• 06 Şubat 2017, Pazartesi 8:21
HaridFEDAİ

Harid FEDAİ

Seyf Gazetesi Sâhib-i İmtiyâzı İzzetlû Mehmed Münîr Beyefendi’ye

Seyf

16 Şubat 1914

Pazartesi; Sayı: 95

 

Seyf Gazetesi Sâhib-i İmtiyâzı İzzetlû Mehmed Münîr Beyefendi’ye

 

İzetlû Efendim,

Ber-vech-i bâlâ (ek’teki) iki vak’ayı (olayı) lutfen gazete-i mu’teberenize derc buyurmaları mütemennâdır (beklenmektedir)

 

15 Şubat 1914                    Müftî-i Kıbrıs

Mehmed Ziyaeddin

 

Seyf Cerîde-i Behiyyesi’ne

İzzetlû Efendim Hazretleri,

 

İ’âne-i Bahriyye içün her tarafta olduğu gibi karyemizde de (köyümüzde de) b,ir cem’iyyet teşekkül ederek herkes, iktidarına göre, haftalık abone kaydedildiler. Ve iktidârı (ödeme gücü) dûn (alt) derecede bulunan ehalimiz bile birer hamiyet kesilip haftada yarım şilin vermekle müteahhid (yükümlü) oldular. Ve diyorlar ki: Cum’a günleri işlemediğimizden, paramız olmasa da, birer yük odun tedarik edip te’diye ederiz (öderiz). Varsın Devletimiz âsûde-hâl (selâmette) olsun. Biz, Devletimizin ileri gitmesini ârzû edersek, paramızı beyhûde yerlere sarf etmekten ictinâb (çekinerek) ve yerlerde medfûn (gömülü) bulundurmayarak fedâkârlıkda bulunmalıyız. Artık bu şeytan mühürünü paramızın üzerinden ref’edelim (kaldıralım). Ve verelim ki biz de fevz ü felâh bulalım (kurtuluşa kavuşalım). İleride azametli bir donanmaya, filolara mâlik olalım. Mukaddes (kutsal) hilâlimiz (bayrağımız) yine semalarda temevvüc etmeğe (dalgalanmaya) başlasın. Paramızı bir cebimizden çıkarıp öteki cebimize koyacağız.

Kahve ve sâ’ir eşya müzâyedesi (açık artırması) esmânından (bedellerinden / kıymetlerinden) tahminen üç lira kadar bir meblâğ tecemmü etmiştir (birikmiştir). Bu para ay nihayetinde nâhiyelerle (aylık maaşlarla) beraber irsâl olunacaktır (gönderilecektir).

Mektebimizden (okulumuzdan) oldukça haftalık i’âne (yardım toplamağa teşebbüs ettik. İşbu arızamın (mektubumun) mu’teber (saygın) gazetenize dercini (yayımlanmasını) istirhâm eylerim.

 

10 Şubat 1914                    Bende (Kulunuz)

Kaleburnu Mu’allim-i Evveli

(İlk Öğretmeni) Hüseyin Zihnî

--

Seyf Cerîde-i Mu’teberesi’ne (Saygın Seyf Gazetesi’ne)

 

Karpaz nâhiyesi Korovya (Kuruova) karyesinde (köyünde) âcizlerinin (kendimin) gayretiyle Donanma-yı Osmânî menfa’atine ehâlî-i vatan-perver tarafından, zükûr (erkekler) ve inâsı (kadınlar) tarafından bir mâhdan (aydan) beri haftalık kaydeddirerek beher hafta için bir lira on şilin bir meblâğ te’min edildikten başka, geceleri müzâyedeye (açık artırmaya) vaz edilen (konulan) teberrüâtdan (ödemelerden) dahi husûle gelen (oluşan) meblâğın listesini takdim ediyorum:

- Karye-i mezbûre (adı edilen köy) eşrâf ve müttehizânı (önde-gelenleri) ve Donanma-yı Osmânî Sandık Emini Muhtar Ali Osman Efendi’nin müzâyedeye (açık artırmaya) vaz’ edilen (konulan) bir kahvesinin esmânı (bedeli)  10 Şilin  2 Kuruş

- Hacı Hüseyin Ağa’nın ihdâ eylediği (hediye ettiği) bir şişe paçoli müzâyedesinden (açık artırmasından) hâsıl olan  4 Şilin  3 Kuruş

- Hüseyin Mustafa Ağa’nın ihdâ eylediği bir yüzük müzâyedesinden hâsıl olan  4 Şilin  2 Kuruş

- Behaeddin Tahsin Ağa’nın müzâyedeye vaz’ edilen bir kahvesinin esmânı  2 Şilin  1 Kuruş

- Abdülaziz Cum’a’nın müzâyedeye vaz’ edilen bir kahvesinin esmânı  2 Şilin  1 Kuruş

- Ayşe Hanım Kara Mehmed’in ihdâ eylediği bir sofra müzâyedesinin esmânı  2 Şilin  2 Kuruş

- Meryem Hanım Mehmed’in ihdâ eylediği bir tavuk, Mustafa Osman Samanî ma’rifetiyle müzâyedesinden hâsıl olan  7 Şilin  7 Kuruş

- Râziye Hanım Mehmed Ağa’nın ihdâ eylediği bir ipek çarşaf müzâyedesinden hâsıl olan  10 Şilin  2 Kuruş

--

İzzetlû Efendim Hazretleri!

Leffen (ilişikte) takdim kılınan varakayı, ehâlimizi berây-ı teşviş ve terğib, gazetenize derc etmeniz mütemennâdır (istenir) Efendim.

 

10 Şubat 1914                    Mu’allim (Öğretmen)

Ahmed Redfîk

--

- Girne’den gönderilen i’âne listesini kesret-i münderecâtımıza binâ’en (yazılarımızın çokluğundan dolayı) gelecek haftaya te’hîr ediyoruz.

--

Donanma-yı Osmânî Mu’âvenet-i Milliyye

Cem’iyyeti Nâmına Vürûd Eden (Toplanan) İ’ânât (Yardımlar)

- Tophane ve Növbethâne mahalleleri ta’ahhüdâtından (sözleşmelerinden) Genç Osman Ağa ve Derviş Efendi ma’rifetleriyle kânûn-ı sânî (ocak ayı) için  1 Lira  5 Kuruş

-  Lefkoşa Polis Mesnedli Kulübü ta’ahhüdâtından İbrahim Çavuş Hacı Ahmed ve İbrahim Çavuş, Hüseyin Çavuş ve Mustafa Onbaşı Ahmed Kalfa ma’rifetiyle kânûn-ı sânî (ocak ayı) tahsîlatı  1 Lira  3 Şilin  1 Kuruş

- İbrahim Paşa Mahallesi ta’ahhüdâtından (sözleşmesinden) Hacı Mustafa Onbaşı ma’rifetiyle kânûn-ı sânî (ocak ayı) ma’âşıyle Kahveci Mustafa Hacı Ahmed’in tâkıyye (takye) müzâyedesinden ve Kahvedeki sandık parasından  2 Lira  18 Şilin

- Lâleli Mektebi Muallimi Hâfız İsmail Efendi ma’rifetiyle şâkirdândan (öğrencilerden) cem edilen (toplanan) kânûn-ı sânî (ocak aylığı ve kendi i’ânesi (katkısı)    10 Şilin

- Câmi-i Cedîd (Yeni Câmi) Mahallesi taahhüdâtından (yükümlülerinden) Mehmed Efendi Hacı Râşid ve Mustafa Hüseyin Debbağ ve Mulla Ârif ve Hüseyin Efendi Mehmed Ağa ve Musa Nâmî Efendi ma’rifetiyle kânûn-ı sânî (ocak) için tahsîl olunan (toplanan)  3 Lira  4 Şilin  8 Kuruş

- Arab Ahmed Mahallesi ta’ahhüdâtından (yükümlülerinden) Hâfız Osman ve Muhtyar Hilmi ve Mehmed Cahid Efendiler ma’rifetiyle kânûn-ı sânî (ocak) tahsîlâtı (toplamı)  7 Lira  17 Şilin  3 Kuruş

- Ömeriyye Mahallesinde Âsım Bey Kahvesinde şehriye (aylık) ta’ahhüdâtından (yükümlülerinden) Kasap Derviş Ahmed Ağa ve Ahmed Efendi Mehmed Onbaşı ma’rifetiyle kânûn-ı sânî (ocak) için tahsîlât (toplanan)  3 Lira  3 Şilin  8 Kuruş

- Bandabuli’de (Belediye Pazar’nda) kasap esnâfının ta’ahhüdâtından (üstlenicilerinden) Ömer Efendi Salih Ağa ma’rifetiyle kânûn-ı sâni (ocak) tahsîlâtı (toplamı)  1 Lira  16 Şilin  5 Kuruş

- Abdi Çavuş Mahallesi ehalisinin ta’ahhüdâtından (yükümlülerinden) Kandu-zâde Şevket Efendi ma’rifetiyle (eliyle) kânûn-ı sânî (ocak) tahsilâtı (toplamı)  1 Lira  7 Şilin  5 Kuruş

- Akkavuk Mahallesi ta’ahhüdâtından (yükümlülerinden) Yorgancı Mustafa Tahir Efendi ma’rifetiyle (eliyle) kânûn-ı sânî (ocak) tahsîlât (toplamı)  1 Lira  12 Şilin  8 Kuruş

- Câmi-ı Cedîd (Yeni Câmi) Mahallesinde Hacı Hüseyin Ağa Ömeroğlu ma’rifetiyle (eliyle) kânûn-ı sânî (ocak ayı) taahhüdâtından (yükümlülerinden) tahsîl olunan (toplanan)

- Şükrü Efendi-zâde Mehmed Çavuş’un hediye eylediği bir tavuk, bir horoz müzâyedesinden (açık artırmasından) Kırâat-hâneci (Kulüp-çalıştırıcısı) Mustafa Efendi ve Sâib Efendi ve Mustafa Halid Efendi ma’rifetleriyle hâsılât (toplam)  13 Lira  16 Şilin  2 Kuruş

- Kırâat-hâneci (kulüp çalıştırıcısı) Mustafa Efendi’nin hediye eylediği bir dal üzerinde dokuz portakal müzâyedesinden (açık artırmasından)  1 Lira  - Şilin  1 Kuruş

- Kırâat-hânede (Kulüpde) Kırâat-hâneci (kulüp çalıştırıcısı) Mustafa Efendi ma’rifetiyle şehriye (aylık) ta’ahhüdâtdan (yükümlülükten) kânûn-ı sânî (ocak) aylığı  1 Lira  6 Şilin

- Piperisterona (Alaniçi) karyesinde (köyünde) kânûn-ı sânî (ocak) taahhüdâtından) bekâye (arta-kalan) ile Mustafa Musa Ağa’nın hediye eylediği Hidiv Abbas Paşa Hazretleri’nin fotoğrafının ve Halil Ahmed’in hediye etdiği bir portakal müzâyedesinden (açık artırmasından)    15 Şilin

- Korkud Efendi Mahallesi ta’ahhüdâtından (yükümlülerinden) Şükrü Efendi ma’rifetiyle (eliyle) kânûn-ı sâni (ocak ayı) tahsîlâtı (toplamı    8 Şilin  6 Kuruş

- Gazivirân karyesinde (köyünde) Mehmed Musa’nın hediye etdiği bir tavuk müzâyedesinden (açık artırmasından)    8 Şilin  3 Kuruş

--

Seyf Gazetesi Sâhib-i İmtiyâzı

İzzetlû Mehmed Münîr Beyefendi’ye

Efendim Hazretleri,

Ber-vech-i bâlâ (yukarıdaki) listeyi lutfen, gazete-i mu’teberenize derc ile i’lân eylemeniz temennî olunur.

 

11 Şubat 1914                    Müftî-i Kıbrıs

Mehmed Ziyâeddin

--

Aç Kalalım Fakat Donanma’ya Verelim

Mağusa kazası herkes bilir ki pek fukara bir yerdir. Fakat millet aşkına, vatan uğruna, kemâl-i memnûniyyetle varını yoğunu verip de aç kalmaktan çekinmez. Bunu def’alarla isbat etdi. Ve son isbat da pek kısa bir müddet zarfında “Donanma” nâmına etdiği i’ânenin zîrde (aşağıda) gösterilen yekûnı (toplamı) dır. Ve şimdiden sonra da ma’at-teessüf (ne yazık ki) mâhiye (aylık) dört buçuk lira kadar haftalık te’diyâtıyla (ödemesiyle) iktifâ edecektir (yetinecektir). Çünkü Huda (Tanrı) şâhiddir ki tahammülü yoktur. Bununla beraber önümüzdeki nisan içinde olacak panayırda altı bin numaralık bir sergi açılmasına teşebbüs edilmiştir.

Cenâb-ı Hakk, zenginlerimize insaf, biz bîçârelerine de muvaffakıyet ihsan eylesin.

- Kânûn-ı Evvelin (aralık ayının) haftalık te’diyâtıdır (ödemeleridir) ki Merkez-i Umûmî’ye takdim edilmek üzre 02 Kânûn-ı Sânî (Ocak) 1914’de Mağusa Osmanlı Bankası’na teslim edilmiştir.  3 Lira  10 Şilin

- “Nümûne-i Terakkî” Kahve-hânesi’nde “Sultan Osman” kartının müzâyedesi (açok artırılması) hâsılâtıdır ki, Merkez-i Umûmî’ye takdim edilmek üzre 28 Kânûn-ı Sânî (Ocak) 1914’de Mağusa Osmanlı Bankası’na teslim edilmiştir.  9 Lira  1 Şilin  3 Kuruş

- Kânûn-ı Sânî (ocak ayı) haftalık te’diyâtından (ödemelerinden) ve bir ufak vapurun müzâyedesi (açık artırılması) hâsılâtından olan yekûndür (toplamdır); ki 04 Şubat 1914’de Merkez-i Umûmî’ye takdim edilmek üzre Osmanlı Bankası’na teslim edilmiştir.

- “Mevlûd-ı Şerif” günü “Nümûne-i Terakki” Kahve-hânesi’nde açılan serginin hâsılat-ı sâfiyesidir (net geliridir); ki Merkez-i Umûmîye takdim edilmek üzre 09 şubat 1914’de Mağusa Osmanlı Bankası’na teslim edilmiştir.

Yekûn (Toplam):  39 Lira  1 Şilin  3 Kuru


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 12 10 1 1 17 31
2 YENİCAMİ AK 12 9 2 1 18 29
3 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 12 7 0 5 9 21
4 CİHANGİR GSK 12 6 3 3 2 21
5 TÜRK OCAĞI LİMASOL 12 6 2 4 9 20
6 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 12 6 2 4 1 20
7 GÖNYELİ SK 12 6 1 5 4 19
8 BAF ÜLKÜ YURDU 12 5 3 4 8 18
9 LEFKE TSK 12 5 3 4 0 18
10 ÇETİNKAYA TSK 12 5 3 4 0 18
11 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 12 2 7 3 -10 13
12 GENÇLİK GÜCÜ TSK 12 2 4 6 -8 10
13 BİNATLI YSK 12 3 1 8 -10 10
14 GİRNE HALK EVİ 12 2 1 9 -9 7
15 ESENTEPE KKSK 12 2 1 9 -15 7
16 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 12 1 4 7 -16 7
yukarı çık