• 02 Ocak 2017, Pazartesi 9:11
HaridFEDAİ

Harid FEDAİ

Telgraf haberleri

Seyf

09 Şubat 1914

Pazartesi; Sayı: 94

 

Telgraf Haberleri

 

Venizelos’un Seyahati

Ahîren (son zamanlarda) Avrupa pây-i tahtlarını (baş-kentlerini) ziyarete çıkmış olan Yûnân Baş-Vekîl-i (Baş-Bakanı) Venizelos, bu kere Londra, Paris ve Berlin’den sonra Petresburg’a muvâsalat etmiştir (ulaşmıştır). Venizelos Rusya Çarı tarafından kabul edilmiş ve “Aleksandır Novesky” nişanıyle taltîf olunmuştur.

Yûnân Baş-Vekili, Rusya Baş-Vekîli Kokotsef ve el-yevm (şimdilerde) Petresburg’da bulunmakda olan Sırp Baş-Vekîli Pasiç ile de mulâkât etmiştir (görüşmüştür.)

 

Türk – Yûnân Münâsebâtı (İlişkileri)

İstanbul’dan vârid olan (ulaşan) haberlere göre Osmânlı ve Yûnân Hükûmetleri arasında bugün münâsebât-ı siyâsiyye (siyasî ilişkiler) resmen avdet etmiş olduğundan, Adalar mers’elesinin halli (çözümü) içün her iki hükûmet beyninde (arasında) doğrudan doğruya te’âtî-i efkâr (görüş alış-verişi) zımnında (doğrultusunda) mükâlemâta (görüşmelere) başlanmış olduğu zannolunuyor.

--

İngiliz Gazetelerinde Görülen Mutâlâ’ât (Yorumlar)

 

İngiltere’nin Teklif-i Cedîdi (Yeni Önerisi)

İngiltere Hariciye Nezâreti (Dışişleri Bakanlığı), İmroz ve Bozcaada’dan mâ’ada (başka), tekmîl (bütün) Yûnân işgalindeki adaların Yûnân’a terki (bırakılması) teklifinin İttifak-ı Müselles devletleri tarafından kabulünü mutazammın (öngören) cevâbî notları alır-almaz kabinelere yeni bir teklifde daha bulunmuştur.

Teklif-i cedîd, karar-ı Düveleyn’in, Türkiye’ye sûret-i müşterekede tebliğini; ve bu karar mûcibince, bu kere Adalar Denizi’nde teşekkül eden vaziyetin her hangi bir sûretle tebdîline (değiştirilmesine) Devletlerce mümâna’at edileceği (karşı çıkılacağı) hakkında tebliğ-nâme’ye (Bildiriye) bir kayıd (not) ilâve edilmesini taleb ediyor (istiyor).

İngiltere’nin, vaz’iyyet-i hâzıreyi (şimdiki durumu) silâhla müdâfa’adan âciz bulunan Yûnân’ı sahâbet (kollama) içün ortaya attığı bu yeni teklifi Rus ve Fransız kabineleri (hükûmetleri) tarafından bilâ-te’hîr (gecikmeden) kabul edilmiştir.

İttifâk-ı Müselles Devletleri henüz bu bâbda (konuda) cevab vermemişlerdir. Düvel-i Müsellese’nin cevabları vürûd eder (ulaşır) etmez, Epir hududu hakkında Yûnân’a ve sâlifü’z-zikir (adı-edilen) adalar içün de Türkiye’de müşterek (ortaklaşa) bir tebliğ icrâ edilecektir.

--

Türkiye Ahvâl-i Mâliyyesi

Hâdisât-ı ahîreden (son olaylardan) sonra, ahvâl-i mâliyyesini bir esâs-ı metîne (sağlam bir  temele) rabt etmeğe son derecede muhtaç olan Türkiye, Paris borsasında ihrâc olunacak büyük istikrâzı (borçlanmayı) akd etmek içün Mâliyye Nâzır-ı Esbâkı (Maliye Eski Bakanı) Câvid Bey’i tekrar Paris’e göndermiştir.

Câvid Bey, temasda bulunduğu Fransa ricâlinin beyânâtından anlamışdır ki, şark’da ahval, külliyen (hepten) bir devre-i salâha (düzelme dönemine) rücû etmedikçe (dönmedikçe), Fransız kesesi Türkler içün açılmayacaktır.

Câvid Bey’in İstanbul’a gönderdiği raporların te’sîriyle olacaktır ki, Türkiye ahîren sulh-perverâne (barış yanlısı) temâyülât (eğilimler) ibrâz etmeğe başlamıştır.

Ma’a-mâ-fîh, Câvid Bey Paris’de akd-ı istikrâza (borçlanmaya) muvaffak olamazsa, Amerika sermâye-dârlarının teklifi Bâb-ı Âlî (Başbakanlık) tarafından nazar-ı dikkate alınacaktır.

Ma’a-mâ-fîh, Fransa’dan başka bir istikrâz akd olunabilmesi hakkındaki ümidler, Bâb-u Âlî mahâfilinde el-ân zâ’il olmamışdır.

Diğer tarafdan ahali, Donanma İ’ânesi uğrunda, her dürlü takdîrât fevkinde fedâkârlıklar göstermektedirler.

Donanma içün Türkiye ahalisinin ibrâz etmekde olduğu bu fedâkârlığın mâzîde (geçmişte) bir misli (benzeri) daha görülmemişdir.

İmparatorluğun her tarafından i’ânât (yardımlar) akıp gelmektedir.

--

Türk – Yunân Münâsebâtı (İlişkileri)

Paris piyasasında akd edilecek Osmânlı istikrâzı (borçlanması), ahvâlin şekl ü cereyân-ı tabî’îsine avdet etmesine; ve Türkiye’nin Karâr-ı Düveli’ye (Devletler Kararına) ittibâ ile sergüzeşt-cûyâne harekâta tasaddî etmeyeceğine Avrupa’da kanâ’at hâsıl olmasına mütevakkıf bulunduğu, Bâb-ı Âlî tarafından takdir edilmiş olmalıdır ki, bir müddetden beri Türkiye’nin vaz’iyyetinde bir tebeddül (değişiklik) hissolunmaktadır.

Zannolunduğuna göre Bâb-ı Âlî, Sakız ile Midilli’yi şimdiye kadar iddia olunduğu gibi, harben değil, bir ta’vîz (ödün) mukâbilinde (karşılığında) elde etmek istiyor. Sakız’la Midilli’ye mukabil (karşılık) verilecek ta’vîzât (ödünler), İtalya tarafından tahliye olunacak (boşaltılacak) Cezâ’ir-i İsnâ-Aşer’den (On-İki_Ada’dan) bir kısmının Yûnân’a terki olacağı söyleniyorsa da; Yûnânîler mezkûr On-İki-Ada’nın kâffesini (tümünü), yalnız Midilli’ye bile mukâbil addetmiyorlar.

Ma’a-mâ-fîh bir sûret-i tesviye bulunmak içün, Türk ve Yûnân ricâli arasında doğrudan doğruya müzâkerât (görüşmeler) olunmakda olduğu ihtimalden ba’îd (uzak) değildir.

--

Türkler’in Âmâli (Hedefleri)

Kuvve-i Bahriyye ve Berriyye’lerini (Deniz ve Kara Kuvvetleri’ni) kemâl-i sür’atle (büyük bir hızla) tanzim ve takviye etmekde (düzenleme ve güçlendirmekte) olan Türkler, bu gayretlerine Adalar Mes’elesi’ni sebep göstermekde iseler de; her halde maksadları bu mes’eleden başka sergüzeşt-cûyâne (macera-ararcasına) birtakım ihtirâsâta (hırslara) ma’tûf (yönelmiş) bulunmakda olduğu hissolunuyor.

Türkler’in İttihâd ve Terakki Teşkilâtı’nın mehd-i zuhûru (çıkış kaynağı) olan Makedonya ve Selânik’i hâlâ unutmamışlardır. Binâ’enaleyh ordu ve donanmalarını lâyıkı vechile takviye eder-etmez veche-i azîmetleri (başlıca hedefleri) Sakız ve Midilli değil, doğrudan Selânik olacaktır.

Türkler Makedonya ve Selânik’i istirdâd edemezlerse (geri alamazlarsa) bile, hiç olmazsa orada bir Hükûmet-i Muhtâre (Bağımsız Hükümet) teşkil etmek emelindedirler.

--

Türk – Bulgar Münâsebâtı (İlişkileri)

Türk – Bulgar münâsebâtı (ilişkileri) şark-ı karîb (yakın-doğu) ahvâlinde (ortamında) bir devre-i sulh ve sükûn bekleyenleri hoşnud etmeyecek safhalara girmektedir.

Bâb-ı Âlî ile Sofya Kabînesi arasında Yûnân aleyhine hafî (gizli) bir ittifâk (anlaşma) akd olunduğu (yapıldığı) bazı taraflardan musırren (ısrarla) iddia olunuyor.

Devlet-i Osmâniyye’nin Sofya Sefîri (Elçisi) Fethi Bey’in ahiren gayr-ı me’mûl (beklenmeyen) bir zamanda İstanbul’a gelmesi, iki hükümetin müzâkerât-ı hafiyesiyle (gizli görüşmeleriyle) alâkadâr (ilgili) bir keyfiyet addolunmalıdır (sayılmakdadır).

Her ne kadar Sefîr’in (Elçi’nin) bu seyahatine Pomaklar’ın tebdil-i din etmeleri (din değiştirmeleri) mes’elesi sebep gösteriliyorsa da, Sofya ile İstanbul arasında bu mes’eleden daha mühim şeyler hakkında te’âtî-i efkâr (fikir alış-verişi) edilmekde olduğu zannını izâle edecek (giderecek) bir delil yoktur.

--

Taşra (Yurt-Dışı) Gazetelerinden İktibâs Olunmuştur (Aktarılmıştır)

Petresburğ zâbıtası Yûnân Baş-Vekili Venizelos aleyhine bir sû-i kasa (öldürme girişimi) tertîb edildiği sûret-i münâsebede Yûnân Hükûmeti’ne ihbar edilmiştir.

 

Rauf Bey Londra’da

Kumandan Rauf Bey Londra’ya giderek Armstrong fabrikasında inşâ edilmekde olan bir drednotu tedkik etmek üzre mezkûr fabrikayı ziyaret etmiştir.

Mezkûr drednot’un Hükûmet-i Osmâniyye tarafından satın alınacağı söyleniyor.

 

Hindistan’da Tezâhürât (Gösteriler)

Hind Müslümanları’nın Osmânlı donanması içün bir kruvazör iştirâsı (satın alınması) zımnında (konusunda) kendi aralarında i’âne (para yardımı) cem’ etmektedirler (toplamaktadırlar).

--

Seyf

09 Şubat 1914

Pazartesi; Sayı: 94

 

Havâdis-i Mahalliyye

(İç Haberler)

 

Atina gazetelerinin verdiği ma’lûmâta nazaren Venizelos, Londra’da bulunduğu müddet Hâriciyye Nâzırı (Dışişleri Bakanı) Sir Edvard Grey ile uzun mülâkâtlarda bulunmuş ve bu meyânda Kıbrıs’ın Yûnânistan’a olan şiddet-i irtibâtından bahsederek Ada’nın Yûnânistân’a ilhâkı içün kendisine yardım etmesini recâ etmiştir.

- Seyf: Kimin malını kime?

--

Zırâat (Tarım) Sergileri

Geçen hafta zarfında Zırâat (Tarım) Dairesi tarafından Girnekazası mahsûlâtından (ürünlerinden) olmak üzre Girne’de bir sergi tertibedilmiş ise de; sâir kazalardan vâsıl olan (ulaştırılan) eşyalar dahi kabul olunduğundan, muvaffakıyetsizlikle (başarısızlıkla) neticelenmiştir (sonuçlanmıştır).

Halbuki Hükûmetin beyân-nâmelerinde bu gibi sergilerin mevzi’î (yöresel) olacağını i’lân ediliyordu.

 

Türk Mekteb (Okul) Mu’allimleri (Öğretmenleri)

Nasıl Çalışıyor?

Solya’dan aldığımız husûsî (özel) bir mektupda, Koraku mu’allimi (öğretmeni), bundan iki ay evvel mektebi (okulu) kapatıp Lefke’ye gider ve orada arabacılık ile iştigâle (uğraşmağa) başlar. Vaktâ ki ma’âşı zamanı gelir ve Hükûmet ma’âşını taşraya gönderir; köylüden birisi, hocanın iki aydan beri Lefke’de arabacılık ettiğini söyler. Ve mes’ele Komiser’in (Kaymakam’ın) kulağına akseder. Tahkikât neticesinde Mu’allim Efendi’nin devamsızlığından dolayı azil (işten atılır) ve ma’âşı da kat’ edilir (kesilir).

Acaba, Ma’ârif-i İslâmiyye (Eğitim Dairesi) müfettişlerimiz ne yapıyor? Mekteplerimizi (okullarımızı) bu mu’allimler (öğretmenler) ile mi ıslâh edeceğiz? (Düzelteceğiz).

 

Zam-mı Ma’âş (Maaş Artışı) Mes’elesi

Mevsükan (inanılır kaynaktan) haber aldığımıza nazaren (göre), geçen hafta Meclis, icrâât-ı me’murîne (kamu görevlilerine) verilecek zam (artış) hakkında ictimâ ederek (toplanarak) son kararını vermiş ve bütün evrâk, bütçe ile birlikte, berây-ı tasdik (onay için) İngiltere’ye gönderilmiştir.

Aldığımız ma’lûmâta nazaren, mevcûd me’mûrîn (kamu-görevlileri) sınıfı tasfiye edilecek (kaldırılacak) ve her me’mûr şimdiki halinden her halde daha iyi yaşayacaktır. İşbu zamm-ı ma’âş (maaş artışı) mes’elesine (konusuna) İngiliz me’mûrîni (me’murları) idhâl (dahil) edilmezse yerli me’mûrlara daha fazla bir hıssa (pay) isabet edecektir.

Elefteriya’nın verdiği ma’lûmâta nazaren, 200 liraya kadar mâaş alan me’mûrîne (kamu görevlileri) yüzde 15 ve 200’den fazla maâş alanlara da yüzde 10 zam (artış) verilecektir.

Diğer bir rivayete göre, verilecek olan işbu zam (artış), derece ile verilecek Ya’nî bir lira zam alacak olan me’mûrîn (kamu görevlileri) bu zammı dört senede alabilecekmiş.


MAKALEYE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


YAZARLAR

tümü
    Takımlar O G B M Av P
1 BAF ÜLKÜ YURDU 0 0 0 0 0 0
2 BİNATLI YSK 0 0 0 0 0 0
3 CİHANGİR GSK 0 0 0 0 0 0
4 ÇETİNKAYA TSK 0 0 0 0 0 0
5 DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
6 ESENTEPE KKSK 0 0 0 0 0 0
7 GENÇLİK GÜCÜ TSK 0 0 0 0 0 0
8 GİRNE HALK EVİ 0 0 0 0 0 0
9 GÖNYELİ SK 0 0 0 0 0 0
10 KÜÇÜK KAYMAKLI TSK 0 0 0 0 0 0
11 L. GENÇLER BİRLİĞİ SK 0 0 0 0 0 0
12 LEFKE TSK 0 0 0 0 0 0
13 MAĞUSA TÜRK GÜCÜ 0 0 0 0 0 0
14 MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 0 0 0 0 0 0
15 TÜRK OCAĞI LİMASOL 0 0 0 0 0 0
16 YENİCAMİ AK 0 0 0 0 0 0
yukarı çık