (Küçük Asya’da / Anadolu’da) Atalya havalisinde ta’vîzât kabîlinden (ödün olarak) imtiyâzlar (ayrıcalıklar) taleb etmektedirler (istemektedirler).

Fakat İtalyanlar bu taleblerine (isteklerine ) nâil oldukları (kavuştukları) takdirde, o civarda şimendüfer (tren) katları temdîd edecek (döşeyecek) olan İngiliz Şirketi’nin menâfi’i (çıkarları) halel-dâr olacağı (zarar göreceği); ve İngiltere ile bir tesâdüm-i menâfi (çıkar çatışması) mes’elesi meydana geleceği cihetle; mes’elenin İtalya ile alâkadar İngiliz Şirketi arasında sûret-i dostânede (dostça) hallolunması (çözümlenmesi) me’mûl bulunmaktadır (istenmektedir.)

--

Venizelos’un Seyahati

Ahîren (son zamanlarda) Avrupa pây-i tahtlarını (baş-kentlerini) ziyarete çıkmış olan Yûnân Baş-Vekîl-i (Baş-Bakanı) Venizelos, bu kere Londra, Paris ve Berlin’den sonra Petresburg’a muvâsalat etmiştir (ulaşmıştır). Venizelos Rusya Çarı tarafından kabul edilmiş ve “Aleksandır Novesky” nişanıyle taltîf olunmuştur.

Yûnân Baş-Vekili, Rusya Baş-Vekîli Kokotsef ve el-yevm (şimdilerde) Petresburg’da bulunmakda olan Sırp Baş-Vekîli Pasiç ile de mulâkât etmiştir (görüşmüştür.)

 

Türk – Yûnân Münâsebâtı (İlişkileri)

İstanbul’dan vârid olan (ulaşan) haberlere göre Osmânlı ve Yûnân Hükûmetleri arasında bugün münâsebât-ı siyâsiyye (siyasî ilişkiler) resmen avdet etmiş olduğundan, Adalar mers’elesinin halli (çözümü) içün her iki hükûmet beyninde (arasında) doğrudan doğruya te’âtî-i efkâr (görüş alış-verişi) zımnında (doğrultusunda) mükâlemâta (görüşmelere) başlanmış olduğu zannolunuyor.

--

İngiliz Gazetelerinde Görülen Mutâlâ’ât (Yorumlar)

 

İngiltere’nin Teklif-i Cedîdi (Yeni Önerisi)

İngiltere Hariciye Nezâreti (Dışişleri Bakanlığı), İmroz ve Bozcaada’dan mâ’ada (başka), tekmîl (bütün) Yûnân işgalindeki adaların Yûnân’a terki (bırakılması) teklifinin İttifak-ı Müselles devletleri tarafından kabulünü mutazammın (öngören) cevâbî notları alır-almaz kabinelere yeni bir teklifde daha bulunmuştur.

Teklif-i cedîd, karar-ı Düveleyn’in, Türkiye’ye sûret-i müşterekede tebliğini; ve bu karar mûcibince, bu kere Adalar Denizi’nde teşekkül eden vaziyetin her hangi bir sûretle tebdîline (değiştirilmesine) Devletlerce mümâna’at edileceği (karşı çıkılacağı) hakkında tebliğ-nâme’ye (Bildiriye) bir kayıd (not) ilâve edilmesini taleb ediyor (istiyor).

İngiltere’nin, vaz’iyyet-i hâzıreyi (şimdiki durumu) silâhla müdâfa’adan âciz bulunan Yûnân’ı sahâbet (kollama) içün ortaya attığı bu yeni teklifi Rus ve Fransız kabineleri (hükûmetleri) tarafından bilâ-te’hîr (gecikmeden) kabul edilmiştir.

İttifâk-ı Müselles Devletleri henüz bu bâbda (konuda) cevab vermemişlerdir. Düvel-i Müsellese’nin cevabları vürûd eder (ulaşır) etmez, Epir hududu hakkında Yûnân’a ve sâlifü’z-zikir (adı-edilen) adalar içün de Türkiye’de müşterek (ortaklaşa) bir tebliğ icrâ edilecektir.

--

Türkiye Ahvâl-i Mâliyyesi

Hâdisât-ı ahîreden (son olaylardan) sonra, ahvâl-i mâliyyesini bir esâs-ı metîne (sağlam bir  temele) rabt etmeğe son derecede muhtaç olan Türkiye, Paris borsasında ihrâc olunacak büyük istikrâzı (borçlanmayı) akd etmek içün Mâliyye Nâzır-ı Esbâkı (Maliye Eski Bakanı) Câvid Bey’i tekrar Paris’e göndermiştir.

Câvid Bey, temasda bulunduğu Fransa ricâlinin beyânâtından anlamışdır ki, şark’da ahval, külliyen (hepten) bir devre-i salâha (düzelme dönemine) rücû etmedikçe (dönmedikçe), Fransız kesesi Türkler içün açılmayacaktır.

Câvid Bey’in İstanbul’a gönderdiği raporların te’sîriyle olacaktır ki, Türkiye ahîren sulh-perverâne (barış yanlısı) temâyülât (eğilimler) ibrâz etmeğe başlamıştır.

Ma’a-mâ-fîh, Câvid Bey Paris’de akd-ı istikrâza (borçlanmaya) muvaffak olamazsa, Amerika sermâye-dârlarının teklifi Bâb-ı Âlî (Başbakanlık) tarafından nazar-ı dikkate alınacaktır.

Ma’a-mâ-fîh, Fransa’dan başka bir istikrâz akd olunabilmesi hakkındaki ümidler, Bâb-u Âlî mahâfilinde el-ân zâ’il olmamışdır.

Diğer tarafdan ahali, Donanma İ’ânesi uğrunda, her dürlü takdîrât fevkinde fedâkârlıklar göstermektedirler.

Donanma içün Türkiye ahalisinin ibrâz etmekde olduğu bu fedâkârlığın mâzîde (geçmişte) bir misli (benzeri) daha görülmemişdir.

İmparatorluğun her tarafından i’ânât (yardımlar) akıp gelmektedir.

--

Türk – Yunân Münâsebâtı (İlişkileri)

Paris piyasasında akd edilecek Osmânlı istikrâzı (borçlanması), ahvâlin şekl ü cereyân-ı tabî’îsine avdet etmesine; ve Türkiye’nin Karâr-ı Düveli’ye (Devletler Kararına) ittibâ ile sergüzeşt-cûyâne harekâta tasaddî etmeyeceğine Avrupa’da kanâ’at hâsıl olmasına mütevakkıf bulunduğu, Bâb-ı Âlî tarafından takdir edilmiş olmalıdır ki, bir müddetden beri Türkiye’nin vaz’iyyetinde bir tebeddül (değişiklik) hissolunmaktadır.

Zannolunduğuna göre Bâb-ı Âlî, Sakız ile Midilli’yi şimdiye kadar iddia olunduğu gibi, harben değil, bir ta’vîz (ödün) mukâbilinde (karşılığında) elde etmek istiyor. Sakız’la Midilli’ye mukabil (karşılık) verilecek ta’vîzât (ödünler), İtalya tarafından tahliye olunacak (boşaltılacak) Cezâ’ir-i İsnâ-Aşer’den (On-İki_Ada’dan) bir kısmının Yûnân’a terki olacağı söyleniyorsa da; Yûnânîler mezkûr On-İki-Ada’nın kâffesini (tümünü), yalnız Midilli’ye bile mukâbil addetmiyorlar.

Ma’a-mâ-fîh bir sûret-i tesviye bulunmak içün, Türk ve Yûnân ricâli arasında doğrudan doğruya müzâkerât (görüşmeler) olunmakda olduğu ihtimalden ba’îd (uzak) değildir.


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 BAF ÜLKÜ YURDU 0 0 0 0 0 0
2 BİNATLI YSK 0 0 0 0 0 0
3 CİHANGİR GSK 0 0 0 0 0 0
4 ÇETİNKAYA TSK 0 0 0 0 0 0
5 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
6 ESENTEPE KKSK 0 0 0 0 0 0
7 GENÇLİK GÜCÜ TSK 0 0 0 0 0 0
8 GİRNE HALK EVİ 0 0 0 0 0 0
9 GÖNYELİ SK 0 0 0 0 0 0
10 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 0 0 0 0 0 0
11 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
12 LEFKE TSK 0 0 0 0 0 0
13 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 0 0 0 0 0 0
14 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 0 0 0 0 0 0
15 TÜRK OCAĞI LİMASOL 0 0 0 0 0 0
16 YENİCAMİ AK 0 0 0 0 0 0
yukarı çık